מגילות ים המלח/11QPs מגילת תהילים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לוח 974[עריכה]

[13א][עריכה]

 1 אשרי העם שככה לו אשרי העם אשר יהוה
  אלוהיו
  יהוה קראתי אליכה הקשיבה אלי פרשתי כפי
  למעון קודשכה הט אוזנכה ותן לי את שאלתי ובקשתי
 5 אל תמנע ממני מנח נפשי ואל תמגרה ואל תפרע לפני
  רשעים גמולי הרע ישוב ממנו דין האמת יהוה
  אל תשמטנו כחטאתי כי לוא יצדק לפניכה כול חי
  הבינני יהוה בתורתכה ואת משפטיכה למדני
  וישמעו רבים מעשיכה ועמים יהדרו את כבודכה
10 זכורני ואל תשכחני ואל תביאני בקשות ממני
  חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יזכרו לי
  טהרני יהוה מנגע ר[ע וא]ל יוסף לשוב אל ימש
  שרשיו ממני ואל ינצ[    ]כבוד אתה יהוה
  על כן שאלתי מלפניכה [   ] אזעקה ויתן לי
15 ובני אדם מה יוסיף [    ] הבה יהוה
  קראת[י א]ל יהוה ויעננ[י        ]

[13ב][עריכה]

 1 לי אביטה ימין ואראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין
  דורש לנפשי זעקתי אליכה יהוה אמרתי אתה מחסי
  חלקי בארץ החיים הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאדה
  הצילני מרודפי כי אמצו ממני הוצא ממסגר נפשי להודות
 5 את שמכה בי יכת[י]רו צדיקים כי תגמול עלי
             מזמור לדוד יהוה שמעה תפלתי
  האזינה אל תחנוני באמונתכה ענני בצדקתכה ואל
  תבוא במשפט את עבדכה כי לוא יצדק לפניכה כול חי כי
  ירדוף אויב נפשי דכ{א} לארץ חיתי הושיבני במחשכים
10 כמיתי עולם ותתעטף עלי רוחי בתוכי וישתומם לבבי
  זכרתי ימים מקדם הגי[תי ב]{כ}ול פועלכה במעשי ידיכה
  אשוחח פרשתי ידי [אליכה] נפשי בארץ עיפה לכה [סלה]
  מהר ענני יהוה [כלתה ר]וחי אל תסתר פניכה ממני
  [ונ]משלתי עם יו[רדי בור השמיעני] בבוקר חסדכ[ה]
15 [כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי] אליכה נשא[תי]

[14א][עריכה]

 1 לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים לאסור מלכיהם
  בזקים ונכבדיהםה בכבלי ברזל לעשות בהם משפט כתוב
  הדר הוא לכול חסידיו לבני ישראל עם קודשו הללויה
          הללו אל בקודשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו
 5 בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו הללוהו בתקוע שופר הללוהו
  בנבל וכנור ( )הללוהו בתוף ומחול הללוהו במנים ועוגב
  הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה כול הנשמות
  תהלל יה הללויה
  גדול וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור לפניו הדר
10 ילך ואחריו המון מים רבים חסד ואמת סביב פניו אמת
  ומשפט וצדק מכון [כסאו] מבדיל אור מאפלה שח[ר הכ]ין בדעת
  לבו אז ראו כל מל[אכיו וי]רננו כי ( )הראם את אשר לא ידעו
  מעטר הרים תנובות [נותן] אוכל טוב לכול חי ברוך עושה
  ארץ בכוחו מכין תבל [בחוכמתו] בתבונתו נטה שמים ויוצא
15 [ ] מא[רץ]        ] עשה ויעל[      ]

[14ב][עריכה]

 1 ועץ חוצנות ובאש שרף( ) ישרפו בשבת
        ויהי דויד בן ישי חכם יאיר כאור השמש סופר
        ונבון ותמים בכול דרכיו לפני אל ואנשים ייתן
        לו יהוה רוח נכונה ואורה ויכתוב תהלים
 5 שלושת אלפים ושש מאות ושיר לשורר לפני המזבח על עולת
  התמיד לכול יום ויום לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש
  מאות ולקורבן השבתות שנים וחמשים שיר ולקורבן ראשי
  החודשים ולכול ימי המועדות ולי ם הכפורים שלושים שיר
  ויהי כול השיר אשר דבר ששה ואבעים וארבע מאות ושיר
10 לנגן על הפגועים ארבעה ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים
  כול אלה דבר בנבואה אשר נתן לו מלפני העליון
            למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה
  מאדם רע [מאי]ש חמסים תצרני אשר חשבו רעות בלב כול
  היום [יגורו מ]ל[ח]מות שננו לשונם כמו נחש חמת עכביש תחת
  [שפתימו שפתימו שומ]רני יהוה [מידי רשע] מאיש [חמסים]

[15][עריכה]

מזמור קנ״א במגילה
11QPs(a), המכונה גם: 11Q5
 1 יהוה העומדים בבית יהוה בלילות שאו ידיכם קודש וברכו 
  את שם יהוה יברככה יהוה מצי[ון] עושה שמים וארץ
   
  הללויה לדוד בן ישי קטן הייתי מ{ן} אחי וצעיר מבני אבי וישימני
 5 רועה לצונו ומושל בגדיותיו ידי עשו עוגב ואצבעותי כנור
  ואשימה ליהוה כבוד אמרתי אני בנפשי ההרים לוא יעידו
  לו והגבעות לוא יגדו עלו העצים את דברו והצואן את מעשו
  כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשו אדון הכול ראה
  אלוה הכל הוא שמע והוא האזין שלח נביאו למושחני את שמואל
10 לגדלני יצאו אחי לקראתו יפי התור ויפי המראה הגבהים בקומתם
  היפים   בשערם לוא בחר יהוה אלוהים בם וישלח ויקחני
  מאחר הצואן וימשחני בשמן הקודש וישימני נגיד לעמו {ומושל} בבני
  בריתו
  תהלת גב[ורה לדו]ד משמשחו נב[י]א אלוהים א[ז    ]י פלשתי
15 [מג]דף [                     ]

לוח 975[עריכה]

[8א][עריכה]

 1 תבענה שפתי תהלה לכה כי תלמדני חוקיכה
  תענה לשוני אמרתכה כי כול מצוותיכה צדק
  תהי ידכה לעוזרני כי פקודיכה בחרתי
  תאבתי לישועתכה יהוה תורתכה שעשועי
 5 תחי נפשי ותהללכה ומשפטיכה יעוזרני
  תעיתי כשה אובד בקש עבדכה כי עדיותיכה לוא שכחתי
   
  הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה הללויה
  ורוממו יה שעומדים (  ) בבית (  )
10 יהוה בחצרות בית אלוהינו ובתוכך ירושלים
  הללו את יהוה כי טוב זמרו שמו כי נעים כי יעקוב
  בחר לו וישראל לסגולה לו אני ידעתי כי גדול יהוה
  ואלוהינו מכול אלוהים אשר חפץ יהוה עשה
  בשמים ובארץ לעשות יעשה אין כיה [ו]אין כיהוה
15 ואין שיעשה כמלך אלוהים בימים ובכול תהומות מעלה
  נש[יאים מקצ]ה הארץ ברקים למטר עשה [ונ]שיא[ים]

[8ב][עריכה]

 1 להם ולא יאזינו ואין יש רוח בפיהם כמוהם יהיו עושיהם וכול
    אשר בטח בהם בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרון
  ברכו את יהוה בית הלוי ברכו את יהוה יראי
  יהוה ברכו את יהוה יברככה יהוה מציון שוכן
 5 ירושלים הללויה
  הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים
  כי לעולם חסדו הודו לאדון האדונים כי לעולם חסדו
  לעושה נפלאות לבדו כי לעולם חסדו ( )לעושה השמים
  בתבונה   כי לעולם חסדו לרוקע הארץ על המים כי
10 לעולם חסדו לעושה מאורות גדולים כי לעולם חסדו את
  השמש (ואת) וירח כי לעולם חסדו את השמש לממשלות יום
  כי לעולם חסדו ירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו
  למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו ויוציא ישראל
  מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה ובאזרוע נטויה כי
15 לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים [כי] לעולם חסדו והעבר
  [ישר]אל בתוכו כי לעולם חסדו נע[ר] פרעה וחילו בים
  [סוף כי לעולם חסדו] ל[מו]ליך עמו [בים סוף...]

[9א][עריכה]

 1 כי לעולם חסדו הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו קול
  רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל ימין
  יהוה רוממה ימין יהוה עשתה גבורה טוב לבטוח
  ביהוה מבטוח באדם טוב לחסות ביהוה מבטוב
 5 בנדיבים טוב לבטוב ביהוה מבטוח באלף עם הודו
  ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הללויה
   
     תפלה לדוד ארוממכה (יהוה) אלוהי המלך
  ואברכה שמכה לעולם ועד ברוך יהוה וברוך שמו
10 לעולם ועד ברוך יום אברככה ואהללה שמכה לעולם ועד
  ברוך יהוה {וברוך} שמו לעולם ועד גדול יהוה ו{מ}הולל מואדה
  לגדולתו אין חקר ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
  דור לדור ישבחו מעשיכה וגבורתיכה יגידו ברוך יהוה
  וברוך שמו לעולם ועד הדר כבוד הודכה ידברו ונפלאותיכה
15 אשיח ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד ועזוז
  נוראותיכה יואמרו וגדול{ו}תיכה אספר ברוך יהוה
  [וברוך שמו] לעולם ועד זכר רב טוב[כה יביעו]

[9ב][עריכה]

 1 וברוך שמו לעולם ועד מלכותכה מלכות כול עולמים וממשלתכה
  בכול דור ודור ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד נאמן
  אלוהים בדבריו וחסיד בכול מעשיו ברוך יהוה וברוך
  שמו לעולם ועד סומך יהוה לכול הנופלים וזוקף לכול
 5 הכפופים ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד   עיני
  כול אליכה ישברו ואתה נ{ו}תן להמה {את} אוכלמה בעתו
  ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד פותח אתה את
  ידכה ומשביע לכול חי רצון ברוך יהוה וברוך שמו
  לעולם ועד צדיק יהוה בכול דרכיו וחסיד בכול
10 מעשיו ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד קרוב יהוה
  וברוך שמו לעולם ועד יקראוהו באמונה ברוך יהוה
  וברוך שמו לעולם ועד רצון יראיו יעשה ואת שועתמו (י)
  ישמע ויושיעם ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
  שומר יהוה את כול יראיו ואת כול [ה]רשעים ישמיד
15 ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
  תהלת יהוה ידבר פי ויברך כול ב[שר] את שם קודשו
  ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ו[עד   ]את לזכרון

[10א][עריכה]

 1 לטובים נפשתכמה ולתמימים לפאר עליון החבורו יחד
  להודיע ישעו ואל תתעצלו להודיע עוזו ותפארתו
  לכול פותאים כי להודיע כבוד יהוה נתנה חוכמה ולספר
  רוב מעשיו נודעה לאדם להודיע לפותאים עוזו
 5 להשכיל לחסדו לבב גדולתו הרחוקים מפתחיה
  הנדחים     ממבואיה כי עליון הואה אדון
   
   
  יעקוב ותפארתו על כול מעשיו ואדם מפאר עליון
10 ירצה כמגיש מנחה כמקריב עתודים ובני בקר
  כמדשן מזבח ברוב עולות כקטורת ( ) ניחוח מיד
  צדיקים מפתחי צדיקים נשמע קולה ומקהל חסידים
  זמרתה על אוכלםה בשבע נאמרה ועל שתותמה בחבר
  יחדיו שיחתם בתורת עליון אמריהמה להודיע עוזו
15 במה רחקה מרשעים אמרה מכול זדים לדעתה הנה 
  עיני יהוה על טובים תחמל ועל מפאריו יגדל חסדו
  מעת רעה יציל נפש[ם] [  ] יהוה גואל ענו מיד
  [                   מש]פט

[10ב][עריכה]

 1 כי לוא רמה תודה לכה ולוא תספר חסדכה תולעה
  חי חי (  ) יודה לכה יודו לכה כול מוטטי רגל בהירי עבה
  חסדכה להמה וצדקתכה תשכילם כי בידכה נפש כול
  חי נשמת כל בשר אתה נתתה עשה עמנו יהוה
 5 כטובכה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה שמע
  יהוה בקול אוהבי שמו ולא עזב חסדו מהםה
  ברוך יהוה עושה צדקות מעטר חסידיו
  חסד ורחמים שאגה נפשי להלל {את} שמכה להודות ברנה
  חסדיכה להגיד אמונתכה לתהלתכה אין חקר למות
10 חיותו בחטאו ועוונותי לשאול מכרוני ותצילני
  יהוה ברוב רחמיכה וברוב צדקותיכה גם אני את
  שמכה אהבתי ובצלכה חסיתי בזוכרי עוזבה ותקף
  לבי ועל חסדיכה אני נסמכתי סלחה יהוה לחטאתי
  וטהרני מעווני רוח אמונה ודעת חונני אל אתקלה
15 בעויה אל תשלט בי שטן ורוח טמאה מכאוב ויצר
  רע אל ירשו בעצמי כי אתה יהוה שבחי ולכה קויתי
  כול היום [י]ש[מחי] אחי עמי ובית אבי השובבים בהונכה
  [              לעו]לם אשמחכה בכה


לוח 976[עריכה]

[1א][עריכה]

 1 [ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו הפך] לבם לשנוא
  [עמו להתנכל בעבדיו שלח משה עבדו אהר]ון אשר בחר
  [בו שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם שלח] חושך
  [ויחשך ולא מרו את דברו הפך את מימיהם ל]דם שם
 5 [?          וימת את דגתם ש]רצה ארצם
  [צפרדעים בחדרי מלכיהם אמר ויבא ערב כנ]ים בכול
  [גבולם נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם וי]ך גפנם
  [ותאנתם וישבר עץ גבולם אמר ויבא ארבה ו]ילק ואין
  [מספר ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי א]דמתם
10 [ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם ויוציא א]ת עמי
  [בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל שמח מצרים בצאת]ם כי
  [נפל פחדם עליהם פרש ענן למסך ואש להאיר] לילה
  [שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם פתח צו]ר ויזובו
  [מים הלכו בציות נהר כי זכר את דבר קדשו את] אברהם
15 [עבדו ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו] ויתן
  [להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו בעבו]ר ישמורו
  [חקיו ותורתיו ינצרו הללויה]

[1ב][עריכה]

 1 יתום ואלמנה יעודד ודרך [רשעים יעות ייראו]
  מיהוה כול הארץ ממנ[ו יגורו כול יושבי תבל]
  בהודיעו לכול מעשיו ברא[ותם את כול]
  גבורותיו ימלוך יהוה [לעולם אלוהיך ציון לדור]
 5 ודור הללויה
  הללו יהוה משמים הל[לוהו במרומים הללוהו]
  כול מלאכיו הללוהו כל צבא[יו הללוהו שמש וירח]
  הללוהו כול כוכבי אור הללו[הו שמים השמים והמים]
  אשר מעל לשמים הללו את [שם יהוה כי הוא]
10 צוה ונבראו ויעמידם לע[ד לעולם חוק נתן ולוא]
  יעבור הללו את יהוה מ[ן הארץ תנינים וכל]
  תהומות אש וברד שלג וק[יטור רוח סערה]
  עושה דברו ההרים וכו[ל גבעות עץ פרי וכול]
  ארזים החיה וכול בהמה רמש וציפור כנף מלכי]
15 א[רץ] וכול לאומים [שר]ים [וכול שופטי ארץ בחורים]
  [וגם בתו]לות זקנים עם נ[ערים יהללו...]

[1ג][עריכה]

(כפול. מופיע בלוח 979 חלק 3)


[2א][עריכה]

 1 [... הנה כי כן יבורך ג]בר ירא יהוה יברככה אדוני
  [מציון וראה בטוב ירושל]ים כול ימי חייכה וראה בנים
  [לבניך שלום על ישראל]
  [שיר המעלות רבות צרר]וני מנעורי יואמר נא ישראל רבות
 5 [צררוני מנעורי גם לא] יכולו לי על גבי חרשו רשעים
  [האריכו למעניתם א]דוני צדיק קצץ עבות רשעים יבושו
  [ויסוגו אחור כול שונ]אי ציון יהיו כחציר גגות שקדמת שלף
  [יבש שלוא מילא כפו קוצר] חוצנו מעמר שלוא אמרו העוברים
  [ברכת א]לוהיכמ עליכם ברכנו אתכם בשם יהוה
10       שיר המעלות אדוני ממעמקים
  [קראתיך אדוני שמעה] בקולי תהי נא אוזנכה קשובת לי
  [אם עונות תשמ]ור יה אדוני מי יעמוד כי עמכה הסליחה
  [למען תיורא קויתי אדוני] קותה נפשי לדברו והוחלתי הוחיל
  [נפשי לאדוני משומרים לב]וקר שומרים לבוקר יחל ישראל
15 [אל אדוני כי עם אדוני ה]חסד הרב עמו פדוי הוא יפדה את
  [ישראל מכול עונותיו]

[2ב][עריכה]

 1 למנוחתכה אתה וא[רון עוזך כוהניכה ילבשו צדק וחסידיכה]
  ירננו בעבור ד[וד עבדכה אל תשב פני משיחכה נשבע]
  יהוה לדויד[ אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנכה אשית]
  על כסא לכה [אם ישמרו בניכה בריתי ועדיותי זה]
 5 אלמדם גם בנ[יהם עודי עד יעלו לכסא לכה כי בחר]
  יהוה בציון [אוה למושב לו זואת מנוחתי עדי עד פה]
  אשב כי אוית[יה צידה ברך אברך אביוניה אשביע]
  לחם וכוהניה א[לביש ישע וחסידיה ירננו שם אצמיח]
  קרן לדוד ע[רכתי נר למשיחי אויביו אלביש בושת ועליו]
10 יציץ נזרו
  אשרי ת[מימי דרך ההולכים בתורת יהוה]
  אשרי [נצרי עדתיו בכל לב ידורשוה]
  אף ל[א פעלו עולה בדרכיו הלכו]
  את[ה צויתה פקדיכה לשמור מואדה]
15 אחל[י יכנו דרכי לשמר אמתכה]
  אז [לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיכה]


[3][עריכה]

 1 שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יב[וא]
  [עזרי] עזרי מ{ע}ם יהוה עושה שמים וארץ אל יתן [למוט]
  [רג]לכה ואל [י]נום שומרכה הנה לוא ינום ולו[א] יישן
  [שומר] ישראל בלילה [י]הוה שומרכה   צלכה על יד ימינכה
 5 [יומם השמ]ש לא יככה וירח בלילה יהוה ישומרכה מכו[ל רע]
  [ישמור את] נפשכה ישמור צאתכה ובואכה מעתה ועד [עולם]
                שיר המעלות לדוד ש[מחתי]
  [באומרים לי ]בית יהוה נלך עומדות היו רגלי בשעריך
  [ירו]שלים ירושלים הבנו{י}ה כעיר שחברה לו שמה
10 [עלו] עדת ישראל להודות לשם יהוה כי [שם ישב כסא]
  [למ]שפט כסא לבית דויד שאלו (  ) שלום ירוש[לים]
  [ישליו א]והביך יהי שלום בחילך ושלוה בארמונותיך [למען]
  [אחי ור]עי אדברה שלום בך למען( ) בית יהוה אלו[הינו]
  [אבקשה ט]ובה לך
15 [?] דויד למעלות [א]ליכה [נ]{ש}[אתי את עי]ני היושב בשמ[ים הנה]
  [כעיני] עבדים אל [...]


[4][עריכה]

 1 [... הפח נשבר ואנחנו] נמלטנו עוזרנו בשם יהוה עושה
  [שמים וארץ]
  [שיר המעלות ה]בוטחים ביהוה כהר ציון שלוא
  [ימוט לעולם י]שב ירושלים הרים סביב לו יהוה
 5 [סביב לעמו מע]תה ועד עולם כי לוא ינוח שבט הרשע
  [על גורל הצדי]קים למען לוא ישלחו הצדיקים בעולתה
  [ידיהם היטיבה] יהוה לטובים ולישרים בלב עקלקולות
  [יוליך יהו]ה את כול פועלי און שלום על ישראל
             שיר המעלות בשוב יהוה
10 [את שיבת ציון ]היינו כהלומים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
  [רינה אז יוא]מרו בגויים הגדיל יהוה לעשות עם
  [אלה הגדי]ל יהוה לעשות עםנו היינו שמחים
  [שובה יה]וה את שבותנו כאפיקים בנגב הזורעים
  [בדמעה ברינה] יקצורו הלוך ילך ובכו נושאי משך הזרע
15 [בוא יבוא ברינ]ה נושאי אלומותיו
  [שיר המעלות] לשל[מה אם יהוה] ל[א יבנה בית] שוא

לוח 977[עריכה]

[א][עריכה]

 1 [לדוד מזמור חסד ומ]שפט אשירה לכה [יה]וה אזמרה
  [אשכילה בדרך תמים מתי] תבוא לי אתה[לך] בתום לבבי
  [בקרב ביתי לא אשית לנגד] עיני דבר ב[ליעל ע]שה
  [סיטים לא ידבק בי] לבב [עקש יסור ממני רע]
 5 [לא אדע מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה]
  [עינים] ורחב ל[בב אתו לא אוכל עיני בנ]אמני
  [ארץ ל]שבת עמדי ו[הולך בדרך תמים הוא ישר]תני
  [לא ישב] בקרב ביתי [עשה רמיה דבר שקרים] לא
  [יכון לנגד] עיני לבקרים א[צמית כל רשעי ארץ]
10 [להכרית מעיר י]הוה כול [פועלי און]
  [תפילה] לעני כי יעטו[ף ולפני יהוה ישפוך שיחו]
  [יהוה] שמעה תפל[תי ושועתי אליך תבוא...]

[ב][עריכה]

 1 תולעת הערער ולוא [בזה את תפילתם תיכתב זאת לדור]
  אחרון ועם נברא יהלל [יה כי השקיף ממרום קדשו]
  יהוה משמים אל הארץ הביט לשמוע אנקת אסיר]
  [לפתח] בני תמותה לספר בצ[יון שם יהוה ותהילתו]
 5 בירושלים בהקבץ עמי[ם יחדיו וממלכות לעבוד את]
  יהוה כי ענה בדרך [כוחי קיצר ימי אומר אלי אל]
  תעלני בחצי ימי בדור ד[ורים שנותיך לפנים הארץ]
  נוסדה ומעשי ידיכה [שמים המה יואבדו ואתה תעמוד]
  וכולם כבגד יבלו וכלבוש [תחליפם ויחלופו ואתה הוא]
10 ושנותיכה לוא יתמו בני [עבדיך ישכונו וזרעם]
  [יכון] ל[פנ]יך
  [לדוד בר]כי נפשי את [יהוה...]

[ג][עריכה]

 1 [...         עשה אתי למען ש]מכה כי טוב
  [חסדכה הצילני כי עני ואביון אנוכי ולבי] חלל בקרבי
  [כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה בר]כי כשלו מצום
  [ובשרי כחש משמן ואני הייתי חרפה לה]ם יראוני
 5 [יניעון רואשם עזרני יהוה אלוהי ה]ושיעני
  [כחסדך וידעו כי ידכה זאת יהוה א]תה עשיתה
  [יקללו המה ואתה תברך קמו ויבושו ועבד]כה ישמח
  [ילבשו שוטני כלימה ויעטו כמעיל בושת]ם אודה
  [יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו כי] עמד


לוח 978[עריכה]

[א][עריכה]

 1 שאול הנכה אשאה כנפי שחר אשכונה באחרית ים שם
  ידכה תנחני ותאחזני ימינכה ואומרה אך חושך ישופני
    ולילה אור בעדי גם חושך    לוא יחשך ממכה ולילה
  כיום יאיר כחושך כאור כי אתה קניתה כליותי תסיכני בבטן
 5 אמי אודכה על כי נורא אתה נפלאות נפלאים מעשיכה
  ונפשי ידעת מואדה לוא נכחד עצמי ממכה אשר עשיתו
  בסתר ריקמתו בתחתיות ארץ גלמי ראו עיניכה ועל
    ספריכה כולם   יכתבו ימים ולו באה
  מהמה ולי מה יקרו רעיך אל על מה עצמו ר{א}שיהם
10 אספרם מחול ירבון הקיצותי ועוד עמכה אם
  תקטול אלה רשע אנשי דמים סור מני אשר
  יאמרוך למזמה נשיא לשוא עריך הלוא משנאיכה
  יהוה אשנא וממתקוממיכה      אתקוטט
  תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני
15 אל ודע לבי בחנני ודע סרעפי וראה אם דרך
  עצב בי ונחני בדרך עולם
  על נהרות בבל שם ישב{נ}ו [גם בכינו בזכרנו את] ציון

[ב][עריכה]

 1 ונפץ את עולליך אל הסלע       לדוד אודכה
  יהוה בכול לבי נגד (יהוה) אלוהים אזמרכה אשתחוה
  אל היכל קודשכה ואודה את שמכה על חסדכה ועל אמתכה
  כי הגדלתה על כול שמכה אמרתכה ביום קראתי ותענני
 5 תרהיבני בנפשי עז יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו
  אמרי פיכה וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה
  כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע אם אלך
  בתוך צרה תחיני על אף אויבי תשלח ידכה ותושיעני
  ימינכה יהוה יגמור בעדי יהוה חסדכה לעולם
10 מעשי ידיכה אל תרף
  אני נער בטרם תעיתי ובקשתיה באה לי בתרה ועד
  סופה אדורשנה גם גרע נץ בבשול ענבים ישמחו לב
  דרכה רגלי במישור כי מנעורי ידעתיה הטיתי כמעט
  אוזני והרבה מצאתי לקח ועלה היתה לי למלמדי אתן
15 הודו זמותי ואשחקה קנאתו בטוב ולוא אשיב חרותי
  נפשי בה ופני לא ה[שיבותי] טרתי נפשי בה וברומיה לוא
  אשלח ידי פת[ח       ] אתבונן בפי חברותו אל[וה]  

[ג][עריכה]

 1 שכרכם בעתו         אזכירך לברכה ציון בכול מודי
  אני אהבתיך ברוך לעולמים זכרך גדולה תקותך ציון ושלום
  ותוחלת ישועתך לבוא דור ודור ידורו בך ודורות חסידים
  תפארתך המתאוים ליום ישעך וישישו ברוב כבודך   זיז
 5 כבודך יינקו וברחובות תפארתך יעכסו חסדי נביאיך
  תזכורי ובמעשי חסידיך תתפארי טהר חמס מגוך שקר
  ועול נכרתו ממך יגילו  בניך בקרבך וידידיך אליך נלוו
  כמה קוו לישועתך ויתאבלו עליך תמיד לוא תובד תקותך
  ציון ולוא תשכח תוחלתך מי זה אבד צדק או מי זה מלט
10 בעולו נבחן אדם בדרכו א(נ)יש במעשהו ישתלם סביב נכרתו
  צריך ציוןו ויתפזרו כול משנאיך ערבה באף תשבחתך ציון
  מעלה לכול תבל פעמים רבות אזכירך לברכה בכול לבבי אברכך
  צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי קחי חזון
  דובר עליך והלמות נביאים תתבעך רומי ורחבי ציון
15 שבחי עליון פודך תשמח נפשי בכבודך
  הללויה יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה [עוז] ייתאזר אף
  [תיכון] תבל בל טמוט נכון כסאכה מ[אז מעולם אתה] נש[א]ו נהרות

[ד][עריכה]

 1 ויוכיחני שמן רואש אל יני רואשי כי עוד ותלפתי
  ברעותי המה נשמטו בידי סלע שופטיהם ישמעו
  אמרי כי נעמו כמו פלח יבקע בארץ נפזרו עצמי לפי
  אשאול כי אליכה יהוה אדוני עיני בכה חסיתי אל
 5 תער נפשי שמורני מיד פח יקושו לי ומוקשות פועלי און
  יפולו במכמריו רשעים יחד אנוכי עד אעב{ו}ר
          שיר ה מעלות לדויד הנה מה טוב ומה
  נעים  שבת אחים גם יחד כשמן הטוב על הרואש
  יורד על הזקן זקן אהרון שירד על פי מדיו כטל חרמון
10 שיורד על הר ציון כי שמה צוה יהוה את הברכה עד
  עולם שלום על ישראל
  ברוך יהוה צורי המל{מ}ד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה
  חסדי ומצודתי משגבי ומפלט לי מגני ובו חסיתי הרודד
  עמים תחתי אלוהים מה אדם ותדעהו בן אנוש
15 ותחושבהו אדם להבל דמה וימיו כצל עובר אלוהים הט
  שמיכה ורד [ג]ע ב[הרים ויעש]נו ברק ברק ותפיצם שלח חצי[כה]
  [ותהומם שלח ידי]כה ממרום פצני הציל[ני...]

[ה][עריכה]

 1 אשרי העם שככה לו אשרי העם אשר יהוה
  אלוהיו
  יהוה קראתי אליכה הקשיבה אלי פרשתי כפי
  למעון קודשכה הט אוזנכה ותן לי את שאלתי ובקשתי
  אל תמנע ממני מנח נפשי ואל תמגרה ואל תפרע לפני
  רשעים גמולי הרע ישוב ממני דין האמת יהוה
  אל תשפטני כחטאתי כי לוא יצדק לפניכה כול חי
  הבינני יהוה בתורתכה ואת משפטיכה למדני
  וישמעו רבים מעשיכה ועמים יהדרו את כבודכה
  זכורני ואל תשכחני ואל תביאני בקשות ממני
  חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יומרו לי
  טהרנו יהוה מנגע רע ואל יוסף לשוב אל יבש
  ש{ו}רשיו ממנו ואל ינצו ענ[נ]י כי כבוד אתה יהוה
  על כן שאלתי מלפניכה שלמה לבי אזעקה ויתן לי
  ובני אדם מה יוסיף אומ[ר ?]ל[? ט]ובה יהוה מבטחי
  קראתי יהוה ויענני [         ] לבי נכחי
  [  ]ונה הלכתי גם ה[          יהו]ה

לוח 979[עריכה]

[א][עריכה]

 1 [למנוחתכה אתה וארון עוזכה כ] כוהניכה ילבשו צדק וחסידיכה
  [ירננו בעבור דויד ע]בדכה אל תשב (  ) פני משיחכה נשבע
  [יהוה לדויד אמת ]ל[א] ישוב ממנה כי מפרי בטנכה אשית
  [על כסא לכה אם ישמר]ו בניכה בריתי ועדיותי  זה
 5 [אלמדם גם בניהם] עודי עד יעלו לכסא לכה כי בחר
  [יהוה בציון אוה] למושב [ל]ו זואת מנוחתו עדי עד פה
  [אשב כי אויתיה צידה ברך] אברך אביוניה אשביע
  [לחם וכוהניה אלביש ישע] וחסידיה ירננו שם אצמיח
  [קרן לדוד ערכתי נר] למשיחי אויבי אלביש בושת ועליו
10 [יציץ נזרו]
  [אשרי תמימי דרך הה]ולכים בתורת  יהוה
  [אשרי נצרי עדתיו בכל ד]עת ידורשוה
  [אף לא פעלו עולה בדרכיו ]הלכו
  [אתה צויתה פקודיכה לשמו]ר מואדה
15 [אחלי יכונו דרכי לשמור א]מתכה
  [אז לוא אבוש בהביטי אל כו]ל מצוותיכה

[ב][עריכה]

 1 בפקודיכה אשיחה ואביטה אורחותיכה
  בחוקיכה אשתעשע לוא אשכח דבריכה
   
  גמור על עבדכה ואחיה ואשמורה דבריכה
 5 גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיכה
  גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיכה
  גרשה נפשי לתאבה אל משפטיכה בכול עת
  גערתה זדים ארורים השוגים ממצוותיכה
  גול מעלי חרפה ובוז כי עדיותיכה נצרתי
10 גם ישבו שרים בי נדברו עבדכה ישיח בחוקיכה
  גם עדיותיכה שע[שועי אנ]שי עצתי
   
  דבקה לעפר נ[פשי חיני כדברכה]
  דרכי ספרתי [ותענני למדני חוקיכה]
15 דרך פקוד{י}כה [הבינני ואשיחה בנפ]לאותיכה
  דלפה נפשי מ[תוגה קיימני כדברכ]ה

[ג][עריכה]

 1 העבר עיני מראות שוא כדברכה חונני
  הקם לעבדכה אמרתכה אשר ליראתכה
  העבר חרפתי אשר   יגרתי כי משפטיכה טובים
  הנה תאבתי לפקודיכה בצדתכה חונני
 5  
  ויבואני חסד יהוה תשועתכה כאמרתכה
  ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברכה
  ואל תצל מפי דבר אמת עד מואדה כי לדבריכה יחלתי
  ואשמורה תורתכה תמיד ועד ואתהלכה ברחוביה
10 כי פקודיכה דרשתי
  ואדברה בעדיותי[כה נג]ד מלכים ולוא אבוש
  ואשתעשעה במ[צוותיכה אש]ר אהבתי
  ואשא כפי אל מצו[ותיכה אש]ר אהבתי ואשישה בחוקיכה
   
15 זכורה דבריכ[ה לעבדכה על אשר] יחלתני

[ד][עריכה]

 1 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדיותיכה
  חשתי ולוא התמהמהתי לשמור מצוותיכה
  חבלו רשעים עודיני תורתכה לוא שכחתי
  חצות לילה אקום להודות לכה על משפטי צדקכה
 5 חבר אני לכול אשר יראוכה ולשומרי פקודיכה
  חסדכה יהוה מלאה הארץ חוקכה למדני
   
  טוב עשיתה עם עבדכה יהוה כדברכה
  טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיכה האמנתי
10 טרם אענה אני שוגג ועתה אמרתכה שמרתי
  טוב אתה אדוני ומטוב למדני חוקיכה
  טפלו עלי שקר זדים אני [בכ]ל ל[ב] אצורה פקודיכה
  טפש כחלב לבם אני תורתכה [שעש]ועי
  טוב לי כי עניתני למען אל[מד חוק]יכה
15 טוב לי תורת פיכה מאל[פי זהב וכסף]
   

[ה][עריכה]

  כלתה עיני לאמרתכה לאמור מתי תנחמני
  כי עשיתני כנאוד בקיטור חסדכה לוא שכחתי
  כמה ימי עבדכה מתי תעשה ברודפי משפט
  כרו לי זידים שחת אשר לוא כתורתכה
  כול מצוותיכה אמונה שקר רדפוני עוזרני
  כמעט כלוני מארץ ואני לא עזבתי פקודיכה
  כחסדכה חונני ואשמורה עדיות פיכה
   
  לעולם יהוה דברכה נצב בשמים
  לדור ודור אמונתכה כוננתה ארץ ותעמד
  למשפטיכה עמדו היום כי הכול עבדיכה
  לולי תורתכה שעשועי אז אבדתי בעווני
  לעולם לוא אשכח פקודיכה כי במה חייתני
  לכה אני הושיעני כי פקודיכה דרשתי
  לי קוו רשעים לאבדני עדיותיכה אתבונן
  לכול תכלה ראיתי קץ רחבה מצותכ[ה] מואדה
   

[ו][עריכה]

  נר לרגלי דבריכה אור לנתיבותי
  נשבעתי ואקימה לעשות משפט(י) צדקכה
  נעויתי עד מואדה יהוה כאמרתכה חונני
  נדבות פי רצה יהוה ממשפטיכה למדני
  נפשי בכפי תמיד תורתכה לוא שכחתי
  נתנו רשעים פח לי אני פקודיכה לוא תעיתי
  נחלתי עדיותיכה לעולם (כי) ששון לבי המה
  נטיתי לבי לעשות חוקיכה לעולם עקב
   
  סעפים שנאתי תורתכה אהבתי
  סתרי ומגני אתה לדבריכה יחלתי
  סורו ממני מרעים ואצורה מצות אלוהי
  סמכני כאמרתכה ואחיה ואל תבישני ממשברי
  סעדני ואושעה ואשא חוקיכה תמיד
  סליתה כול שוגים מחוקיכה כי שקר תרמיתם
  סיגים חשבתי כול רשעי ארץ על כן אהבתי כל עדיותיכה
  סמר מפחד[כה ב]שרי וממשפטיכה יראתי

[ז][עריכה]

  על כן פקודי כול ישרתי כול אורח שקר שנאתי
   
  פלגי נפת עדיותיכה על כן נצרתם נפשי
  פתח דבריכה והאר מבין פתאים
  פי פערתי ואשאפה למצוותיכה תאבתי
  פנה אלי וחונני כמשפט לאוהבי שמכה
  פעמי הכן לאמרתכה ואל תשלט בי כול און
  פדני מעשק אדם ואשמורה פקודיכה
  פניכה האר בעבדכה ולמדני את חוקיכה
  פלגי מים ירדו עיני על כי לוא שמרו תורתכה
   
  צדיק אתה יהוה וישרים משפטיכה
  צויתה צדק עדיותיכה ואמונה מואדה
  צמתתני קנאתי  כי שכחו דבריכה צרי
  צרופה אמרתכה מואדה עב{ד}כה אהבה
  צעיר אנוכי ונבזה פקודיכה לוא שכחתי
  [צ? ]ת צדקות עולם ותורתך אמת

[ח][עריכה]

  קרבו רודפי זמה מתורתכה רחקו
  קרוב אתה יהוה וכל מצוותיכה אמת
  קדם ידעתי מדעתכה כי לעולם יסדתני
   
  ראה עוניי וחלצני תורתכה לוא שכחתי
  ריב{ה} ריבי וגאלני לאמרתכה חיני
  רחוק מרשעים {ישועה} כי חוקיכה לוא דרשו
  רחמיכה רבים יהוה כמשפטיכה  חונני
  רבים רודפי וצרי מעדיותיכה לוא [נ]טיתי
  ראיתי בוגדים ואתקוטטה אשר אמרתכה
  לוא שמרו
  ראה כי פקודיכה אהבתי יהוה באמרתכה חונני
  ר[ואש ]דברכה אמת ולעולם כול משפט צדק
   
  שר[י]ך רדפוני חנום ומדבריכה פחד לבי
  שש [א]נוכי על אמרתכה ממוצא שלל רב
  ש[קר שנאתי ואתע]בה ותורתכה אהבתי

לוח 606[עריכה]

http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/11Q7-1

[1][עריכה]

 1 מפני רשעים זה [ש]ד[וני אויבי בנפש יקיפו עלי חלבמו סגרו פימו]
  דבר[ו ב]גאות גרשוני עתה ס[בבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ]
  [דמינו כאריה יכ]סף לטרוף וככפי[ר] יושב [במסתרים קומה יהוה]
  [קדמה פניו פלטה ]נפשי מר[שע חר]בכה ממ[תים ידך יהוה ממתים]
 5 [מחלד חלקם בחיי]ם שחור[ה] וצ[פונכה] תמלא בטנם[ ישבעו בנים]
  [והניחו יתרם לעוללי]הם אנ[י ב]צד[ק] א[חזה פ]ניכה אש[בע]ה בהק[יץ]
  [תמונתכה] 
  [למנצח לעבד יהוה לדוד] אשר דבר ליהו[ה את ד]ברי השיר[ה הזאת]
  [ביום הציל יהוה אותו מכף] כל אויביו ומיד שאו[ל וי]אמר יה[וה
10 [ארחמך חזקי יהוה סלע]י ומצודתי ומפלטי אל[י] צורי אחס[ה בו]
  [מגני וקרן ישעי משגבי] ומה[ו]לל אקראה יהוה ומאויבי א[ושע אפפוני]
  [חבלי מות ונחלי בליעל יב]עתוני חבלי שאול סבבונ[י קדמוני]
  [מוקשי מות בצר לי אק]רא יהוה ואל אלוהי אש[וע ישמע מהיכלו קולי]
  [ושועתי לפניו תבוא בא]וזניו ותגעש ותרעש [הארץ ומוסדי]
15 [הרים ירגזו ויתגעש]ו כי חרה לו על[ה] עשן אש מפיו תאכל]
  [גחלים בערו ממנו] ויט שמים וירד וע[רפל תחת רגליו וירכב]
  [על כרוב ויעף וידא] על כנפי רוח
  ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חש]רות מים [עבי שחקים]

קישורים חיצוניים[עריכה]