באר היטב על אבן העזר י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אבן העזר י |

סעיף א[עריכה]

(א) לבעלה:    דכתיב והלכה והיתה לאיש אחר הווייתה היינו קידושין ולא זנות.

(ב) תחלה:    דהיינו שהיתה לו פלגש.

(ג) קול בעלמ':    ע"ל סי' ו' ס"ק ה' מש"ש בשם בה"י.

סעיף ג[עריכה]

(ד) מוציאך:    דוק' בשעת נתינת הגט הא לאו הכי אעפ"י שקודם לכן גילה דעתו דמש"ה מגרשה יוכל להחזירה הר"ם אלשך סי' ע"ח וכנה"ג.

(ה) דבריו:    היינו כפל דבריו ולא כפל לתנאי דאי כפל לתנאי ואמר ע"מ זה אני נותן לך גט ואם ימצא הענין שקר לא יהיה גט א"כ בודאי הגט בטל ולא מהני בה דלא יחזיר תוס' גיטין דף מ"ו אחרונים.

סעיף ד[עריכה]

(ו) תשמיש:    כאן לא כתב פלוגת' דבסמוך דצריך שיאמר לה וכו' דמאחר דאסורה לו ברואה ג"פ הוי כאלו אמר לה. פוסקים.

סעיף ה[עריכה]

(ז) והחזיר:    בב"י מבואר דאיכ' פלוגת' אם קידש הוי כמו שכנס או לא. והריב"ש הכריע דלא יוציא אף שלא כנס רק קידש. ודין אם התרו בו שלא יכנוס אותה וכנס עיין סי' י"ח סעיף ח'. עיין ב"ח ב"ש וח"מ.

סעיף ז[עריכה]

(ח) יכול להחזירה:    אם התיר הנדר ולא חיישינן לקלקול כמו אם היא נדרנית עיין ב"ח וב"ש ובדרישה.