לדלג לתוכן

איכה רבה א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · איכה רבה · א · ד · >>


ד.    [ עריכה ]

והלא כבר נאמר "רַבָּתִי עָם" ומה תלמוד לומר "רַבָּתִי בַגּוֹיִם" אלא רבתי בדעות.

רבי הונא בשם רבי יוסי בכל מקום שהיה אחד מבני ירושלים הולך למדינה היו מציעים לו קתדרא לישב עליה בשביל לשמוע חכמתו.

סיפור - חכמתם של אנשי ירושלים:

חד מירושלים אזל למדינתא ארע זימניה למימת אייתי מרי דביתא ואפקיד בידיה מדיליה ואמר ליה אין הוא אתי ברי מן ירושלים ויעביד לך תלת מילין דחכמתא הב ליה מה דלי ואין לא לא תהיב ליה מה דלי ועבדין ביניהון דלא להוי חד מנהון מחמי ביתא דחבריה לגבי אכסנאי נח נפשיה ואיתפטר לבית עלמין לבתר יומין אתא בריה כיון דמטא בתרע פילי דההיא מדינתא חמא חד טעין מובלא דקיסין, אמר ליה מזבין את מובלא דקיסין, א"ל אין, א"ל סב לי טימיתהון ואוביל יתהון גבי פלן. הוה אזל הוא והוא אזל בתריה עד דמטא גבי דרתיה, א"ל אי פלן תא סב מובלא דקיסין, א"ל ומי מובלא דקיסין אמרי לך דתיתי לי, א"ל אין דלא אמרת לי את אלא הדין בר נש דאתי בתראי ליה אינון, לאלתר אפתח ליה ביתיה ונכנס ויהבו שלמא דין לדין. א"ל מאן את, א"ל אנא ברא דההוא גברא דמית גבך, אעליה ועבד ליה מגיס, והוה ליה לההוא גברא תרין בנין ותרתין בנאתן.

כד מטא ענתיה דארסטוון אייתי קומיה בסעודתא חמשה פריגין בתבשילא, א"ל סב ופלג, א"ל לא היא דידי, א"ל צבי דתיסב ותפלג, נסב ופלג ויהיב פריגא בין גברא ואיתתיה, ונסב פריגא תנייתא ויהב בין תרי גברי דהן תרין בנוי, נסב תליתאה ויהב קמיה תרתין בנתיה, נסב תרין פריגין ויהב קומיה דידיה, אכלין ולא אמרי ליה מידי, הא מילתא תניינא.
לעידן רמשא אייתו תרנגולא פטימתא בסעודתא, א"ל סב ופלג, א"ל לא היא דידי , א"ל סב ופלג ברעותי, נסב ופלג ויהב רישא קומיה גברא, נסב בני מעיה ויהב קמיה אתתיה, נסב תרין אטמאתא ויהב לתרין בנוהי, נסב תרין גפוי ויהב לתרתין בנתיה, נסב גופא כולא ויהב קמיה דידיה, הא מילא תליתאה.
א"ל הכדין פלגין באתריכון, פלגית זימנא קמא ולא אמרית לך ולא מידי, והאידנא את עביד כדין. אמר ליה לאו אמרית לך דלאו דידי היא, ואע"ג דפלגית יאות פלגית, את ואיתתך ופריגא הא תלתא, תרין בנך ופריגא הא תלתא, תרתין בנתך ופריגא הא תלתא, ואנא ותרין פריגין הא תלתא, נסבית מידי מן חולקכון.

האידנא איתת תרנגולתא נסבית רישא ויהבת לך דאת רישא דביתא נסבית בני מעיה ויהבית קדם איתתך דמינה יפקון בניא מן מעיא נסבית תרין אטמאתא ויהבית לתרין בנך דאינון עמודייא דביתא נסבית תרין גפייא ויהבית קדם בנתך דלמחר יפקון ויברחון מן בייתך ויזלון לון לבעליהון נסבית אנא הדין אילפא באילפא אתינא באילפא אנא אזיל וקום והב מדלי דאפקד אבא גבך ואזל לאלתר יהב ליה מה דיליה ואזיל ליה לשלם לקיים מה שנאמר "רַבָּתִי בַגּוֹיִם" רבתי בדעות .
סיפור - חכמתם של אנשי ירושלים:

ארבעה מירושלים אתו לאתינא איתקבלון גבי חד בר נש לרמשא עבד לון ארסטוון מן דאכלון ושתון אתקין להון ארבעה ערסאתא וחדא מנהון פחיתא וסמיכא אגב חברתא מן דקמו להון למידמך אמר שמעית דבני ירושלים חכימין אינון סגין אשמע מילא מנהון מה דיימרון על ודמך לגוא מנהון קם בלילה ההוא דהוה דמיך על ערסא פחיתא ואמר לון מה אתון סבירין על ערסא אנא דמיך לית אנא דמיך אלא אארעא ואנא תלי אמר לון חורן אף בישרא דאכלינן ברמשא טעם כלבא הוה ביה אמר לון חורן אף חמרא דשתינן ברמשא טעים קברא הוה ליה אמר לון חורן ועל אילין אתון תמהין אף גברא דהוא מריה דבייתא לית הוא בריה דאבוה כיון דשמע גברא מיליא אמר חד קושטא ותלת שיקרא. קם ואזל מצפרא לגבי טבחא אמר ליה הב לי מבשרא דיהבת לי ברמשא אמר ליה לית לי (אמר ליה) ומה הוא עסקיה אמר ליה חדא אימרא הוה לן והוה ינקא ומתה אימה והוה לן חדא כלבתא והוה אימרא יניק מינה ברמשא אצטמטמינן לבישרא ואתית בעי ולא הות לן חורי ויהבינן לך מינה אמר תרין קושטא ותרין שיקרא. אזל גבי קפילא אמר ליה הב לי מן ההוא חמרא דיהבת לי ברמשא אמר ליה לית לי אמר ליה ומה הוה עיסקיה אמר ליה חד גופנא הוה לן והוה נציבא על קבריה דאבונן ועצירה ויהביניה בקופון ואצטמטימתון לחמרא ואתית בעי ולא הוה לן ויהבינן לך מיניה אמר תלת קושטא וחד שקרא.

אזל לגבי דאימיה ואמר לה בריה דמאן אנא אמרה ליה בני בריה דאבוך אמר לה אמרי לי קושטא בריה דמאן אנא ואין לא אנא קטע ראשך אמרה ליה ברי אבוך לא הוה מוליד ודחילית דלא יסבון מדלי קריבוהי בישי עבדית דאזלית וזנית ואייתיתי יתך לכל עותרא ומדלא הדין אמר לה מה אנא חמיין הכא ייתון בני ירושלם ועבדון לן ממזרין תו נעביד בינינן דלא נקבל חד מנהון.