באר היטב על אבן העזר קא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אבן העזר קא |

סעיף א[עריכה]

(א) אביה וכו':    ה"ה אם אין נותנין לה מזונות כלל ג"כ גובה כתובתה כל זמן שהכתובה בידה ח"מ ב"ש.

(ב) שנשאת:    ולענין אם נזקקים לגבות מיתומים קטנים אחר שנשאת עיין ב"ש סוף סימן צ"ו ס"ק ל"ג. ועיין בד"מ סי' זה. והיכא שמת פתאום נזקקים דאז אמרינן מסתמ' דלא התפיס צררי עיין ח"מ ב"ש.

(ג) לאחר:    היינו כשהם מודים דחייבים לה דאל"כ כשנשאת לאחר ואין הכתובה בידה אינה גובה אפי' במקו' שאין כותבין כתובה כמ"ש לעיל ריש סימן ק' ע"ש. ועיין ב"ש.

(ד) לתבוע:    היינו כשנשבעה ומתה דאל"כ אין אדם מוריש השבועה לבניו.

סעיף ב[עריכה]

(ה) בעצמם:    תרתי בעי שאין נותנין לה ממון רק מזונות מוכנים. וגם שמביאים לה בעצמם ולא שולחין לה ע"י שליח ח"מ.

סעיף ג[עריכה]

(ו) מוחלת:    צריך לומר דאיירי דהם מודים דחייבים לה דאל"כ קשה היכי יכולה לגבות בלא שטר ואי איירי דהשטר בידה הוא א"כ אף בכתובה לעולם אינה מוחלת אלא איירי דאין השטר בידה אלא הם מודים אז יש חילוק בין כתובה לנדוני' כי הנדוני' דינו כחוב ולא מחלה המגיד ח"מ ב"ש והחשבון הנדוני' מאשה שמתה בלא זרע של קיימא כפי התקנה או המנהג הרי הוא כנדוני' מהרא"ש בתשובה סי' ל"ז. הר"ש הלוי סי' י"ד.