ליקוטי הלכות/יורה דעה/הלכות נדרים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


נדרים א[עריכה]

אות א[עריכה]

עִנְיַן נְדָרִים שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּיַד הָאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי לֶאֱסוֹר עַל עַצְמוֹ אֵיזֶה דָּבָר שֶׁיִּרְצֶה וְלַעֲשׂוֹת מֵהַהֵיתֶּר אִסּוּר. כִּי כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם הֵם מִשְּׁבִירַת כֵּלִים וְכָל הַתַּאֲווֹת וְהַהֲנָאוֹת שֶׁבָּעוֹלָם הֵם בְּחִי' אַהֲבוֹת הנפולותך שֶׁבָּאִים מִשְּׁבִירַת כְּלֵי הַחֶסֶד. וְעַ"כ כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם צְרִיכִים תִּקּוּן אֲפִילוּ דְּבָרִים הַמֻּתָּרִים כִּי אֵין דָּבָר בָּעוֹלָם שֶׁלֹּא יְהֵא צָרִיךְ כַּמָּה תִּקּוּנִים וְעַל כֵּן אָסוּר לֵהָנוֹת מֵהָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא בְּרָכָה:

אות ב[עריכה]

והענין ע"פ מ"ש במאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים (בסימן ל"ד) ע"ש. והכלל שכשמתקשרין אל הנקודה דהיינו ע"י הדיבור שבפה ששם בחי' הנקודה הקדושה בחי' פי ידבר חכמות ושם אצל הנקודה הקדושה שורה אהבה הקדושה, ע"י זה נתבטל החרפה ושבירת הלב שהם ע"י אהבות הנפולות כי שם אצל הנקודה אור האהבה הקדושה שורה ע"ש. וע"כ אסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה כי כל ההנאות הם אהבות הנפולות משבירת כלים כנ"ל שהם אותיות נפולים. וא"א לתקן שום דבר עד שיחזור ויביא אותו הדבר לתוך הפה כדי לחזור ולתקנו שם משבירתו. דהיינו קודם שנהנה משום דבר צריך לברך עליו ולפרוט אותו הדבר בברכתו כגון על פרי העץ בפה"ע ועל פרי האדמה בפה"א וכו' ועי"ז נתבטל החרפה השורה על אותו הדבר דהיינו השבירה הנ"ל דהיינו שנתבטל האבה הנפולה הנ"ל כי שם אצל הנקודה שבפה שהוא בחי' פי ידבר חכמות שנתגלה עתה ע"י הדיבור של הברכהעי"ז נתבטלין כל החרפות שהם אהבות הנפולות על ידי שנתגלה אור האהבה הקדושה השורה אצל הנקודה שבפה כנ"ל. נמצא ע"י הברכה בורא את הדבר שאוכל מחדש ובלא זה אסור לו ליהנות כי היה בבחי' שבירות וחרפות וצריך לחדש הדבר ולתקנו מחדש ע"י הנקודה שבפה שנתגלה ע"י הברכה כנ"ל. וע"כ כל הברכות מברכין בלשון הווה דהיינו בורא ולא שברא וכן כל ברכות הנהנין כי עתה נברא הדבר מחדש ע"י הברכה כנ"ל כי על מנת כן ברא השי"ת את העולם שיהיה נמסר לישראל לעשות בו כרצונם ועל כן ברא כל הדברים מחוסר תיקון כדאיתא במדרש (ב"ר פ' י"א) חטים צריך לטחון וכו' ע"ש כדי שהאדם יתקן כל הדברים ע"י עצמו כי בכל דבר יש כמה תיקונים וכמה מצות תלויים בו קודם שנהנין ממנו כדי שעי"ז יתתקן הדבר ויתחדש כבריה חדשה וגמר כל התיקונים וכללותם הוא ע"י הברכה שבפה כי א]י' אותן דברים שאין מצות תלויות בהם עכ"פ אסור ליהנות מהם בלא ברכה כי עיקר התיקון ע"י הברכה כנ"ל ועי"ז נברא הדבר מחדש כי כל הבריאה ע"י הדיבור כמ"ש (תהלים ל"ג) בדבר ה' שמים נישו וכו'. וזסשחז"ל (ברכות ל"ה) כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתלן לבני אדם. כאן קודם ברכה. וכאן לאחר ברכה כי על ידי הברכה נחשב כשלו כי ע"י הברכה הוא בורא הדבר מחדש כנ"ל וכמו שמבואר היטב במאמר הנ"ל שישראל הם מושלין בעולם ע"י מצות התורה והעיקר ע"י הדיבור שבפה ששם שורה אור הנקודה שהוא בחי' צדיק מושל ע"ש כמו שהביא שם מארז,ל רבות עשית אתה ה' אלקי קודם מתן תורה. אבל אחר כך נפלאותיך ומחשבותיך וכו' כי הכל ביד ישראל ע"ש וע"כ יש כח ביד ישראל לאסור על נפשו דבר המותר כי באמת גם דבר המותר יש בו בחינת איסור כי יש בו אחיזת הס"א שהואבחינת שבירת כלים כנ"ל רק שנתתקן על ידי הפה דהיינו על ידי הברכה כנ"ל אבל קודם הברכה אפי' ההיתר הוא בבחי' איסור כשרז"ל אסור ליהנות וכו' וע"כ כשמקבל על עצמו שהדגבר הזה יהא איסור ומוציא בפיו הנדר אזי נעשה איסור גמור כי דבר ההיתר הוא תלוי ועומד עד שיבא לתוך פה איש הישראלי אשר בידו הממשלה לעשות בו כרצונו כי ההיתר הוא בחי' ממוצע בין הקדושה ובין האיסור כמובא לעיל בה' תערובות (הלכה א') ובמ"א, ויש בידו כח להפכו אל הקדושה ע"י הברכה כנ"ל או לאסרו עליו כנ"ל והכל תלוי בפיו ששם הנקודה שהיא בחי' צדיק מושל כנ"ל:

אות ג[עריכה]

וזה בחי' היתר נדרים בג' הדיוטות. כי מאחר שכבר אסר הדבר ע לעצמו א"א שיחזור ויתתקן ע" יעצמו כי זה כלל שכל הדברים הצריכים תיקון אי אפשר שיתתקן ע"י אותו האור עצמו שנשבר כ"א כשיבא בחי' אור חדש ועל ידו נתתקן הדבר. ועל כן כשרוצה להתיר נדרו ולחזור הדבר מהאיסור אל היתר הוא מוכרח לקבל אור חדש מבחינת נוקדה כלליות שהוא אור גדול ביותר ויש לה ממשלה בחי' צדיק מושל ועי"ז חוזר להיתר וע"כ צריך לבא לפני שלשה אנשים מישראל וכל מקום שנמצאים שם ג' שכינה שרויה ביניהם ויש להם כח וממשלה כמו שמצינו שג' נקראו ב"ד ויש להם כח לדון בע"כ כל מי שירצו. כי שלשה ישראלים הם בחי' כלליות ישראל שהם כהנים לויים וישראלים. ומאחר שהם בבחי' כלליות ישראל נתגלה ביניהם בחי' נקודה כלליות ישראל שהוא בחי' ועמך כולם צדיקים בחינת ישראל ממשלותיו בחי' צדיק מוש לועל ידי אור הנקודה הכלליות נתתקן איסרו הנדר וחזר להיתר כנ"ל שע"י אור הנקודה שבפה נתתקנין כל הדברים משבירתן וקילקולם. כי ג' אנשים שהם בחי' כהן לוי ישראל שזהו בח"י כלליות ישראל הוא בבחינת מלאפו"ם ששם התגלות אור הנקודה כמ"ש שם כי הכהן הוא בחי' חכמה כמ"ש כי קדוש הוא לאלקיו וחכמה נקרא קודש כמובא שם שזהו בחי' אור הנקודה בחי' פי ידבר חכמות כמ"ש במאמר הנ"ל. וע"כ שברית הכהונה נקראת ברית שלום כי שם אור הנקודה ששם אור האהבה הקדושה ע"ש. וזה בח'י כהן מברך כי הברכות הם מבחי' קודש בחי' חכמה כמובא. וזהו מ"ש לעיל שע"י הברכה נתתקנין כל הדברים. כי ע"י הברכה שהיא בחי' קודש בחי' חכמה בחי' כהן מברך כנ"ל שזהו בחי' הנקודה כנ"ל עי"ז נתגלה עאור האהבה הקדושה כנ"ל והלוי הוא בחי' בינה בחי' והגות לבי תבונות. כי מסטרא דלוי דינין מתערין כמובא במ"א. והישראל הוא בחי' השלישי המכריע דהיינטו שהוא מקשר הנקודה עם הוי"ו ונעשה בחי' מלאפום ששם התגלות הנקודה כמ"ש כי עיקר הב"ד שעל ידו ניתא הנדר הוא שנים. וע"כ אין צריכין שיהיו כולם גמירי רק ב' מהם כמ"ש בש"ע. רק שהשלישי בא להכריע שלא יהי' ב"ד חלוק כמו דאיתא בסנהדרין לענין דיינים. כי אם לא יהיה רק ב' אפשר שיתחלקו ח"ו ולא יהי התקשרות הוי"ו אל הנקודה מאחר שהם בחי' שונות על כן בא השלישי להכריע ועל ידו נתקשרים יחד הוי"ו אל הנקודה ונעשה בחי' מלאפו"ם בחי' הרחב פיך ואמלהאו שעיז"ז יש להם ממשלה כנ"ל וכמ"ש שם בהמאמר הנ"ל ע"ש:

וזה בחי' יחיד מומחה שמתיר הנדר ביחיד כי אצל הת"חו והמומחה שם הוא בחי' נקודה כלליות ישראל כמ"ש שם וע"כ יש בו ממשלה להתיר הנדר שאסר הישראלי על עצמו ע"י דיבור פיו כנ"ל. כי עתה נתגלה אור חדש שהוא גדול ביותר דהיינו בחי' נקודה כלליות שהוא אצל הת"ח שבדור. או על ידי הנקודה כלליות שנתגלה ע"י ג' אנשים כנ"ל:

וצריך שיהיה לו חרטה שהיא בחי' שבירת הלב ולהביא החרטה לפני המתירין דהיינו שאומר לפניהם שמתחרט והם מתקנים שבירת הלב ע"י הנקודה שבפיהם שהיאבחי' צדיק מושל ואומרים לו מותר לך ועי"ז חזר אל ההיתר כנ"ל:

נְדָרִים ב[עריכה]

אות א[עריכה]

עִנְיַן נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת שֶׁהֵם לִכְאוֹרָה דְּבַר תֵּמַהּ שֶׁיּוּכַל הָאָדָם לֶאֱסֹר עַל עַצְמוֹ אֵיזֶה דָּבָר אוֹ לְחַיֵּב עַצְמוֹ בְּדָבָר עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה. נִמְצָא, שֶׁהָאָדָם יָכוֹל לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ תּוֹרָה וּמִצְוֹת חֲדָשִׁים שֶׁאֵינָם מְפֹרָשִׁים בַּתּוֹרָה, כִּי עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה הוּא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ מִצְוָה וַעֲבֵרָה מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין בְּזֶה הַדָּבָר שׁוּם מִצְוָה וַעֲבֵרָה עַל-פִּי הַתּוֹרָה: אַךְ הָעִנְיָן עַל-פִּי מַה שֶּׁבֵּאֵר רַבֵּנוּ זַ"ל עַל פָּסוּק וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר בַּמַּאֲמָר הַמַּתְחִיל בְּעִנְיַן הַנְהָגַת הַפְּשִׁיטוּת שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב (בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא סִימָן עח): וְתֹכֶן הַדָּבָר שָׁם שֶׁבְּעֵת שֶׁהַצַּדִּיק מִתְנַהֵג בְּדַרְכֵי הַפְּשִׁיטוּת כְּמוֹ אִישׁ פָּשׁוּט וְאֵינוֹ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה אֲזַי הוּא מְחַיֶּה עַצְמוֹ בִּבְחִינַת קִיּוּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה שֶׁאָז הָיָה מִתְקַיֵּם הָעוֹלָם בְּחַסְדּוֹ עַל-יְדֵי חֶסֶד חִנָּם מֵאַחַר שֶׁלֹּא הָיָה אָז שׁוּם הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם. וּבֶאֱמֶת גַּם אָז הָיְתָה הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם רַק שֶׁהָיְתָה בְּהֶעְלֵם, כִּי עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת הָיוּ נֶעְלָמִים בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת שֶׁבָּהֶם נִבְרָא הָעוֹלָם וְהָעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת הֵם מְלֻבָּשִׁין בְּכָל דָּבָר וְדָבָר שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי הַכֹּל נִבְרָא בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת וְשָׁם נֶעְלָם הַתּוֹרָה בְּחִינַת עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת כַּנַּ"ל. וְהַצַּדִּיק בְּעֵת פְּשִׁיטוּתוֹ, דְּהַיְנוּ בָּעֵת שֶׁמִּתְבַּטֵּל מִן הַתּוֹרָה הוּא מְחַיֶּה עַצְמוֹ בִּבְחִינָה זוֹ, בִּבְחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בְּכָל מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית בְּכָל דָּבָר וְדָבָר שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי הַכֹּל נִבְרָא בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת הַדֶּרֶךְ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כִּי עַל-יְדֵי בְּחִינַת הָעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת, שֶׁהֵם בְּחִינַת כֹּחַ מַעֲשָׂיו, עַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לִכְבֹּשׁ אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כִּי בִּשְׁבִיל זֶה פָּתַח הַתּוֹרָה בִּבְרֵאשִׁית כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ לִסְטִים אַתֶּם וְכוּ', בִּשְׁבִיל זֶה פָּתַח בִּבְרֵאשִׁית, כִּי בִּרְצוֹנוֹ נְתָנָהּ לָהֶם וּבִרְצוֹנוֹ וְכוּ', עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב כָּל הָעִנְיָן:

אות ב[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת שֶׁהָאָדָם יָכוֹל לֶאֱסֹר עַל עַצְמוֹ כָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם וְלַעֲשׂוֹת מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם תּוֹרָה, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה בּוֹ מִצְוָה וַעֲבֵרָה עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה, כִּי בֶּאֱמֶת כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כֻּלָּם מְקַבְּלִים חִיּוּת עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה, כִּי בִּלְעֲדֵי הַתּוֹרָה אֵין שׁוּם חִיּוּת לְשׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי אוֹרָיְתָא וְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כֹּלָּא חַד. וּבְוַדַּאי אֵין חִיּוּת לְשׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם כִּי אִם מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ וְהוּא יִתְבָּרַךְ וְאוֹרָיְתָא כֹּלָּא חַד. כַּנַּ"ל, וּמֵחֲמַת זֶה יְכוֹלִין לַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָּעֵהוּ, כִּי בְּכֻלָּם מְלֻבָּשׁ הַתּוֹרָה כִּבְיָכוֹל, וְעַל-כֵּן יְכוֹלִין לְקַשֵּׁר הַכֹּל אֶל הַתּוֹרָה וְלַעֲשׂוֹת מִכָּל דָּבָר תּוֹרָה. וְזֶה גִּלְּתָה לָנוּ הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה בְּמִצְוָה זוֹ שֶׁל נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת. שֶׁעַל-יְדֵי מִצְוָה זוֹ יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה וּמִצְוֹת מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כַּנַּ"ל. וּבָזֶה גִּלָּה לָנוּ ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיֵּשׁ תּוֹרָה וַעֲבוֹדָה בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי כֻּלָּם מְקַבְּלִין חִיּוּת מֵהַתּוֹרָה כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת, כִּי הַחִיּוּת אֱלֹקוּת הַמְלֻבָּשׁ בְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה יֵשׁ בָּזֶה שְׁנֵי בְּחִינוֹת, דְּהַיְנוּ בְּחִינַת קִיּוּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה. וְכֵן עַכְשָׁו בְּעֵת שֶׁמִּתְבַּטְּלִין מִדִּבְרֵי תּוֹרָה בִּבְחִינַת בִּטּוּלָהּ שֶׁל תּוֹרָה זֶהוּ קִיּוּמָהּ, כִּי אָז מִתְקַיֵּם הָעוֹלָם עַל-יְדֵי חֶסֶד חִנָּם שֶׁהוּא בְּחִינַת הַעֲלָמַת הַתּוֹרָה שֶׁהַתּוֹרָה נֶעְלֶמֶת בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת וְכַנַּ"ל. וּבְחִינָה זוֹ הִיא בְּחִינָה גָּבֹהַּ מְאֹד, כִּי הִיא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בְּחִינַת סִתְרֵי תּוֹרָה שֶׁזֶּה בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם, בְּחִינַת אוֹצַר מַתְּנַת חִנָּם, שֶׁהִיא בְּחִינָה גָּבֹהַּ מְאֹד. כִּי בְּעֵת שֶׁאֵין הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם אֲזַי אִי אֶפְשָׁר לְהָעוֹלָם לְהִתְקַיֵּם עַל-יְדֵי חֶסֶד סְתָם, כִּי אֵין הָעוֹלָם כְּדַאי לְהִתְקַיֵּם עַל-יְדֵי חֶסֶד פָּשׁוּט מֵאַחַר שֶׁאֵין תּוֹרָה בָּעוֹלָם עַל-כֵּן אֲזַי כְּשֶׁאֵין תּוֹרָה אֲזַי קִיּוּם הַתּוֹרָה עַל-יְדֵי בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁהִוא בְּחִינָה גָּבֹהַּ מְאֹד שֶׁמִּגֹּדֶל אוֹר הַחֶסֶד הַזֶּה שֶׁהוּא חֶסֶד חִנָּם, חֶסֶד גָּדוֹל מְאֹד יָכוֹל לְהִתְקַיֵּם הָעוֹלָם אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם. אֲבָל בֶּאֱמֶת אַף-עַל-פִּי שֶׁבְּחִינָה זוֹ גָּבֹהַּ מְאֹד אֵין זֶה שְׁלֵמוּת קִיּוּם הַתּוֹרָה, כִּי עִקַּר קִיּוּם הָעוֹלָם בִּשְׁלֵמוּת הוּא רַק עַל-יְדֵי קַבָּלַת הַתּוֹרָה שֶׁקִּבְּלוּ יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, יוֹם הַשִּׁשִּׁי וְכוּ'. וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י שֶׁכָּל הָעוֹלָם הָיָה תָּלוּי עַד שִׁשָּׁה בְּסִיוָן שֶׁקִּבְּלוּ יִשְׂרָאֵל אֶת הַתּוֹרָה כִּי אֵין קִיּוּם לָעוֹלָם בְּלֹא הַתּוֹרָה, כִּי זֶה הַחִיּוּת וְהָאוֹר הַגָּדוֹל בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם שֶׁהָיָה מְקַיֵּם אֶת הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה הוּא נֶעְלָם מְאֹד וּמִגֹּדֶל הֶעְלֵמוֹ, כִּי אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְלַבֵּשׁ כְּלָל בְּתוֹךְ הָעוֹלָם הוּא יָכוֹל לְהִתְעַלֵּם וּלְהִסְתַּלֵּק לְגַמְרֵי חַס וְשָׁלוֹם מֵהַעוֹלָם, וְיַחֲזֹר הָעוֹלָם לְתֹהוּ וָבֹהוּ חַס וְשָׁלוֹם. עַל-כֵּן צָפָה ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁאֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם בְּלֹא תּוֹרָה, עַל-כֵּן נָתַן הַתּוֹרָה תֵּכֶף אַחַר עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה דּוֹרוֹת, כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל עַל פָּסוּק דָּבָר צִוָּה לְאֶלֶף דּוֹר. כִּי עִקַּר קִיּוּם הָעוֹלָם הוּא עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה שֶׁהִלְבִּישׁ, כִּבְיָכוֹל, ה' יִתְבָּרַךְ אֶת הָאוֹר הַנֶּעְלָם וְהַגָּנוּז בְּתוֹךְ אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה. וְעַל-יְדֵי שֶׁיִּשְׂרָאֵל מְקַיְּמִין אֶת הַתּוֹרָה וְעוֹסְקִים בָּהּ, עַל-יְדֵי-זֶה הֵם מַמְשִׁיכִים אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּתוֹךְ הָעוֹלָם עַל-יְדֵי צִמְצוּמִים שֶׁל אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה נִתְבַּסֵּס הָעוֹלָם, כִּי עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מַמְשִׁיכִין הַחִיּוּת לְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי בְּלֹא הַתּוֹרָה חַס וְשָׁלוֹם, הָיָה אוֹר הַגָּנוּז מִסְתַּלֵּק מִגֹּדֶל הֶעְלֵמוֹ רַק אַף-עַל-פִּי-כֵן גַּם עַכְשָׁו בְּעֵת שֶׁמֻּכְרָחִין לְבַטֵּל מִדִּבְרֵי תּוֹרָה, כִּי אִי אֶפְשָׁר לַעֲסֹק בַּתּוֹרָה יוֹם וָלַיְלָה בְּלִי הֶפְסֵק רֶגַע. וּכְמוֹ שֶׁבֵּאֵר רַבֵּנוּ זַ"ל בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל אֲזַי בְּעֵת בִּטּוּל תּוֹרָה הַצַּדִּיק מְחַיֶּה עַצְמוֹ בִּבְחִינַת קִיּוּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה שֶׁהוּא בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת וְכוּ', כַּמְבֹאָר שָׁם, עַיֵּן שָׁם. וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת שֶׁהֵם שְׁתֵּי בְּחִינוֹת הַנַּ"ל. נֶדֶר זֶה בְּחִינַת הַחִיּוּת אֱלֹקוּת כִּבְיָכוֹל שֶׁהָיָה מְקַיֵּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה שֶׁהִיא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת כַּנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם מְקַבְּלִין חִיּוּת כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם בְּהֶעְלֵם גָּדוֹל. וְעַל-כֵּן כְּשֶׁהָאָדָם נוֹדֵר אֵיזֶה נֶדֶר אֲזַי הוּא עוֹלֶה לִמְקוֹם הַנֶּדֶר שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת נֶדֶר שֶׁהוּא בְּחִינַת בִּינָה עָלְמָא דְּאִתְכַּסְּיָא, כַּמּוּבָא. וַאֲזַי מְקַשֵּׁר זֶה הַדָּבָר שֶׁהוּא נוֹדֵר עָלָיו בִּבְחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בּוֹ, כִּי בְּכָל דָּבָר נֶעְלָם הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל, הַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי הַנֶּדֶר שֶׁמּוֹצִיא בְּפִיו עַל הַדָּבָר הַזֶּה, עַל-יְדֵי-זֶה הוּא מְגַלֶּה הַחִיּוּת אֱלֹקוּת הַנֶּעְלָם בְּזֶה הַדָּבָר שֶׁהוּא בְּחִינָה הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת, שֶׁזֶּהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת נֶדֶר כַּנַּ"ל וַאֲזַי כְּשֶׁעוֹשֶׂה נֶדֶר וּמְגַלֶּה שֶׁיֵּשׁ בְּזֶה הַדָּבָר הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת אֲזַי נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר תּוֹרָה, כִּי בֶּאֱמֶת בְּכָל דָּבָר יֵשׁ תּוֹרָה רַק שֶׁהוּא בְּהֶעְלֵם וְהֶסְתֵּר גָּדוֹל, אֲבָל כְּשֶׁעוֹשֶׂה נֶדֶר בְּפִיו אֲזַי הוּא מְגַלֶּה הַעֲלָמָה זוֹ וַאֲזַי נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר תּוֹרָה. וְעַל-כֵּן עִקַּר הַנֶּדֶר הוּא רַק כְּשֶׁמּוֹצִיאוֹ בְּפִיו וּדְבָרִים שֶׁבַּלֵּב אֵינָם דְּבָרִים, כִּי עִקַּר הַדָּבָר הוּא לְגַלּוֹת הַהַעֲלָמָה שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת תּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁאִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ, מַאי תּוֹרָה דְּאוֹרֵי וְגָלֵי בַּמֶּה דַּהֲוֵי סְתִים. וְזֶה בְּחִינַת נֶדֶר שֶׁמּוֹצִיא בְּפִיו, כִּי עִקַּר הַהִתְגַּלּוּת הוּא בְּפִיו בִּבְחִינַת מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה. וְעַל-כֵּן כְּשֶׁמּוֹצִיא הַנֶּדֶר בְּפִיו הוּא מְגַלֶּה הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁבְּזֶה הַדָּבָר שֶׁהוּא בְּחִינָה נֶדֶר כַּנַּ"ל עַל-יְדֵי שֶׁמּוֹצִיא הַנֶּדֶר בְּפִיו, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינָה שֶׁמְּגַלֶּה מַה דַּהֲוֵי סְתִים וְעַל-כֵּן נַעֲשֶׂה מִזֶּה תּוֹרָה, כִּי זֶהוּ בְּחִינַת תּוֹרָה כַּנַּ"ל. וְזֶה הַדָּבָר תָּלוּי בִּבְחִירַת הָאָדָם כְּפִי מַה שֶּׁרוֹצֶה לְגַלּוֹת אוֹר הַנֶּעְלָם הַזֶּה אִם לַעֲשׂוֹת אִם שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת, כִּי זֶה הָאוֹר הַנֶּעְלָם הוּא בְּחִינַת אוֹר פָּשׁוּט שֶׁאֵין בּוֹ שׁוּם צִיּוּר שֶׁל מִצְוָה וַעֲבֵרָה רַק זֶה תָּלוּי בִּבְחִירַת הָאָדָם כְּפִי מַה שֶּׁמַּמְשִׁיךְ הָאוֹר לְמַטָּה אִם לַעֲשׂוֹת אִם לַחְדֹּל וַאֲזַי נַעֲשֶׂה מִזֶּה תּוֹרָה כְּפִי מַה שֶּׁהוּא מַמְשִׁיךְ הָאוֹר מֵהַהֶעְלֵם אֶל הַגִּלּוּי, דְּהַיְנוּ כְּפִי מַה שֶּׁנּוֹדֵר בְּפִיו שֶׁזֶּה בְּחִינַת שֶׁמְּגַלֶּה מַה דַּהֲוֵי סָתוּם כַּנַּ"ל וְהָבֵן הֵיטֵב:

אות ג[עריכה]

נִמְצָא, שֶׁעִנְיַן נְדָרִים הוּא שֶׁמְּקַשֵּׁר הַדָּבָר לְהַחִיּוּת אֱלֹקוּת שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁנֶּעְלָם בְּכָל דָּבָר, הַיְנוּ שֶׁמְּגַלֶּה מַה דַּהֲוֵי סְתִים שֶׁמְּגַלֶּה שֶׁגַּם שָׁם נֶעְלָם אוֹר גָּדוֹל בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת, וַאֲזַי נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר בְּחִינַת תּוֹרָה, דְּהַיְנוּ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִצְוָה וַעֲבֵרָה כִּי הוּא מְחֻיָּב לְקַיֵּם הַדָּבָר וְאָסוּר לוֹ לַעֲבֹר עַל הַדָּבָר שֶׁנָּדַר עָלָיו. נִמְצָא שֶׁנַּעֲשֶׂה תּוֹרָה וּמִצְוָה מִזֶּה הַדָּבָר, שֶׁמִּתְּחִלָּה לֹא הָיָה בּוֹ שׁוּם מִצְוָה וַעֲבֵרָה, כִּי עַכְשָׁו נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר בְּחִינַת תּוֹרָה עַל-יְדֵי הַנֶּדֶר שֶׁהוֹצִיא בְּפִיו שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְגַלֶּה מַה דַּהֲוֵי סְתִים שֶׁמְּגַלֶּה הַעֲלָמַת הַתּוֹרָה שֶׁהָיְתָה נֶעְלֶמֶת שָׁם כַּנַּ"ל וְזֶה בְּחִינַת נֶדֶר שֶׁמְּגַלֶּה בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁהוּא בְּחִינַת קִיּוּם הָעוֹלָם בְּעֵת בִּטּוּל תּוֹרָה בְּעֵת הַנְהָגַת הַפְּשִׁיטוּת כַּנַּ"ל:

אות ד[עריכה]

וּשְׁבוּעָה זֶהוּ הַבְּחִינָה הַשְּׁנִיָּה, הַיְנוּ כִּי בֶּאֱמֶת עִקַּר קִיּוּם הָעוֹלָם הוּא רַק עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה שֶׁקִּבְּלוּ יִשְׂרָאֵל שֶׁעַל יָדָהּ נִמְשָׁךְ הַשֶּׁפַע וְהַחִיּוּת לְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת שְׁבוּעָה, כִּי שְׁבוּעָה הִוא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא כְּלוּלָה מִשִּׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן, שֶׁזֶּה בְּחִינַת שְׁבוּעָה לְשׁוֹן שִׁבְעָה, כִּי בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת, בְּחִינַת נֶדֶר הִוא לְמַעְלָה מִשִּׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן כַּיָּדוּעַ. אֲבָל הַתּוֹרָה הַמְּסוּרָה בְּיָדֵינוּ הִוא בְּחִינַת שְׁבוּעָה, בְּחִינַת שִׁבְעָה כַּנַּ"ל וְעִקַּר קִיּוּם הָעוֹלָם בִּשְׁלֵמוּת הוּא רַק עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה, דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת שֶׁעַל יָדָם נִמְשָׁךְ הַשֶּׁפַע וְהַחִיּוּת לְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם וְעַל-כֵּן כְּשֶׁהָאָדָם אוֹמֵר לְשׁוֹן שְׁבוּעָה וְאוֹסֵר עַצְמוֹ עַל אֵיזֶה דָּבָר נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר גַּם כֵּן תּוֹרָה, כִּי יֵשׁ בְּיָדוֹ זֶה הַכֹּחַ מֵאַחַר שֶׁהָאָדָם הוּא מַמְשִׁיךְ חִיּוּת הַתּוֹרָה לְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם עַל-כֵּן יֵשׁ בְּיָדוֹ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת מִכָּל הַדְּבָרִים תּוֹרָה, דְּהַיְנוּ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ כֹּחַ לְהַמְשִׁיךְ הַחִיּוּת לְשָׁם כִּרְצוֹנוֹ אִם לְחִיּוּב שֶׁיִּהְיֶה מְחֻיָּב לַעֲשׂוֹתוֹ אִם לְהֵפֶךְ עַל-יְדֵי שֶׁמַּזְכִּיר לְשׁוֹן שְׁבוּעָה שֶׁהִוא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַתּוֹרָה שֶׁמִּשָּׁם כָּל הַדְּבָרִים מְקַבְּלִין הַחִיּוּת. וּכְשֶׁמַּזְכִּיר זֶה הַלָּשׁוֹן לֶאֱסֹר עַל עַצְמוֹ אֵיזֶה דָּבָר אוֹ לְחַיֵּב עַצְמוֹ בְּדָבָר הֲרֵי הוּא מַמְשִׁיךְ חִיּוּת הַתּוֹרָה לְשָׁם בִּבְחִינָה זוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה נִמְשָׁךְ הַחִיּוּת שֶׁל הַתּוֹרָה לְאוֹתוֹ הַדָּבָר לְמִצְוָה אוֹ לְהֵפֶךְ, דְּהַיְנוּ לַעֲשׂוֹת אוֹ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת וַאֲזַי נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר גַּם כֵּן תּוֹרָה וְיֵשׁ בּוֹ מִצְוָה וַעֲבֵרָה עַל-יְדֵי שֶׁהִמְשִׁיךְ חִיּוּת הַתּוֹרָה לְשָׁם בִּבְחִינָה זוֹ כְּפִי שְׁבוּעָתוֹ הֵן אוֹ לָאו:

אות ה[עריכה]

נִמְצָא, שֶׁנְּדָרִים וּשְׁבוּעוֹת הֵם בְּחִינָה אַחַת, דְּהַיְנוּ שֶׁעוֹשֶׂה מִדְּבָרִים שֶׁל הָעוֹלָם תּוֹרָה, דְּהַיְנוּ מִצְוָה וַעֲבֵרָה עַל-יְדֵי שֶׁמְּקַשֵּׁר הַדָּבָר לְהַתּוֹרָה וּמְגַלֶּה שֶׁגַּם בָּהֶם יֵשׁ תּוֹרָה וְכֻלָּם מְקַבְּלִים חִיּוּת מֵהַתּוֹרָה כַּנַּ"ל רַק שֶׁהַנֶּדֶר הוּא שֶׁמְּגַלֶּה הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בְּאוֹתוֹ הַדָּבָר שֶׁהוּא לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה, וְעַל-כֵּן נְדָרִים חָלִים עַל דְּבַר מִצְוָה, כִּי הַנֶּדֶר הוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁהִוא לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה. וּשְׁבוּעָה הִוא בְּחִינַת שֶׁעוֹשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר תּוֹרָה עַל-יְדֵי הַחִיּוּת וְהַשֶּׁפַע שֶׁהוּא מַמְשִׁיךְ לְהַדָּבָר מֵהַתּוֹרָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא עוֹשֶׂה מֵאוֹתוֹ הַדָּבָר גַּם כֵּן תּוֹרָה. וְעַל-כֵּן אֵין שְׁבוּעָה חָלָה עַל דְּבַר מִצְוָה, כִּי עִקַּר כֹּחַ הַשְּׁבוּעָה הִוא מֵהַתּוֹרָה כַּנַּ"ל, אֲבָל נֶדֶר הוּא בְּחִינָה לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה בְּחִינַת קִיּוּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה, בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינָה מַה שֶּׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל נֶדֶר מִתְּסַר חֲפָצֵהּ עֲלֵהּ. שְׁבוּעָה מִתְּסַר נַפְשֵׁהּ אַחֲפָצֵהּ, כִּי הָאָדָם הוּא בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁאָמַר רַבֵּנוּ זַ"ל. וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב, זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם. (סִימָן יג) כִּי כָּל אָדָם כָּלוּל מִכָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ שֶׁהִוא רְמַ"ח מִצְוֹת עֲשֵׂה וּשְׁסָ"ה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁהֵם כְּנֶגֶד רְמַ"ח אֵיבָרִים וּשְׁסָ"ה גִּידִים שֶׁל הָאָדָם. וְעַל-כֵּן כְּשֶׁעוֹשֶׂה שְׁבוּעָה שֶׁהִוא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַתּוֹרָה הוּא אוֹסֵר עַצְמוֹ עַל הַחֵפֶץ, הַיְנוּ שֶׁעִקַּר אִסּוּר הַשְּׁבוּעָה הוּא מֵחֲמַת שֶׁמַּמְשִׁיךְ הַחִיּוּת מֵהַתּוֹרָה אֶל הַדָּבָר בִּבְחִינָה זוֹ לַעֲשׂוֹת אוֹ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת. וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה מִזֶּה תּוֹרָה וּמְחֻיָּב לְקַיֵּם כֵּן. וְעַל-כֵּן הוּא בְּחִינָה שֶׁאוֹסֵר עַצְמוֹ עַל הַחֵפֶץ, כִּי הוּא עַצְמוֹ הוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה וְהוּא מְחַיֶּה כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם עַל-יְדֵי שֶׁהוּא כָּלוּל מֵהַתּוֹרָה, כִּי הָאָדָם הוּא כְּלָלִיּוּת הָעוֹלָם וְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם מְקַבְּלִין חִיּוּת מִמֶּנּוּ עַל-יְדֵי שֶׁהוּא כָּלוּל מֵהַתּוֹרָה. נִמְצָא, כְּשֶׁעוֹשֶׂה הַחֵפֶץ בִּבְחִינַת אִסּוּר שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה מִזֶּה תּוֹרָה וְנֶאֱסָר עָלָיו כַּנַּ"ל. אֲבָל הַנֶּדֶר הוּא בְּחִינָה לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת וְשָׁם הוּא לְהֵפֶךְ בְּחִינַת הַמְשָׁכַת הַחִיּוּת מֵעֵלָּא לְתַתָּא בִּבְחִינַת תּוֹרָה הֵן אוֹ לָאו, הַיְנוּ שֶׁהוּא מַמְשִׁיךְ וּמְגַלֶּה הַחִיּוּת הַנֶּעְלָם בְּזֶה הַדָּבָר בִּבְחִינַת תּוֹרָה מֵעֵלָּא לְתַתָּא, כִּי זֶה הַחִיּוּת הַנֶּעְלָם הוּא גָּבֹהַּ מְאֹד. וְזֶה הַחִיּוּת הַנֶּעְלָם בְּחִינַת נֶדֶר הוּא מְקַיֵּם הָעוֹלָם בְּלִי הִתְעוֹרְרוּת תַּחְתּוֹן כְּלָל, כִּי זֶהוּ בְּחִינַת קִיּוּם הָעוֹלָם קֹדֶם קַבָּלַת הַתּוֹרָה. נִמְצָא, שֶׁאֵין זֶה הַחִיּוּת נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הָאָדָם רַק ה' יִתְבָּרַךְ מְקַיֵּם הָעוֹלָם בְּעַצְמוֹ בְּחֶסֶד חִנָּם בְּלִי מַעֲשֵׂה הַתַּחְתּוֹנִים כְּלָל. וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי בְּחִינָה זוֹ הוּא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת מִזֶּה הַדָּבָר בְּעַצְמוֹ תּוֹרָה וְלֶאֱסֹר הֶחָפֵץ בְּעַצְמוֹ עָלָיו, כִּי נַעֲשֶׂה מִמֶּנּוּ תּוֹרָה עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁהִוא אֵינָהּ תְּלוּיָה בְּהָאָדָם כְּלָל כַּנַּ"ל, אֲבָל שְׁבוּעָה עִקָּרָהּ עַל-יְדֵי שֶׁהָאָדָם מְחַיֶּה הָעוֹלָמוֹת עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה, עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם, עַל-כֵּן הוּא בְּחִינַת מִתְּסַר נַפְשֵׁהּ אַחֲפָצֵהּ, כִּי הָאָדָם הוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה וְכַנַּ"ל:

אות ו[עריכה]

וְעַל-כֵּן בְּנֶדֶר אֵין שַׁיָּךְ בּוֹ שׁוּם שֵׁם וְכִנּוּי וְהַנּוֹדֵר בַּתּוֹרָה אֵינוֹ כְּלוּם, כִּי הַנֶּדֶר הוּא בְּחִינַת הַהַעֲלָמָה שֶׁשָּׁם נֶעְלָמִין כָּל הַשֵּׁמוֹת וְכָל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה הִוא בִּבְחִינַת הֶעְלֵם כַּנַּ"ל, אֲבָל הַשְּׁבוּעָה הִיא בְּשֵׁם וְכִנּוּי אוֹ נִשְׁבָּע בַּתּוֹרָה, כִּי שְׁבוּעָה הִוא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַתּוֹרָה שֶׁכְּלוּלָה מִשִּׁבְעָה כַּנַּ"ל שֶׁהִוא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַשֵּׁמוֹת שֶׁכְּלוּלִים בְּשִׁבְעָה שֵׁמוֹת שֶׁאֵינָם נִמְחָקִין וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁנִּשְׁבַּע בְּלֹא שֵׁם וְכִנּוּי שֶׁגַּם כֵּן חָל אִסּוּר שְׁבוּעָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּשֻּׁלְחָן עָרוּךְ. כִּי לְשׁוֹן שְׁבוּעָה בְּעַצְמוֹ הוּא בְּחִינָה זוֹ בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַתּוֹרָה, בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַשִּׁבְעָה שֵׁמוֹת שֶׁזֶּה בְּחִינַת לְשׁוֹן שְׁבוּעָה:

אות ז[עריכה]

וְזֶה שֶׁהִתְחִיל הַתַּנָּא מַסֶּכֶת נְדָרִים כָּל כִּנּוּיֵי נְדָרִים כִּנְדָרִים וְכוּ', כִּי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה הוּא בְּחִינַת הַחִיּוּת אֱלֹקוּת כִּבְיָכוֹל, הַמִּתְפַּשֵּׁט בְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם וּבְכָל הַלְּשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִים, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת נֶדֶר וּשְׁבוּעָה שֶׁמְּגַלִּין שֶׁבְּכָל הַדְּבָרִים יֵשׁ אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ כִּבְיָכוֹל וִיכוֹלִין לַעֲשׂוֹת מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם תּוֹרָה וּמִצְוָה. וְעַל-כֵּן בַּנְּדָרִים הַלֵּךְ אַחַר לְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, כִּי בְּכָל הַלְּשׁוֹנוֹת יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת נֶדֶר, כִּי יְכוֹלִין לִמְצֹא אֱלֹקוּתוֹ בְּכָל הַדְּבָרִים וּבְכָל לְשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִים, כִּי אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ נֶעְלָם בְּכֻלָּם, כִּי מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר בְּחִינַת נֶדֶר וּשְׁבוּעָה וְכַנַּ"ל:

אות ח[עריכה]

וְעַל-כֵּן הֶחָכָם עוֹקֵר הַנֶּדֶר מֵעִקָּרוֹ, כִּי כָּל עִנְיַן נֶדֶר וּשְׁבוּעָה הוּא תָּלוּי בְּחָכָם וּגְדוֹל הַדּוֹר, כִּי עִנְיַן נֶדֶר וּשְׁבוּעָה הוּא שֶׁמְּגַלִּין שֶׁכָּל הַדְּבָרִים מְקַבְּלִין חִיּוּת מֵהַתּוֹרָה וְכוּ' כַּנַּ"ל. אֲבָל זֶה תָּלוּי רַק בְּהַגָּדוֹל וְהֶחָכָם שֶׁבַּדּוֹר. וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב רַבֵּנוּ זַ"ל בַּמַּאֲמָר "וָאֶתְחַנַּן" הַנַּ"ל. שֶׁכָּל הַפְּשׁוּטִים צְרִיכִין אִישׁ פָּשׁוּט גָּדוֹל מְאֹד שֶׁעַל יָדוֹ כֻּלָּם מְקַבְּלִים חִיּוּת, עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב, כִּי בֶּאֱמֶת אִישׁ פָּשׁוּט הַקָּטָן בְּמַעֲלָה, דְּהַיְנוּ הֲמוֹן הָעָם בְּוַדַּאי אֵינָם מְחַיִּין אֶת הָעוֹלָם עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה, כִּי אֵינָם בַּעֲלֵי תּוֹרָה וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה לָאו כָּל אֶחָד זוֹכֶה שֶׁהוּא יְקַיֵּם כָּל הָעוֹלָם כִּי אִם יְחִידֵי סְגֻלָּה בְּחִינַת יָחִיד מֻמְחֶה וּמִכָּל שֶׁכֵּן לְדַבֵּק עַצְמוֹ בְּהַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בְּכָל דָּבָר לְהַחֲיוֹת עַצְמוֹ בִּבְחִינַת הַחִיּוּת אֱלֹקוּת שֶׁהוּא מְחַיֶּה וּמְקַיֵּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה זֶה בְּוַדַּאי לָאו כָּל אָדָם זוֹכֶה כִּי הוּא בְּחִינָה גָּבֹהַּ מְאֹד לִמְצֹא וּלְגַלּוֹת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּבְיָכוֹל, הַנֶּעְלָם בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. וְעַל-כֵּן כָּל הַפְּשׁוּטִים, דְּהַיְנוּ הֲמוֹן עַם צְרִיכִין לְקַבֵּל הַחִיּוּת מֵאִישׁ פָּשׁוּט הַגָּדוֹל, דְּהַיְנוּ הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל מְאֹד שֶׁהוּא לִפְעָמִים אִישׁ פָּשׁוּט וּמִתְבַּטֵּל מֵהַתּוֹרָה וְאָז הוּא מְחַיֶּה עַצְמוֹ מֵהַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא מְחַיֶּה כָּל הַפְּשׁוּטִים, כַּמְבֹאָר שָׁם הֵיטֵב בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם. וְעַל-כֵּן עִקַּר כֹּחַ הַנֶּדֶר וּשְׁבוּעָה שֶׁיּוּכַל הָאָדָם לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה זֶה תָּלוּי רַק בִּגְדוֹלֵי הַדּוֹר שֶׁהֵם מְחַיִּין עַצְמָן בְּעֵת פְּשִׁיטוּתָן בִּשְׁעַת בִּטּוּל תּוֹרָה מֵהַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת כַּנַּ"ל, וּמִכָּל שֶׁכֵּן בְּעֵת עוֹסְקָם בַּתּוֹרָה שֶׁאָז הֵם מְחַיִּין כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם עַל-יְדֵי תּוֹרָתָן וּמֵאֵלּוּ הַגְּדוֹלֵי הַדּוֹר מְקַבְּלִים חִיּוּת גַּם כָּל הֶהָמוֹן וּמֵהֶם נִשְׁתַּלְשֵׁל הַכֹּחַ גַּם לַהֲמוֹן עַם שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם כֹּחַ לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה, כִּי עִקַּר זֶה הַכֹּחַ לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת נֶדֶר וּשְׁבוּעָה, זֶה נִמְשָׁךְ רַק מִגְּדוֹלֵי הַדּוֹר כַּנַּ"ל: וְזֶה שֶׁהִתְחִילָה הַתּוֹרָה פָּרָשַׁת נְדָרִים, וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת וְכוּ'. מַה שֶּׁלֹּא נֶאֱמַר כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת הַתּוֹרָה רַק בְּכָאן אֵצֶל נְדָרִים נֶאֱמַר רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת, 'רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת' דַּיְקָא. כִּי עִקַּר מִצְוָה זוֹ שֶׁל נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת הוּא תָּלוּי בְּרָאשֵׁי הַמַּטּוֹת שֶׁהֵם גְּדוֹלֵי הַדּוֹר כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל מִזֶּה שֶׁהֶחָכָם עוֹקֵר הַנֶּדֶר מֵעִקָּרוֹ, כִּי מֵאַחַר שֶׁעִקַּר הַנֶּדֶר הוּא נִמְשָׁךְ מֵחֲכַם הַדּוֹר, עַל-כֵּן בְּוַדַּאי יֵשׁ כֹּחַ בְּיָדוֹ לְהַתִּירוֹ וּלְעָקְרוֹ מֵאַחַר שֶׁכָּל עִקַּר כֹּחַ הַנֶּדֶר נִמְשָׁךְ מִמֶּנּוּ כַּנַּ"ל:

אות ט[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת אִסּוּר נִדָּה וְטָהֳרַת הַמִּקְוֶה וּבְחִינַת תְּשׁוּבָה. כִּי דַּם נִדּוּת זֶה בְּחִינַת זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, כִּי עַל-יְדֵי חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁעַל יָדוֹ נִמְשַׁךְ זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה דַּם נִדּוּת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ. וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, זֶה דַּם נִדּוּת. וְעִקַּר הַעֲלָמַת הָאוֹר הַגָּנוּז שֶׁנֶּעְלַם וְנִגְנַז הָאוֹר הַגָּנוּז שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁהִיא מְחַיָּה כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם, עִקַּר הַהַעֲלָמָה וְהַהַסְתָּרָה הוּא מֵחֲמַת זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ בְּחִינַת דַּם נִדּוּת. כִּי קֹדֶם חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן אָז הָיָה הָעוֹלָם זַךְ וְטָהוֹר וְאָז הָיְתָה הַשָּגַת אָדָם הָרִאשׁוֹן מְאִירָה מְאֹד מְאֹד וְאָז הָיוּ יְכוֹלִים לְהִסְתַּכֵּל בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם וְלִרְאוֹת בּוֹ הַחִיּוּת אֱלֹקוּת, כִּבְיָכוֹל, הַמְחַיֶּה אוֹתוֹ. וְזֶה בְּחִינַת אוֹר שֶׁל שִׁבְעַת יְמֵי בְּרֵאשִׁית שֶׁהָיָה אָדָם מִסְתַּכֵּל בּוֹ מִסּוֹף הָעוֹלָם וְעַד סוֹפוֹ. הַיְנוּ שֶׁבָּאוֹר הַזֶּה הָיוּ יְכוֹלִים לְהַבִּיט וּלְהִסְתַּכֵּל בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם הַגַּשְׁמִי וְלִרְאוֹת בּוֹ הַחִיּוּת אֱלֹקוּת, כִּבְיָכוֹל, הַנֶּעְלָם בּוֹ שֶׁהוּא מְחַיֶּה אוֹתוֹ הַדָּבָר. וְזֶה בְּחִינַת מִסּוֹף הָעוֹלָם וְעַד סוֹפוֹ מִקָּצֶה וְעַד קָצֶה, הַיְנוּ מִסּוֹף נְקֻדַּת הַמֶּרְכָּז שֶׁל הָעוֹלָם הַגַּשְׁמִי עַד סוֹפוֹ הָעֶלְיוֹן. שֶׁשָּׁם הַדָּבָר נִכְלָל בְּשָׁרְשׁוֹ, כִּי הַתְחָלַת הַדָּבָר בְּשָׁרְשׁוֹ הָעֶלְיוֹן הוּא בְּחִינַת סוֹף מִמַּטָּה לְמַעְלָה, הַיְנוּ שֶׁהָיָה יָכֹל לְהִסְתַּכֵּל בְּכָל הָעוֹלָם וְלִרְאוֹת בּוֹ סוֹפוֹ הָעֶלְיוֹן, שֶׁהוּא מְקֻשָּׁר לְשָׁרְשׁוֹ, הַיְנוּ שֶׁהָיָה יָכֹל לִרְאוֹת הַחִיּוּת אֱלֹקוּת, כִּבְיָכוֹל, הַנֶּעְלָם בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. וְאָז הָיוּ יְכוֹלִים לֵידַע הַתּוֹרָה שֶׁבְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. אֲבָל עַל-יְדֵי חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן נִגְנַז הָאוֹר הַזֶּה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, רָאָה שֶׁאֵין הָעוֹלָם כְּדַאי עָמַד וּגְנָזוֹ וְכוּ'. כִּי מֵחֲמַת חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁנִּמְשָׁךְ עַל-יְדֵי-זֶה זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ בָּעוֹלָם, בְּחִינַת דַּם נִדּוּת, עַל-כֵּן הֻצְרַךְ, כִּבְיָכוֹל, לִגְנֹז הָאוֹר כְּדֵי, שֶׁלֹּא יִינְקוּ הַקְּלִפּוֹת חַס וְשָׁלוֹם, יוֹתֵר מִדַּאי וְעִקָּר הוּא מֵחֲמַת בְּחִינַת דַּם נִדּוּת, כִּי יֵשׁ עֲשָׂרָה מִינֵי דָּמִים וִינִיקָתָם מִבְּחִינַת הַעֲלָמַת וְהַסְתָּרַת הָעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת, שֶׁהֵם בְּחִינַת חָמֵשׁ כְּנֶגֶד חָמֵשׁ. שֶׁמִּשָּׁם מֵהַעֲלָמָה וְהַסְתָּרָה זוֹ מִשְׁתַּלְשֵׁל וְיוֹרֵד יְנִיקָה לִבְחִינַת עֲשָׂרָה מִינֵי דָּמִים, שֶׁהֵם בְּחִינַת חֲמִשָּׁה מִינֵי דָּמִים טְמֵאִים וַחֲמִשָּׁה מִינִים טְהוֹרִים וְכַמּוּבָא. וּמֵחֲמַת, שֶׁנִּמְשָׁךְ יְנִיקָה עַל-יְדֵי חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן לִבְחִינַת עֲשָׂרָה מִינֵי דָּמִים, שֶׁיְּנִיקָתָם מִבְּחִינָה הַנַּ"ל, עַל-כֵּן הֻכְרַח הָאוֹר שֶׁל הָעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת לִגָּנֵז וּלְהֵעָלֵם כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם יְנִיקָה חַס וְשָׁלוֹם, יוֹתֵר מִדַּאי וְעַל-כֵּן לֹא הָיוּ יְכוֹלִים יִשְׂרָאֵל לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה עַד שֶׁסָּפְרוּ שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת בְּחִינַת שִׁבְעָה נְקִיִּים לְטַהֵר עַצְמָן מִדַּם נִדּוּת כִּי עִקַּר קַבָּלַת הַתּוֹרָה הוּא לְגַלּוֹת הַהַעֲלָמָה. וּכְמוֹ שֶׁאִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ , מַאי תּוֹרָה דְּאוֹרֵי וְגָלֵי בַּמֶּה דַּהֲוֵי סְתִים וְכַנַּ"ל. וְהִתְגַּלּוּת הָאוֹר הַנֶּעְלָם אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם כְּשֶׁמְּטַהֲרִין עַצְמָן מִדַּם נִדּוּת. כִּי כָּל זְמַן שֶׁיֵּשׁ בְּחִינַת דַּם נִדּוּת מֻכְרָח הָאוֹר לְהִתְעַלֵּם כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הֵם שִׁבְעָה נְקִיִּים כְּנֶגֶד שֶׁבַע מִדּוֹת בְּחִינַת שִׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן, כִּי עִקַּר אֲחִיזַת הַדַּם נִדּוּת, הַיְנוּ בְּחִינַת הַקְּלִפּוֹת הוּא רַק בִּבְחִינַת שִׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן שֶׁשָּׁם עִקַּר הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה, כִּי עִקַּר הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה הוּא עַל-יְדֵי שֶׁבַע מִדּוֹת כַּיָּדוּעַ, כִּי לְמַעְלָה מֵהַמִּדּוֹת זֶה בְּחִינַת אוֹר הַגָּנוּז שֶׁאֵין יְכוֹלִין לְהַשִּיגוֹ עַכְשָׁו. וְעַל-כֵּן כָּל זְמַן שֶׁיֵּשׁ בְּחִינַת דַּם נִדּוּת אֵין הַתּוֹרָה יְכוֹלָה לְהִתְגַּלּוֹת בִּבְחִינַת הַשֶּׁבַע מִדּוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ לָהֶם יְנִיקָה חַס וְשָׁלוֹם יוֹתֵר מִדַּאי, כִּי שָׁם עִקַּר אֲחִיזָתָם כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן מֻכְרָח שֶׁיִּהְיֶה הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת הֶעְלֵם כִּי שָׁם בִּבְחִינַת הֶעְלֵם, שֶׁהוּא בְּחִינַת לְמַעְלָה מֵהַמִּדּוֹת, אֵין לָהֶם שׁוּם אֲחִיזָה כְּלָל. וְעַל-כֵּן לֹא הָיוּ יִשְׂרָאֵל יְכוֹלִים לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה עַד שֶׁסָּפְרוּ שִׁבְעָה נְקִיִּים כְּנֶגֶד שִׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן בְּחִינַת שֶׁבַע מִדּוֹת, שֶׁשָּׁם עִקַּר אֲחִיזָתָם כְּדֵי לְטַהֲרָם מִבְּחִינַת דַּם נִדּוּת, כְּדֵי שֶׁתּוּכַל הַתּוֹרָה לְהִתְגַּלּוֹת בְּתוֹךְ הָעוֹלָם, שֶׁהוּא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת שִׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן, שֶׁהֵם כְּלָלִיּוּת הָעוֹלָם, שֶׁהֵם בְּחִינַת שֶׁבַע מִדּוֹת שֶׁעִקַּר הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה עַל יָדָם כַּנַּ"ל:

אות י[עריכה]

וְזֶהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת שִׁבְעָה נְקִיִּים שֶׁסּוֹפֶרֶת הַנִּדָּה כְּדֵי שֶׁתִּטָּהֵר לְבַעְלָהּ. כִּי זִוּוּג הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל יִשְׂרָאֵל הוּא בְּחִינַת הַמְשָׁכַת הַתּוֹרָה וְכַמּוּבָא שֶׁבִּשְׁעַת קַבָּלַת הַתּוֹרָה הָיוּ יִשְׂרָאֵל כְּכַלָּה הַנִּכְנֶסֶת לַחֻפָּה, כִּי עַל-יְדֵי זִוּוּג דִּקְדֻשָּׁה שֶׁל יִשְׂרָאֵל נוֹלָדִין נְשָׁמוֹת קְדוֹשׁוֹת. וְנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל הֵן בְּעַצְמָן בְּחִינַת הַתּוֹרָה, כִּי הַתּוֹרָה כְּלוּלָה מִנִּשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל. וְעַל-כֵּן כָּל זְמַן שֶׁהִיא טְמֵאָה מִדַּם נִדּוּת הַזִּוּוּג אָסוּר. וְהָאִסּוּר חָמוּר מְאֹד מְאֹד רַחֲמָנָא לִצְלָן, כְּדֵי שֶׁלֹּא לְהַמְשִׁיךְ בְּחִינַת נְשָׁמוֹת קְדוֹשׁוֹת בְּחִינַת הַתּוֹרָה לְתוֹךְ הַחִיצוֹנִים חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁהֵם בְּחִינַת דַּם נִדּוּת כְּדֵי שֶׁלֹּא לִתֵּן לָהֶם חַס וְשָׁלוֹם יְנִיקָה יוֹתֵר מִדַּאי. וְעַל-כֵּן אִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ שֶׁעַל-יְדֵי הֶעָוֹן הֶחָמוּר הַזֶּה חַס וְשָׁלוֹם, מִתְגַּבֵּר הַטֻּמְאָה מְאֹד חַס וְשָׁלוֹם רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי נִמְשָׁךְ לָהֶם יְנִיקָה יוֹתֵר מִדַּאי חַס וְשָׁלוֹם, כִּי כָּל זְמַן שֶׁיֵּשׁ בְּחִינַת דַּם נִדּוּת צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה הַמֹּחַ וְהַדַּעַת, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה בְּהֶעְלֵם וְהֶסְתֵּר וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הִיא צְרִיכָה לִסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים וְכַנַּ"ל:

אות יא[עריכה]

וְאַחַר הַשִּׁבְעָה נְקִיִּים הִיא צְרִיכָה לְהִטָּהֵר בְּמִקְוֶה. וּמִקְוֶה הִיא בְּחִינַת בִּינָה עָלְמָא דְּאָתֵי כַּמּוּבָא, בְּחִינַת תְּשׁוּבָה. זֶה בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת הַנַּ"ל, שֶׁהֵם כְּלָלִיּוּת עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת הַכְּלוּלִים בְּאָנֹכִי, שֶׁהוּא בְּחִינַת בִּינָה כַּמּוּבָא. כִּי כְּשֶׁצְּרִיכִין לַעֲלוֹת מִטֻּמְאָה לְטָהֳרָה לִטָּהֵר מִדַּם נִדּוּת, צְרִיכִין לְדַבֵּק עַצְמוֹ בִּבְחִינַת הָאוֹר הַגָּנוּז, הַיְנוּ הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁשָּׁם אֵין שׁוּם פְּגָם מַגִּיעַ כְּלָל וְשָׁם כֻּלּוֹ טוֹב וּכְשֶׁמְּדַבְּקִין עַצְמוֹ לְשָׁם יְכוֹלִין לָשׁוּב אֶל ה' אֲפִלּוּ מִשְּׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת. וְכַמְרֻמָּז שָׁם בְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ הַנַּ"ל בְּסוֹף דְּבָרָיו שָׁם שֶׁדִּבֵּר מֵעִנְיָן זֶה שֶׁאֲפִלּוּ בַּשְּׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת אֵין יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל, כִּי גַּם מִשָּׁם יְכוֹלִין לָשׁוּב אֶל ה'. וְזֶהוּ עַל-יְדֵי בְּחִינַת הַנֶּאֱמָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל, הַיְנוּ עַל-יְדֵי בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת שֶׁלְּשָׁם נִמְשָׁךְ חִיּוּת מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם וְשָׁם אֵין שׁוּם פְּגָם מַגִּיעַ וְשָׁם כֻּלּוֹ טוֹב. וַאֲפִלּוּ הַטֻּמְאָה וְהַסִּטְרָא אָחֳרָא מְקַבֶּלֶת חִיּוּת מֵהַעֲלָמָה זוֹ וּכְשֶׁמְּדַבְּקִין עַצְמָן בָּאוֹר הַגָּנוּז הַזֶּה אֲזַי נִתְבַּטֵּל הַטֻּמְאָה וְהַסִּטְרָא אָחֳרָא, כִּי עִקַּר חִיּוּתָם רַק מֵהַהַעֲלָמָה וְהַהַסְתָּרָה וְכַמְבֹאָר עִנְיָן זֶה בְּמָקוֹם אַחֵר (בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא סִימָן יב). וְהַכְּלָל, שֶׁשָּׁם בִּבְחִינַת הָאוֹר הַגָּנוּז הַזֶּה הוּא כֻּלּוֹ טוֹב וְשָׁם עוֹלִין מִטֻּמְאָה לְטָהֳרָה וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מִקְוֶה שֶׁהִיא בְּחִינַת הָאוֹר הַגָּנוּז, הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מִקְוֶה שֶׁל אַרְבָּעִים סְאָה, בְּחִינַת אַרְבָּעִים יוֹם שֶׁבָּהֶם נִתְּנָה הַתּוֹרָה, הַיְנוּ שֶׁבָּהֶם נִתְגַּלָּה הַתּוֹרָה מֵהַהֶעְלֵם אֶל הַגָּלוּי, כִּי הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת הִיא בְּחִינַת בִּינָה, שֶׁהִיא בְּחִינַת אַרְבָּעִים כַּיָּדוּעַ: וְזֶה בְּחִינַת מֵימֵי הַמִּקְוֶה שֶׁהֵם בְּחִינַת מֵימֵי הַחֶסֶד, זֶה בְּחִינַת הַחֶסֶד הָעֶלְיוֹן הַנַּ"ל, בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם שֶׁהָיָה מְקַיֵּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת, שֶׁעַל יָדָהּ עוֹלִין מִטֻּמְאָה לְטָהֳרָה וְכַנַּ"ל. כִּי מַיִם מְרַמְּזִים עַל בְּחִינָה זוֹ, כִּי הַמַּיִם קָדְמוּ לָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י, זֶה בְּחִינַת הַחֶסֶד חִנָּם הַנַּ"ל שֶׁקָּדַם לָעוֹלָם. כִּי הַחֶסֶד חִנָּם שֶׁבּוֹ נִתְקַיֵּם הָעוֹלָם קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה זֶה הַחֶסֶד קָדַם לָעוֹלָם, כִּי בְּזֶה הַחֶסֶד נִבְרָא הָעוֹלָם, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ בָּרָא אֶת הָעוֹלָם בְּחֶסֶד חִנָּם, כִּי לֹא הָיָה עֲדַיִן שׁוּם זְכוּת וְשׁוּם מַעֲשֶׂה לִבְרֹא הָעוֹלָם עַל יָדוֹ, רַק בָּרָא אֶת הָעוֹלָם בְּחֶסֶד חִנָּם בְּחִינַת עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה. וּבְזֶה הַחֶסֶד הָיָה מְקַיֵּם אֶת הָעוֹלָם כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נִתְּנָה הַתּוֹרָה, כִּי גַּם אָז לֹא הָיָה שׁוּם זְכוּת וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת הַמַּיִם קָדְמוּ לָעוֹלָם, הַיְנוּ בְּחִינַת מֵימֵי הַחֲסָדִים, בְּחִינַת חֶסֶד הַנַּ"ל שֶׁקָּדַם לָעוֹלָם, הַיְנוּ בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מֵימֵי הַמִּקְוֶה, בְּחִינַת הַמַּיִם שֶׁקָּדְמוּ לָעוֹלָם אֲשֶׁר עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם וְכוּ', שֶׁזֶּה בְּחִינַת מִקְוֶה אֲשֶׁר עַל-יְדֵי הַמַּיִם הַלָּלוּ, בְּחִינַת חֶסֶד חִנָּם הַנַּ"ל, שֶׁהִיא בְּחִינַת הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת כַּנַּ"ל, עַל יָדָם עוֹלִין מִטֻּמְאָה לְטָהֳרָה, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, בְּחִינַת נֶדֶר, בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאוֹמְרִים כָּל נִדְרֵי. כִּי נֶדֶר וּמִקְוֶה וּתְשׁוּבָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים הַכֹּל בְּחִינָה אַחַת, בְּחִינַת עָלְמָא דְּאָתֵי שֶׁאָז יִתְגַּלֶּה הָאוֹר הַגָּנוּז שֶׁל שִׁבְעַת יְמֵי בְּרֵאשִׁית. וְאָז יִתְגַּלֶּה אֱלֹקוּתוֹ, שֶׁהָיָה נֶעְלָם בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם וְאָז יַשִּיגוּ אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. וְיֵדַע כָּל פָּעוּל כִּי אַתָּה פְּעַלְתּוֹ וְיָבִין כָּל יְצוּר כִּי אַתָּה יְצַרְתּוֹ וְכוּ'. וְאָז יִתְבַּטֵּל הַסִּטְרָא אָחֳרָא עַל-יְדֵי-זֶה מֵאַחַר שֶׁיִּתְגַּלֶּה אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם. וְאָז יִתְקַיֵּם, וְאֶת רוּחַ הַטֻּמְאָה אַעֲבִיר מִן הָאָרֶץ. וְאָז יִתְתַּקֵּן הַכֹּל וְכַנַּ"ל בָּרוּךְ ה' לְעוֹלָם, אָמֵן וְאָמֵן:

אות יב[עריכה]

וְזֶה שֶׁמּוּבָא בַּמִּדְרָשׁ, שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, רָצָה לִכְנֹס לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי בְּחִינַת הַתָּרַת נְדָרִים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל עַל פָּסוּק, אַתָּה הַחִלּוֹתָ, כִּי בְּחִינַת הַתָּרַת נְדָרִים הִוא בְּחִינַת הַדֶּרֶךְ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְכַנַּ"ל. כַּמְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל. שֶׁכָּל הַנַּ"ל הוּא בְּחִינַת הַדֶּרֶךְ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב:

נדרים ג[עריכה]

עַל-פִּי הַמַּאֲמָר "לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם אֹהֶל בָּהֶם" וְכוּ' בְּסִימָן מט, עַיֵּן שָׁם כָּל הַמַּאֲמָר כֻּלּוֹ: וְהַכְּלָל בְּקִצּוּר, כִּי לְפִי אוֹר לֶהָבִיּוּת הַלֵּב שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי אִי אֶפְשָׁר לְהִתְגַּלּוֹת מֵהַמִּדּוֹת, כִּי אוֹר לֶהָבִיּוּתוֹ הוּא עַד אֵין סוֹף וְאֵין תַּכְלִית לִתְשׁוּקָתוֹ וְצָרִיךְ לְצַמְצֵם הַהִתְלַהֲבוּת כְּדֵי שֶׁיִּשָּׁאֵר בַּלֵּב חָלָל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְלִבִּי חָלָל בְּקִרְבִּי. וְעַל-יְדֵי הַצִּמְצוּם שֶׁל הַהִתְלַהֲבוּת יוּכַל לָבֹא לְהִתְגַּלּוּת מֵהַמִּדּוֹת, הַיְנוּ לַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי פְּעֻלּוֹתָיו וּמִדּוֹתָיו הַטּוֹבִים יִתְגַּלֶּה, שֶׁהוּא מְקַבֵּל עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם שְׁלֵמָה וְכוּ'. וְזֶה בְּחִינַת בְּרִיאַת הָעוֹלָמוֹת, כִּי קֹדֶם הַבְּרִיאָה הָיָה אוֹר הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֵין סוֹף וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שֶׁיִּתְגַּלֶּה מַלְכוּתוֹ וְכוּ'. וְצִמְצֵם אֶת הָאוֹר אֵין סוֹף לַצְּדָדִין וְנִשְׁאַר חָלָל פָּנוּי. וּבְתוֹךְ הֶחָלָל הַפָּנוּי בָּרָא הָעוֹלָמוֹת וְהֵן הֵן מִדּוֹתָיו וְכוּ' וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלָּה מַלְכוּתוֹ שֶׁזֶּה עִקַּר כַּוָּנַת הַבְּרִיאָה וְכוּ'. וְזֶהוּ מַמָּשׁ בְּחִינָה הַנַּ"ל, כִּי כְּמוֹ כֵן הוּא בְּכָל אָדָם, שֶׁקֹּדֶם שֶׁזּוֹכֶה לַעֲבוֹדַת ה' בֶּאֱמֶת אֲזַי בִּתְחִלָּה לִבּוֹ כּוֹסֵף וּבוֹעֵר מְאֹד לַה' יִתְבָּרַךְ בְּהִתְלַהֲבוּת גָּדוֹל. וְאוֹר הַהִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת שֶׁבַּלֵּב הוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף, כִּי אֵין סוֹף וְאֵין תַּכְלִית לִתְשׁוּקָתוֹ וְאַף-עַל-פִּי שֶׁלִּבּוֹ מִתְלַהֵב מְאֹד לַה' יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת, אַף-עַל-פִּי-כֵן אֵין זֶה תַּכְלִית, כִּי מִגֹּדֶל הַהִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ כְּלָל מֵעֹצֶם הַהִתְלַהֲבוּת בְּלִבּוֹ עַד אֵין סוֹף. עַד שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת שׁוּם מִדָּה טוֹבָה וְשׁוּם עֲבוֹדָה, עַל-כֵּן צָרִיךְ לְצַמְצֵם הַהִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת וְלַעֲשׂוֹת חָלָל בַּלֵּב. בְּחִינַת וְלִבִּי חָלָל בְּקִרְבִּי, הַיְנוּ לַעֲשׂוֹת חָלָל בְּאוֹר הַהִתְלַהֲבוּת שֶׁבַּלֵּב, עַל-יְדֵי צִמְצוּם הָאוֹר לַצְּדָדִין, דְּהַיְנוּ שֶׁמֻּכְרָחִין לְצַמְצֵם הַהִתְלַהֲבוּת הַגָּדוֹל שֶׁבַּלֵּב הַנַּ"ל וַאֲזַי נַעֲשֶׂה חָלָל בַּלֵּב וְשָׁם בְּאוֹתוֹ הֶחָלָל שֶׁבַּלֵּב שֶׁהוּא בְּחִינַת חָלָל הַפָּנוּי. שָׁם מִתְגַּלִּין פְּעֻלּוֹתָיו וּמִדּוֹתָיו הַטּוֹבִים, כִּי עַל-יְדֵי הַצִּמְצוּם הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה שֶׁהוּא מְקַבֵּל עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם שְׁלֵמָה, שֶׁזֶּה בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת מַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, שֶׁהוּא תַּכְלִית בְּרִיאָה וְכוּ' וְעַיֵּן שָׁם בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל וְהָבֵן הֵיטֵב הֵיטֵב. כִּי הֵם דְּבָרִים עֲמֻקִּים מְאֹד מְאֹד עָמֹק עָמֹק מִי יִמְצָאֵם. וְזֶה בְּחִינַת תְּשׁוּבָה וְכוּ' וְכוּ', עַיֵּן שָׁם:

אות א[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים, כִּי בֶּאֱמֶת הַמִּצְוָה הַזֹּאת שֶׁל נְדָרִים הִוא פְּלִיאָה גְּדוֹלָה שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּיַד אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי לֶאֱסֹר מַה שֶּׁהִתִּירָה תּוֹרָה. וּמֵאַחַר שֶׁהַתּוֹרָה הִתִּירָה הַדָּבָר מֵהֵיכָן יִהְיֶה כֹּחַ לְהָאָדָם לֶאֱסֹר הַדָּבָר עַל עַצְמוֹ. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת נִקְרָאִים הַנְּדָרִים פְּלִיאוֹת חָכְמָה, בְּחִינַת אִישׁ כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר וְכוּ' וְכַמּוּבָא. אַךְ הָעִנְיָן עַל-פִּי הַנַּ"ל, כִּי בְּכָל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל יֵשׁ חֵלֶק אֱלוֹקַ מִמַּעַל. וְעִקַּר הָאֱלֹקוּת הוּא בְּלֵב הַיִּשְׂרְאֵלִי וּמֵחֲמַת אוֹר הָאֱלֹקוּת שֶׁבְּלִבּוֹ בְּחִינַת צוּר לְבָבִי. עַל-כֵּן מִשְׁתּוֹקֵק תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ עַד אֵין סוֹף וְאֵין תַּכְלִית וּמֵחֲמַת זֶה אוֹר לֶהָבִיּוּת אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף, כִּי אֵין סוֹף וְאֵין תַּכְלִית לִתְשׁוּקָתוֹ וְכַנַּ"ל. וְהִנֵּה לְפִי עֹצֶם אוֹר לֶהָבִיּוּתוֹ עַד אֵין סוֹף אֵינוֹ מַסְפִּיק לוֹ תַּרְיַ"ג מִצְוֹת הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, כִּי אוֹר לֶהָבִיּוּתוֹ הוּא נִכְסָף וּמִשְׁתּוֹקֵק וּמִתְגַּעְגֵּעַ לִהְיוֹת דָּבוּק וְנִכְלָל בַּה' יִתְבָּרַךְ תָּמִיד לְעוֹלָם וָעֶד וְשֶׁלֹּא יְפַנֶּה עַצְמוֹ לְשׁוּם דָּבָר מֵהָעוֹלָם אֲפִלּוּ לְשׁוּם דָּבָר הַמֻּתָּר רַק יִהְיֶה תָּמִיד דָּבוּק בַּה' יִתְבָּרַךְ בְּלִי הֶפְסֵק רֶגַע כְּלָל. אַךְ בֶּאֱמֶת זֶה אִי אֶפְשָׁר בְּשׁוּם אֹפֶן, כִּי אִם כֵּן הָיָה מִתְבַּטֵּל בִּמְצִיאוּת וְלֹא הָיָה מִתְקַיֵּם יְשׁוּתוֹ כְּלָל וְהָיָה נֶחֱרָב הָעוֹלָם חַס וְשָׁלוֹם, וְה' יִתְבָּרַךְ רוֹצֶה בְּקִיּוּם הָעוֹלָם. עַל-כֵּן צְרִיכִין בְּהֶכְרֵחַ לְצַמְצֵם אוֹר הַהִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת וְלַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְזֶה בְּחִינַת כְּלַל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ אֲשֶׁר נִזְהַרְנוּ לִבְלִי לָסוּר מִדֶּרֶךְ הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה יָמִין וּשְׂמֹאל, כִּי אֲפִלּוּ לְיָמִין אָסוּר לָסוּר מִדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר שֶׁל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, הַיְנוּ לְהַרְבּוֹת וּלְהוֹסִיף יוֹתֵר מִמִּצְוֹת הַתּוֹרָה שֶׁזֶּה בְּחִינַת נוֹטֶה לְיָמִין אָסוּר לָנוּ גַּם כֵּן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, לֹא תוֹסִיפוּ עַל הַדָּבָר וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ, כִּי לְפִי עֹצֶם לֶהָבִיּוּתוֹ שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הָיָה נִכְסָף לְהוֹסִיף עַל מִצְוַת הַתּוֹרָה. אַךְ הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה הִזְהִירָה עַל זֹאת בְּלָאו דְּבַל תּוֹסִיף, כִּי כְּשֶׁמּוֹסִיפִין עַל הַתּוֹרָה אֲפִלּוּ אִם כַּוָּנָתוֹ לַשָּׁמַיִם אַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא נוֹטֶה מִן הַדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר וּמְקַלְקֵל הַצִּמְצוּם הַקָּדוֹשׁ שֶׁזֶּה עִקַּר קִיּוּם הָעוֹלָמוֹת, וַאֲזַי, הוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף, שֶׁהוּא בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר, שֶׁגּוֹרֵם חַס וְשָׁלוֹם, שְׁבִירַת כֵּלִים חֻרְבַּן הָעוֹלָמוֹת: וְגַם עִקַּר הַיֵּצֶר הָרָע וְכָל הַתַּאֲוֹת וְכָל הַחֲטָאִים חַס וְשָׁלוֹם בָּאִין מִזֶּה, כִּי יָדוּעַ שֶׁכָּל הַקְּלִפּוֹת, שֶׁהֵם הַתַּאֲוֹת וְהַחֲטָאִים, כֻּלָּם בָּאִים מִשְּׁבִירַת כֵּלִים שֶׁהָיָה עַל-יְדֵי רִבּוּי אוֹר כַּיָּדוּעַ. וְזֶה בְּחִינַת יַעֲלוּ שָׁמַיִם יֵרְדוּ תְּהֹמֹת (תְּהִלִּים קז) שֶׁלִּפְעָמִים הָאָדָם בּוֹעֵר לַה' יִתְבָּרַךְ יוֹתֵר מִמַּדְרֵגָתוֹ שֶׁזֶּה בְּחִינַת יַעֲלוּ שָׁמַיִם. וּכְשֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה לְצַמְצֵם הָאוֹר לְפִי מַדְרֵגָתוֹ עַל-יְדֵי-זֶה יֵרְדוּ תְּהֹמֹת חַס וְשָׁלוֹם, כִּי עַל-יְדֵי-זֶה נוֹפֵל אַחַר כָּךְ חַס וְשָׁלוֹם מְאֹד, כִּי זֶה בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן עַל-פִּי רֹב הָאָדָם נוֹפֵל לַעֲוֹנוֹת עַל עַל-יְדֵי רִבּוּי הַמִּצְוֹת וְהַדִּקְדּוּקִים שֶׁל הַבַּעַל דָּבָר שֶׁמַּרְבֶּה לְהַחְמִיר וּלְדַקְדֵּק עָלָיו בְּיוֹתֵר וּמְפַתֵּהוּ לַמִּצְוֹת שֶׁלּוֹ וּמִתְלַבֵּשׁ עַצְמוֹ בְּמִצְוֹת וְאַחַר כָּךְ מְבִיאוֹ לִידֵי עֲוֹנוֹת חַס וְשָׁלוֹם. כִּי רִבּוּי הַחֻמְרוֹת וְהַדִּקְדּוּקִים זֶה בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר שֶׁגּוֹרֵם שְׁבִירַת כֵּלִים חַס וְשָׁלוֹם כַּנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁכִין כָּל הָעֲוֹנוֹת חַס וְשָׁלוֹם כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת אַל תִּצְדַּק הַרְבֵּה וְאַל תִּרְשַׁע הַרְבֵּה (קֹהֶלֶת ז) כִּי הָא בְּהָא תַּלְיָא שֶׁצָּרִיךְ לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יִצְדַּק הַרְבֵּה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִרְשַׁע הַרְבֵּה חַס וְשָׁלוֹם, עַל-יְדֵי-זֶה כַּנַּ"ל:

אות ב[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן. שֶׁעִקַּר הַחֵטְא הָיָה עַל-יְדֵי בְּחִינַת רִבּוּי הָאוֹר שֶׁגּוֹרֵם שְׁבִירַת כֵּלִים חַס וְשָׁלוֹם, וְעַל-כֵּן הַתְחָלַת עֲצַת הַנָּחָשׁ הָיָה עַל-יְדֵי-זֶה שֶׁבָּא אֶל חַוָּה וְאָמַר לָהּ, אַף כִּי אָמַר אֱלֹקִים לֹא תֹאכְלוּ מִכָּל עֵץ הַגָּן. שֶׁרָצָה לְהַטְעוֹתָהּ עַל-יְדֵי הַמִּצְוֹת שֶׁל הַיֵּצֶר הָרָע וְשָׁאַל אוֹתָהּ, אִם צַוָּאַת ה' יִתְבָּרַךְ הָיָה לִבְלִי לֶאֱכֹל מִכָּל עֵץ הַגָּן, כִּי בְּוַדַּאי כָּךְ רָאוּי לָכֶם לִבְלִי לֶאֱכֹל לְפִי גֹּדֶל עֹצֶם גְּדֻלָּתוֹ וְרוֹמְמוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, וְאֵיךְ אֶפְשָׁר לָכֶם לֶאֱכֹל כְּלָל שׁוּם דָּבָר?! וּמֵחֲמַת שֶׁהִכְנִיס בָּהֶם סְפֵקוֹת כָּאֵלֶּה, שֶׁרָאוּי הָיָה לִבְלִי לֶאֱכֹל כְּלָל, אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא פָּעַל כָּל רְצוֹנוֹ, אַף-עַל-פִּי-כֵן פָּעַל קְצָת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הֵשִׁיבָה חַוָּה לוֹ בְּטָעוּת וְטָעֲתָה עַצְמָהּ וְאָמְרָה, מִכָּל עֵץ הַגָּן נֹאכֵל וּמֵעֵץ הַדַּעַת וְכוּ', אָמַר אֱלֹקִים לֹא תֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ וְלֹא תִגְּעוּ בּוֹ וְכוּ', וְהוֹסִיפוּ עַל הַצִּוּוּי. וְתֵכֶף שֶׁהוֹסִיפָה מְעַט עַל הַצִּוּוּי מִיָּד הִצְלִיחַ מַעֲשֵׂה הַסּ"מ כִּי תֵּכֶף עַל-יְדֵי הַהוֹסָפָה יָצְאָה מִן הַמִּדָּה וּבָאָה לִכְלַל בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר שֶׁגּוֹרֵם וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה דְּחָפָהּ עַד שֶׁנָּגְעָה בּוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה בָּאוּ לְמַה שֶּׁבָּאוּ וְהַכֹּל הָיָה רַק עַל-יְדֵי הַהוֹסָפָה שֶׁל הַנָּחָשׁ וְשֶׁל הָאִשָּׁה כַּנַּ"ל. וְכֵן עִקַּר הַחֵטְא הָיָה גַּם כֵּן זֹאת כַּמּוּבָא, כִּי אָדָם הָרִאשׁוֹן הִסְתַּכֵּל לְמַעְלָה מִמַּדְרֵגָתוֹ, שֶׁזֶּה הָיָה עִקַּר הַחֵטְא שֶׁלּוֹ, וְעַל-יְדֵי-זֶה בָּא לְכָל הַפְּגָמִים שֶׁלּוֹ. וְעַל-כֵּן תֵּכֶף בְּהַתְחָלַת מַתַּן תּוֹרָה הִזְהִיר ה' יִתְבָּרַךְ אֶת מֹשֶׁה כַּמָּה פְּעָמִים, רֵד הָעֵד בָּעָם פֶּן יֶהֶרְסוּ אֶל ה' לַעֲלוֹת וְכוּ'. שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר שֶׁבּוֹעֵר לַה' יִתְבָּרַךְ חוּץ מֵהַמִּדָּה, שֶׁהִיא בְּחִינַת הֲרִיסָה כַּנַּ"ל, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ יָדַע מֵחֲמַת גֹּדֶל הִתְגַּלּוּת אֱלֹקוּת שֶׁהָיָה אָז, בְּוַדַּאי יִהְיֶה תַּאֲוָתָם חֲזָקָה מְאֹד לַעֲלוֹת לַה' וּלְהִכָּלֵל בּוֹ בִּתְשׁוּקָה גְּדוֹלָה עַד אֵין סוֹף עַד שֶׁיּוּכְלוּ לָבֹא לִבְחִינַת הֲרִיסָה חַס וְשָׁלוֹם בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר, עַל-כֵּן הִזְהִירָם מְאֹד עַל זֶה, כְּמוֹ שֶׁכָּתַב רַבֵּנוּ זַ"ל בְּמָקוֹם אַחֵר (סִימָן עב) שֶׁיֵּשׁ יֵצֶר הָרָע גָּדוֹל כְּשֶׁמַּתְחִילִין לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ, דְּהַיְנוּ שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מְסִיתוֹ לַהֲרֹס לַעֲלוֹת אֶל ה', שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת פֶּן יֶהֶרְסוּ וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְעַל-כֵּן אַף-עַל-פִּי שֶׁהָיוּ נִזְהָרִים בְּמִצְוַת הַגְבָּלָה וְלֹא הָרְסוּ לַעֲלוֹת יוֹתֵר, אַף-עַל-פִּי-כֵן מֵחֲמַת שֶׁמַּתַּן תּוֹרָה הָיָה בְּהִתְגַּלּוּת גָּדוֹל בְּקוֹלוֹת וּבְרָקִים וְכוּ' וְכוּ', עַל-יְדֵי-זֶה בָּאוּ אַחַר כָּךְ לְמַה שֶּׁבָּאוּ וְנִכְשְׁלוּ עַל-יְדֵי הָעֵרֶב רַב בִּפְגַם הָעֵגֶל, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י עַל פָּסוּק, וְאִישׁ לֹא יַעֲלֶה עִמְּךָ. הָרִאשׁוֹנוֹת עַל-יְדֵי שֶׁהָיוּ בִּתְשׁוּאוֹת וְהוֹמִיּוֹת, שָׁלְטָה בָּהֶם עַיִן הָרָע, אֵין לְךָ יָפָה מִן הַצְּנִיעוּת, הַיְנוּ כַּנַּ"ל. שֶׁהַלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת מֵחֲמַת שֶׁהָיָה בְּרַעַשׁ גָּדוֹל וּבְהִתְגַּלּוּת גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד, עַל-כֵּן לֹא הָיָה אֶפְשָׁר לְהִתְקַיֵּם כִּי הָיָה בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר. וְעַל-כֵּן בָּאוּ לְחֵטְא גָּדוֹל עַל-יְדֵי-זֶה וְנִשְׁבְּרוּ הַלּוּחוֹת, עַל-כֵּן נִתְּנוּ הַשְּׁנִיּוֹת בִּשְׁתִיקָה, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת צִמְצוּם יוֹתֵר, כִּי צְרִיכִין לִזָּהֵר מְאֹד לְצַמְצֵם הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מַעֲשֵׂה הַמִּשְׁכָּן שֶׁנִּצְטַוּוּ אַחַר מַעֲשֵׂה הָעֵגֶל, כִּי מֵאַחַר שֶׁעִקַּר הַחֵטְא הָיָה עַל-יְדֵי בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר כַּנַּ"ל, עַל-כֵּן הֻכְרְחוּ אַחַר כָּךְ לַעֲשׂוֹת הַמִּשְׁכָּן וְכֵלָיו שֶׁכָּלוּל מִגְּוָנִין סַגִּיאִין שֶׁכָּל זֹאת הִיא בְּחִינַת צִמְצוּמִים. לְצַמְצֵם הַמְשָׁכַת הִתְגַּלּוּת אֱלֹקוּתוֹ, כִּי כָּל כְּלִי וּכְלִי וְכָל דָּבָר שֶׁל מַעֲשֵׂה הַמִּשְׁכָּן וּבִגְדֵי כְּהֻנָּה הַכֹּל הָיוּ בְּחִינַת צִמְצוּמִים קְדוֹשִׁים לְקַבֵּל הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הַתִּקּוּן כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּכָל עֵת שֶׁנִּצְטַוּוּ עַל מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן נִצְטַוּוּ מִקֹּדֶם עַל שַׁבָּת. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ. כִּי שַׁבָּת הִוא בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת אוֹרָיְתָא דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה שֶׁנִּתְגַּלֶּה עַל-יְדֵי תִּקּוּן שֶׁל הַצִּמְצוּם הַנַּ"ל כַּנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַעֲשֵׂה הַמִּשְׁכָּן כַּנַּ"ל:

אות ג[עריכה]

וּבֶאֱמֶת צְרִיכִין לְבַקֵּשׁ וּלְהִתְחַנֵּן הַרְבֵּה לִפְנֵי ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּזְכֶּה לָדַעַת אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בְּעִנְיָן זֶה בְּעִנְיַן צִמְצוּם הַהִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת, כִּי בְּוַדַּאי צְרִיכִין לְהִתְגַּבֵּר מְאֹד לִכְסֹף וּלְהִשְׁתּוֹקֵק לַה' יִתְבָּרַךְ תָּמִיד בְּהִשְׁתּוֹקְקוּת עָצוּם. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן צְרִיכִין לְצַמְצֵם הַהִתְלַהֲבוּת שֶׁלֹּא יִהְיֶה יוֹתֵר מִמַּדְרֵגָתוֹ. וְעַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי בֶּאֱמֶת כִּי אִם כְּשֶׁזּוֹכִין לְהִתְקָרֵב לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים כִּי הֵם יוֹרוּ אוֹתוֹ אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יֵלֵךְ בָּהּ וְאֶת הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בְּאֹפֶן שֶׁיִּהְיֶה הַהִתְלַהֲבוּת וְהַתְּשׁוּקָה כָּרָאוּי בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְזֶה בְּחִינַת לָאו דְּלֹא תָּסוּר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל, כִּי רַק הַחֲכָמִים וְהַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים הֵם יוֹדְעִים זֹאת אֵיךְ לְצַמְצֵם אֶת הָאוֹר כָּרָאוּי בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה לִבְלִי לִנְטוֹת יָמִין וּשְׂמֹאל, כִּי כְּשֶׁנּוֹטִים לְיָמִין זֶה בְּחִינַת רִבּוּי הָאוֹר שֶׁגּוֹרֵם וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְלִשְׂמֹאל בְּוַדַּאי אֵינוֹ טוֹב לִנְטוֹת שֶׁאִם כֵּן לֹא יַעֲשֶׂה אֲפִלּוּ הַמֻּטָּל עָלָיו חַס וְשָׁלוֹם. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לְהִתְקָרֵב לַחֲכָמִים וְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (אָבוֹת פֶּרֶק א), עֲשֵׂה לְךָ רַב וּקְנֵה לְךָ חָבֵר. כְּדֵי שֶׁיּוֹרוּ אוֹתוֹ הַדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בְּאֹפֶן שֶׁיְּצַמְצֵם הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה כַּנַּ"ל:

אות ד[עריכה]

כי בֶּאֱמֶת אַף-עַל-פִּי שֶׁמֹּשֶׁה קִבֵּל הַתּוֹרָה מִפִּי הַגְּבוּרָה וּמְסָרָהּ לָנוּ וְקַבָּלַת הַתּוֹרָה הָיָה עַל-יְדֵי בְּחִינַת צִמְצוּם הָאוֹר, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מִפִּי הַגְּבוּרָה, כִּי גְּבוּרָה הִיא בְּחִינַת צִמְצוּם, כִּי הַתּוֹרָה הִיא כֻּלָּהּ מִדּוֹתָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא וְאִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּתְגַּלֶּה הַמִּדּוֹת שֶׁהֵם כְּלַל כָּל הַתּוֹרָה כִּי אִם עַל-יְדֵי צִמְצוּם הָאוֹר כַּנַּ"ל, אַף-עַל-פִּי-כֵן בְּכָל דּוֹר וָדוֹר אָנוּ צְרִיכִין לְצַמְצֵם הָאוֹר כִּבְיָכוֹל כָּל אָדָם לְפִי בְּחִינָתוֹ, כִּי זֶה כְּלָל גָּדוֹל שֶׁהַמַּדְרֵגָה הָעֶלְיוֹנָה אַף-עַל-פִּי שֶׁהִוא בִּבְחִינַת צִמְצוּם לְגַבֵּי מַה שֶּׁלְּמַעְלָה הֵימֶנָּה, אַף-עַל-פִּי-כֵן הָאוֹר שֶׁל הַמַּדְרֵגָה שֶׁל מַעְלָה הוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף לְגַבֵּי מַדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה וּצְרִיכִין אַחַר כָּךְ עוֹד צִמְצוּמִים אֲחֵרִים בְּאֹפֶן שֶׁגַּם מַדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה תּוּכַל לְקַבֵּל הָאוֹר, כִּי אוֹרוֹ הַגָּדוֹל יִתְבָּרַךְ שׁוֹפֵעַ מֵרוּם כָּל דַּרְגִּין, אַךְ כָּל מַה שֶּׁהַמַּדְרֵגָה קְטַנָּה וּנְמוּכָה יוֹתֵר צְרִיכִין שָׁם צִמְצוּמִים רַבִּים יוֹתֵר, כִּי הַצִּמְצוּם שֶׁל הַמַּדְרֵגָה הָעֶלְיוֹנָה הוּא עֲדַיִן בְּחִינַת אֵין סוֹף לְגַבֵּי מַדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה וּצְרִיכִין שָׁם בַּמַּדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה עוֹד צִמְצוּמִים יוֹתֵר. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין בְּכָל מַדְרֵגָה וּמַדְרֵגָה לַעֲשׂוֹת הַצִּמְצוּם הַנַּ"ל שֶׁל חָלָל הַפָּנוּי שֶׁהָיָה בִּתְחִלַּת הַבְּרִיאָה כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה תּוּכַל לְהָבִין הֵיטֵב מַאֲמָר הַנַּ"ל וְעוֹד כַּמָּה עִנְיָנִים שֶׁקָּשֶׁה לַהֲבִינָם. וְעַל-כֵּן הַתּוֹרָה שֶׁקִּבֵּל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ מִפִּי הַגְּבוּרָה וּמְסָרָהּ לָנוּ אָנוּ צְרִיכִין בְּכָל דּוֹר וָדוֹר לְחַכְמֵי הַדּוֹר שֶׁיְּפָרְשׁוּ אוֹתָהּ לָנוּ הֵיטֵב בְּחָכְמָתָם הַקְּדוֹשָׁה, כִּי אָנוּ אִי אֶפְשָׁר לָנוּ לֵידַע דָּבָר מֵהַתּוֹרָה בְּעַצְמֵנוּ כִּי הוּא בְּעֶרְכֵּנוּ בִּבְחִינַת אֵין סוֹף, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁלְּגַבֵּי מֹשֶׁה הוּא בְּחִינַת צִמְצוּם אֶצְלֵנוּ הִיא בִּבְחִינַת אֵין סוֹף וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין הַחֲכָמִים בְּכָל דּוֹר וָדוֹר לִלְמֹד עִמָּנוּ וּלְפָרֵשׁ אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בָּאֵר הֵיטֵב לְמַעַן נוּכַל לְקַבֵּל אוֹר הַתּוֹרָה בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה בְּעֶרְכֵּנוּ כְּפִי הַדּוֹר וּכְפִי הַזְּמַן, וְזֶה בְּחִינַת הַגְּדָרִים וְהַסְּיָגִים שֶׁעוֹשִׂין הַחֲכָמִים בְּכָל דּוֹר וָדוֹר, כִּי אוֹרוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף, שׁוֹפֵעַ תָּמִיד וּצְרִיכִין לְקַבְּלוֹ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה בְּכָל עֵת וּזְמַן. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין הַחֲכָמִים בְּכָל דּוֹר לַעֲשׂוֹת סְיָגִים חֲדָשִׁים וּלְתַקֵּן תַּקָּנוֹת חֲדָשׁוֹת מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמֶרֶת, כִּי הֵם צְרִיכִין בְּכָל פַּעַם לְצַמְצֵם אוֹר הָאֵין סוֹף בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשִׂין מִצְוֹת חֲדָשׁוֹת דְּרַבָּנָן, כִּי עַל-יְדֵי צִמְצוּם הָאוֹר מְקַבְּלִין אוֹר הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת בְּכָל פַּעַם, כִּי קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְאוֹרָיְתָא וְיִשְׂרָאֵל כֹּלָּא חַד:

אות ה[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים, כִּי מֵחֲמַת שֶׁאוֹר הַהִתְלַהֲבוּת שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף, עַל-כֵּן לִבּוֹ כּוֹסֵף לִפְרֹשׁ עַצְמוֹ וּלְקַדֵּשׁ עַצְמוֹ בְּיוֹתֵר מִמִּצְוֹת הַתּוֹרָה. אַךְ בֶּאֱמֶת צְרִיכִין לְצַמְצֵם הָאוֹר כַּנַּ"ל וּלְקַבֵּל הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל כְּפִי הָאוֹר שֶׁזּוֹכֶה לְקַבֵּל בְּכָל פַּעַם כֵּן צָרִיךְ לְצַמְצֵם וְלַעֲשׂוֹת מִדּוֹת וְכֵלִים לְקַבֵּל הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה: וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים, שֶׁהֵם נִדְבַת לִבּוֹ, כִּי צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא פִּיו וְלִבּוֹ שָׁוִין. וְיָדוּעַ שֶׁנְּדָרִים הֵם בְּבִינָה שֶׁהִוא בְּחִינַת תְּשׁוּבָה וּבִינָה הִוא עָלְמָא דְּאִתְכַּסְּיָא, בְּחִינַת אוֹר הָאֵין סוֹף. כִּי שָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת הֵם לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן לְמַעְלָה מֵהַמִּדּוֹת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת אֵין סוֹף, הַיְנוּ כְּשֶׁלֵּב אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי בּוֹעֵר לַה' יִתְבָּרַךְ וְרוֹצֶה לֶאֱסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ יוֹתֵר מִמִּצְוֹת הַתּוֹרָה אִי אֶפְשָׁר לוֹ לֶאֱסֹר עַל עַצְמוֹ עַד שֶׁיּוֹצִיא הַנֶּדֶר בְּפִיו, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת צִמְצוּם הָאוֹר, כִּי כָּל זְמַן שֶׁהַנֶּדֶר בְּלִבּוֹ הוּא בִּבְחִינַת אֵין סוֹף שֶׁעֲדַיִן לֹא נִתְצַמְצֵם הָאוֹר לְקַבְּלוֹ בְּמִדָּה וּכְשֶׁמּוֹצִיא הַנֶּדֶר שֶׁבְּלִבּוֹ בְּפִיו, זֶה בְּחִינַת צִמְצוּם הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה, כִּי עִקַּר הִתְגַּלּוּת הַמִּדּוֹת וְהַכֵּלִים הוּא עַל-יְדֵי דִּבּוּר פֶּה שֶׁהוּא בְּחִינַת כֵּלִים וּמִדּוֹת וְאָז צָרִיךְ לְקַיֵּם הַנֶּדֶר, כִּי הוּא תּוֹרָה מַמָּשׁ, כִּי הַנֶּדֶר הוּא שֶׁעוֹלֶה אֶל מְקוֹם הַנֶּדֶר שֶׁהוּא נִדְבַת לֵב בְּחִינַת הָאוֹר הָאֵין סוֹף שֶׁבְּלֵב הָאָדָם כַּנַּ"ל. וּמְצַמְצֵם הָאוֹר וּמְקַבְּלוֹ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה עַל-יְדֵי הַדִּבּוּר פֶּה וְאָז הוּא מְחֻיָּב לְקַיְּמוֹ כְּמוֹ כָּל מִצְוֹת הַתּוֹרָה, כִּי גַּם כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ הִוא בִּבְחִינָה הַנַּ"ל עַל-יְדֵי צִמְצוּם אוֹר הָאֵין סוֹף וְכוּ' כַּנַּ"ל: וְעַל-כֵּן הָאוֹמֵר, יֵאָסְרוּ כָּל פֵּרוֹת שֶׁבָּעוֹלָם עָלַי, נִדְרוֹ בָּטֵל, כִּי זֶהוּ בְּחִינַת אֵין סוֹף, בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר בְּלִי שׁוּם צִמְצוּם כְּלָל. וְעַל-כֵּן נִדְרוֹ בָּטֵל, כִּי אֵין הַנֶּדֶר מִתְקַיֵּם אֶלָּא עַל-יְדֵי צִמְצוּם הָאוֹר וְכוּ' כַּנַּ"ל, וְעַל-כֵּן צָרִיךְ לְהוֹצִיא הַנֶּדֶר בְּפִיו כַּנַּ"ל:

אות ו[עריכה]

וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת צְרִיכִין לְהִתְרַחֵק מִנְּדָרִים שֶׁלֹּא יִהְיֶה חַס וְשָׁלוֹם, בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר, כִּי מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ לְצַמְצֵם הָאוֹר בְּהַדְרָגָה, רַק מִצְוָה לִנְדֹּר בִּשְׁבִיל פְּרִישׁוּת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל שֶׁבִּשְׁבִיל גָּדֵר וּסְיָג מִצְוָה לִנְדֹּר כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (אָבוֹת פֶּרֶק ג), נְדָרִים סְיָג לִפְרִישׁוּת. כִּי זֶה בְּחִינַת תְּשׁוּבָה שֶׁהִוא בִּבְחִינַת הַנַּ"ל, בִּבְחִינַת צִמְצוּם אוֹר הָאֵין סוֹף וְכוּ' כַּנַּ"ל. כִּי מְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל, כִּי מִי שֶׁעָבַר אֵיזֶה עֲבֵרָה חַס וְשָׁלוֹם, נִמְצָא שֶׁקִּלְקֵל אֵיזֶה צִמְצוּם וְחָזַר הָאוֹר אֶל אֵין סוֹף וְכוּ', שֶׁזֶּהוּ עִקַּר פְּגַם כָּל הַחֲטָאִים. וְהַתִּקּוּן עַל-יְדֵי הַתְּשׁוּבָה, כִּי תְּשׁוּבָה הִיא בַּבִּינָה שֶׁהִוא נִכְלָל בָּאֵין סוֹף כַּנַּ"ל, כִּי תְּשׁוּבָה הִיא שֶׁחוֹזֵר וְעוֹלֶה וּמִשְׁתּוֹקֵק וְכוֹסֵף לַה' יִתְבָּרַךְ וְחוֹזֵר וְנִכְלָל בָּאֵין סוֹף. וְאַחַר כָּךְ הוּא מְצַמְצֵם הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וְחוֹזֵר וּמַמְשִׁיךְ הָאוֹר שֶׁנִּסְתַּלֵּק לְמַעְלָה בְּיֶתֶר שְׂאֵת. וְעַל-כֵּן הַבַּעַל תְּשׁוּבָה צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ גְּדָרִים וּסְיָגִים יוֹתֵר שֶׁהֵם תִּקּוּנֵי הַתְּשׁוּבָה, כִּי מֵאַחַר שֶׁהוּא צָרִיךְ לַחֲזֹר וְלַעֲלוֹת לְאוֹר הָאֵין סוֹף וְלַחֲזֹר וְלַעֲשׂוֹת הַצִּמְצוּם מֵחָדָשׁ וּלְהַמְשִׁיךְ הָאוֹר בְּהַדְרָגָה, עַל-כֵּן הוּא צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת כֵּלִים וְצִמְצוּמִים חֲדָשִׁים כְּדֵי לְקַבֵּל הָאוֹר בְּתוֹכוֹ, עַל-כֵּן הוּא צָרִיךְ תִּקּוּנִים וּגְדָרִים וּסְיָגִים יוֹתֵר, כִּי מֵאַחַר שֶׁקִּלְקֵל אֵיזֶה כְּלִי וְצִנּוֹר עַל-יְדֵי הָעֲבֵרָה שֶׁעָבַר, עַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל עַכְשָׁו בַּצִּנּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לְבַד. וְעַל-כֵּן צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת עוֹד כֵּלִים וְצִנּוֹרוֹת לְקַבֵּל אוֹר הָאֵין סוֹף בְּתוֹכָם: וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים שֶׁבִּשְׁבִיל פְּרִישׁוּת שֶׁכְּשֶׁהָאָדָם רוֹאֶה שֶׁקָּשֶׁה לוֹ לִפְרֹשׁ עַצְמוֹ מִמַּה שֶּׁהוּא צָרִיךְ לִפְרֹשׁ וּלְקַדֵּשׁ עַצְמוֹ אֲזַי הוּא צָרִיךְ נֶדֶר וְעַל-יְדֵי הַנֶּדֶר הוּא מְצַמְצֵם הָאוֹר אֵין סוֹף וּמְקַבְּלוֹ בְּהַדְרָגָה וְנַעֲשֶׂה מִזֶּה מִצְוָה גְּמוּרָה כַּנַּ"ל. וְכָל מִצְוָה הִיא בִּבְחִינַת כְּלִי וּמִדָּה לְקַבֵּל הָאוֹר בְּתוֹכוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לִפְרֹשׁ עַצְמוֹ, כִּי עִקַּר הִתְגַּבְּרוּת הַתַּאֲוָה הִיא מֵחֲמַת רִבּוּי הָאוֹר. וּכְפִי רִבּוּי הָאוֹר כֵּן צָרִיךְ כֵּלִים יוֹתֵר, דְּהַיְנוּ מִצְוֹת וּגְדָרִים יוֹתֵר. וְעַל-כֵּן מֻכְרָח לִנְדֹּר כְּדֵי לַעֲשׂוֹת עַל-יְדֵי-זֶה כֵּלִים וּמִדּוֹת לְקַבֵּל הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה שֶׁלֹּא יִהְיֶה בִּבְחִינַת רִבּוּי אוֹר. וְעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לִפְרֹשׁ מִמַּה שֶּׁצָּרִיךְ לִפְרֹשׁ כַּנַּ"ל:

אות ז[עריכה]

וְעַל-כֵּן הֶחָכָם עוֹקֵר הַנֶּדֶר מֵעִקָּרוֹ עַל-יְדֵי פֶּתַח חֲרָטָה, כִּי עִקַּר הַבְּרִיאָה עַל-יְדֵי הַחָכְמָה, כְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים, כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ וְכוּ'. כַּמְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל. וְהֶחָכָם הָאֱמֶת הוּא יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּוַדַּאי לְמַדְרֵגָה גָּבֹהַּ יוֹתֵר וְיָכוֹל לַעֲשׂוֹת צִמְצוּמִים חֲדָשִׁים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נֶעֱקָר הַנֶּדֶר לְגַמְרֵי כְּפִי הַצִּמְצוּם שֶׁעוֹשֶׂה עַכְשָׁו הֶחָכָם. וְכָל זֹאת עַל-יְדֵי פֶּתַח חֲרָטָה שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּשׁוּבָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹזְרִין וְשָׁבִין מִצִּמְצוּם זֶה שֶׁל הַנֶּדֶר לְאוֹר הָאֵין סוֹף. וְהֶחָכָם עוֹלֶה לְשָׁם לַמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר וּמְבַטֵּל זֶה הַצִּמְצוּם שֶׁל הַדִּבּוּר שֶׁל הַנֶּדֶר בְּשָׁרְשׁוֹ בְּאוֹר הָאֵין סוֹף שֶׁשָּׁם שָׁבִין וְעוֹלִין כָּל הַצִּמְצוּמִים וּמִתְבַּטְּלִין בְּשָׁרְשָׁן. וְאַחַר כָּךְ הוּא חוֹזֵר וּמַמְשִׁיךְ מִשָּׁם צִמְצוּמִים חֲדָשִׁים עַל-יְדֵי דִּבּוּר פִּיו, הַיְנוּ צִמְצוּמִים לְהַתִּיר הַנֶּדֶר, דְּהַיְנוּ מַה שֶּׁאוֹמֵר לוֹ 'מֻתָּר לָךְ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה נֶעֱקָר הַנֶּדֶר מֵעִקָּרוֹ וְהֻתַּר לוֹ, כִּי יֵשׁ כֹּחַ לְהֶחָכָם לְהַמְשִׁיךְ הַצִּמְצוּם לְהַתִּיר עַל-יְדֵי דִּבּוּר פִּיו, כִּי הַכֹּל תָּלוּי כְּפִי מַה שֶּׁמְּצַמְצֵם אוֹר הָאֵין סוֹף בְּדִבּוּר פִּיו כַּנַּ"ל:

אות ח[עריכה]

וְזֶה בְּחִינָה מַה שֶּׁיֵּשׁ כֹּחַ לְהַבַּעַל וּלְהָאָב לְהַתִּיר נֶדֶר אִשְׁתּוֹ וּבִתּוֹ כִּי הֵם בִּרְשׁוּתָם, כִּי הָאָב וְהַבַּעַל הֵם בְּמַדְרֵגָה גָּבֹהַּ מֵהֶם וְאוֹרָם כְּנֶגֶד אִשְׁתּוֹ וּבִתּוֹ הִיא בִּבְחִינַת אֵין סוֹף. וְעַל-כֵּן יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְבַטֵּל צִמְצוּם הַנֶּדֶר שֶׁלָּהֶם בְּשָׁרְשׁוֹ וּלְהָפֵר הַנֶּדֶר. מֵאַחַר שֶׁהֵם יְכוֹלִין לַעֲלוֹת לְאוֹר הָאֵין סוֹף בְּמַדְרֵגָה גָּבֹהַּ יוֹתֵר וְכַנַּ"ל. וְגַם כִּי בִּתּוֹ וְאִשְׁתּוֹ בִּרְשׁוּתוֹ וְכָל אוֹרָם וְצִמְצוּמָם הֵם בִּרְשׁוּתָם כִּי אוֹרָם כָּלוּל בְּאוֹרוֹ. וְעַל-כֵּן אֶצְלוֹ מִתְבַּטֵּל כָּל הָאוֹר וְהַצִּמְצוּם שֶׁלָּהֶם. וְעַל-כֵּן יָכוֹל לְהָפֵר נְדָרִים וְכַנַּ"ל:

אות ט[עריכה]

וְזֶה בְּחִינָה שְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת שֶׁיְּכוֹלִין גַּם כֵּן לְהַתִּיר הַנֶּדֶר, כִּי בְּחִינָה הַנַּ"ל שֶׁל צִמְצוּם הָאוֹר שֶׁמִּשָּׁם יוֹצֵאת כָּל הַתּוֹרָה הוּא כָּלוּל מִשְּׁלֹשָׁה בְּחִינַת כֹּהֵן, לֵוִי, יִשְׂרָאֵל. בְּחִינָה שְׁלֹשָׁה אָבוֹת אַבְרָהָם, יִצְחָק, יַעֲקֹב, כִּי אוֹר הָאֵין סוֹף זֶה בְּחִינַת חֶסֶד, בְּחִינַת כֹּהֵן, כִּי אוֹר הַחֶסֶד מִתְפַּשֵּׁט עַד אֵין סוֹף אַךְ צְרִיכִין לְצַמְצֵם הָאוֹר, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל רֹב טוֹבָה. וְהַצִּמְצוּם זֶה בְּחִינַת גְּבוּרָה, בְּחִינַת לֵוִי. וְעַל-יְדֵי הַצִּמְצוּם נַעֲשֶׂה חָלָל הַפָּנוּי וְאַחַר כָּךְ צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ וּלְקַבֵּל הָאוֹר בְּתוֹךְ הֶחָלָל וְהַצִּמְצוּם הַזֶּה בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה (חָסֵר) נִמְצָא שֶׁעִקַּר הַשְּׁלֵמוּת הוּא עַל-יְדֵי שָׁלֹשׁ בְּחִינוֹת וְזֶה (שַׁבָּת פח) בְּרִיךְ רַחֲמָנָא דְּיָהִיב לָן אֻרְיָן תְּלִיתָאָה בְּיוֹם תְּלִיתָאָה עַל-יְדֵי תְּלִיתָאָה בְּיַרְחָא תְּלִיתָאָה, כִּי כָּל הַתּוֹרָה הִוא מְשֻׁלֶּשֶׁת, כִּי יוֹצֵאת מִשָּׁלֹשׁ בְּחִינוֹת הַנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם יוֹצֵאת כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ שְׁלֹשָׁה מִיִּשְׂרָאֵל הֵם בֵּית דִּין וִיכוֹלִין לִפְסֹק דִּין תּוֹרָה, כִּי שְׁלֹשָׁה מִיִּשְׂרָאֵל כְּלוּלִין מִשָּׁלֹשׁ בְּחִינוֹת הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁלֹשָׁה אָבוֹת כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הֵם יְכוֹלִין לַעֲלוֹת אֶל אוֹר הָאֵין סוֹף וּלְצַמְצֵם הָאוֹר וּלְקַבֵּל אַחַר כָּךְ הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה כָּרָאוּי שֶׁזֶּה עִקַּר בְּחִינַת הַמְשָׁכַת הַתּוֹרָה. וְזֶה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַקְּדֻשָּׁה. וְעַל-כֵּן הֵם פּוֹסְקִין הַדִּין תּוֹרָה, כִּי עַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר קַבָּלַת הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל וְעַל-כֵּן יְכוֹלִין שְׁלֹשָׁה לְהַתִּיר הַנֶּדֶר, כִּי עִקַּר הַתָּרַת נְדָרִים תָּלוּי בָּזֶה שֶׁצְּרִיכִין לַחֲזֹר וְלַעֲלוֹת לְאוֹר הָאֵין סוֹף. וְלַחֲזֹר לְצַמְצֵם הָאוֹר וּלְהַמְשִׁיךְ הָאוֹר בְּהַדְרָגָה לְהַתִּיר וּלְהֵפֶךְ הַצִּמְצוּם הָרִאשׁוֹן מֵאִסּוּר לְהֶתֵּר וְכוּ' כַּנַּ"ל. שֶׁזֶּה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי שְׁלֹשָׁה כַּנַּ"ל:

אות י[עריכה]

וְעַל-כֵּן מַתִּירִין נְדָרִים בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, כִּי בְּחִינַת הַצִּמְצוּם הַנַּ"ל הוּא בְּחִינָה תְּשׁוּבָה, כַּמְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם:

אות יא[עריכה]

וְזֶה בְּחִינָה מַה שֶּׁכְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מְבַקֶּשֶׁת מֵה' יִתְבָּרַךְ, שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה וְכוּ' רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה וְכוּ'. (שִׁיר הַשִּׁירִים ח) הַיְנוּ כַּמְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל שֶׁאוֹר אֵשׁ הַהִתְלַהֲבוּת שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הוּא עַד אֵין סוֹף כַּנַּ"ל וּצְרִיכִין בְּהֶכְרֵחַ לְצַמְצְמוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ שִׂימֵנִי כַחוֹתָם וְכוּ'. חוֹתָם הוּא בְּחִינַת צִמְצוּם הָאוֹר שֶׁחוֹתֵם וּמְצַמְצֵם הָאוֹר שֶׁלֹּא יֵצֵא חוּץ מֵהַמִּדָּה. וְזֶהוּ שֶׁמְּבַקֶּשֶׁת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ. הַיְנוּ שֶׁיַּעֲזֹר ה' יִתְבָּרַךְ לְצַמְצֵם וּלְהַחְתִּים אוֹר הַהִתְלַהֲבוּת שֶׁבַּלֵּב, כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה קָשָׁה וְכוּ' רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁאוֹר הַהִתְלַהֲבוּת עַזָּה וְקָשָׁה וּבוֹעֵר מְאֹד מְאֹד בְּרִשְׁפֵּי רִשְׁפֵּי שַׁלְהֶבֶת יָהּ. עַד שֶׁאִי אֶפְשָׁר מֵחֲמַת זֶה לַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ כְּלָל כַּנַּ"ל וְגַם יְכוֹלִין לָבֹא עַל-יְדֵי-זֶה חַס וְשָׁלוֹם לְתַאֲוֹת וַחֲטָאִים חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁהֵם סִטְרָא דְּמוֹתָא כְּשֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה לְצַמְצֵם כָּרָאוּי, כִּי הוּא בְּחִינַת רִבּוּי אוֹר שֶׁגּוֹרֵם שְׁבִירַת כֵּלִים שֶׁהִיא בְּחִינַת מִיתָה כַּיָּדוּעַ. וְזֶהוּ, כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה, הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כִּי רִבּוּי הָאַהֲבָה וְהַהִתְלַהֲבוּת לַה' יִתְבָּרַךְ מְרֻבָּה כָּל כָּךְ עַד שֶׁיְּכוֹלִין לָבֹא עַל-יְדֵי-זֶה חַס וְשָׁלוֹם, לְרִבּוּי אוֹר שֶׁהוּא בְּחִינַת מִיתָה כַּנַּ"ל. ומֵעֹצֶם רִשְׁפֵּי אֵשׁ הַהִתְלַהֲבוּת אֵין אָנוּ יוֹדְעִים כְּלָל אֵיךְ לְצַמְצְמוֹ, כִּי אָנוּ חֲפֵצִים מְאֹד לִהְיוֹת דְּבוּקִים בְּךָ תָּמִיד עַל-כֵּן אָנוּ מְבַקְּשִׁים מִמְּךָ שֶׁתְּרַחֵם עָלֵינוּ וּתְצַמְצֵם הָאוֹר לְעַצְמְךָ וְנִהְיֶה דְּבוּקִים בְּךָ כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ, הַיְנוּ שֶׁהַדְּבֵקוּת יִהְיֶה בִּבְחִינַת חוֹתָם וְצִמְצוּם כְּדֵי לְקַבֵּל הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְזֶהוּ, 'כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ' שֶׁזֶּה בְּחִינַת תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ וּתְפִלִּין שֶׁל יָד כַּיָּדוּעַ, בְּחִינַת בֵּיתָא עִלָּאָה וּבֵיתָא תַּתָּאָה. כִּי לֵב הוּא בְּחִינַת בֵּיתָא עִלָּאָה, בְּחִינַת בִּינָה לִבָּא שֶׁהִיא בֵּיתָא עִלָּאָה. זְרוֹעַ הוּא בְּחִינַת תְּפִלִּין שֶׁל יָד שֶׁהִיא יָד כֵּהָה, בְּחִינַת מַלְכוּת בֵּיתָא תַּתָּאָה, הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כַּמְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל שֶׁיֵּשׁ לִשְׁנֵי בָּתִּים עֲלִיָּה עַל-יְדֵי בְּחִינַת הַצִּמְצוּם וְכוּ' הַנַּ"ל:

אות יב[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת הַקְּשָׁרִים שֶׁל הַתְּפִלִּין, כִּי אוֹר הַתְּפִלִּין בְּשָׁרְשָׁן גָּדוֹל מְאֹד עַד אֵין סוֹף, עַל-כֵּן אֵין יְכוֹלִים לְקַבְּלָם כִּי אִם עַל-יְדֵי קְשָׁרִים שֶׁהֵם בְּחִינַת חוֹתָם, בְּחִינַת צִמְצוּם הָאוֹר. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִים לְקַבֵּל אוֹר הַתְּפִלִּין הַקְּדוֹשִׁים בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. וְזֶה בְּחִינַת הַבָּתִּים שֶׁל הַתְּפִלִּין, כִּי הַבָּתִּים שֶׁל הַשֶּׁל רֹאשׁ הוּא בְּחִינַת בֵּיתָא עִלָּאָה וּבַיִת שֶׁל הַשֶּׁל יָד הוּא בְּחִינַת בֵּיתָא תַּתָּאָה שֶׁהֵם מְצַמְצְמִין וְחוֹתְמִין הָאוֹר הַגָּדוֹל שֶׁל הַפָּרָשִׁיּוֹת שֶׁהֵם הַמֹּחִין הַמְּאִירִין עַד אֵין סוֹף וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לְתָפְרָן בְּגִידִין וּלְכָרְכָן בִּשְׂעָרוֹת הַכֹּל בִּשְׁבִיל צִמְצוּם הָאוֹר הַגָּדוֹל, כִּי גִּידִין וּשְׂעָרוֹת הֵם בְּחִינַת צִמְצוּמִים כַּיָּדוּעַ. וְזֶה בְּחִינַת שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ וְכוּ' כִּי עַזָּה וְכוּ', שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ וְשֶׁל יָד שֶׁהֵם הַצִּמְצוּמִים בְּחִינַת חוֹתָמוֹת הַנַּ"ל, בְּחִינַת שְׁנֵי בָּתִּים הַנַּ"ל כְּדֵי לְצַמְצֵם הָאוֹר הַגָּדוֹל כְּדֵי לִזְכּוֹת לַעֲבֹד ה' יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה כַּנַּ"ל. (וְעַיֵּן בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ וּבִפְרִי עֵץ חַיִּים מְבֹאָר שָׁם שֶׁפָּסוּק זֶה מְדַבֵּר מִתְּפִלִּין):

אות יג[עריכה]

וְזֶה שֶׁמּוּבָא בְּהַמַּעֲשִׂיּוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ זַ"ל בְּהַמַּעֲשֶׂה שֶׁל הַמֶּלֶךְ שֶׁגָּזַר גֵּרוּשׁ בִּגְזֵרַת שְׁמָד, עַל-יְדֵי צִיצִית וּתְפִלִּין יְכוֹלִין לַעֲבֹר בְּתוֹךְ הָאֵשׁ הַגְּדוֹלָה. כִּי הָאֵשׁ הַגְּדוֹלָה, נִמְשֶׁכֶת וְנִשְׁתַּלְשְׁלָה מֵאֵשׁ שֶׁלְּמַעְלָה מִבְּחִינַת כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ אֵשׁ אֹכְלָה הוּא, מִבְּחִינַת אוֹר הַהִתְלַהֲבוּת שֶׁהוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף וְאֵשׁ הַזֹּאת הִוא בְּחִינַת תְּכֵלֶת דְּאָכְלָא כֹּלָּא וְשֵׁיצֵי כֻּלָּא. אֲבָל יִשְׂרָאֵל הַדְּבֵקִים בַּה' מְקַבְּלִים חִיּוּתָם מִמֶּנּוּ וְכוּ', כַּמְבֹאָר שָׁם בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל. כִּי יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי מִצְוַת צִיצִית וּתְפִלִּין הֵם מְצַמְצְמִין הָאוֹר כַּנַּ"ל, כִּי צִיצִית מְבֹאָר בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל, שֶׁהִוא בְּחִינַת צִמְצוּם הַקָּדוֹשׁ הַנַּ"ל. וּתְפִלִּין הֵם בְּחִינַת חוֹתָם הַנַּ"ל. עַל-כֵּן צִיצִית וּתְפִלִּין הֵם מְצַמְצְמִין הָאוֹר כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן יְכוֹלִים לַעֲבֹר בְּתוֹךְ הָאֵשׁ עַל-יְדֵי צִיצִית וּתְפִלִּין. כִּי אַדְּרַבָּא הֵם מְקַבְּלִין חִיּוּת מִשָּׁם בִּבְחִינַת וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹקֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם אָמֵן וְאָמֵן: שַׁיָּךְ לְעֵיל יד: וְזֶהוּ שֶׁסִּיֵּם, אִם יִתֵּן אִישׁ אֶת כָּל הוֹן בֵּיתוֹ בָּאַהֲבָה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ. כִּי כְּשֶׁזּוֹכִין לַחוֹתָמוֹת הַנַּ"ל, דְּהַיְנוּ לְצַמְצֵם אוֹר הָאֵין סוֹף בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה כַּנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְאוֹרָיְתָא דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה שֶׁהִיא כֹּלָּא יְמִינָא וְלֵית שְׂמֹאל וְלֵית עֹשֶׁר תַּמָּן וְכוּ', כַּמְבֹאָר כָּל זֶה הֵיטֵב בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל. וְזֶהוּ שִׂימֵנִי כַחוֹתָם וְכוּ', הַיְנוּ צִמְצוּם הָאוֹר בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה בִּבְחִינַת חוֹתָם כַּנַּ"ל. כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה וְכוּ' רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתיָהּ, דְּהַיְנוּ שֶׁהַלֵּב בּוֹעֵר עַד אֵין סוֹף וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לַצִּמְצוּם הַקָּדוֹשׁ בְּחִינַת חוֹתָמוֹת הַנַּ"ל. וַאֲזַי אִם יִתֵּן אִישׁ אֶת כָּל הוֹן בֵּיתוֹ בָּאַהֲבָה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ. כִּי אָז עַל-יְדֵי בְּחִינַת חוֹתָם הַנַּ"ל זוֹכִין לְאוֹרָיְתָא דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה שֶׁאָז מְבַזִּין כָּל הוֹן דְּעָלְמָא, כִּי לֵית שְׂמֹאל וְלֵית עֹשֶׁר תַּמָּן, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת וּנְוַת בַּיִת תְּחַלֵּק שָׁלָל, שֶׁמְּבַזִּין אֶת הַמָּעוֹת, בְּחִינַת בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ, עַיֵּן שָׁם בְּהַמַּאֲמָר הַנַּ"ל בְּסוֹפוֹ:

נְדָרִים ד[עריכה]

אות ד[עריכה]

אות א[עריכה]

עִנְיַן נֶדֶר וּשְׁבוּעָה שֶׁהוּא דְּבַר פֶּלֶא מְאֹד שֶׁהָאָדָם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ מִצְוֹת וַעֲבֵרוֹת חֲדָשׁוֹת מַה שֶּׁלֹּא נִזְכָּר בַּתּוֹרָה, כְּשֶׁאוֹסֵר עַל עַצְמוֹ אֲכִילַת בָּשָׂר בְּנֶדֶר אוֹ שְׁבוּעָה אֲזַי זֶה הַבָּשָׂר הַמֻּתָּר מִן הַתּוֹרָה נֶאֱסָר עַתָּה עָלָיו בְּאִסּוּר חָמוּר כְּכָל הָאִסּוּרִים שֶׁבַּתּוֹרָה. וְכֵן לְהֵפֶךְ כְּשֶׁמְּקַבֵּל עַל עַצְמוֹ לֶאֱכֹל בָּשָׂר זֶה אֲזַי חִיּוּב וּמִצְוָה עָלָיו לֶאֱכֹל דַּוְקָא. נִמְצָא, שֶׁעַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה יָכוֹל הָאָדָם לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ תּוֹרָה חֲדָשָׁה, דְּהַיְנוּ לֶאֱסֹר הַמֻּתָּר וּלְחַיֵּב עַצְמוֹ בְּחִיּוּב מַה שֶּׁאֵינוֹ מְחֻיָּב (רַק שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהַתִּיר אֶת הָאִסּוּר בְּשׁוּם אֹפֶן, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י עַל פָּסוּק לֶאְסֹר אִסָּר וְכוּ'):

אות ב[עריכה]

עַל-פִּי הַתּוֹרָה "כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם" בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא סִימָן ז, עַיֵּן שָׁם כָּל הַתּוֹרָה: וְהַכְּלָל לְעִנְיָנֵנוּ, שֶׁכָּל אָדָם צָרִיךְ לַעֲסֹק בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם, דְּהַיְנוּ לְהָאִיר הַדַּעַת בִּבְנֵי אָדָם, לְהוֹדִיעַ לָהֶם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים וּלְדַבֵּר עַל לִבָּם לְהוֹצִיאָם מֵעֲוֹנוֹת, זֶה עִקַּר הָרַחֲמָנוּת עַל יִשְׂרָאֵל וְכוּ', וְכָל אָדָם יָכוֹל לְקַיֵּם זֹאת וְצָרִיךְ לַעֲסֹק בָּזֶה וְכוּ', עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב. וּמְבֹאָר שָׁם שֶׁעִקָּר הוּא הֶחָכָם הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁבַּדּוֹר שֶׁהוּא בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁהוּא מוֹסֵר נַפְשׁוֹ עַל זֶה בְּיוֹתֵר לְהָאִיר הַדַּעַת בְּבָנִים וְתַלְמִידִים. וְזֶה הֶחָכָם צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בְּחִינַת 'כֹּל' בְּחִינַת כִּי כֹל בַּשָׁמַיִם וּבָאָרֶץ, דְּהַיְנוּ שֶׁיָּאִיר בְּדָרֵי מַעְלָה וּבְדָרֵי מַטָּה שֶׁלְּהַגְּבוֹהִים בְּמַעֲלָה בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה יִהְיֶה מַרְאֶה לָהֶם בְּחִינַת אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה מַרְאֶה לָהֶם שֶׁעֲדַיִן אֵינָם יוֹדְעִים כְּלָל בִּידִיעָתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ מַה פִּשְׁפַּשְׁתָּ מַה יָּדַעְתָּ וְכוּ'. וּלְהֵפֶךְ לִבְחִינַת דָּרֵי מַטָּה שֶׁהֵם הַנְּמוּכִים מְאֹד שֶׁנָּפְלוּ לְמָקוֹם שֶׁנָּפְלוּ לַדְּיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה מְאֹד מְאֹד וְקִלְקְלוּ מַה שֶּׁקִּלְקְלוּ, יָאִיר בָּהֶם הַדַּעַת שֶׁל מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה מַרְאֶה לָהֶם שֶׁעֲדַיִן ה' יִתְבָּרַךְ שׁוֹכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאוֹתָם וִיחַזְּקֵם וִיעוֹרְרֵם שֶׁלֹּא יִתְיָאֲשׁוּ עַצְמָן בְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם כִּי ה' אִתָּם וְאֶצְלָם וְעִמָּם וְקָרוֹב אֲלֵיהֶם מְאֹד, כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. וְרַק זֶה נִקְרָא צַדִּיק וּמִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל זֹאת אֵינוֹ נִקְרָא צַדִּיק בִּשְׁלֵמוּת, כִּי עִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ הוּא לְקָרֵב אֵלָיו הָרְחוֹקִים מְאֹד מְאֹד מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ, כִּי מִי שֶׁיּוֹדֵעַ בִּידִיעָתוֹ יִתְבָּרַךְ הוּא יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה עִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁמְּקָרְבִין אֵלָיו הָרְחוֹקִים מִמֶּנּוּ, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ יֵשׁ לוֹ שְׂרָפִים וְאוֹפַנִּים וְחַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ וְכוּ' וְכוּ', שֶׁכֻּלָּם עוֹבְדִים אוֹתוֹ בְּאֵימָה וְיִרְאָה וְכוּ', וְאַף-עַל-פִּי-כֵן עִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו הוּא כְּשֶׁעוֹלָה הָעֲבוֹדָה מֵעוֹלָם הַשָּׁפָל הַזֶּה. וְכָל מַה שֶּׁעוֹלָה אֵיזֶה עֲבוֹדָה וְנַחַת רוּחַ מֵעוֹלָם וּמַדְרֵגָה נְמוּכָה בְּיוֹתֵר יֵשׁ לוֹ שַׁעֲשׁוּעִים גְּדוֹלִים בְּיוֹתֵר וְיוֹתֵר, כִּי זֶה עִקַּר גְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ וְכוּ'. וּצְרִיכִין לִכְלֹל הָעוֹלָמוֹת הָעֶלְיוֹן בְּתַחְתּוֹן וְתַחְתּוֹן בְּעֶלְיוֹן שֶׁגַּם דָּרֵי מַעְלָה שֶׁהַשָּגָתָם בְּחִינַת 'מָה' יִהְיוּ כְּלוּלִים מֵהַהַשָּגָה שֶׁל בְּחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וּלְהֵפֶךְ גַּם דָּרֵי מַטָּה שֶׁהַשָּגָתָם בְּחִינַת 'מְלֹא' יִהְיוּ כְּלוּלִים מֵהַהַשָּגָה שֶׁל בְּחִינַת מָה כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם יִרְאָה וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וּמְבֹאָר שָׁם שֶׁזֶּה בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים וַחֲנֻכָּה וְכוּ'. כִּי מֹשֶׁה בִּקֵּשׁ סְלַח נָא עַל עֲוֹן הַמְּרַגְּלִים שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הָעֲוֹנוֹת וְכוּ'. וּכְפִי הַסְּלַח נָא שֶׁפּוֹעֲלִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים כֵּן זוֹכִין לִקְדֻשַּׁת חֲנֻכָּה שֶׁהִוא חֲנֻכַּת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁכָּלוּל מִכָּל הַבְּחִינוֹת הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב הֵיטֵב:

אות ג[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת נֶדֶר וּשְׁבוּעָה מַה שֶּׁיֵּשׁ כֹּחַ לְאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ מִצְוֹת וַעֲבֵרוֹת חֲדָשׁוֹת, כִּי מְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁכָּל אָדָם יֵשׁ בּוֹ כֹּחַ לְהַכְנִיס הַדַּעַת בָּעוֹלָם לְגַלּוֹת וּלְהוֹדִיעַ אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם שֶׁזֶּה עִקַּר הַדַּעַת וְעַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְהוֹצִיא יִשְׂרָאֵל מֵעֲוֹנוֹת, כַּמְבֹאָר שָׁם שֶׁעִקַּר כָּל הָעֲוֹנוֹת נִמְשָׁכִין מִפְּגַם הַדַּעַת בִּבְחִינַת אֵין אָדָם עוֹבֵר עֲבֵרָה אֶלָּא אִם כֵּן נִכְנַס בּוֹ רוּחַ שְׁטוּת וּצְרִיכִין לְרַחֵם עָלָיו לְהָאִיר בּוֹ הַדַּעַת שֶׁגִּלָּה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ בָּעוֹלָם, דְּהַיְנוּ לְהַזְכִּירוֹ וּלְעוֹרְרוֹ וְלַהֲקִיצוֹ וּלְהוֹדִיעוֹ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים בִּבְחִינַת מַה שֶּׁאָמַר מֹשֶׁה, אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים, שֶׁזֶּה עִקַּר הַדַּעַת וְעַל-יְדֵי-זֶה יוֹצְאִין כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהָעֲוֹנוֹת שֶׁלּוֹ כַּנַּ"ל. וְכָל אָדָם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְהַכְנִיס זֶה הַדַּעַת בָּעוֹלָם עַל-יְדֵי שֶׁמְּדַבֵּר עִם בָּנָיו וַחֲבֵרָיו וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְכָל זֹאת מֵחֲמַת שֶׁכָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יֵשׁ בּוֹ אֱלֹקוּת, כִּי כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל הוּא חֵלֶק אֱלוֹקַ מִמַּעַל, עַל-כֵּן יֵשׁ בּוֹ כֹּחַ לְהַכְנִיס יְדִיעַת אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם וּלְהוֹצִיא יִשְׂרָאֵל מֵעֲוֹנוֹת וְלַהֲשִׁיבָם אֶל הַתּוֹרָה וְכָל זֶה מְקַבְּלִים כֻּלָּם מֵהֶחָכָם הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁבַּדּוֹר שֶׁהוּא בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁזּוֹכֶה לְהַמַּקִּיפִים הַמְבֹאָרִים שָׁם שֶׁהֵם שַׁעֲשׁוּעַ עוֹלָם הַבָּא, בְּחִינַת שֶׁפַע הַכֶּתֶר וְכוּ' שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִבְחִינַת 'כֹּל' הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְהָאִיר בְּבָנִים וְתַלְמִידִים וְכוּ', שֶׁמִּמֶּנּוּ מְקַבְּלִין כָּל בָּנָיו וְתַלְמִידָיו לְהָאִיר הַדַּעַת בִּבְנֵיהֶם וְתַלְמִידֵיהֶם אַחֲרֵיהֶם וְכֵן מִדּוֹר לְדוֹר לְעוֹלָם, כַּמְבֹאָר מִזֶּה בְּסִימָן סח שֶׁמְּדַבֵּר גַּם כֵּן בְּעִנְיָן זֶה, עַיֵּן שָׁם. וְזֶה בְּחִינַת נֶדֶר וּשְׁבוּעָה שֶׁהָאָדָם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ תּוֹרָה חֲדָשָׁה, דְּהַיְנוּ מִצְוֹת וַעֲבֵרוֹת חֲדָשׁוֹת כַּנַּ"ל, כִּי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה הֵם בְּחִינַת מַקִּיפִים וּבְחִינַת כֹּל הַנִּמְשָׁךְ מֵהֶם הַמְבֹאָרִים בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כִּי הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל הֵם בְּחִינַת בִּינָה שֶׁהִיא בְּחִינַת כֶּתֶר כַּמּוּבָא בַּכְּתָבִים, שֶׁשָּׁם הוּא בְּחִינַת נֶדֶר כַּיָּדוּעַ וּשְׁבוּעָה הִוא בִּבְחִינַת כֹּל. כִּי כֹּל דָּא צַדִּיק שֶׁשָּׁם הוּא בְּחִינַת שְׁבוּעָה, כַּמְבֹאָר כָּל זֶה בְּסֵפֶר שַׁעֲרֵי אוֹרָה, כִּי שְׁבוּעָה הִוא בְּחִינַת כְּרִיתוֹת בְּרִית, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת צַדִּיק שֶׁהוּא בְּחִינַת בְּרִית, כִּי בְּחִינַת צַדִּיק, בְּחִינַת בְּרִית, מְקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים עָלְמָא עִלָּאָה וְעָלְמָא תַּתָּאָה כַּיָּדוּעַ וְכַנַּ"ל בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת שְׁבוּעָה וּכְרִיתוּת בְּרִית שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת שֶׁבֵּין שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם שֶׁבְּטוּחִים שֶׁיִּתְקַיֵּם הִתְקַשְּׁרוּתָם כְּשֶׁכּוֹרְתִין בְּרִית בִּשְׁבוּעָה וְכֵן כְּשֶׁרָצָה ה' יִתְבָּרַךְ לְהִתְקַשֵּׁר עִם הָאָבוֹת וְעִם יִשְׂרָאֵל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְקַשְּׁרוּ כָּל הָעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים יַחַד וְכָרַת עִמָּהֶם בְּרִית בִּשְׁבוּעָה, כַּמְבֹאָר בִּפְסוּקִים רַבִּים שֶׁה' יִתְבָּרַךְ נִשְׁבַּע לָאָבוֹת לְהֵיטִיב לְזַרְעָם וְלָתֵת לָהֶם אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וְכֵן יִשְׂרָאֵל קִבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה בִּשְׁבוּעָה, כִּי עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת עַל-יְדֵי הַשְּׁבוּעָה, כִּי שְׁבוּעָה בְּחִינַת צַדִּיק, בְּחִינַת כֹּל, בְּחִינוֹת כִּי כֹל בַּשָׁמַיִם וּבָאָרֶץ, שֶׁהוּא בְּחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת. וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה שֶׁהֵם בְּחִינַת מַקִּיפִים הַנַּ"ל וּבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל הָאָדָם לֶאֱסֹר עַל עַצְמוֹ כָּל מַה שֶּׁרוֹצֶה אוֹ לְהֵפֶךְ כִּי שָׁם שֹׁרֶשׁ הַתּוֹרָה. וְעַל-כֵּן מִשָּׁם עִקַּר הֶאָרַת הַדַּעַת מַה שֶּׁמְּאִירִים בְּבָנִים וְתַלְמִידִים לְהוֹצִיאָם מֵעֲוֹנוֹת וְלַהֲשִׁיבָם אֶל הַתּוֹרָה עַל-יְדֵי שֶׁמּוֹדִיעִים לָהֶם מִשָּׁם יְדִיעַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ כַּנַּ"ל. וּמֵחֲמַת שֶׁכָּל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל שָׁרְשׁוֹ נִמְשָׁךְ מִשָּׁם כִּי שֹׁרֶשׁ נִשְׁמָתוֹ בְּנִשְׁמַת הַצַּדִּיק שֶׁהוּא בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁזּוֹכֶה לְאֵלּוּ הַמַּקִּיפִים וְכוּ' כַּנַּ"ל. עַל-כֵּן יֵשׁ כֹּחַ לְכָל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל לַעֲלוֹת לְשָׁם עַל-יְדֵי בְּחִינַת נֶדֶר וּשְׁבוּעָה וַאֲזַי הוּא מַמְשִׁיךְ מִשָּׁם מִצְוֹת חֲדָשׁוֹת כִּרְצוֹנוֹ לֶאֱסֹר אִסָּר אוֹ לְהֵפֶךְ, כִּי תֵּכֶף כְּשֶׁאָמַר שֶׁדָּבָר זֶה אָסוּר עָלָיו בְּאִסּוּר נֶדֶר אוֹ שְׁבוּעָה אֲזַי נֶאֱסָר הַדָּבָר עָלָיו בְּאִסּוּר תּוֹרָה, כִּי כָּל הַתּוֹרָה נִמְשָׁךְ מִשָּׁם מֵהַמַּקִּיפִים. וּבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל יְכוֹלִין לְגַלּוֹת שֶׁמְּלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. וַאֲפִלּוּ בְּכָל הַדְּבָרִים גַּשְׁמִיִּים וּבְכָל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת שׁוֹכֵן אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. עַל-כֵּן יֵשׁ לוֹ כֹּחַ עַל-יְדֵי-זֶה לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ תּוֹרָה מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כִּרְצוֹנוֹ עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה. מֵאַחַר שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְגַלֶּה שְׁכִינַת אֱלֹקוּתוֹ בְּכָל דָּבָר שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה מִזֶּה הַדָּבָר תּוֹרָה, כִּי אוֹרָיְתָא וְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְיִשְׂרָאֵל כֹּלָּא חַד. וּבְכָל דָּבָר יֵשׁ בּוֹ אֱלֹקוּת בְּחִינַת תּוֹרָה רַק כָּל זְמַן שֶׁהוּא בְּהֶעְלֵם וְאִתְכַּסְּיָא עֲדַיִן הוּא בִּבְחִינַת חֹל, אֲבָל עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה יֵשׁ כֹּחַ לְגַלּוֹת וּלְהָאִיר הַתּוֹרָה וֶאֱלֹקוּת הַשּׁוֹכֵן בְּהַדָּבָר. וּלְהַמְשִׁיךְ עַל-יְדֵי-זֶה עַל עַצְמוֹ אִסּוּר חָדָשׁ אוֹ מִצְוָה כְּפִי מַה שֶּׁיּוֹצֵא מִפִּיו, כִּי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה הֵם בְּחִינַת מַקִּיפִים, בְּחִינַת כֹּל הַנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הוֹדָעוֹת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא הַתּוֹרָה הַשּׁוֹכֵן בְּכָל דָּבָר אֲפִלּוּ בַּמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת מְאֹד. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ כֹּחַ לְכָל אֶחָד לְהָאִיר בְּתַלְמִידָיו אֲפִלּוּ בְּהַנְּמוּכִים מְאֹד לְהוֹצִיאָם מִמָּקוֹם שֶׁהֵם רְחוֹקִים מֵהַתּוֹרָה מְאֹד וְלַהֲשִׁיבָם אֶל הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל. עַל-כֵּן עַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל דָּבָר כַּנַּ"ל:

אות ד[עריכה]

וְזֶה נְדָרִים סְיָג לִפְרִישׁוּת, סְיָג לַחָכְמָה שְׁתִיקָה שֶׁסְּמָכָן הַתַּנָּא יַחַד. כִּי הַנְּדָרִים הֵם בִּבְחִינַת מַקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁזּוֹכֶה אֲלֵיהֶם הֶחָכָם הָאֱמֶת הַמֵּאִיר בְּבֵן וְתַלְמִיד כַּנַּ"ל, אֲשֶׁר מִי שֶׁזּוֹכֶה לְאֵלּוּ הַמַּקִּיפִים צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בְּחִינַת שְׁתִיקָה, בְּחִינַת סְיָג לַחָכְמָה שְׁתִיקָה, כַּמְבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל וְעַל-כֵּן סְמָכָן הַתַּנָּא יַחַד, כִּי הֵם בְּחִינָה אַחַת, כִּי הַנְּדָרִים הֵם בְּחִינָה מַקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁשָּׁם צְרִיכִין שְׁתִיקָה בְּחִינָה סְיָג לַחָכְמָה שְׁתִיקָה כַּנַּ"ל. וּבִשְׁבִיל זֶה בְּעַצְמוֹ הַנְּדָרִים הֵם סְיָג לִפְרִישׁוּת וְכֵן שְׁבוּעוֹת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים קיט), נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּמָה לִשְׁמֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ. וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, שָׁרֵי לֵהּ לֶאֱנָשׁ לְמִינְדָּר לְזֵרוּזֵי נַפְשֵׁהּ וְכוּ'. כִּי הַנְּדָרִים וּשְׁבוּעוֹת הֵם בִּבְחִינַת מַקִּיפִים וּבְחִינָה כֹּל הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת שָׁרְשֵׁי הַתּוֹרָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מוֹצִיאִין יִשְׂרָאֵל מֵהָעֲוֹנוֹת וּמְשִׁיבִין אוֹתָם אֶל הַתּוֹרָה. וְעַל-כֵּן הֵם סְיָג לִפְרִישׁוּת, כִּי עַל יָדָם מַפְרִישִׁין אֶת הָאָדָם מִתַּאֲוֹת וַעֲבֵרוֹת מֵחֲמַת שֶׁעַל יָדָם מְאִירִין הַדַּעַת בְּיִשְׂרָאֵל בִּבְחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַפְרִישִׁין אוֹתָן מִתַּאֲוֹת וַעֲבֵרוֹת וּמְשִׁיבִין אוֹתָם אֶל הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל:

אות ה[עריכה]

וְזֶה בְּחִינָה מַה שֶּׁאוֹמְרִים כָּל נִדְרֵי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים תֵּכֶף בִּכְנִיסָתוֹ, כִּי זֶה עִקַּר בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים בִּבְחִינַת נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת, כִּי מְבֹאָר הֵיטֵב בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁכָּל עִנְיָן הַנַּ"ל לְהָאִיר הַדַּעַת בְּיִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיאָם מֵעֲוֹנוֹת שֶׁאָז מוֹצִיאִין יִשְׂרָאֵל מֵהַמַּשּאוֹי שֶׁל עֲוֹנוֹת. כִּי אָז הוּא בְּחִינַת הֶאָרַת הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל, שֶׁהֵם בְּחִינַת שֶׁפַע הַכֶּתֶר, בְּחִינַת שַׁעֲשׁוּעַ עוֹלָם הַבָּא, בְּחִינַת יוֹם כִּפּוּרִים שֶׁכָּל זֶה הוּא בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים. וְעַל-כֵּן אָז בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נִכְנָס הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ לִפְנַי וְלִפְנִים לְתַכְלִית קְדֻשָּׁה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁל הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשָּׁם עוֹמֵד הָאָרוֹן עִם הַלּוּחוֹת, כִּי הוּא מַמְשִׁיךְ מִשָּׁם הֶאָרַת הַתּוֹרָה, דְּהַיְנוּ הֶאָרַת הַדַּעַת שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם כִּי הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ כָּלוּל מִכָּל הַבְּחִינוֹת הַמְבֹאָרִים בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כַּמְבֹאָר שָׁם. וְעִקַּר תַּכְלִית הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הוּא לִפְנַי וְלִפְנִים שֶׁשָּׁם הַלּוּחוֹת שֶׁהֵם עִקַּר הַתּוֹרָה, דְּהַיְנוּ הֶאָרַת הַדַּעַת שֶׁל מֹשֶׁה בְּחִינַת אַתָּה הָרְאֵיתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים, בְּחִינַת אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ הַנֶּאֱמָר בְּהַלּוּחוֹת. נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הֶאָרַת הַדַּעַת הַנַּ"ל לְהוֹצִיא יִשְׂרָאֵל מֵעֲוֹנוֹת הוּא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וְעַל-כֵּן אוֹמְרִים בִּכְנִיסַת יוֹם הַכִּפּוּרִים כָּל נִדְרֵי וְכוּ'. כִּי נְדָרִים וּשְׁבוּעוֹת הֵם בִּבְחִינַת מַקִּיפִים וּבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הֶאָרַת הַדַּעַת הַנַּ"ל כַּנַּ"ל. וְזֶה שֶׁבְּסוֹף יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּהַיְנוּ אַחַר נְעִילָה אוֹמְרִים שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְכוּ' וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד וְה' הוּא הָאֱלֹקִים בְּחִינַת אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת וְכוּ' וְכַנַּ"ל:

אות ו[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת הַתָּרַת נְדָרִים. שֶׁהֶחָכָם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לַעֲקֹר הַנֶּדֶר מֵעִקָּרוֹ עַל-יְדֵי חֲרָטָה, כִּי עִקַּר הַכֹּחַ שֶׁל כָּל אָדָם לִנְדֹּר נֶדֶר וְלַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ תּוֹרָה מִכָּל דְּבַר חֹל שֶׁרוֹצֶה, הוּא עַל-יְדֵי כֹּחַ הֶחָכָם הָאֱמֶת שֶׁזּוֹכֶה לְאֵלּוּ הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל, כַּמּוּבָן שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁהֶחָכָם שֶׁזּוֹכֶה לְאֵלּוּ הַמַּקִּיפִים הוּא יָכוֹל לְהָאִיר בְּבָנִים וְתַלְמִידִים וְכוּ'. וּמְבֹאָר בְּסִימָן סח (בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא) שֶׁמְּדַבֵּר גַּם כֵּן מֵעִנְיָן זֶה שֶׁהַצַּדִּיק מֵאִיר בְּבָנִים וְתַלְמִידִים הֶאָרָה כָּזֹאת. בְּאֹפֶן שֶׁהֵם יָאִירוּ לְהַלָּן יוֹתֵר בִּבְנֵיהֶם וְתַלְמִידֵיהֶם וְכֵן לְדוֹרֵי דּוֹרוֹת לָנֶצַח שֶׁלֹּא יֻפְסַק עוֹד הֶאָרַת הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ לְעוֹלָם כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי מִפִּיו הַקָּדוֹשׁ בְּפֵרוּשׁ. בְּעֵת שֶׁזָּכִיתִי לִשְׁמֹעַ עִנְיָן הַנּוֹרָא הַזֶּה מִפִּיו הַקָּדוֹשׁ. כִּי זֶה עִקַּר גְּדֻלַּת נוֹרְאוֹתָיו שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ כָּזֶה שֶׁיָּכוֹל לְהָאִיר הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ בְּבָנִים וְתַלְמִידִים וְיָכוֹל לְהוֹדִיעַ לְדָרֵי מַטָּה אֲפִלּוּ לְהַמֻּנָּחִים בַּדְּיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה מְאֹד לְהוֹדִיעָם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים לְהָאִיר בָּהֶם הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה וּלְהוֹצִיאָם מֵעֲוֹנוֹת עַל-יְדֵי שֶׁמְּגַלֶּה לָהֶם כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וַעֲדַיִן ה' עִמָּם וְאֶצְלָם וְכוּ', כִּי אֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל, כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל וּבִשְׁאָר מְקוֹמוֹת. וְלֹא דַּי שֶׁהוּא מֵקִים מֵעָפָר דָּל מֵאַשְׁפּוֹת יָרִים אֶבְיוֹן, שֶׁמֵּקִים וּמֵרִים הַנְּמוּכִים וְהַיְרוּדִים מְאֹד מֵעָפָר וּמֵאַשְׁפּוֹת מַמָּשׁ וּמֵקִיץ וּמְעוֹרֵר אוֹתָם בִּבְחִינַת הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שֹׁכְנֵי עָפָר, וּמְחַיֶּה אוֹתָם וּמְחַזְּקָם שֶׁלֹּא יִתְיָאֲשׁוּ מִלִּצְעֹק לַה' יִתְבָּרַךְ בְּשׁוּם אֹפֶן עַד שֶׁמְּשִׁיבָם לְדַרְכֵי הַקְּדֻשָּׁה בֶּאֱמֶת, אַף גַּם הוּא נוֹתֵן בָּהֶם כֹּחַ כָּזֶה וּמֵאִיר בָּהֶם הַדַּעַת הָאֲמִתִּי עַד שֶׁיֵּשׁ לָהֶם כֹּחַ לְהָאִיר הַדַּעַת גַּם בַּאֲחֵרִים עַד שֶׁגַּם הֵם עוֹסְקִים בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם לְהַעֲמִיד בָּנִים וְתַלְמִידִים וְגַם הֵם מְקִימִים יְרוּדִים וְנוֹפְלִים מֵעָפָר וּמֵאַשְׁפּוֹת, וּמְאִירִים בָּהֶם הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ וְכוּ'. וְכֵן מִדּוֹר לְדוֹר לְעוֹלָם. כִּי הַצַּדִּיק עַל-יְדֵי שֶׁמֵּאִיר הַדַּעַת בְּתַלְמִידָיו בִּבְחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ מָלֵא כְּבוֹדוֹ בְּכָל הָאָרֶץ אֲפִלּוּ בְּמַדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת מְאֹד מְאֹד. עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה בְּחִינַת 'וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ' שֶׁמֵּאִיר דַּעַת כָּזֶה בְּתַלְמִידָיו עַד שֶׁהֵם מַעֲמִידִים תַּלְמִידִים אֲחֵרִים. וְכֵן אֵלּוּ הַתַּלְמִידֵי תַּלְמִידָיו מַעֲמִידִים עוֹד תַּלְמִידִים וְכֵן מִדּוֹר לְדוֹר לְעוֹלָם עַד שֶׁיִּתְמַלֵּא כָּל הָעוֹלָם מִבְּנֵי אָדָם, דְּהַיְנוּ מִבְּנֵי דֵּעָה שֶׁיּוֹדְעִין אֶת ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁרַק הֵם נִקְרָאִים אָדָם. שֶׁזֶּה עִקַּר יִשּׁוּב הָעוֹלָם בְּחִינַת וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ כַּנַּ"ל. כִּי הַצַּדִּיק מֵאִיר דַּעַת אֲמִתִּי וְנִפְלָא כָּזֶה עַד שֶׁכָּל מִי שֶׁזּוֹכֶה לְקַבֵּל הֶאָרָה מִדַּעְתּוֹ יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְהָאִיר יוֹתֵר לַחֲבֵרָיו וְתַלְמִידָיו. אֲפִלּוּ אִם הוּא בְּעַצְמוֹ קָטָן בְּמַעֲלָה מְאֹד כִּי דַּעְתּוֹ שָׂגְבָה מְאֹד עַד שֶׁכָּל בְּנֵי אָדָם גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים יְכוֹלִים לְקַבֵּל אֶת דַּעְתּוֹ וּלְהָאִיר לְהַלָּן יוֹתֵר בְּחַבְרֵיהֶם וְתַלְמִידֵיהֶם, כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. שֶׁכָּל אָדָם יָכוֹל לְקַיֵּם זֹאת לְהַעֲמִיד בָּנִים וְתַלְמִידִים וְכוּ', עַיֵּן שָׁם: וּכְמוֹ שֶׁפַּעַם אַחַת אָמַר רַבֵּנוּ זַ"ל לְאֵיזֶה אִישׁ פָּשׁוּט מְאֹד, שֶׁגַּם הוּא יָכוֹל לְעוֹרֵר בְּנֵי אָדָם אֲפִלּוּ הַגְּדוֹלִים מִמֶּנּוּ מְאֹד לְעוֹרְרָם לַעֲבוֹדַת ה' יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת וְאָמַר לוֹ, הֲלֹא עֵץ קָטָן שֶׁקּוֹרִין שְׁפֶּענְדֶילִי יָכוֹל לְהַדְלִיק עֵץ גָּדוֹל! וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, מָה עֵץ קָטָן מַדְלִיק אֶת הַגָּדוֹל, אַף תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְכוּ'. וְהַכֹּל בְּכֹחַ הַצַּדִּיק הֶחָכָם הָאֱמֶת שֶׁהוּא הֵאִיר זֶה הַדַּעַת בְּתַלְמִידָיו וְכֻלָּם מְקַבְּלִים מִמֶּנּוּ לְהָאִיר יוֹתֵר מִדּוֹר לְדוֹר כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הֶחָכָם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְהַתִּיר הַנֶּדֶר, כִּי הַנְּדָרִים שֶׁהֵם בְּחִינַת הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם כֹּחַ הַנֶּדֶר כַּנַּ"ל, כָּל זֶה נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הֶחָכָם שֶׁבַּדּוֹר כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּוַדַּאי יֵשׁ כֹּחַ לְהֶחָכָם לְהַתִּיר הַנֶּדֶר, מֵאַחַר שֶׁכָּל הַכֹּחַ שֶׁיֵּשׁ לְהָאָדָם לִנְדֹּר וְלַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל דָּבָר הוּא מִמֶּנּוּ כַּנַּ"ל:

אות ז[עריכה]

וְעִקַּר הַתָּרַת הַנְּדָרִים הוּא עַל-יְדֵי הַחֲרָטָה, כִּי שָׁם בִּבְחִינַת נְדָרִים, שָׁם עִקַּר הַחֲרָטָה שֶׁהִיא בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, כִּי הַנְּדָרִים הֵם בִּבְחִינַת תְּשׁוּבָה, בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים, בְּחִינַת מַקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁשָּׁם עִקַּר הַחֲרָטָה, כִּי עִקַּר הַתְּשׁוּבָה הוּא חֲרָטָה. וְעַל-כֵּן עוֹסְקִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים בְּהַתָּרַת נְדָרִים, כְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים, בְּכֻלְּהוֹן אִחָרַטְנָא בְּהוֹן וְכוּ'. כִּי עַל-יְדֵי הַתָּרַת נְדָרִים, עַל-יְדֵי הַחֲרָטָה, מִזֶּה יְכוֹלִין לְהָבִין עֹצֶם חַסְדֵי ה' עַד אֵין סוֹף וְתַכְלִית וְאֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל. כִּי נְדָרִים שֶׁאָדָם נוֹדֵר וְאוֹסֵר עַל עַצְמוֹ אֵיזֶה דָּבָר זֶהוּ בְּחִינָה גָּבֹהַּ מְאֹד שֶׁעוֹלֶה לִמְקוֹם הַנֶּדֶר שֶׁהוּא בְּחִינַת מַקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ מִדְּבַר חֹל תּוֹרָה כַּנַּ"ל מֵחֲמַת שֶׁהַנְּדָרִים בְּחִינָה מַקִּיפִים הַנַּ"ל הֵם בְּחִינַת שֹׁרֶשׁ הַתּוֹרָה, בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּנַּ"ל. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁהַנְּדָרִים הֵם בְּחִינָה גָּבֹהַּ כָּל כָּךְ, אַף-עַל-פִּי-כֵן יְכוֹלִים לְהַתִּיר הַנֶּדֶר עַל-יְדֵי חֲרָטָה שֶׁמִּתְחָרְטִים לִפְנֵי הֶחָכָם, כִּי שָׁם בִּבְחִינַת הַמַּקִּיפִים, בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, שָׁם הוּא בְּחִינָה תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְשָׁם הַחֶסֶד עַד אֵין סוֹף וִיכוֹלִין לְהִתְחָרֵט וְלַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה לְעוֹלָם יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה. כִּי בֶּאֱמֶת תְּשׁוּבָה הִיא דָּבָר נִפְלָא וְהִיא לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה שֶׁהִיא בְּחִינַת דַּעַת, כִּי עַל-פִּי הַדַּעַת וְהַשֵּכֶל אֵין מוֹעִיל תְּשׁוּבָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, שָׁאֲלוּ לַחָכְמָה וְכוּ' וְכַמּוּבָא בַּסְּפָרִים שֶׁכְּפִי חִיּוּב הַדַּעַת לֹא הָיָה מוֹעִיל תְּשׁוּבָה רַק ה' יִתְבָּרַךְ מִצַּד רַחֲמָנוּתוֹ וְחַסְדּוֹ הַגָּדוֹל וְהַנִּפְלָא מְקַבֵּל הַשָּׁבִים לְפָנָיו עַל-יְדֵי בְּחִינַת תְּשׁוּבָה שֶׁהִיא בִּבְחִינַת הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם לְמַעְלָה מֵהַדַּעַת בִּבְחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע. נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הַתְּשׁוּבָה הִיא לְמַעְלָה מֵהַדַּעַת. וְעַל-כֵּן כֹּחַ הַתְּשׁוּבָה אֵינוֹ נִפְסָק לְעוֹלָם בְּשׁוּם אֹפֶן וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁמַּתְחִיל לָשׁוּב וְנוֹפֵל חַס וְשָׁלוֹם מִזֶּה. וַאֲפִלּוּ אִם מַתְחִיל כָּל פַּעַם וּבְכָל פַּעַם נוֹפֵל לְמַה שֶּׁנּוֹפֵל רַחֲמָנָא לִצְלָן, אַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ, כִּי כֹּחַ הַתְּשׁוּבָה אֵינוֹ נִפְסָק לְעוֹלָם, כִּי שָׁם הַחֶסֶד עַד אֵין סוֹף. וְזֶה אָנוּ רוֹאִים עַל-יְדֵי הַתָּרַת נְדָרִים שֶׁיְּכוֹלִים לְבַטֵּל הַנֶּדֶר עַל-יְדֵי חֲרָטָה שֶׁהִיא בְּחִינַת תְּשׁוּבָה בְּכֹחַ הֶחָכָם אַף-עַל-פִּי שֶׁהַנֶּדֶר בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת תְּשׁוּבָה כַּנַּ"ל, אַף-עַל-פִּי-כֵן יֵשׁ בְּחִינָה גָּבֹהַּ יוֹתֵר שֶׁשָּׁם מִתְבַּטֵּל הַנֶּדֶר עַל-יְדֵי הַחֲרָטָה, כְּמוֹ כֵן בְּכָל עֲבוֹדַת ה' יִתְבָּרַךְ בְּכָל אָדָם וּבְכָל דַּרְגָּא וּבְכָל זְמַן יֵשׁ דְּרָכִים נִפְלָאִים וַחֲסָדִים גְּדוֹלִים וְנוֹרָאִים אֵצֶל ה' יִתְבָּרַךְ. גָּבֹהַּ מֵעַל גָּבֹהַּ מַה שֶּׁאֵין הַפֶּה יָכוֹל לְדַבֵּר וְהַלֵּב לַחֲשֹׁב. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁה' יִתְבָּרַךְ עָשָׂה עִמּוֹ חֶסֶד וֶהֱרִימוֹ מֵאַשְׁפּוֹת וֶהֱשִׁיבוֹ אֵלָיו. וְהוּא לֹא חָס עַל עַצְמוֹ וּפָגַם גַּם בְּהַחֶסֶד הַנִּפְלָא הַזֶּה כָּל פַּעַם, אַף-עַל-פִּי-כֵן יֵשׁ חֶסֶד לְמַעְלָה מֵחֶסֶד עַד אֵין סוֹף בְּאֹפֶן שֶׁיָּכוֹל לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ תָּמִיד בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא. וְכַמּוּבָן וּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁהַצַּדִּיק מְחַיֶּה אֲפִלּוּ כָּל הַנּוֹפְלִים מְאֹד הוּא מְחַיֶּה אוֹתָם תָּמִיד בְּלִי גְּבוּל עַד שֶׁסּוֹף כָּל סוֹף יָשׁוּבוּ כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ כָּל מִי שֶׁיַּחֲזִיק בּוֹ:

אות ח[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים. כִּי מְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁכָּל זֶה הוּא בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים וְכַנַּ"ל, כִּי כְּפִי הַסְּלַח נָא שֶׁפּוֹעֲלִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים כֵּן זוֹכִין לַחֲנֻכַּת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת קְדֻשַּׁת חֲנֻכָּה, כִּי מֹשֶׁה בִּקֵּשׁ סְלַח נָא עַל חֵטְא הַמְּרַגְּלִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱרַב הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכוּ'. וּכְשֶׁה' יִתְבָּרַךְ נִתְרַצָּה לוֹ וְאָמַר לוֹ סָלַחְתִּי וְכוּ', מִזֶּה נַעֲשָׂה חֲנֻכַּת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁהוּא הֵפֶךְ חֵטְא הַמְּרַגְּלִים שֶׁגָּרְמוּ חֻרְבַּן הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ. נִמְצָא, שֶׁעַל-יְדֵי סְלַח נָא שֶׁפּוֹעֲלִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נַעֲשֶׂה חֲנֻכָּה בְּחִינַת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַתִּקּוּנִים הַנֶּאֱמָרִים שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל בְּעִנְיַן בֵּן וְתַלְמִיד וְכוּ', כַּמְבֹאָר שָׁם הֵיטֵב:

אות ט[עריכה]

וְעַתָּה בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ שֶׁכְּבָר נֶחֱרַב בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ וְאֵין מִי שֶׁיְּכַפֵּר בַּעֲדֵנוּ לְטַהֲרֵנוּ מִמַּשֹּאוֹי הַגָּדוֹל שֶׁל עֲוֹנוֹתֵינוּ. עִקַּר סְמִיכָתֵנוּ עַל יְמֵי הַתְּשׁוּבָה שֶׁהֵם מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁנִּזְכֶּה לָשׁוּב בָּהֶם בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה עַד שֶׁנִּזְכֶּה לִפְעֹל בַּקָּשָׁתֵנוּ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּהַיְנוּ בַּקָּשַׁת סְלַח נָא וְכוּ' שֶׁה' יִתְבָּרַךְ יִמְחֹל עֲוֹנוֹתֵינוּ וַעֲוֹן חֵטְא הַמְּרַגְּלִים שֶׁגָּרְמוּ חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים כַּנַּ"ל. וּכְשֶׁנִּפְעֹל בַּקָּשָׁתֵנוּ וְה' יִתְבָּרַךְ יַעֲנֶה וְיֹאמַר "סָלַחְתִּי", עַל-יְדֵי-זֶה נִזְכֶּה לִבְחִינַת חֲנֻכַּת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל כַּנַּ"ל, כִּי מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים הֵם אַרְבָּעִים יוֹם כְּנֶגֶד אַרְבָּעִים יוֹם שֶׁפָּגְמוּ בָּהֶם הַמְּרַגְּלִים שֶׁגָּרְמוּ חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים כַּנַּ"ל, שֶׁאָנוּ צְרִיכִין לְתַקֵּן פְּגַם אֵלּוּ הָאַרְבָּעִים יוֹם בְּאַרְבָּעִים יָמִים הַקְּדוֹשִׁים וְהַנּוֹרָאִים הָאֵלּוּ שֶׁהֵם מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים עַד שֶׁנִּזְכֶּה לִפְעֹל בַּקָּשָׁתֵנוּ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּהַיְנוּ בַּקָּשַׁת סְלַח נָא עַל פְּגַם הַמְּרַגְּלִים שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים כַּנַּ"ל. וּבְכָל יְמֵי אֱלוּל אָנוּ מְכִינִין עַצְמֵנוּ לִתְשׁוּבָה, כִּי אָז בֶּאֱלוּל עוֹשִׂין דֶּרֶךְ לַתְּשׁוּבָה בִּבְחִינַת הַנּוֹתֵן בַּיָּם דָּרֶךְ שֶׁהִיא כַּוָּנוֹת אֱלוּל, דְּהַיְנוּ שֶׁעוֹשִׂין דֶּרֶךְ כְּבוּשָׁה לַתְּשׁוּבָה בִּבְחִינַת אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה וְאַצִּיעָה שְׁאוֹל הִנֶּךָּ. שֶׁאֲפִלּוּ הַמֻּנָּחִים בַּדְּיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה מְאֹד מְאֹד יָשׁוּבוּ לַה' יִתְבָּרַךְ אֲפִלּוּ מֵעִמְקֵי שְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת יִהְיֶה לָהֶם דֶּרֶךְ כְּבוּשָׁה לַתְּשׁוּבָה, כַּמּוּבָן בְּהַתּוֹרָה "קְרָא אֶת יְהוֹשֻׁעַ" בְּסִימָן ו. וּבְהַתּוֹרָה כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא (בְּסִימָן פב), עַיֵּן שָׁם. וְעִקַּר דֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה נִגְמָר בַּעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה שֶׁהֵם מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁנִּקְרָאִים עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה. וְעִקָּר הוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה כַּמּוּבָן מִשִּיחוֹתָיו הַקְּדוֹשׁוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ זַ"ל גֹּדֶל עֹצֶם מַעֲלַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁאָז צְרִיכִין לִנְסֹעַ לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים, כִּי צְרִיכִין לִהְיוֹת אָז אֵצֶל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁהוּא יוֹדֵעַ הֵיטֵב לְגַלּוֹת דֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה לְכָל הַחוֹטְאִים וְהַפּוֹשְׁעִים בִּבְחִינַת אַתָּה נוֹתֵן יָד לַפּוֹשְׁעִים וְכוּ':

אות י[עריכה]

כי עִקַּר הַתְּשׁוּבָה נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק שֶׁהוּא רַחֲמָן בֶּאֱמֶת כְּמוֹ מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, שֶׁהוּא הָיָה הַמַּנְהִיג וְהוּא יִהְיֶה הַמַּנְהִיג וְכוּ' שֶׁיֵּשׁ לוֹ רַחֲמָנוּת עַל יִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיאָם מֵעֲוֹנוֹת, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הָרַחֲמָנוּת וְכוּ' שֶׁהוּא עוֹסֵק בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם לְמַלְּאוֹת הָעוֹלָם בִּבְחִינַת וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ שֶׁיִּהְיֶה הָעוֹלָם מְיֻשָּׁב מִבְּנֵי אָדָם, דְּהַיְנוּ מִבְּנֵי דֵּעָה שֶׁיּוֹדְעִין מֵה' יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא הַהֵפֶךְ מֵעֲוֹנוֹת וְכוּ', כַּמְבֹאָר שָׁם. וְזֶה הַצַּדִּיק זוֹכֶה לַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַיָּמִים תְּקוּפַת הַשָּׁנִים וְכוּ' שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִבְחִינָת כֹּל וְכוּ' שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְהָאִיר בְּדָרֵי מַעְלָה וְדָרֵי מַטָּה לְהַגְבִּיהַּ שְׁפָלִים לְהַרְאוֹת לְהַמֻּנָּחִים בִּשְׁפֵלוּת מְאֹד מְאֹד שֶׁלֹּא יִתְיָאֲשׁוּ עַצְמָן בְּשׁוּם אֹפֶן כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְה' אִתָּם וְכוּ'. וּלְהֵפֶךְ לְהַגְּבוֹהִים בְּמַעֲלָה יִהְיֶה מַרְאֶה לָהֶם בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ מַה פִּשְׁפַּשְׁתָּ וְכוּ', בְּחִינַת אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ וְכוּ', וְצָרִיךְ לִכְלֹל הָעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹן בְּתַחְתּוֹן וְתַחְתּוֹן בְּעֶלְיוֹן וְכוּ' וְכוּ', עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב. וְזֶה בְּחִינַת מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שֶׁהֵם בְּחִינַת בֵּן וְתַלְמִיד. וְהָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָשֵׁן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נֵעוֹר. כִּי הַשָּגַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הוּא בְּחִינַת שֵׁנָה, בְּחִינַת הַשָּגָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁהִיא בִּסְתִימוּ דְּעֵינִין, בְּחִינַת עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹקִים זוּלָתֶךָ יַעֲשֶׂה וְכוּ' רָאשֵׁי תֵּבוֹת אֱלִיעֶזֶר. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נֵעוֹר כִּי הַשָּגַת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִוא בִּבְחִינַת הַשָּגַת הַתַּלְמִיד בְּחִינַת דָּרֵי מַטָּה שֶׁהִוא בְּחִינַת נֵעוֹר הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה שֶׁצְּרִיכִין לְעוֹרְרָם וְלַהֲקִיצָם וּלְחַזְּקָם שֶׁלֹּא יִתְיָאֲשׁוּ בִּבְחִינַת הָ'קִיצוּ וְרַ'נְּנוּ שֹׁ'כְנֵי עָ'פָר רָאשֵׁי תֵּבוֹת יְהוֹשֻׁעַ. וְזֶהוּ, וְהָיָה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נֵעוֹר וְכוּ', עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב:

אות יא[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁאָז עִקַּר הַתְּשׁוּבָה כִּי הוּא יוֹם רִאשׁוֹן לַעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה. וְעִקַּר הַתְּשׁוּבָה עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁהוּא בִּבְחִינַת כֹּל שֶׁיּוֹדֵעַ לְלַמֵּד דַּעַת אֶת הָעָם. וְהָעִקָּר לְהָאִיר בְּדָרֵי מַטָּה לְהַרְאוֹת לָהֶם שֶׁה' עִמָּהֶם עֲדַיִן כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְכוּ'. וּלְהֵפֶךְ לְהַגְּבוֹהִים בְּמַעֲלָה יִהְיֶה מַרְאֶה לָהֶם בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ וְכוּ'. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַחֲזִיר וּמֵשִׁיב כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה וְזוֹכִין לִבְחִינַת סְלַח נָא בִּשְׁלֵמוּת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וְכוּ'. וְזֶה הַדֶּרֶךְ מְגַלֶּה הַצַּדִּיק בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, כִּי אִיתָא בְּכַוָּנוֹת רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁבְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אָז הוּא בְּחִינַת שֵׁנָה דְּאַפִּיל דּוֹרְמִיטָא עַל זְעֵיר אַנְפִּין וְכוּ'. וְאַחַר כָּךְ עַל-יְדֵי הַשּׁוֹפָר בָּאִין הַמֹּחִין וְאָז הוּא הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. שֵׁנָה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה זֶה בְּחִינַת שְׁנֵי הַהַשָּגוֹת הַנַּ"ל שֶׁל בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁהֵם בְּחִינַת וְהָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָשֵׁן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נֵעוֹר:

אות יב[עריכה]

כִּי עִקַּר חֵטְא הַמְּרַגְּלִים הָיָה שֶׁפָּגְמוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְהוֹצִיאוּ דִּבָּה עַל הָאָרֶץ. וְאִיתָא בְּכִתְבֵי הָאֲרִ"י זַ"ל שֶׁנִּשְׁמַת הַמְּרַגְּלִים וְדוֹר הַמִּדְבָּר הָיוּ גְּבוֹהִים מִבְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כִּי הָיוּ מִבְּחִינַת לֵאָה וְכוּ'. וּבִשְׁבִיל זֶה לֹא הָיוּ יְכוֹלִים לָבֹא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, עַיֵּן שָׁם. וְלִכְאוֹרָה הַדָּבָר תָּמוּהַּ כִּי מֵאַחַר שֶׁהָיוּ גְּבוֹהִים מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּבִשְׁבִיל זֶה לֹא הָיוּ יְכוֹלִים לִכְנֹס לְשָׁם. אִם כֵּן מַה קּוֹל הָרַעַשׁ הַזֶּה שֶׁה' יִתְבָּרַךְ חָרָה עֲלֵיהֶם כָּל כָּךְ עַל שֶׁפָּגְמוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְגָזַר עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ לְשָׁם וְכוּ'?! מֵאַחַר שֶׁנִּשְׁמָתָם גָּבֹהַּ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְאֵינָם יְכוֹלִים לִכְנֹס לְשָׁם. אַךְ עַל-פִּי הַתּוֹרָה הַנַּ"ל יְכוֹלִים לְהָבִין אֵיזֶה רֶמֶז בָּעִנְיָן הַנּוֹרָא וְהַנִּשְׂגָּב הַזֶּה שֶׁהוּא דַּרְכֵי ה' נִפְלְאוֹת תְּמִים דֵּעִים. כִּי עִקַּר חֵטְא הַמְּרַגְּלִים הוּא מַה שֶּׁפָּגְמוּ בִּבְחִינַת 'כֹּל' הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק שֶׁיָּכוֹל לְקַשֵּׁר יַחַד כָּל הָעוֹלָמוֹת וְכָל הַמַּדְרֵגוֹת עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים וְכוּ' כַּנַּ"ל. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁל כָּל הָעוֹלָמוֹת שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה נִבְרָא הָעוֹלָם וְהֵם פָּגְמוּ בָּזֶה. כִּי עִקַּר הַבְּרִיאָה הָיְתָה רַק בִּשְׁבִיל הָאָדָם, דְּהַיְנוּ בִּשְׁבִיל הַצַּדִּיק שֶׁנִּקְרָא אָדָם וְעִקַּר מַעֲלַת הָאָדָם הוּא שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ לְקַשֵּׁר וּלְחַבֵּר כָּל הָעוֹלָמוֹת יַחַד, דְּהַיְנוּ לְחַבֵּר עָלְמָא תַּתָּאָה וְעָלְמָא עִלָּאָה שֶׁבָּהֶם כְּלוּלִים תִּקּוּן כָּל הָעוֹלָמוֹת, כִּי הָאָדָם כָּלוּל מִשְּׁנֵיהֶם, מֵעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י עַל פָּסוּק, וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים. לְפִי שֶׁבְּיוֹם רִאשׁוֹן בָּרָא שָׁמַיִם וָאָרֶץ וְכוּ', בַּשֵּׁנִי רָקִיעַ לָעֶלְיוֹנִים, בַּשְּׁלִישִׁי יִקָּווּ הַמַּיִם וְכוּ' לַתַּחְתּוֹנִים וְכוּ'. הֻצְרַךְ בַּשִּׁשִּׁי לִבְרֹא אָדָם שֶׁכָּלוּל מֵעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, עַיֵּן שָׁם. כִּי זֶה עִקַּר הַשְּׁלֵמוּת וְזֶה עִקַּר הַשַּׁעֲשׁוּעִים שֶׁל ה' יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁמִּתְחַבֵּר וּמִתְקַשֵּׁר הָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן עוֹלַם הָעֲשִׂיָּה הַמְּגֻשָּׁם, בָּעוֹלָמוֹת הָעֶלְיוֹנִים הָרוּחָנִיִּים וְהַזַּכִּים מְאֹד, כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל בִּבְחִינַת וְאָבִיתָ תְהִלָּה מִגּוּשֵׁי עָפָר וְכוּ'. כִּי זֶהוּ רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ וּבִשְׁבִיל זֶה בָּרָא כָּל הַבְּרִיאָה מֵרֹאשׁ וְעַד סוֹף הַכֹּל בִּשְׁבִיל הָאָדָם הַבַּעַל בְּחִירָה שֶׁהוּא בָּעוֹלָם הַזֶּה הַגַּשְׁמִי. שֶׁעִקַּר עֲבוֹדָתוֹ לְקַשֵּׁר תַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים שֶׁזֶּה עִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ כַּנַּ"ל. כִּי מִיּוֹם שֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֶת הָעוֹלָם נִתְאַוָּה שֶׁתִּהְיֶה שְׁכִינָתוֹ בַּתַּחְתּוֹנִים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. וְזֹאת הַבְּחִינָה לְקַשֵּׁר וְלִכְלֹל יַחַד עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים בְּחִינַת כֹּל הַנַּ"ל אֵין נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי שׁוּם מַלְאָךְ וְשָׂרָף וְכַדּוֹמֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי הָאָדָם הַתַּחְתּוֹן, דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק שֶׁזּוֹכֶה לְהֵיטִיב מַעֲשָׂיו שֶׁהוּא זוֹכֶה לִבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל, כִּי כֹּל דָּא צַדִּיק שֶׁהוּא זוֹכֶה לְקַשֵּׁר וְלִכְלֹל עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים שֶׁזֶּה עִקַּר הַתַּכְלִית שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה נִבְרָא הַכֹּל כַּנַּ"ל. וְזֹאת הַבְּחִינָה בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת וְהַתִּקּוּן אֵין זוֹכִין כִּי אִם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. כִּי שָׁם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עוֹמֵד יְרוּשָׁלַיִם וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁכָּלוּל מִכָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל מִבְּחִינַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁהוּא בְּחִינַת כֹּל הַנַּ"ל, כִּי שָׁם בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ הָיָה בְּחִינַת עֶלְיוֹנִים לְמַטָּה וְתַחְתּוֹנִים לְמַעְלָה, כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַשַּׁיָּכָה לָזֶה הַמְדַבֶּרֶת מֵעִנְיַן הַדְּרֵיידִיל עַל פָּסוּק גָּ'אַלְתָּ שֵׁ'בֶט נַ'חֲלָתֶךָ הַ'ר, בַּלִּקּוּטִים שֶׁבְּסוֹף הַסִּפּוּרֵי הַמַּעֲשִׂיּוֹת. כִּי שָׁם בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ הוּא שַׁעַר הַשָּׁמַיִם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם, הַיְנוּ שֶׁשָּׁם הַשַּׁעַר שֶׁעַל יָדוֹ מִתְקַשְּׁרִין תַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים אֶרֶץ בְּשָׁמַיִם. כִּי הַשַּׁעַר הוּא בְּחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת שֶׁעַל יָדוֹ יְכוֹלִין לִכְנֹס מִחוּץ לִפְנִים וְנִכְלָלִין הָעוֹמְדִים בַּחוּץ עִם הָעוֹמְדִים בִּפְנִים יַחַד. כְּמוֹ כֵן יֵשׁ שַׁעַר הַשָּׁמַיִם שֶׁדֶּרֶךְ בּוֹ נִכְנָסִין וְנִכְלָלִין הַתַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים. וְזֶה הַשַּׁעַר הוּא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁבּוֹ הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ, וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם כַּנַּ"ל:

אות יג[עריכה]

כִּי הַצַּדִּיק שֶׁזּוֹכֶה לִבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל, שֶׁהִוא בְּחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, כִּי יוֹדֵעַ לְהָאִיר בְּדָרֵי מַעְלָה בְּחִינַת "מָ"ה", בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ מַה יָּדַעְתָּ וְכוּ'. וּלְהֵפֶךְ לְהָרִים וּלְהָקִיץ הַדָּרֵי מַטָּה לְהָאִיר בָּהֶם וּלְהוֹדִיעַ לָהֶם כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל. זֹאת הַבְּחִינָה שֶׁל כֹּל הַנַּ"ל אֵינוֹ זוֹכֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁזּוֹכֶה לְהַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִירֵאֶיךָ שֶׁהֵם בְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע, כַּמְבֹאָר כָּל זֹאת בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְאָז דַּיְקָא כְּשֶׁהוּא בִּבְחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע אָז יוֹדֵעַ לְהָאִיר בְּתַחְתּוֹנִים וְעֶלְיוֹנִים וְלִכְלֹל וּלְקַשֵּׁר שְׁנֵיהֶם יַחַד שֶׁזֶּה עִקַּר הַתַּכְלִית כַּנַּ"ל. כִּי עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת וְהַכְּלָלִיּוּת שֶׁל תַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים, עָלְמָא תַּתָּאָה בְּעָלְמָא עִלָּאָה הוּא רַק עַל-יְדֵי אֱמוּנָה שֶׁהִוא כְּלַל הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת כָּל מִצְוֹתֶיךָ אֱמוּנָה. כִּי עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת הִוא עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה, כִּי כָּל מִצְוֹת הַתּוֹרָה הֵם בָּעוֹלָם הַזֶּה, בְּעוֹלַם הַמַּעֲשֶׂה דַּיְקָא. וְרֻבָּם כְּכֻלָּם מְלֻבָּשִׁים בִּדְבָרִים גַּשְׁמִיִּים שֶׁצְּרִיכִין לַעֲשׂוֹת צִיצִית מִצֶּמֶר וּפִשְׁתָּן דַּיְקָא וּתְפִלִּין מֵעוֹר בְּהֵמָה וְכֵן סֻכָּה וְלוּלָב וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי שֶׁאָנוּ מְקַיְּמִין מִצְוֹתָיו בְּמַעֲשֶׂה דַּיְקָא בִּדְבָרִים גַּשְׁמִיִּים עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה עִקַּר הַיִּחוּד וְהַהִתְקַשְּׁרוּת שֶׁל עָלְמָא תַּתָּאָה בְּעָלְמָא עִלָּאָה שֶׁנִּכְלָל שְׁכִינַת עֻזּוֹ הַשּׁוֹכֵן בַּתַּחְתּוֹנִים בְּמִי שֶׁהוּא מְרוֹמָם עַל כָּל בְּרָכָה וּתְהִלָּה. כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ לְמַעְלָה מִכָּל הָרוּחָנִיּוּת וּמִכָּל הַשֵּׁמוֹת וּמִכָּל הַמַּחֲשָׁבוֹת, כִּי לֵית מַחֲשָׁבָה תְּפִיסָא בֵּהּ כְּלָל. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת זֹאת הַבְּחִינָה אִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג עַל-יְדֵי שׁוּם שֵׂכֶל וְחָכְמָה כִּי אִם עַל-יְדֵי אֱמוּנָה לְבַד שֶׁמַּשְׁפִּיעִין בָּנוּ הַצַּדִּיקִים שֶׁהִגִּיעוּ לְתַכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע. וּמֵאַחַר שֶׁהֵם בִּבְחִינַת לֹא נֵדַע שֶׁזֶּהוּ תַּכְלִית הַיְדִיעָה. עַל-כֵּן הֵם בְּתַכְלִית שְׁלֵמוּת הָאֱמוּנָה, כִּי הָאֱמוּנָה הִוא בְּמַה שֶּׁאֵין מְבִינִים כַּיָּדוּעַ וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת כָּל הַתּוֹרָה שֶׁעַל יָדָהּ עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת כֻּלָּהּ תְּלוּיָה בָּאֱמוּנָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, כָּל מִצְוֹתֶיךָ אֱמוּנָה, כִּי בְּוַדַּאי עַל-פִּי שֵׂכֶל אִי אֶפְשָׁר לְהָבִין אֵיךְ מִתְקַשְּׁרִים תַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים עַל-יְדֵי מִצְוֹת מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּעֲשִׂים בִּדְבָרִים גַּשְׁמִיִּים. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת אִי אֶפְשָׁר לְהָבִין טַעֲמֵי הַמִּצְוֹת בְּשׁוּם שֵׂכֶל כִּי אִם בֶּאֱמוּנָה לְבַד:

אות יד[עריכה]

הַכְּלָל, שֶׁעִקַּר הַתַּכְלִית שֶׁבִּשְׁבִילוֹ נִבְרָא הָעוֹלָם הוּא בְּחִינַת הַהִתְקַשְּׁרוּת לִכְלֹל תַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים שֶׁזֶּה עִקַּר שַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ. וְזֶה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי כָּל מִצְוֹת הַתּוֹרָה שֶׁיְּסוֹדָם אֱמוּנָה, כִּי עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת וְהַכְּלָלִיּוּת הוּא עַל-יְדֵי אֱמוּנָה. כִּי בַּשֵּכֶל אִי אֶפְשָׁר לְהָבִין אֵיךְ אֶפְשָׁר לְקַשֵּׁר עוֹלָם הַגַּשְׁמִי הַזֶּה בְּבוֹרֵא הַכֹּל שֶׁהוּא מְרוֹמָם מִכָּל הָרוּחָנִיּוּת. וְאֵיךְ שַׁיָּךְ שֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ יְקַבֵּל תַּעֲנוּג וְשַׁעֲשׁוּעַ מִמַּעֲשֵׂה הַתַּחְתּוֹנִים אֲשֶׁר עַל-יְדֵי קֻשְׁיָא וּמְבוּכָה הַזֹּאת רַבִּים נִתְפַּקְּרוּ. קְצָתָם יָצְאוּ מִן הַדָּת לְגַמְרֵי. וּקְצָתָם אוֹמְרִים טְעָמִים שֶׁל הֶבֶל וּשְׁטוּת עַל מִצְוֹת הַתּוֹרָה. וּמוֹצְאִים לָהֶם סְמִיכוֹת שֶׁל הֶבֶל מֵאֵיזֶה מְקוֹמוֹת בְּתוֹרָה נְבִיאִים כְּתוּבִים אוֹ בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל שֶׁמְּגַלִּים בָּהֶם פָּנִים שֶׁלֹּא כַּהֲלָכָה וּמְפָרְשִׁים אוֹתָם כְּפִי טָעוּתָם. כִּי הַתּוֹרָה יֵשׁ לָהּ שְׁנֵי כֹּחוֹת צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם. אֲבָל בֶּאֱמֶת אִי אֶפְשָׁר לְהָבִין שׁוּם טַעַם עַל הַמִּצְוֹת רַק לִסְמֹךְ עַל אֱמוּנָה לְבַד כַּנַּ"ל. וְזֹאת הָאֱמוּנָה מַשְׁפִּיעִין בָּנוּ הַצַּדִּיקִים שֶׁזּוֹכִין לִבְחִינַת מָ"ה הַנַּ"ל, בְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה וְכוּ' שֶׁהֵם יְכוֹלִין לְהָאִיר בְּדָרֵי מַעְלָה שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים כְּלָל בִּידִיעָתוֹ יִתְבָּרַךְ וּלְהֵפֶךְ בְּדָרֵי מַטָּה בְּחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. וְהֵם מַמְשִׁיכִים אֱמוּנָה בָּעוֹלָם, וְכוֹלְלִים עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים יַחַד, כִּי הָא בְּהָא תַּלְיָא. מֵחֲמַת שֶׁבְּעֹצֶם הַשָּגָתָם הֵם יְכוֹלִים לְהַרְאוֹת לְהַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים כְּלָל עֲדַיִן שׁוּם דַּעַת. עַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְהַרְאוֹת לְדָרֵי מַטָּה, שֶׁאַדְּרַבָּא, עֲדַיִן ה' יִתְבָּרַךְ אִתָּם וְכוּ' וּמְקַבֵּל תַּעֲנוּג גָּדוֹל וְנַחַת רוּחַ מֵאִתָּם אֲפִלּוּ מֵהַנְּמוּכִים מְאֹד וּמֻנָּחִים בְּמָקוֹם שֶׁמֻּנָּחִים כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל: כִּי אֵלּוּ הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה שֶׁאֵינָם יְכוֹלִים לְקָרֵב נְפָשׁוֹת לַה' יִתְבָּרַךְ וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁהֵם מְקָרְבִים נְפָשׁוֹת אֵינָם מְקָרְבִים רַק הַגְּדוֹלִים שֶׁהֵם בְּאֵיזֶה מַדְרֵגָה. אֲבָל הַנְּמוּכִים וְהַמֻּנָּחִים בַּדְּיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה אֵינָם יְכוֹלִים לְקָרֵב. כָּל זֶה נִמְשָׁךְ מֵהַדַּעַת שֶׁלָּהֶם מֵחֲמַת שֶׁנִּדְמֶה לָהֶם שֶׁכְּבָר הֵם יוֹדְעִים אֵיזֶה יְדִיעָה מֵה' יִתְבָּרַךְ וּכְפִי יְדִיעָתָם אֶת גְּדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ אִי אֶפְשָׁר לְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ מְרֻחָק וּמְגֻשָּׁם כָּזֶה בִּפְרָט אִם הוּא פָּגוּם מְאֹד, אֲבָל הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאֹד מְאֹד בִּבְחִינַת מֹשֶׁה הוּא מוֹסֵר נַפְשׁוֹ בְּעַד כָּל יִשְׂרָאֵל. אֲפִלּוּ בְּעַד הַגָּרוּעַ שֶׁבַּגְּרוּעִים אֲפִלּוּ בְּעַד פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל וּמִשְׁתַּדֵּל וּמִתְיַגֵּעַ כָּל יָמָיו בִּמְסִירַת נֶפֶשׁ. וּמְקַבֵּל עַל עַצְמוֹ יִסּוּרִים קָשִׁים וּמָרִים כְּדֵי לְקָרֵב כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ, כִּי הוּא הִגִּיעַ לְתַכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע. וְדַיְקָא מֵחֲמַת זֶה הוּא מַשִּיג בְּהַשָּגָתוֹ הָעֲצוּמָה שֶׁה' יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל תַּעֲנוּג וְשַׁעֲשׁוּעִים מִכָּל מַדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת בְּיוֹתֵר, אַדְּרַבָּא, כָּל מַה שֶּׁהַדַּרְגָּא נְמוּכָה בְּיוֹתֵר מְקַבֵּל מִמֶּנָּה שַׁעֲשׁוּעִים יוֹתֵר וְיוֹתֵר כְּשֶׁעוֹלֶה לְפָנָיו אֵיזֶה נַחַת רוּחַ מִשָּׁם, כִּי זֶה עִקַּר גְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁהָרְחוֹקִים בְּיוֹתֵר מִתְקָרְבִים אֵלָיו יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר, כִּי הֲלֹא לְפִי גְּדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ אֵין שַׁיָּךְ אֶצְלוֹ כְּלָל לְקַבֵּל נַחַת רוּחַ מִמַּעֲשֵׂה הָאָדָם אֲפִלּוּ אִם הָיָה הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל רַק שֶׁבֶּאֱמֶת אִי אֶפְשָׁר לָנוּ לְהַשִּיג זֹאת. וּמֵאַחַר שֶׁבֶּאֱמֶת ה' יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל תַּעֲנוּג וְשַׁעֲשׁוּעִים מִמַּעֲשֵׂה בְּנֵי אָדָם הַתַּחְתּוֹנִים דַּיְקָא, כִּי דַּיְקָא בִּשְׁבִילָם נִבְרָא הַכֹּל, כִּי זֶה עִקַּר שַׁעֲשׁוּעָיו כְּשֶׁמִּתְקַשֵּׁר עָלְמָא תַּתָּאָה בְּעָלְמָא עִלָּאָה שֶׁזֶּה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי בֶּן אָדָם דַּיְקָא. עַל-כֵּן כָּל מַה שֶּׁהַמַּדְרֵגָה יוֹתֵר נְמוּכָה כְּשֶׁעוֹלֶה אֵיזֶה נַחַת רוּחַ לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ מִשָּׁם זֶה עִקַּר שַׁעֲשׁוּעָיו וְתַעֲנוּגָיו יִתְבָּרַךְ. וְעַל-כֵּן בְּמָקוֹם שֶׁבַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה עוֹמְדִין אֵין צַדִּיקִים גְּמוּרִים יְכוֹלִין לַעֲמֹד מֵחֲמַת שֶׁהַבַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה הֵם מְרִימִים מַדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת בְּיוֹתֵר. וְעַל-כֵּן הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל עַל-יְדֵי שֶׁמַּרְאֶה לְהַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה שֶׁעֲדַיִן אֵינָם יוֹדְעִים כְּלָל מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ, עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְהַרְאוֹת לְדָרֵי מַטָּה הַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר שֶׁעֲדַיִן ה' יִתְבָּרַךְ אִתָּם וּמְקַבֵּל נַחַת רוּחַ מֵהֶם. וְלֹא יַשְׁגִּיחוּ עַל הַדַּעַת וְהַסְּבָרוֹת שֶׁל אֵלּוּ הַגְּדוֹלִים בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה שֶׁאֵינָם רוֹצִים לְקָרְבָם, אַדְּרַבָּא, הֵם מְרַחֲקִים אוֹתָם עַל-פִּי דֵּעוֹתֵיהֶם וּסְבָרוֹתֵיהֶם, כִּי בֶּאֱמֶת הֵם אֵינָם יוֹדְעִים עֲדַיִן מֵה' יִתְבָּרַךְ, כִּי זֶה הַצַּדִּיק עָלָה עַל כֻּלָּם, כִּי הוּא בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁהוּא רַבָּן שֶׁל כָּל הַחֲכָמִים וְכוּ'. וּכְמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בִּתְחִלַּת הַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כִּי מִי שֶׁיּוֹדֵעַ בִּידִיעַת ה' יִתְבָּרַךְ הוּא יוֹדֵעַ שֶׁעִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ הוּא דַּיְקָא כְּשֶׁעוֹלָה הָעֲבוֹדָה שֶׁל עוֹלָם הַשָּׁפָל הַזֶּה, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ יֵשׁ לוֹ שְׂרָפִים וְאוֹפַנִּים וְכוּ', עַיֵּן שָׁם:

אות טו[עריכה]

כִּי עִקַּר הַיֵּצֶר הָרָע נִמְשָׁךְ מֵהִשְׁתַּלְשְׁלוּת קִטְרוּג מַלְאָכִים שֶׁקִּטְרְגוּ עַל בְּרִיאַת הָאָדָם וְאָמְרוּ לַה' יִתְבָּרַךְ, עָתִיד לְמֶחֱטֵי קַמָּךְ וּלְאַרְגָּזָא קַמָּךְ מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְכוּ'. כִּי אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים שֶׁהֵם בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה נִדְמֶה לָהֶם שֶׁכְּבָר יוֹדְעִים אֵיזֶה יְדִיעָה בִּגְדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ. וּלְפִי יְדִיעָתָם אֶת גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ רָם וְנִשָּא נוֹרָא וְנִשְׂגָּב מְאֹד וְכוּ' לֹא הָיוּ יְכוֹלִין לְהָבִין כְּלָל בְּרִיאַת הָאָדָם אֵיךְ שַׁיָּךְ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ יְקַבֵּל נַחַת רוּחַ מִבֶּן אָדָם גַּשְׁמִי הַזֶּה שֶׁהוּא טִפָּה סְרוּחָה גּוּשׁ עָפָר וְכוּ'. וְעַל-כֵּן קִטְרְגוּ עָלָיו וְאָמְרוּ, מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ. אֲבָל ה' יִתְבָּרַךְ לֹא הִשְׁגִּיחַ עֲלֵיהֶם וְהֵשִׁיב לָהֶם, וְכִי לְחִנָּם נִקְרֵאתִי רַחוּם וְחַנּוּן וְכוּ'. כִּי ה' יִתְבָּרַךְ יָדַע אֶת גְּדֻלַּת עַצְמוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי אֵין מִי שֶׁיֵּדַע מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ כִּי אִם הוּא לְבַד יִתְבָּרַךְ וְיִתְעַלֶּה, וְה' יִתְבָּרַךְ בְּעֹצֶם רוֹמְמוּתוֹ יוֹדֵעַ שֶׁדַּיְקָא זֶהוּ עִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁיִּבְרָא אֶת הָאָדָם בְּעוֹלַם הָעֲשִׂיָּה הַזֶּה וְיַעֲבֹד אוֹתוֹ בְּזֶה הָעוֹלָם דַּיְקָא וַאֲפִלּוּ אִם יֶחֱטָא וְיַרְגִּיז לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ, אַף-עַל-פִּי-כֵן יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ צַדִּיקִים גְּבוֹהִים כָּאֵלֶּה שֶׁיֵּדְעוּ לְהַמְשִׁיךְ גְּדֻלַּת רַחֲמָיו וַחֲסָדָיו גַּם עֲלֵיהֶם עַד שֶׁיָּרִימוּ וְיַגְבִּיהוּ נַחַת רוּחַ לְפָנָיו גַּם מֵהֶם. וְאָז יְקַבֵּל יוֹתֵר וְיוֹתֵר תַּעֲנוּגִים וְשַׁעֲשׁוּעִים, כִּי כָּל מַה שֶּׁעוֹלֶה אֵיזֶה נַחַת רוּחַ לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ מִמַּדְרֵגָה נְמוּכָה יוֹתֵר יֵשׁ לוֹ שַׁעֲשׁוּעִים יוֹתֵר וְיוֹתֵר כַּנַּ"ל וּבִשְׁבִיל זֶה בָּרָא אֶת הָעוֹלָם וְכַנַּ"ל. וּמִזֶּה הַקִּטְרוּג שֶׁל אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים מִשָּׁם עִקַּר אֲחִיזַת הַיֵּצֶר הָרָע, כִּי עִקַּר הַיֵּצֶר הָרָע נִתְהַוָּה מִבְּחִינַת דִּינִים וְקִטְרוּגִים כַּיָּדוּעַ. כִּי הַיֵּצֶר הָרָע הָיָה מַלְאָךְ הַקָּדוֹשׁ וְהָיָה מֵהַמְקַטְרְגִים עַל בְּרִיאַת הָאָדָם וְעַל-יְדֵי-זֶה בְּעַצְמוֹ נִתְהַוָּה הוּא הַיֵּצֶר הָרָע, כַּמּוּבָן בַּסְּפָרִים. וּמֵחֲמַת זֶה מִתְגַּבֵּר וּמִתְגָּרֶה הַיֵּצֶר הָרָע מְאֹד מְאֹד בְּכָל אָדָם לִבְלִי לְהַנִּיחוֹ לְהָרִים אֶת עַצְמוֹ לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ, כִּי הוּא מִתְקַנֵּא בּוֹ מְאֹד, כִּי הוּא רוֹצֶה שֶׁתִּתְקַיֵּם דַּעְתּוֹ חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁהָיָה מִן הָאוֹמְרִים שֶׁאֵין רָאוּי לִבְרֹא אֶת הָאָדָם. כְּמוֹ שֶׁמּוּבָא שֶׁבְּעֵת שֶׁהָעוֹלָם חוֹטְאִים לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ אֲזַי הַמַּלְאָכִים הַמְקַטְרְגִים אוֹמְרִים, הֲלֹא כְּבָר אָמַרְנוּ לְפָנֶיךָ מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְכוּ', שֶׁעָתִיד לַחֲטֹא קַמָּךְ וְכוּ'. וּלְהֵפֶךְ כְּשֶׁיֵּשׁ צַדִּיקִים בָּעוֹלָם אֲזַי ה' יִתְבָּרַךְ מִתְפָּאֵר עֲלֵיהֶם, רְאוּ כַּמָּה נַחַת וְשַׁעֲשׁוּעִים עוֹלִים לְפָנַי עַל-יְדֵי בְּרִיאַת הָאָדָם הַזֶּה שֶׁהֱיִיתֶם מְקַטְרְגִים עָלָיו וְכוּ': נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הַיֵּצֶר הָרָע נִמְשָׁךְ מִקִּטְרוּג הַמַּלְאָכִים הַנַּ"ל, עַל-כֵּן עִקַּר הַתִּקּוּן הוּא עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁיּוֹדֵעַ לְהָאִיר בְּדָרֵי מַעְלָה, בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ לְהוֹדִיעַ לָהֶם שֶׁעֲדַיִן אֵינָם יוֹדְעִים בִּידִיעָתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּלָל. וְעַל-יְדֵי-זֶה בְּעַצְמוֹ הוּא יָכוֹל לְהָאִיר בְּדָרֵי מַטָּה שֶׁהֵם הַנְּמוּכִים מְאֹד מְאֹד, הוּא מֵאִיר בָּהֶם בְּחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ שֶׁעֲדַיִן ה' יִתְבָּרַךְ אִתָּם וְסָמוּךְ לָהֶם מְאֹד וְכוּ'. כִּי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל הַזֶּה הוּא מְבַטֵּל קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים שֶׁמִּשָּׁם הַיֵּצֶר הָרָע עַל-יְדֵי שֶׁמַּרְאֶה לְכָל הַדָּרֵי מַעְלָה שֶׁעֲדַיִן אֵינָם יוֹדְעִים בִּגְדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ כְּלָל, כִּי לָהֶם נִדְמֶה שֶׁלְּפִי גְּדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ אֵין רָאוּי לוֹ לְקַבֵּל נַחַת רוּחַ מֵאָדָם הַתַּחְתּוֹן בִּפְרָט מֵהַנְּמוּכִים וְהַפְּגוּמִים מְאֹד מְאֹד וְכוּ'. וְהַצַּדִּיק הַזֶּה בְּעֹצֶם נִפְלְאוֹת הַשָּגָתוֹ בִּגְדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ הוּא מַרְאֶה לָהֶם שֶׁאַדְּרַבָּא, זֶהוּ עִקַּר גְּדֻלָּתוֹ מַה שֶּׁאֵין אָנוּ יְכוֹלִין לְהָבִין דְּרָכָיו כְּלָל, כִּי, אַדְּרַבָּא, בִּמְקוֹם גְּדֻלָּתוֹ שָׁם אָנוּ מוֹצְאִין עַנְוְתָנוּתוֹ, כִּי דַּיְקָא זֶהוּ גְּדֻלָּתוֹ לְקָרֵב רְחוֹקִים וּלְהַגְבִּיהַּ שְׁפָלִים וְהוּא מַרְאֶה לָהֶם שֶׁכָּל קִטְרוּגָם עַל הָאָדָם אֵינוֹ כְּמוֹ שֶׁהֵם סוֹבְרִים שֶׁזֶּהוּ מֵחֲמַת שֶׁיּוֹדְעִים גְּדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ עַל-כֵּן הֵם מְקַטְרְגִים עַל הָאָדָם הַגַּשְׁמִי, מִי הוּא שֶׁיִּתְרַצֶּה אֵלָיו ה' יִתְבָּרַךְ בִּפְרָט אַחַר חֲטָאָיו הַמְרֻבִּים וְכוּ'? לֹא כֵן הוּא, אַדְּרַבָּא, זֶה שֶׁמְּקַטְרֵגִים זֶהוּ מֵחֲמַת חֶסְרוֹן יְדִיעָתָם מִגְּדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ, כִּי הוּא מַרְאֶה לָהֶם שֶׁעֲדַיִן אֵינָם יוֹדְעִים כְּלָל מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ מַה יָּדַעְתָּ וְכוּ' כִּי אִם הֱיִיתֶם יוֹדְעִים מֵה' יִתְבָּרַךְ הֲיִיתֶם יוֹדְעִים שֶׁאַדְּרַבָּא, זֶהוּ תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו דַּיְקָא כְּשֶׁעוֹלֶה אֵיזֶה נַחַת רוּחַ לְפָנָיו מֵהַמַּדְרֵגוֹת הַנְּמוּכוֹת בְּיוֹתֵר כַּנַּ"ל. וְכֵן זֶה הַצַּדִּיק בְּעַצְמוֹ מַרְאֶה לְהַנְּמוּכִים בְּמַעֲלָה בְּחִינַת דָּרֵי מַטָּה שֶׁלֹּא יַשְׁגִּיחוּ עַל קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים שֶׁמִּשָּׁם הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁלָּהֶם הָרוֹצִים לְהַפִּיל אוֹתָם בְּכָל עֵת וּמַחֲלִישׁ דַּעְתָּם וּמַכְנִיס בְּלִבָּם כְּאִלּוּ אֶפֶס תִּקְוָה, חַס וְשָׁלוֹם, מֵחֲמַת רִבּוּי פְּגָמֵיהֶם וַעֲוֹנוֹתֵיהֶם נֶגֶד ה' יִתְבָּרַךְ. כִּי, אַדְּרַבָּא, עֲדַיִן ה' יִתְבָּרַךְ אִתָּם, כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְאֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל, כִּי אֵין מִי שֶׁיֵּדַע גְּדֻלָּתוֹ וְרַחֲמָנוּתוֹ עַד הֵיכָן מַגִּיעַ, כִּי הַצַּדִּיק מֵאִיר בָּהֶם וּמוֹדִיעַ לָהֶם שֶׁרַחֲמָיו יִתְבָּרַךְ לֹא כָּלִים לְעוֹלָם יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, חַסְדֵי ה' כִּי לֹא תָמְנוּ וְכוּ', כִּי אַדְּרַבָּא, זֶהוּ עִקַּר גְּדֻלָּתוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל:

אות טז[עריכה]

וְזֶה מְבֹאָר וּמוּבָן בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁזֹּאת הַבְּחִינָה שֶׁל דָּרֵי מַעְלָה וְדָרֵי מַטָּה הִוא בְּכַמָּה בְּחִינוֹת. כִּי בִּכְלָלִיּוּת הָעוֹלָמוֹת נִקְרָאִים הָעוֹלָמוֹת הָעֶלְיוֹנִים וְכָל צְבָא מַעְלָה דָּרֵי מַעְלָה. וְהָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר עָלֶיהָ וְכָל בְּנֵי הָאָדָם נִקְרָאִים דָּרֵי מַטָּה, אֲבָל גַּם בִּבְנֵי אָדָם בְּעַצְמָן יֵשׁ בָּהֶם בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה וְדָרֵי מַטָּה, כִּי הַצַּדִּיקִים הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה הֵם בִּבְחִינַת דָּרֵי מַעְלָה וְהַקְּטַנִּים בְּמַעֲלָה שֶׁהֵם בַּדְּיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה הֵם בִּבְחִינַת דָּרֵי מַטָּה כַּמּוּבָן בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְהַצַּדִּיק הַגָּדוֹל מְאֹד בְּחִינַת מֹשֶׁה הַנַּ"ל צָרִיךְ לְהָאִיר בְּכֻלָּם וּלְקַשֵּׁר כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ לְהַרְאוֹת לְכָל מִי שֶׁהוּא בִּבְחִינַת דָּרֵי מַעְלָה, בְּחִינַת מָ"ה וְכוּ', דְּהַיְנוּ שֶׁעֲדַיִן אֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל. וּלְהֵפֶךְ לְדָרֵי מַטָּה מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל. כִּי כְּבָר מְבֹאָר שֶׁעִקַּר הַיֵּצֶר הָרָע נִמְשָׁךְ מֵהִשְׁתַּלְשְׁלוּת קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים שֶׁאָמְרוּ מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְזֶה יָדוּעַ בְּדִבְרֵי אַדְמוֹ"ר זַ"ל שֶׁיֵּשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בְּהַיֵּצֶר הָרָע. כִּי יֵשׁ מִי שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע שֶׁלּוֹ נָמוּךְ מְאֹד שֶׁהוּא הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁל סְתָם בְּנֵי אָדָם שֶׁהוּא מִתְאַוֶּה לְתַאֲוֹת רָעוֹת שֶׁזֶּה נִמְשָׁךְ מֵעֲכִירַת דָּמִים וְכוּ'. וְיֵשׁ יֵצֶר הָרָע גָּבֹהַּ יוֹתֵר וְכוּ'. וְיֵשׁ יֵצֶר הָרָע שֶׁהוּא מַלְאָךְ הַקָּדוֹשׁ וְכוּ'. וְכָל הַיְצָרִים רָעִים כֻּלָּם נִמְשָׁכִים מִדִּינִים וּגְבוּרוֹת וְכוּ' שֶׁמִּשָּׁם הָיָה קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים, כִּי קִטְרוּגָם הָיָה נִמְשַׁךְ מִגְּבוּרוֹת וְדִינִים מִמְּלָכִין קַדְמָאִין שֶׁלֹּא נִמְתְּקוּ אָז עֲדַיִן וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ וְנִשְׁתַּלְשֵׁל כָּל הַיְצָרִים שֶׁל כָּל בְּנֵי אָדָם לְמַטָּה כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ, כִּי בִּתְחִלָּה מִתְגָּרֶה בְּהָאָדָם הַיֵּצֶר הָרָע וּמְסִיתוֹ לְמַה שֶּׁמְּסִיתוֹ לְתַאֲוֹת וּמִדּוֹת רָעוֹת חַס וְשָׁלוֹם וְכוּ'. אֲבָל כְּשֶׁמִּתְגַּבֵּר עָלָיו הָאָדָם וּמְשַׁבְּרוֹ אַחַר כָּךְ יֵשׁ לוֹ יֵצֶר הָרָע אַחֵר מִמַּדְרֵגָה גָּבֹהַּ יוֹתֵר, כִּי כָּל הַגָּדוֹל מֵחֲבֵרוֹ יִצְרוֹ גָּדוֹל מִמֶּנּוּ וְכַמּוּבָא בְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם בְּסִימָן עב. וְיֵשׁ גְּדוֹלִים שֶׁכְּבָר שִׁבְּרוּ הַיֵּצֶר הָרָע לְגַמְרֵי וַאֲזַי מִתְלַבֵּשׁ בָּהֶם הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁל בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְאָךְ הַקָּדוֹשׁ וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא יֵצֶר הָרָע, דְּהַיְנוּ שֶׁמִּתְלַבֵּשׁ בּוֹ בְּחִינַת קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים הַנַּ"ל שֶׁנִּמְשַׁךְ מִגְּבוּרוֹת וְדִינִים כַּנַּ"ל שֶׁקִּטְרְגוּ וְאָמְרוּ, מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ, דְּהַיְנוּ שֶׁיֵּשׁ לוֹ יֵצֶר הָרָע בְּעִנְיַן הַהִתְקָרְבוּת לַה' יִתְבָּרַךְ, כְּמוֹ שֶׁכָּתַב רַבֵּנוּ זַ"ל שָׁם בְּסִימָן עב שֶׁיֵּשׁ יֵצֶר הָרָע גָּדוֹל בְּעִנְיַן הַהִתְקָרְבוּת לַה' יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת פֶּן יֶהֶרְסוּ אֶל ה' לַעֲלוֹת וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁמִּתְאַוֶּה רַק לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ וְלַעֲלוֹת תָּמִיד בַּעֲלִיָּה לְבַד בְּלִי הֶפְסֵק וְאֵינוֹ רוֹצֶה לְהוֹרִיד עַצְמוֹ כְּלָל לַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת לַעֲבֹד אֶת ה' בִּתְמִימוּת וּלְהַגְבִּיהַּ וּלְקָרֵב כָּל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת לַה' יִתְבָּרַךְ, כִּי נִדְמֶה לוֹ שֶׁכְּבָר הוּא מְקֹרָב לַה' יִתְבָּרַךְ וְיוֹדֵעַ בִּידִיעַת ה' יִתְבָּרַךְ וּלְפִי יְדִיעָתוֹ אֶת גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ אֵינוֹ כְּדַאי בְּעֵינָיו לְהוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת לְקָרֵב הַמְרֻחָקִים בְּיוֹתֵר. אֲבָל בֶּאֱמֶת זֶה הוּא פְּגָם גָּדוֹל, כִּי בֶּאֱמֶת אֵין שְׁלֵמוּת לְשׁוּם צַדִּיק וְגָדוֹל כְּשֶׁהוּא בְּמַעְלָה לְבַד וְלֹא לְמַטָּה כְּלָל, כַּמְבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁעִקַּר שְׁלֵמוּת הַצַּדִּיק שֶׁיִּהְיֶה לְמַעְלָה וּלְמַטָּה וְכוּ' שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה צְרִיכִין לַעֲסֹק בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם לְהַשְׁאִיר הַשְׁאָרָה אַחֲרָיו בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁיְּקַבְּלוּ מִמֶּנּוּ דַּעְתּוֹ הַקָּדוֹשׁ וְכוּ', כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם, עַיֵּן שָׁם: עַל-כֵּן כֻּלָּם צְרִיכִים רַבִּי וּמַנְהִיג אֲפִלּוּ הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה מִכָּל שֶׁכֵּן הַקְּטַנִּים. כִּי הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה צְרִיכִין שֶׁהַמַּנְהִיג הָאֲמִתִּי יִלְמֹד עִמָּהֶם וְיָאִיר בָּהֶם בְּחִינַת מָ"ה, בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ מַה פִּשְׁפַּשְׁתָּ וְכוּ', לְהוֹדִיעַ לָהֶם שֶׁעֲדַיִן אֵינָם יוֹדְעִים בִּידִיעָתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּלָל וְאֵין הַדָּבָר כְּמוֹ שֶׁהֵם סוֹבְרִים שֶׁלְּפִי גְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁהֵם מַשִּיגִים, אֵיךְ שַׁיָּךְ לְהַעֲלוֹת אֵלָיו נַחַת רוּחַ מִמְּקוֹמוֹת הַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר. לֹא כֵן הוּא, כִּי אַדְּרַבָּא, זֶהוּ עִקַּר גְּדֻלָּתוֹ שֶׁמְּקַבֵּל נַחַת רוּחַ מִמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת בְּיוֹתֵר כִּי לִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֵקֶר וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁהִגִּיעַ הַצַּדִּיק לִבְחִינַת מַ"ה, בְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַרְאֶה לְהַגְּדוֹלִים בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ וְכוּ' כַּנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה בְּעַצְמוֹ הוּא מַרְאֶה לְהַקְּטַנִּים בְּחִינַת דָּרֵי מַטָּה מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, בְּחִינַת הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שֹׁכְנֵי עָפָר וּמְחַזְּקָם וּמְקִימָם שֶׁלֹּא יִתְיָאֲשׁוּ, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל נַחַת רוּחַ וְשַׁעֲשׁוּעִים גַּם מֵהֶם וְכוּ', כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל וְכַנַּ"ל. נִמְצָא, שֶׁגַּם הַצַּדִּיקִים הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה צְרִיכִין לִשְׁמֹר אֶת עַצְמָם מֵהַיֵּצֶר הָרָע שֶׁלְּמַעְלָה שֶׁהוּא גְּבוּרוֹת וְדִינִים, שֶׁהוּא בְּחִינַת קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים, מָה אֱנוֹשׁ וְכוּ'. וּמִבְּחִינַת יֵצֶר הָרָע זֶה נִמְשָׁךְ כַּמָּה וְכַמָּה מִינֵי פְּגָמִים מִי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁבְּרוֹ כָּרָאוּי, כִּי כְּמוֹ שֶׁיֵּשׁ אַלְפֵי וְרִבְבוֹת בְּחִינוֹת בְּהַיֵּצֶר הָרָע שֶׁל סְתָם בְּנֵי אָדָם, כִּי אֲפִלּוּ בֵּין רְשָׁעִים יֵשׁ רִבֵּי רִבְבוֹת מַדְרֵגוֹת וְכֵן בֵּין הַבֵּינוֹנִים וְכוּ', כְּמוֹ כֵן בְּהַיֵּצֶר הָרָע שֶׁל הַגְּדוֹלִים בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה, בְּוַדַּאי יֵשׁ בָּזֶה אֲלָפִים וְרִבֵּי רִבְבוֹת מַדְרֵגוֹת. כִּי יֵשׁ צַדִּיקִים גְּדוֹלִים מְאֹד מְאֹד וְשִׁבְּרוּ גַּם יֵצֶר הָרָע זֶה רַק שֶׁפָּגְמוּ בָּזֶה כְּחוּט הַשַּעֲרָה דַּק מִן הַדַּק. וְיֵשׁ שֶׁפָּגְמוּ מְעַט יוֹתֵר אֲבָל אַף-עַל-פִּי-כֵן הַכֹּל בְּדַקּוּת גָּדוֹל. וְעַל-כֵּן נִשְׁאֲרוּ בֶּאֱמֶת עַל עָמְדָם וְנִשְׁאֲרוּ צַדִּיקִים גְּמוּרִים גְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה מְאֹד, רַק שֶׁרַבּוֹתֵינוּ זַ"ל חָשְׁבוּ עֲלֵיהֶם אֵיזֶה שְׁגִיאָה כָּל שֶׁהִוא. אֲבָל יֵשׁ שֶׁהָיוּ גְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה וְנָפְלוּ לִפְגָמִים גְּדוֹלִים עַל-יְדֵי הַיֵּצֶר הָרָע הַנַּ"ל שֶׁיֵּשׁ בְּעִנְיַן הַהִתְקָרְבוּת וְכוּ' עַד שֶׁנָּפְלוּ לְגַמְרֵי רַחֲמָנָא לִצְלָן, וְזֶה עִנְיַן אַרְבָּעָה שֶׁנִּכְנְסוּ לַפַּרְדֵּס שֶׁרַק רַבִּי עֲקִיבָא נִכְנַס בְּשָׁלוֹם וְיָצָא בְּשָׁלוֹם, נִכְנַס וְיָצָא דַּיְקָא, כִּי כְּשֵׁם שֶׁצְּרִיכִין לִכְנֹס כָּךְ צְרִיכִין לָצֵאת בִּבְחִינַת זַכָּאָה 'מָאן דְּעָיֵל וְנָפִיק', כִּי אֵין שְׁלֵמוּת לְהַצַּדִּיק שֶׁיִּהְיֶה רַק לְמַעְלָה לְבַד רַק צָרִיךְ לִהְיוֹת לְמַעְלָה וּלְמַטָּה וְכוּ' כַּנַּ"ל. וּבֶן עַזַּאי וּבֶן זוֹמָא הָיוּ צַדִּיקִים נוֹרָאִים גְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה מְאֹד, אֲבָל פָּגְמוּ בְּעִנְיָן זֶה אֵיזֶה שְׁגִיאָה כָּל שֶׁהִוא. וְעַל-כֵּן זֶה הֵצִיץ וְנִפְגַּע וְזֶה הֵצִיץ וּמֵת. וּלְשׁוֹן הֵצִיץ הוּא שֶׁהִסְתַּכְּלוּ יוֹתֵר מִדַּאי שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת פְּגַם נָדָב וַאֲבִיהוּא שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם, בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה' וְכוּ', שֶׁרָצוּ לְהִתְקָרֵב יוֹתֵר מִדַּאי וְעָבְרוּ עַל פֶּן יֶהֶרְסוּ וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל שֶׁהַפְּגָם שֶׁל נָדָב וַאֲבִיהוּא וְכֵן שֶׁל בֶּן עַזַּאי וּבֶן זוֹמָא הָיָה שֶׁלֹּא הָיוּ נְשׂוּאִים נָשִׁים, דְּהַיְנוּ שֶׁלֹּא רָצוּ לְהִשְׁתַּדֵּל לַעֲסֹק בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם לְהַשְׁאִיר דַּעְתָּם הַנּוֹרָא לְמַטָּה, כִּי סָבְרוּ שֶׁצְּרִיכִין לִהְיוֹת רַק לְמַעְלָה, אֲבָל בֶּאֱמֶת אֵינוֹ כֵּן כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן מַזְכִּירִין מִיתַת נָדָב וַאֲבִיהוּא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה' וְכוּ'. כִּי כָּל עֲבוֹדַת יוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא לְהוֹצִיא יִשְׂרָאֵל מֵעֲוֹנוֹת וּלְהַמְשִׁיךְ קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁנִּכְנַס בּוֹ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לִפְנַי וְלִפְנִים יוֹתֵר מִכָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ שֶׁעִקַּר הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הוּא בִּבְחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת הָעוֹלָמוֹת שֶׁמִּתְקַשְּׁרִין שָׁם שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁהַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ כָּלוּל מֵהֶם כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם, שֶׁזֶּהוּ הַהֵפֶךְ מִפְּגַם נָדָב וַאֲבִיהוּא שֶׁלֹּא הִשְׁתַּדְּלוּ לְהַשְׁאִיר הַשְׁאָרָה אַחֲרֵיהֶם בְּזֶה הָעוֹלָם וְכוּ' וְכַנַּ"ל: וְזֶה הָיָה פְּגַם הַמְּרַגְּלִים שֶׁפָּגְמוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁצְּרִיכִין לְתַקֵּן זֹאת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וּלְבַקֵּשׁ עַל זֹאת סְלַח נָא וְכוּ', כִּי עַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱרַב הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם. כִּי הַמְּרַגְּלִים פָּגְמוּ בָּזֶה מְאֹד מְאֹד עַד שֶׁנָּפְלוּ לְגַמְרֵי רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי כְּבָר מְבֹאָר שֶׁיֵּשׁ בְּעִנְיָן זֶה אֲלָפִים וְרִבְבוֹת בְּחִינוֹת לְאֵין קֵץ כְּמוֹ שֶׁמָּצִינוּ בְּעִנְיַן אַרְבָּעָה שֶׁנִּכְנְסוּ לַפַּרְדֵּס שֶׁבֶּן עַזַּאי וּבֶן זוֹמָא אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא יָצְאוּ בְּשָׁלוֹם כָּרָאוּי, אֲבָל אַף-עַל-פִּי-כֵן נִשְׁאֲרוּ צַדִּיקִים גְּדוֹלִים וְנוֹרָאִים מְאֹד, אֲבָל אַחֵר נָפַל לְגַמְרֵי רַחֲמָנָא לִצְלָן, וְקִצֵּץ בַּנְּטִיעוֹת וְאָמַר, חַס וְשָׁלוֹם, שְׁתֵּי רָשֻׁיּוֹת יֵשׁ. מֵחֲמַת שֶׁלֹּא הִשְׁתַּדֵּל לְקַשֵּׁר עָלְמָא תַּתָּאָה בְּעָלְמָא עִלָּאָה וְעָמַד עַל דַּעְתּוֹ שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁכְּבָר יֵשׁ לוֹ דַּעַת גָּדוֹל וְרָאוּי לוֹ לֵידַע כָּל דַּרְכֵי ה' אֵיךְ הוּא יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל נַחַת מִמַּעֲשֵׂה בְּנֵי אָדָם וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִכְנַס בְּקֻשְׁיוֹת וּמְבוּכוֹת גְּדוֹלוֹת עַד שֶׁבָּא לִמְקוֹמוֹת שֶׁלֹּא הָיָה אֶפְשָׁר לְיַשֵּׁב לוֹ בְּשִׂכְלוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה נָפַל לְמָקוֹם שֶׁנָּפַל וְיָצָא מִקְּדֻשָּׁתוֹ לְגַמְרֵי וְקִצֵּץ בַּנְּטִיעוֹת. וְכָל זֶה מֵחֲמַת שֶׁלֹּא זָכָה לְקַבֵּל הֶאָרַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל מִמֶּנּוּ שֶׁהוּא בְּחִינַת מָ"ה, בְּחִינַת מֶה חָמִיתָ וְכוּ' שֶׁאָז יוֹדֵעַ שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל וְאִי אֶפְשָׁר לְהָבִין דְּרָכָיו יִתְבָּרַךְ כְּלָל: וְזֶה מְרֻמָּז בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל שֶׁאָמְרוּ שָׁם, אַחֵר מַאי חֲזָא? חֲזָא מט"ט דְּקַיַהֲבֵי לֵהּ רְשׁוּתָא לְמֵיתַב וּלְמִיכְתַב זְכוּתָא דְּיִשְׂרָאֵל וְכוּ'. וּלְפִי טָעוּתוֹ נִדְמָה לוֹ שֶׁאֵין שַׁיָּךְ לְמַעְלָה לֵישֵׁב וְלִכְתֹּב הַזְּכֻיּוֹת וְכוּ' וְעַל-יְדֵי-זֶה קִצֵּץ בַּנְּטִיעוֹת. כִּי עָמַד עַל דַּעְתּוֹ שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁכְּבָר יוֹדֵעַ בִּידִיעַת ה' יִתְבָּרַךְ וְלֹא רָצָה לְבַטֵּל דַּעְתּוֹ וְלִסְמֹךְ עַל אֱמוּנָה. וְזֶה הָיָה פְּגַם הַמְּרַגְּלִים שֶׁהָיוּ גְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה וְהָיוּ גְּבוֹהִים מִבְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, הַיְנוּ שֶׁעִקַּר בְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הוּא בְּחִינַת אֱמוּנָה, בְּחִינַת שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה. וּמִגֹּדֶל שְׁלֵמוּת הָאֱמוּנָה בְּתַכְלִית שֶׁיְּכוֹלִים לִזְכּוֹת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִים לְקַשֵּׁר וּלְחַבֵּר כָּל הָעוֹלָמוֹת יַחַד תַּחְתּוֹנִים בְּעֶלְיוֹנִים. שֶׁזֶּה עִקַּר הַשְּׁלֵמוּת שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לָזֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי אֱמוּנָה שְׁלֵמָה כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן כָּל הָעֲלִיּוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא הוּא רַק עַל-יְדֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתַב רַבֵּנוּ בְּמָקוֹם אַחֵר (בְּסִימָן כ). כִּי שָׁם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל זוֹכִין לֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה הַנִּמְשֶׁכֶת מִבְּחִינַת הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל מִבְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע שֶׁעַל-יְדֵי זֹאת הָאֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת זוֹכִין לְכָל הָעֲלִיּוֹת שֶׁבָּעוֹלָם. כִּי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה שֶׁזָּכָה לִקְדֻשַּׁת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כָּל מַה שֶּׁבָּא לְאֵיזֶה הַשָּגָה וּמַדְרֵגָה אֲפִלּוּ כְּשֶׁזָּכָה לַעֲלִיָּה גְּדוֹלָה הוּא מֵשִׂים עַצְמוֹ תֵּכֶף כְּאֵינוֹ יוֹדֵעַ וְחוֹזֵר בְּכָל פַּעַם אֶל הָאֱמוּנָה כִּי הוּא יוֹדֵעַ וּמַאֲמִין שֶׁכְּפִי גְּדֻלַּת ה' יִתְבָּרַךְ עֲדַיִן אֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל, כִּי גָּבֹהַּ מֵעַל גָּבֹהַּ שׁוֹמֵר וְכוּ', כִּי לִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֵקֶר. וְעַל-כֵּן אַף-עַל-פִּי שֶׁזָּכָה לְהַשָּגָה גָּבֹהַּ וַעֲצוּמָה מְאֹד אַף-עַל-פִּי-כֵן אֵינוֹ סוֹמֵךְ שֶׁיַּעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בְּחָכְמוֹת לְבַד רַק הוּא חוֹזֵר בְּכָל פַּעַם לַעֲבֹד אֶת ה' יִתְבָּרַךְ בִּתְמִימוּת בַּעֲבוֹדוֹת פְּשׁוּטוֹת וּמוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לְכָל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת לְהַעֲלוֹת נַחַת רוּחַ לְפָנָיו מִכֻּלָּם, כִּי זֶה עִקַּר שַׁעֲשׁוּעָיו וְכוּ'. וּכְמוֹ שֶׁמּוּבָן בְּהַתּוֹרָה "תִּקְעוּ אֱמוּנָה" בְּסִימָן ה שֶׁהַצַּדִּיק מְגַלְגֵּל עַצְמוֹ בְּכָל מִינֵי רֶפֶשׁ וָטִיט כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לְפָנָיו וְעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עֶבֶד פָּשׁוּט וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא זוֹכֶה לַעֲלִיּוֹת גְּבוֹהוֹת יוֹתֵר וְיוֹתֵר כַּמְבֹאָר שָׁם עַל פָּסוּק, וְחָמַלְתִּי עֲלֵיהֶם כַּאֲשֶׁר יַחְמֹל אִישׁ וְכוּ'. וְכֵן בְּכָל פַּעַם וּפַעַם אַשְׁרֵי לוֹ. וּבָזֶה פָּגְמוּ הַמְּרַגְּלִים שֶׁמֵּחֲמַת שֶׁרָאוּ בְּעַצְמָן שֶׁיֵּשׁ לָהֶם דַּעַת גָּדוֹל וְהֵם גְּבוֹהִים מִבְּחִינַת אֱמוּנָה, כִּי אֱמוּנָה הִיא מַדְרֵגָה הָאַחֲרוֹנָה וְהֵם כְּבָר בָּאוּ לְמַדְרֵגוֹת הַדַּעַת שֶׁגָּבֹהַּ יוֹתֵר עַל-כֵּן דִּבְּרוּ סָרָה עַל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלֹא יָדְעוּ וְלֹא הֵבִינוּ שֶׁעֲדַיִן דַּעְתָּם אֵינָם כְּלוּם כְּפִי מַה שֶּׁהָיוּ זוֹכִין אִם הָיוּ מְבַטְּלִים דַּעְתָּם וְהָיוּ מַאֲמִינִים לְדִבְרֵי ה' יִתְבָּרַךְ וּלְדִבְרֵי מֹשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁקְּדֻשַּׁת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גָּבֹהַּ מְאֹד, כִּי מִדַּת הָאֱמוּנָה שֶׁזּוֹכִין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אַף-עַל-פִּי שֶׁהִיא מַדְרֵגָה הָאַחֲרוֹנָה, אַף-עַל-פִּי-כֵן עַל יָדָהּ דַּיְקָא עוֹלִין עַל כָּל הַמַּדְרֵגוֹת כֻּלָּן, כִּי אֱמוּנָה הִיא בִּבְחִינַת אֶבֶן מָאֲסוּ הַבֹּנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה כַּיָּדוּעַ. וּכְמוֹ שֶׁאָמַר רַבֵּנוּ זַ"ל בְּשִׂיחוֹתָיו הַקְּדוֹשׁוֹת שֶׁדִּבֵּר עִמָּנוּ אַחַר הַתּוֹרָה שֶׁל בֵּן וְתַלְמִיד הַנַּ"ל שֶׁאָמַר אָז שֶׁאֱמוּנָה הִיא מַדְרֵגָה הָאַחֲרוֹנָה אֲבָל עַל יָדָהּ זוֹכִין לַעֲלוֹת עַל הַכֹּל וּלְהַגִּיעַ לִבְחִינַת רָצוֹן מֻפְלָג וְכוּ' שֶׁעוֹלֶה עַל הַכֹּל, עַיֵּן שָׁם בְּסוֹף סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁנִּדְפַּס שָׁם מְעַט מִשִּיחָה זֹאת. וְזֶהוּ בְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ צְרִיכִין הַמְּרַגְּלִים לְסַלֵּק שָׁם דַּעְתָּם וּלְקַשֵּׁר אֶת עַצְמָם לִבְחִינַת אֱמוּנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְעַל-יְדֵי-זֶה הָיוּ זוֹכִים לְדַעַת גָּבֹהַּ מְאֹד, אֲבָל הֵם לֹא רָצוּ לְסַלֵּק דַּעְתָּם וְלֹא רָצוּ לְהוֹרִיד עַצְמָן לִבְחִינַת אֱמוּנָה וְעַל-יְדֵי-זֶה נִכְנְסוּ לִכְפִירוֹת וּמָאֲסוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְגָרְמוּ בְּכִיּוֹת לְדוֹרוֹת, כִּי עַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱרַב הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים כַּנַּ"ל:

אות יז[עריכה]

וְזֶה שֶׁאָמְרוּ הַמְּרַגְּלִים, וְשָׁם רָאִינוּ אֶת הַנְּפִילִים וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם. הַיְנוּ שֶׁהִתְלַבֵּשׁ בָּהֶם קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים שֶׁאָמְרוּ מָה אֱנוֹשׁ וְכוּ' שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הַיֵּצֶר הָרָע כַּנַּ"ל. כִּי הַנְּפִילִים הֵם בְּנֵי שַׁמְחְזַאי וַעֲזָאֵל שֶׁהָיוּ מְקַטְרְגִים עַל בְּרִיאַת הָאָדָם וְהִפִּיל אוֹתָם ה' יִתְבָּרַךְ וְקִלְקְלוּ מְאֹד, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. וּמֵאֵלּוּ הַמְקַטְרְגִים נִמְשַׁךְ פְּגַם הַמְּרַגְּלִים שֶׁאֵינָם רוֹצִים לְהוֹרִיד עַצְמָן לִבְחִינוֹת אֱמוּנָה לְקַשֵּׁר עַל-יְדֵי-זֶה כָּל הָעוֹלָמוֹת יַחַד, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כִּי נִדְמֶה לָהֶם שֶׁאֵין שַׁיָּךְ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ יְקַבֵּל שַׁעֲשׁוּעִים מִמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת וְכוּ' וְכַנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ, וְשָׁם רָאִינוּ אֶת הַנְּפִילִים, שֶׁנִּמְשְׁכוּ מֵהַמְקַטְרְגִים הַנַּ"ל. וְזֶהוּ, וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם, הַיְנוּ שֶׁהִתְלַבֵּשׁ בָּהֶם הַקִּטְרוּג הַנַּ"ל עַד שֶׁנָּפְלוּ לַמְּבוּכָה הַנַּ"ל שֶׁהִקְשׁוּ הַמַּלְאָכִים מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְכוּ'. כִּי אֵיךְ שַׁיָּךְ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ יְקַבֵּל שַׁעֲשׁוּעִים מִבְּחִינָה פְּחוּתָה כָּזוֹ וְכוּ'. וְזֶהוּ, וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם, כִּי הָא בְּהָא תַּלְיָא, שֶׁכְּמוֹ שֶׁהָיוּ בְּעֵינֵי הַנְּפִילִים שֶׁלֹּא נֶחְשְׁבוּ בְּעֵינֵיהֶם רַק כַּחֲגָבִים בְּעָלְמָא וְלֹא הֶאֱמִינוּ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל נַחַת מֵהֶם וְהִקְשׁוּ מָה אֱנוֹשׁ וְכוּ'. כְּמוֹ כֵן הָיוּ הַמְּרַגְּלִים בְּעֵינֵי עַצְמָן, כִּי הִתְלַבֵּשׁ בָּהֶם הַקִּטְרוּג הַנַּ"ל וְנֶחְשְׁבוּ בְּעֵינֵי עַצְמָן כַּחֲגָבִים בְּעָלְמָא וְנָפְלוּ מֵהָאֱמוּנָה הָאֲמִתִּית שֶׁה' יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל תַּעֲנוּג וְשַׁעֲשׁוּעִים מִבְּנֵי אָדָם דַּיְקָא אֲפִלּוּ מֵהַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר. כִּי זֶה הָיָה עִקַּר הַפְּגָם שֶׁל הַמְּרַגְּלִים שֶׁפָּגְמוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁם זוֹכִין לִבְחִינָה זוֹ בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת לִזְכּוֹת לְתַכְלִית הָאֱמוּנָה עַד שֶׁיִּזְכֶּה בְּכָל פַּעַם לְהוֹרִיד עַצְמוֹ לְכָל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת בְּיוֹתֵר וּלְהַעֲלוֹתָם וּלְקַשְּׁרָם כֻּלָּם לָהֶם יִתְבָּרַךְ. וְהֵם פָּגְמוּ בָּזֶה עַל-יְדֵי שֶׁהִתְלַבֵּשׁ בָּהֶם קִטְרוּג הַמַּלְאָכִים שֶׁאֵינָם מַאֲמִינִים בְּהַשַּׁעֲשׁוּעִים שֶׁמְּקַבֵּל ה' יִתְבָּרַךְ מִבְּנֵי אָדָם הַתַּחְתּוֹנִים וּמְחַשְּׁבִים אוֹתָם כַּחֲגָבִים בְּעָלְמָא כְּמוֹ שֶׁהֵם בְּעֵינֵי הַמַּלְאָכִים הַמְקַטְרְגִים שֶׁאָמְרוּ מָה אֱנוֹשׁ שֶׁמֵּהֶם הָיוּ אֵלּוּ הַנְּפִילִים כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם כַּנַּ"ל:

אות יח[עריכה]

נִמְצָא, שֶׁעִקַּר פְּגַם הַמְּרַגְּלִים הוּא שֶׁפָּגְמוּ בִּבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל, בִּבְחִינַת הַהִתְקַשְּׁרוּת שֶׁצְּרִיכִין לְקַשֵּׁר תַּחְתּוֹנִים וְעֶלְיוֹנִים יַחַד שֶׁזֶּה זוֹכִין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דַּיְקָא וְכַנַּ"ל. וְעַתָּה מְקֻשָּׁר הֵיטֵב הֵיטֵב הַתּוֹרָה הַנַּ"ל מַה שֶּׁצְּרִיכִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לְתַקֵּן חֵטְא הַמְּרַגְּלִים דַּיְקָא שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁכָּלוּל מִכָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד וְכוּ'. כִּי פְּגַם הַמְּרַגְּלִים שֶׁפָּגְמוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הוּא הַהֵפֶךְ מַמָּשׁ מִכָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל שֶׁנַּעֲשִׂין עַל-יְדֵי הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מִתְקַשְּׁרִים כָּל הָעוֹלָמוֹת יַחַד שֶׁזֶּה עִקַּר שַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ וְכוּ' וְכַנַּ"ל וְהֵם פָּגְמוּ בְּכָל זֶה כַּנַּ"ל. וְזֶה שֶׁמּוּבָא שֶׁפְּגַם הַמְּרַגְּלִים הָיָה עַל-יְדֵי גַּסּוּת, כְּמוֹ שֶׁאִיתָא בַּזֹּהַר שֶׁהָיוּ כֻּלָּם זַכָּאִים, אֲבָל נָטְלוּ עֵיטָא בִּישָׁא אָמְרֵי אִי יַעֲלוּן יִשְׂרָאֵל לְאַרְעָא נְעִיבַּר מִינָּן מִלְּמֶהֱוֵי רֵישָׁא וִימָנֵי מֹשֶׁה רֵישָׁא אָחֳרָנִין דְּהָא בְּמִדְבְּרָא זַכְיָן לֶמֶהֱוֵי רֵישָׁא. אֲבָל בְּאַרְעָא לָא נִזְכֵּי וְכוּ', הַיְנוּ כִּי מוּבָן שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל בְּסוֹפָהּ שֶׁכָּל הַבְּחִינָה הַנַּ"ל, דְּהַיְנוּ לְהָאִיר וּלְקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים זֶה זוֹכֶה הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל עַל-יְדֵי גֹּדֶל עַנְוְתָנוּתוֹ שֶׁזּוֹכֶה לַעֲנָוָה שֶׁל מֹשֶׁה שֶׁאָמַר וְנַחְנוּ "מָ"ה". וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִבְחִינַת הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת מָ"ה רַב טוּבְךָ וְכוּ'. וּמִגֹּדֶל עַנְוְתָנוּתוֹ הוּא מוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לְכָל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת וּמַעֲלֶה וּמְקַשֵּׁר כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ וְכוּ'. כְּמוֹ שֶׁהִזְכִּיר שָׁם בְּסוֹף הַתּוֹרָה כִּי מֹשֶׁה הָיָה עָנָו וַעֲנָוָה גְּדוֹלָה מִכֻּלָּם, עַיֵּן שָׁם. מוּבָן שָׁם שֶׁהַכֹּל תָּלוּי בָּעֲנָוָה, כִּי בֶּאֱמֶת הָעִקָּר הִיא הָעֲנָוָה שֶׁמֵּשִׁים עַצְמוֹ כְּאַיִן כְּאִלּוּ אֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל, כִּי מְבַטֵּל אֶת עַצְמוֹ בְּתַכְלִית הַבִּטּוּל וְעַל-יְדֵי-זֶה אֵינוֹ עוֹמֵד עַל דַּעְתּוֹ כְּלָל וּמְקַשֵּׁר כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ. וְהַמְרַגְּלִים פָּגְמוּ בָּזֶה שֶׁהָיוּ יְרֵאִים שֶׁלֹּא יַעֲבִירוּ מֵהֶם הָרָאשׁוּת שֶׁלָּהֶם, כִּי הֵבִינוּ שֶׁשָּׁם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל צְרִיכִין לְהַשִּיג מֹחִין אֲחֵרִים עַד שֶׁיּוּכְלוּ לְהַעֲלוֹת כָּל הַנּוֹפְלִים לַה' יִתְבָּרַךְ. וְהֵם רָאוּ בְּעַצְמָן שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָהֶם לְהַגִּיעַ לָזֶה כִּי אֵינָם רוֹצִים לְהוֹרִיד עַצְמָן כָּל כָּךְ וְכוּ' וְכַנַּ"ל. עַל-כֵּן הָיוּ מִתְיָרְאִים שֶׁלֹּא יַעֲבִירוּ מֵהֶם הָרָאשׁוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה נָטְלוּ עֵיטָא בִּישָׁא וְדִבְּרוּ סָרָה עַל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְגָרְמוּ מַה שֶּׁגָּרְמוּ. וּבֶאֱמֶת הָיוּ צְרִיכִין לְבַטֵּל עַצְמָן וּלְהַפְקִיר הָרָאשׁוּת שֶׁלָּהֶם. וְגַם אִם הָיוּ מְבַטְּלִין עַצְמָן בֶּאֱמֶת וְהָיוּ מְסַלְּקִין דַּעְתָּם וְהָיוּ מִתְחַזְּקִין בֶּאֱמוּנָה לְבַד. הָיוּ יְכוֹלִים לִזְכּוֹת לִקְדֻשַּׁת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלִזְכּוֹת אַחַר כָּךְ לְהַעֲלוֹת וּלְקַשֵּׁר הַכֹּל לַה' יִתְבָּרַךְ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים כַּנַּ"ל. וְאָז הָיוּ רָאשִׁים בֶּאֱמֶת יוֹתֵר וְיוֹתֵר מִבַּתְּחִלָּה. וְעַל-יְדֵי הַפְּגָם שֶׁלָּהֶם שֶׁפָּגְמוּ בְּכָל זֶה וְלֹא רָצוּ לְבַטֵּל דַּעְתָּם לְגַבֵּי מֹשֶׁה רַבֵּנוּ וּלְהַמְשִׁיךְ עַל עַצְמָן הָעֲנָוָה שֶׁל מֹשֶׁה וְכוּ'. עַל-יְדֵי-זֶה אִבְּדוּ הַכֹּל וְגָרְמוּ מַה שֶּׁגָּרְמוּ, כִּי עֲנָוָה וֶאֱמוּנָה תְּלוּיִים זֶה בָּזֶה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (סוֹטָה ד), כָּל הַמִּתְגָּאֶה כְּאִלּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. נִמְצָא, שֶׁגֵּאוּת הִוא בְּחִינַת כְּפִירוֹת וַעֲבוֹדָה זָרָה. וּלְהֵפֶךְ עֲנָוָה הִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַהִתְקַשְּׁרוּת עָלְמָא תַּתָּאָה בְּעָלְמָא עִלָּאָה שֶׁזֶּה עִקַּר הַשְּׁלֵמוּת שֶׁזּוֹכִין לָזֶה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כַּנַּ"ל:

אות יט[עריכה]

וְעַל-כֵּן יַעֲקֹב אָבִינוּ כְּשֶׁהָלַךְ לִשָּא אִשָּׁה לְהַעֲמִיד תּוֹלָדוֹת בָּעוֹלָם לְהַשְׁאִיר הַשְׁאָרָה בָּעוֹלָם לָנֶצַח, לְהַעֲמִיד מִטָּה שְׁלֵמָה שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יָהּ שֶׁמֵּהֶם יֵצְאוּ כָּל יִשְׂרָאֵל לְדוֹרוֹת עוֹלָם. וְעַל יָדָם נִמְשָׁךְ הֶאָרַת הַדַּעַת שֶׁל בֵּן וְתַלְמִיד, כִּי הֵם קִבְּלוּ הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ שֶׁל אֲבוֹתָם. וְכֻלָּם אָמְרוּ בְּפֶה אֶחָד קֹדֶם הִסְתַּלְּקוּת יַעֲקֹב אָבִינוּ 'שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹקֵינוּ ה' אֶחָד' וְכוּ', כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. כִּי זֶה עִקַּר הַדַּעַת הַמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל לְהוֹדִיעַ אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם. בְּחִינַת אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים וְכוּ', כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם, עַיֵּן שָׁם. עַל-כֵּן יַעֲקֹב אָבִינוּ בְּעֵת שֶׁהָלַךְ לִשָּא אִשָּׁה לְהַעֲמִיד בִּנְיָן זֶה, אָז פָּגַע בַּמָּקוֹם, דְּהַיְנוּ בִּמְקוֹם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ מְקוֹם קֹדֶשׁ קָדָשִׁים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּא, וְאָז הִשִּיג שָׁם שֶׁשָּׁם בַּמָּקוֹם הַהוּא זוֹכִין לִבְחִינַת כֹּל הַנַּ"ל לְקַשֵּׁר תַּחְתּוֹנִים וְעֶלְיוֹנִים יַחַד. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב שָׁם, וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה. וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ וְכוּ'. וַיִּיקַץ יַעֲקֹב מִשְּׁנָתוֹ וַיִּירָא וַיֹּאמֶר מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה וְכוּ' וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם. כָּל עִנְיָן זֶה הַכֹּל הוּא בְּחִינַת מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, דְּהַיְנוּ בְּחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת מַה שֶּׁצְּרִיכִין לְהַעֲמִיד תּוֹלָדוֹת בָּנִים וְתַלְמִידִים לְהָאִיר הַדַּעַת הָאֲמִתִּי בָּעוֹלָם לְקַשֵּׁר תַּחְתּוֹנִים וְעֶלְיוֹנִים יַחַד, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם כַּנַּ"ל. כִּי בְּחִינַת זֹאת זוֹכִין עַל-יְדֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁם הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁכָּלוּל מִבֵּן וְתַלְמִיד וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְכָל זֶה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי הָאָדָם הַתַּחְתּוֹן דַּיְקָא שֶׁעוֹמֵד בָּאָרֶץ הַגַּשְׁמִי הַזֹּאת דַּיְקָא. שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה כַּיָּדוּעַ, שֶׁזֶּה נֶאֱמַר עַל מַדְרֵגַת הָאָדָם בָּעוֹלָם הַזֶּה שֶׁכָּל עֲבוֹדָתוֹ בִּבְחִינַת סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה. כִּי הָאָדָם הַגַּשְׁמִי הוּא דַּיְקָא צָרִיךְ לְקַשֵּׁר תַּחְתּוֹנִים וְעֶלְיוֹנִים יַחַד וּלְהַעֲלוֹת הַכֹּל מֵאֶרֶץ לַשָּׁמַיִם מִמַּטָּה לְמַעְלָה שֶׁזֶּה עִקַּר עֲבוֹדַת הָאָדָם כַּיָּדוּעַ וְכַנַּ"ל: וְזֶהוּ, וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ, שֶׁכָּל הַמַּלְאָכִים וְכָל הַנְּשָׁמוֹת שֶׁנִּקְרָאִים גַּם כֵּן מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים. כִּי הַצַּדִּיקִים נִקְרָאִים מַלְאָכִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, בָּרְכוּ ה' מַלְאָכָיו, אִלֵּין אִנּוּן צַדִּיקַיָּא וְכוּ'. וְכֻלָּם כָּל הָעֲלִיּוֹת וְהַיְרִידוֹת שֶׁלָּהֶם כֻּלָּם דֶּרֶךְ הַסֻּלָּם הַזֶּה שֶׁעוֹמֵד בָּאָרֶץ וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמַיִם, דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי בְּחִינַת כֹּל הַנַּ"ל שֶׁהִוא בְּחִינַת הַהִתְקַשְּׁרוּת הַנַּ"ל שֶׁכָּל בְּחִינַת עֲלִיּוֹתָם וִירִידָתָם הִוא כְּפִי מַה שֶּׁזּוֹכִין לְהַשְׁלִים בְּחִינַת הַסֻּלָּם שֶׁהוּא בְּחִינַת כֹּל הִתְקַשְּׁרוּת הַנַּ"ל. כִּי סֻלָּם הוּא בְּחִינַת כֹּל שֶׁמְּקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, כִּי דֶּרֶךְ בּוֹ עוֹלִין מִמַּטָּה לְמַעְלָה. וּבָזֶה עִקַּר שְׁלֵמוּת כָּל הַצַּדִּיקִים וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת אָמַר יַעֲקֹב עַל זֹאת, וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם, דְּהַיְנוּ מְקוֹם קֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים שֶׁשָּׁם עִקַּר בְּחִינַת הַהִתְקַשְּׁרוּת שֶׁזֶּה עִקַּר הַשְּׁלֵמוּת שֶׁזּוֹכִין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דַּיְקָא שֶׁשָּׁם קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכַנַּ"ל: וְעַל-כֵּן יַעֲקֹב כְּשֶׁפָּגַע בַּמָּקוֹם הַהוּא שָׁכַב שָׁם לִישֹׁן. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, שֶׁשָּׁם שָׁכַב לִישֹׁן, אֲבָל אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה שֶׁשִּׁמֵּשׁ בְּבֵית עֵבֶר לֹא שָׁכַב כִּי הָיָה עוֹסֵק בַּתּוֹרָה. וְלִכְאוֹרָה הַדָּבָר תָּמוּהַּ, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁיַּעֲקֹב לֹא יָדַע תְּחִלָּה שֶׁשָּׁם מְקוֹם הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב שָׁם, וַאֲנִי לֹא יָדָעְתִּי. אַךְ אַף-עַל-פִּי-כֵן וְלָמָּה יָצְאָה זֹאת מִלְּפָנָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּסַבֵּב סִבּוֹת שֶׁיַּעֲקֹב אָבִינוּ יָשַׁן בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ וְנוֹרָא כָּזֶה. וְאִם הָיָה נֵעוֹר אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְלֹא שָׁכַב לִישֹׁן מִכָּל שֶׁכֵּן שֶׁהָיָה לִהְיוֹת נֵעוֹר לַיְלָה הַזֹּאת שֶׁבָּא בַּמָּקוֹם נוֹרָא הַזֶּה. אַךְ עַל-פִּי הַתּוֹרָה הַנַּ"ל מְבֹאָר הָעִנְיָן, כִּי שָׁם דַּיְקָא הָיָה צָרִיךְ לִישֹׁן דַּיְקָא בְּסוֹד וְהָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָשֵׁן הַנֶּאֱמָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב. כִּי הַשֵּׁנָה הִיא בְּחִינַת הַשָּגַת הַבֵּן שֶׁהוּא הַשָּגַת הָרַב בְּחִינַת מֹשֶׁה, שֶׁהִיא בְּחִינַת עַיִן לֹא רָאָתָה, בְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע וְכוּ' שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא זוֹכֶה הַצַּדִּיק לִבְחִינַת כֹּל בְּחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה מְסַלֵּק דַּעְתּוֹ לְגַמְרֵי בִּבְחִינַת מֶה חָמִיתָ וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הָיָה יַעֲקֹב מֻכְרָח לִישֹׁן שָׁם, כִּי דַּיְקָא עַל-יְדֵי בְּחִינַת שֵׁנָה זוֹכִין לִבְחִינַת הַקְּדֻשָּׁה שֶׁשּׁוֹרָה שָׁם בַּמָּקוֹם הַנּוֹרָא הַזֶּה שֶׁהוּא מְקוֹם הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁעִקַּר הַקְּדֻשָּׁה הוּא מַה שֶּׁזּוֹכִין שָׁם לִבְחִינַת כֹּל בְּחִינַת הִתְקַשְּׁרוּת הַנַּ"ל שֶׁזֶּה תָּלוּי בִּבְחִינַת שֵׁנָה דַּיְקָא, בְּחִינַת הִסְתַּלְּקוּת הַדַּעַת, בְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה אֲשֶׁר לֹא נֵדַע וְכַנַּ"ל. וְזֶה, וַיִּירָא וַיֹּאמֶר מַה נּוֹרָא וְכוּ'. כִּי שָׁם עִקַּר הַיִּרְאָה, כִּי כָּל הַתִּקּוּנִים הַנֶּאֱמָרִים בַּתּוֹרָה הַנַּ"ל כֻּלָּם בִּבְחִינַת יִרְאָה כַּמּוּבָן שָׁם. כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהָאִיר בְּבֵן וְתַלְמִיד כִּי אִם עַל-יְדֵי יִרְאָה, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם. וְכָל עִקַּר הַהֶאָרָה בְּבֵן וְתַלְמִיד הַכֹּל לַהֲבִיאָם לְיִרְאָה, כִּי צָרִיךְ לִכְלֹל הָעוֹלָמוֹת בֵּן בְּתַלְמִיד וְתַלְמִיד בְּבֵן, עֶלְיוֹן בְּתַחְתּוֹן וְתַחְתּוֹן בְּעֶלְיוֹן הַכֹּל בִּשְׁבִיל הַיִּרְאָה וְכֵן הַמַּלְכוּת שֶׁמְּקַבֵּל הַפַּרְנָסָה מִשָּׁם הוּא מְקוֹם הַיִּרְאָה וְכוּ', כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם. וְעַל-כֵּן שָׁם בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁכָּלוּל מִכָּל הַנַּ"ל עַל-כֵּן שָׁם מְקוֹם הַיִּרְאָה. וְעַל-כֵּן יַעֲקֹב כְּשֶׁהִשִּיג שֶׁשָּׁם כְּלָלִיּוּת הַקְּדֻשָּׁה שֶׁהִוא קְדֻשַּׁת הַדַּעַת לְגַלּוֹת אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם לְקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים יַחַד, עַל-כֵּן הִשִּיג תֵּכֶף גֹּדֶל עֹצֶם הַיִּרְאָה שֶׁיֵּשׁ שָׁם בְּחִינַת וַיִּירָא וַיֹּאמֶר מַה נּוֹרָא, כִּי כָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל כְּלוּלִים בַּיִּרְאָה בְּחִינַת מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם לְיִרְאָה וְכוּ', כַּמּוּבָא שָׁם זֶה הַפָּסוּק לָעִנְיָן הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם:

אות כ[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁהֵם יָמִים נוֹרָאִים שֶׁאָז נִמְשָׁךְ יִרְאָה גְּדוֹלָה. וְכָל עִסְקֵנוּ לְהַמְשִׁיךְ יִרְאָה גְּדוֹלָה עָלֵינוּ בְּחִינַת וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וְכוּ'. וַאֲמִתְּךָ וְכוּ' וְיִירָאוּךָ וְכוּ'. כִּי אָנוּ צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד לְגַלּוֹת אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם כַּנַּ"ל. שֶׁהָעִקָּר הִיא הַיִּרְאָה כַּנַּ"ל, כִּי בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אָנוּ מַתְחִילִין לְהַמְשִׁיךְ הִתְעוֹרְרוּת הַתְּשׁוּבָה בָּעוֹלָם, כִּי הוּא יוֹם רִאשׁוֹן לַעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה. כְּדֵי לִזְכּוֹת עַל-יְדֵי הַתְּשׁוּבָה לִפְעֹל בַּקָּשַׁת סְלַח נָא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים עַל חֵטְא הַמְּרַגְּלִים שֶׁגָּרְמוּ חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּזֶה תְּלוּיִים כָּל הַחֲטָאִים כַּנַּ"ל, כִּי אִי אֶפְשָׁר לִפְעֹל בַּקָּשַׁת סְלַח נָא כִּי אִם עַל-יְדֵי הַתְּשׁוּבָה שֶׁמְּאִירִין בָּנוּ צַדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים, כִּי יוֹם הַכִּפּוּרִים אֵינוֹ מְכַפֵּר כִּי אִם לַשָּׁבִים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לִנְסֹעַ לְצַדִּיקִים עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה, כִּי עִקַּר תִּקּוּן הַתְּשׁוּבָה נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים שֶׁזָּכוּ לְקַבֵּל מֵרַבָּם בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁיּוֹדְעִים לְהוֹצִיא יִשְׂרָאֵל מֵעֲוֹנוֹת לְרַחֵם עֲלֵיהֶם בָּרַחֲמָנוּת הָאֲמִתִּי. וְהָעִקָּר הוּא בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁהוּא הַהַתְחָלָה, רִאשׁוֹן לַעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה. כִּי כָּל הַתְחָלוֹת קָשׁוֹת: וְזֶה בְּחִינַת הַשֵּׁנָה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה כַּנַּ"ל כַּמּוּבָא בַּכַּוָּנוֹת, כִּי הַצַּדִּיק מוֹרִיד עַצְמוֹ לִבְחִינַת שֵׁנָה בְּחִינַת הִסְתַּלְּקוּת הַדַּעַת וּמְבַטֵּל עַצְמוֹ בְּתַכְלִית הַבִּטּוּל כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְהוֹרִיד עַצְמוֹ לְכָל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת לְקַשֵּׁר כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ. וְעַל-יְדֵי הַשֵּׁנָה וְהַבִּטּוּל שֶׁלּוֹ שֶׁהוּא בְּחִינַת מָה, בְּחִינַת וְהָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָשֵׁן וְכוּ' כַּנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה אַחַר כָּךְ לְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה וּלְעוֹרֵר וּלְהָקִיץ כָּל שׁוֹכְנֵי עָפָר בְּחִינַת הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שֹׁכְנֵי עָפָר, שֶׁזֶּה בְּחִינַת הַשּׁוֹפָר, שֶׁהוּא בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה, בְּחִינַת עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם וְכוּ'. כִּי הַשּׁוֹפָר מְקַבֵּץ נִדָּחִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל וּבָאוּ הָאֹבְדִים וְכוּ' וְהַנִּדָּחִים וְכוּ' וְהִשְׁתַּחֲווּ לַה' בְּהַר הַקֹּדֶשׁ וְכוּ'. הַיְנוּ שֶׁהַשּׁוֹפָר מְעוֹרֵר מֵהַשֵּׁנָה כָּל הַנּוֹפְלִים שֶׁבָּעוֹלָם אֲפִלּוּ הַמֻּנָּחִים בְּמָקוֹם שֶׁמֻּנָּחִים בְּחִינַת אוֹבְדִים וְנִדָּחִים, כִּי הוּא מְעוֹרֵר וּמֵקִיץ אֶת כֻּלָּם וּמַמְשִׁיךְ עֲלֵיהֶם מֹחִין וְדַעַת דִּקְדֻשָּׁה וּמוֹדִיעַ אֶת כֻּלָּם שֶׁעֲדַיִן ה' אִתָּם, כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וּמַכְנִיס בָּהֶם הִתְעוֹרְרוּת הַתְּשׁוּבָה. וְעַל-כֵּן נוֹפֵל יִרְאָה גְּדוֹלָה עַל-יְדֵי הַשּׁוֹפָר. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, הֲיִתָּקַע שׁוֹפָר בְּעִיר וְעַם לֹא יֶחֱרָדוּ, כִּי עִקַּר הַתִּקּוּן הוּא הַיִּרְאָה כַּנַּ"ל: וְכֵן מְרֻמָּז בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁשּׁוֹפָר הוּא בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד. כִּי אִיתָא שָׁם שֶׁהֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד הֵם בְּחִינַת יוֹבֵל שֶׁהוּא רָאשֵׁי תֵּבוֹת "וְכָל בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי ה'" וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְיוֹבֵל הוּא בְּחִינַת קֶרֶן הַשּׁוֹפָר, בְּחִינַת בִּמְשֹׁךְ בְּקֶרֶן הַיּוֹבֵל. כִּי כָּל עִסְקֵנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה הוּא לְהַמְשִׁיךְ הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ בָּעוֹלָם שֶׁצְּרִיכִין לְהָאִיר בְּבֵן וְתַלְמִיד כְּדֵי שֶׁיִּשָּׁאֵר זֶה הַדַּעַת בְּזֶה הָעוֹלָם לָנֶצַח, דְּהַיְנוּ לְגַלּוֹת אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם. לְהוֹדִיעַ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים וּמַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה, כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְכוּ'. שֶׁכָּל זֶה הוּא עִסְקֵנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁאָנוּ מַרְבִּין לְהִתְפַּלֵּל עַל זֶה, כְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים, מְלֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ וְכוּ'. וְיֵדַע כָּל פָּעוּל כִּי אַתָּה פְעַלְתּוֹ וְכוּ'. הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כִּי הָעִקָּר לְהַמְשִׁיךְ אֱלֹקוּתוֹ בְּזֶה הָעוֹלָם, כִּי זֶה עִקַּר תַּעֲנוּגָיו וְשַׁעֲשׁוּעָיו יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁנִּתְגַּלֶּה כְּבוֹדוֹ וּמֶמְשַׁלְתּוֹ בְּזֶה הָעוֹלָם הַשָּׁפָל דַּיְקָא וְכַנַּ"ל:

אות כא[עריכה]

וְעַל-כֵּן אַחַר חֵטְא הַמְּרַגְּלִים כְּשֶׁנִּתְרַצָּה ה' יִתְבָּרַךְ לְמֹשֶׁה וְאָמַר לוֹ סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶיךָ כָּתוּב שָׁם סָמוּךְ מִיָּד, וְיִמָּלֵא כְבוֹד ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ. וְזֶה לְשׁוֹן הַמִּקְרָא שָׁם, וַיֹּאמֶר ה' סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ וְאוּלָם חַי אָנִי וְיִמָּלֵא כְבוֹד ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ, הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כִּי עִקַּר חֵטְא הַמְּרַגְּלִים הָיָה שֶׁלֹּא רָצוּ לְהַאֲמִין בִּקְדֻשַּׁת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְגַלּוֹת אֱלֹקוּתוֹ בְּכָל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ וּלְקַשֵּׁר כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ וְכַנַּ"ל. עַל-כֵּן אָמַר ה' יִתְבָּרַךְ לְמֹשֶׁה אַחַר חֶטְאָם שֶׁהוּא יִגְמֹר אֶת שֶׁלּוֹ, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁעָשׂוּ מַה שֶּׁעָשׂוּ וְגָרְמוּ מַה שֶּׁגָּרְמוּ לְהַחֲרִיב הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכוּ'. אַף-עַל-פִּי-כֵן אַדִּיר בַּמָּרוֹם ה' וְהוּא גּוֹמֵר וְיִגְמֹר הַכֹּל כִּרְצוֹנוֹ. וְיִמָּלֵא כְבוֹד ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ, כִּי סוֹף כָּל סוֹף יָבֹא מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ וְיַחֲזֹר וְיִבְנֶה בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ בִּנְיַן עוֹלָם וְאָז יִתְגַּלֶּה אֱלֹקוּתוֹ לְעֵין כֹּל וּכְבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ יִהְיֶה מָלֵא בְּכָל הָאָרֶץ כֻּלָּהּ. וְגַם מֵאָז וְעַד עַתָּה וְעַד שֶׁיָּבֹא מָשִׁיחַ לֹא עֲזָבָנוּ אֱלֹהֵינוּ וְשׁוֹלֵחַ לָנוּ צַדִּיקִים נוֹרָאִים בְּכָל פַּעַם שֶׁמְּאִירִין בָּנוּ הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ בְּחִינַת וְיִמָּלֵא כְבוֹד ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ שֶׁזֶּה תִּקּוּן פְּגַם הַמְּרַגְּלִים כַּנַּ"ל:

אות כב[עריכה]

וְעַל-כֵּן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה הוּא פְּקִידַת יִצְחָק וְקוֹרִין בַּתּוֹרָה כָּל עִנְיַן לֵדַת יִצְחָק, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַה' פָּקַד אֶת שָׂרָה וְכוּ'. כִּי יִצְחָק הוּא הַבֵּן הָרִאשׁוֹן בָּעוֹלָם שֶׁנּוֹלַד בִּקְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם מְגַלִּין אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם. כִּי הַתְחָלַת הִתְגַּלּוּת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בָּעוֹלָם הָיָה עַל-יְדֵי אַבְרָהָם אָבִינוּ, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב, ה' אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית אָבִי. וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י שָׁם, וְלֹא אָמַר וֵאלֹקֵי הָאָרֶץ וּלְמַעְלָה אָמַר, וְאַשְׁבִּיעֲךָ וְכוּ'. אָמַר לוֹ, עַכְשָׁו הוּא אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם וֵאלֹקֵי הָאָרֶץ שֶׁהִרְגַּלְתִּיו בְּפִי הַבְּרִיּוֹת, אֲבָל כְּשֶׁלְּקָחַנִי מִבֵּית אָבִי הָיָה אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם וְלֹא אֱלֹקֵי הָאָרֶץ שֶׁלֹּא הָיוּ בָּאֵי עוֹלָם מַכִּירִין בּוֹ וְכוּ', אֲבָל אַבְרָהָם אָבִינוּ לֹא נוֹלַד עֲדַיִן בִּקְדֻשָּׁה. וְעִקַּר הוֹלָדָה בִּקְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל הָיָה יִצְחָק שֶׁהוּא הָיָה הַבֵּן הָרִאשׁוֹן בָּעוֹלָם שֶׁנּוֹלַד בִּקְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל וְעַל-כֵּן קוֹרִין כָּל עִנְיַן לֵדָתוֹ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה. כִּי זֶה עִקַּר כָּל עִנְיַן רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְהַמְשִׁיךְ הַדַּעַת בָּעוֹלָם הַזֶּה לְהַמְשִׁיךְ שְׁכִינָתוֹ בַּתַּחְתּוֹנִים. שֶׁזֶּה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי הַהַשְׁאָרָה דַּיְקָא שֶׁמַּשְׁאִירִין אַחֲרָיו בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁהֵם מְקַבְּלִים דַּעַת אֲבִיהֶם הַצַּדִּיק וְנִשְׁאָר דַּעְתּוֹ בָּעוֹלָם וְכַנַּ"ל. וּבִשְׁבִיל זֶה הִשְׁתַּדֵּל אַבְרָהָם מְאֹד מְאֹד לְהַעֲמִיד תּוֹלָדוֹת דִּקְדֻשָּׁה בָּעוֹלָם. וְעַל-כֵּן דַּיְקָא בְּעֵת שֶׁשָּׁלַח אֶת אֱלִיעֶזֶר לְבַקֵּשׁ אֶת הַזִּוּוּג שֶׁל יִצְחָק בְּנוֹ הִזְכִּיר אָז עִנְיָן הַנַּ"ל שֶׁהוּא ה' אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם. וְלֹא הִזְכִּיר בְּכַוָּנָה וֵאלֹקֵי הָאָרֶץ לְהוֹרוֹת שֶׁהוּא דַּיְקָא הִמְשִׁיךְ אֱלֹקוּתוֹ בְּזֶה הָעוֹלָם וְכוּ' כַּנַּ"ל, הַיְנוּ שֶׁטָּעַן זֹאת עִם ה' יִתְבָּרַךְ. שֶׁרָאוּי לוֹ לַעֲזֹר לִשְׁלוּחוֹ שֶׁיִּמְצָא מְהֵרָה זִוּוּג שֶׁל בְּנוֹ כְּדֵי שֶׁגַּם הוּא יַעֲמִיד תּוֹלָדוֹת כְּדֵי שֶׁיִּשָּׁאֵר הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ בָּעוֹלָם לָנֶצַח, כִּי כָּל הֶאָרַת הַדַּעַת הַזֶּה הִתְחִיל מִמֶּנּוּ, כִּי בִּתְחִלָּה לֹא הָיָה נִקְרָא וֵאלֹקֵי הָאָרֶץ וְכוּ' כַּנַּ"ל, עַל-כֵּן בְּוַדַּאי צָרִיךְ ה' יִתְבָּרַךְ לְעָזְרוֹ לְהַזְמִין לוֹ זִוּוּגוֹ כְּדֵי שֶׁיַּעֲמִיד תּוֹלָדוֹת, כִּי עִקַּר הֶאָרַת הַדַּעַת הַנַּ"ל הוּא עַל-יְדֵי הַהַשְׁאָרָה שֶׁמַּשְׁאִירִין אַחֲרָיו בָּנִים וְתַלְמִידִים וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן קוֹרִין לֵדַת יִצְחָק בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁאָז מַמְשִׁיכִין הַדַּעַת שֶׁהִוא בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁאָז בְּחִינַת לֵדַת יִצְחָק שֶׁהִוא הוֹלָדָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁמִּמֶּנּוּ יָצְאוּ כָּל יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה שֶׁהֵם מְגַלִּין אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי בְּחִינַת פְּקִידַת יִצְחָק נִמְשָׁךְ יִרְאָה גְּדוֹלָה בְּחִינַת פַּחַד יִצְחָק, כִּי עִקַּר הֶאָרַת הַדַּעַת הַנַּ"ל כְּדֵי לְהַמְשִׁיךְ יִרְאָה גְּדוֹלָה מִלְּפָנָיו יִתְבָּרַךְ כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת שׁוֹפָר שֶׁל אַיִל אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק:

אות כג[עריכה]

וְזֶה שֶׁמְּבַקְּשִׁין הַרְבֵּה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים עַל חַיִּים, כְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים, וּכְתֹב לְחַיִּים וְכוּ'. כִּי עִקַּר הַחַיִּים נִמְשָׁךְ מֵהֶאָרַת הַדַּעַת שֶׁהוּא בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַיָּמִים תְּקוּפוֹת הַשָּׁנִים שֶׁהֵם עִקַּר אֲרִיכוּת יָמִים וְשָׁנִים וְכוּ', עַיֵּן שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְעַל אֵלּוּ הַחַיִּים אָנוּ מְבַקְּשִׁים בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁהֵם בְּחִינַת חַיִּים אֲרֻכִּים חַיִּים אֲמִתִּיִּים שֶׁכָּל הַחִיּוּת שֶׁל כָּל הַחַיִּים נִמְשָׁךְ רַק מִשָּׁם. כִּי הַצַּדִּיק מְחַיֶּה וּמְקַיֵּם אֶת כָּל עוֹלָמוֹת כַּיָּדוּעַ. כִּי נִקְרָא צַדִּיק חֵ"י עָלְמִין. וְעַל-כֵּן נִקְרָא כֹּל. בְּחִינַת כִּי כֹל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ דְּאָחֵד בִּשְׁמַיָּא וְאַרְעָא. שֶׁמְּקַיֵּם כָּל הָעוֹלָמוֹת שֶׁכְּלוּלִים בְּשָׁמַיִם וָאָרֶץ בְּדָרֵי מַעְלָה וְדָרֵי מַטָּה. כִּי עַל-יְדֵי הַדַּעַת שֶׁמֵּאִיר בָּהֶם כַּנַּ"ל הוּא מְחַיֶּה וּמְקַיֵּם אוֹתָם עַל-יְדֵי-זֶה, כִּי הַחָכְמָה תְּחַיֶּה, וְעִקַּר הַדַּעַת שֶׁהִוא הַחִיּוּת הַמְקַיֵּם הַכֹּל נִמְשָׁךְ מֵהַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַיָּמִים תְּקוּפוֹת הַשָּׁנִים שֶׁהֵם עִקַּר אֲרִיכוּת יָמִים וְשָׁנִים וּמִשָּׁם עִקַּר הַחִיּוּת וַאֲרִיכוּת יָמִים וְשָׁנִים וְעַל אֵלּוּ הַחַיִּים אֲרֻכִּים שֶׁהֵם חַיִּים אֲמִתִּיִּים אָנוּ מְבַקְּשִׁים בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים, כִּי עִקַּר בַּקָּשָׁתֵנוּ עַל חַיִּים אֲמִתִּיִּים שֶׁהֵם בְּחִינַת חַיִּים אֲרֻכִּים הַנַּ"ל וְכַמּוּבָא בַּסְּפָרִים. וְעַל-כֵּן מַתְחִילִין לְבַקֵּשׁ עַל אֵלּוּ הַחַיִּים בִּתְחִלַּת הַשָּׁנָה, דְּהַיְנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וַעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה, כִּי אָז הוּא בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַשָּׁנָה שֶׁהַשָּׁנָה הִקִּיפָה אֶת סְבִיבָהּ וּמַתְחֶלֶת שָׁנָה חֲדָשָׁה לְטוֹבָה. וְעַל-כֵּן אָז אָנוּ מִשְׁתַּדְּלִין לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרַת הַדַּעַת מֵחָדָשׁ מִבְּחִינַת הַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַשָּׁנִים שֶׁהֵם הַמַּקִּיפִים הַגְּדוֹלִים בְּיוֹתֵר מִבְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַיָּמִים. וְעַל-כֵּן אָז הוּא בְּחִינַת שֵׁנָה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה עַל-יְדֵי הַשּׁוֹפָר כַּנַּ"ל, כִּי הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ הַנַּ"ל נִמְשָׁךְ בִּבְחִינַת שֵׁנָה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה כַּנַּ"ל, וְעַל-כֵּן אָנוּ מְבַקְּשִׁין עַל חַיִּים, הַיְנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים הַנִּמְשָׁכִין מֵהַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן גַּם בְּכָל יוֹם וָיוֹם צָרִיךְ הָאָדָם לְחַדֵּשׁ אֶת דַּעְתּוֹ בִּבְחִינַת חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים וְכוּ' כַּיָּדוּעַ. וְזֶה נַעֲשֶׂה גַּם כֵּן עַל-יְדֵי שֵׁנָה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה כַּיָּדוּעַ בַּכַּוָּנוֹת שֶׁעַל-יְדֵי הַשֵּׁנָה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה נִתְחַדְּשִׁין הַמֹּחִין וְהַדַּעַת, כִּי בְּכָל יוֹם וָיוֹם מְקַבְּלִין מֹחִין וְדַעַת חָדָשׁ מִבְּחִינַת הַמַּקִּיפִים שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַיָּמִים. אֲבָל בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה צְרִיכִין לְחַדֵּשׁ הַדַּעַת יוֹתֵר וּלְקַבֵּל דַּעַת חָדָשׁ מִבְּחִינַת הַמַּקִּיפִים הַגְּבוֹהִים בְּיוֹתֵר שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַשָּׁנִים וַאֲזַי נִשְׁלָם וְנִתְחַדֵּשׁ הַדַּעַת בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת, כִּי גַּם הַמַּקִּיפִים שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַיָּמִים צְרִיכִין לְקַבֵּל מֵהַמַּקִּיפִים הַגְּבוֹהִים יוֹתֵר שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַשָּׁנִים. וְעַל-כֵּן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה הוּא עֲבוֹדָה גְּדוֹלָה מְאֹד בְּיוֹתֵר לְקַבֵּל אָז הִתְחַדְּשׁוּת הַדַּעַת מֵהַמַּקִּיפִים הַגְּבוֹהִים בְּחִינַת תְּקוּפוֹת הַשָּׁנִים שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הַדַּעַת, עִקַּר אֲרִיכוּת יָמִים וְשָׁנִים כַּנַּ"ל. עַל-כֵּן מְבַקְּשִׁין אָז הַרְבֵּה עַל הַחַיִּים, הַיְנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים חַיִּים אֲמִתִּיִּים שֶׁנִּמְשָׁכִין מֵהַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל כַּנַּ"ל:

אות כד[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁמְּבֹאָר בַּכַּוָּנוֹת שֶׁכָּל עִנְיַן רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא לְנַסֵּר אֶת הַמַּלְכוּת שֶׁתִּהְיֶה בִּבְחִינַת פָּנִים בְּפָנִים כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה הַיִּחוּד בִּשְׁלֵמוּת. כִּי שָׁמַיִם וָאָרֶץ, שֶׁהֵם בְּחִינַת דָּרֵי מַעְלָה וְדָרֵי מַטָּה, שֶׁהֵם שָׁרְשָׁם, הֵם בְּחִינַת קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ. וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק שֶׁמְּקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים וְכוּ' כַּנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ, שֶׁזֶּהוּ כָּל עִנְיַן רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים וְכוּ'. כִּי קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נִקְרָא שָׁמַיִם וְהַשְּׁכִינָה נִקְרֵאת אֶרֶץ, כְּמוֹ שֶׁאִיתָא בַּכְּתָבִים עַל פָּסוּק ה' בְּחָכְמָה יָסַד אָרֶץ כּוֹנֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה, וּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת. וְכָל זֶה הוּא עִנְיַן הַמַּעֲשֶׂה שֶׁל יוֹם הָרְבִיעִי, עַיֵּן מַה שֶּׁנִּרְשַׁם מִכְּבָר וְעוֹד לְהוֹסִיף וּלְצָרְפוֹ לְכָאן, (עַיֵּן בְּסוֹף הַכֶּרֶךְ):

אות כה[עריכה]

וְהַכְּלָל, כִּי הַשְּׁתֵּי צִפֳּרִים שֶׁנִּתְעוּ זֶה מִזֶּה הֵם מְרַמְּזִים עַל גָּלוּת הַשְּׁכִינָה שֶׁעַל זֶה נֶאֱמַר, כְּצִפּוֹר נוֹדֶדֶת מִן קִנָּהּ, שֶׁהִיא הַשְּׁכִינָה, כֵּן אִישׁ נוֹדֵד מִמְּקוֹמוֹ, שֶׁהוּא קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כַּמּוּבָא בַּתִּקּוּנֵי זֹהַר. כִּי בַּזְּמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָיָה קַיָּם עַל מְכוֹנוֹ הָיוּ שְׁנֵי הַכְּרוּבִים פָּנִים בְּפָנִים וְאַחַר הַחֻרְבָּן הָיוּ בְּהַחְזָרַת פָּנִים וְכוּ'. וְהַשְּׁכִינָה הִיא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּהַיְנוּ שְׁכִינַת אֱלֹקוּתוֹ הַשּׁוֹכֵן בְּתוֹךְ כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁצְּרִיכִין לְחַבְּרוֹ וּלְיַחֲדוֹ בְּקֶשֶׁר אַמִּיץ לְשָׁרְשׁוֹ לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא מְרוֹמָם עַל הַכֹּל. וּבַעֲוֹנוֹתֵינוּ בַּגָּלוּת כֻּלָּנוּ כַּצֹּאן תָּעִינוּ בְּחִינַת תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד, שֶׁנִּתְעִינוּ מִן הַדֶּרֶךְ עַד שֶׁאֵין אָנוּ יְכוֹלִין לָשׁוּב לַדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר לִמְצֹא אֶת דּוֹדֵנוּ הוּא ה' יִתְבָּרַךְ. וְאָנוּ מְבַקְּשִׁין אֶת שֶׁאָהֲבָה נַפְשֵׁנוּ וְאֵין יְכוֹלִין לְמָצְאוֹ בִּבְחִינַת עַל מִשְׁכָּבִי בַּלֵּילוֹת דְּהַיְנוּ בַּגָּלוּת, בִּקַּשְׁתִּי אֶת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי בִּקַּשְׁתִּיו וְלֹא מְצָאתִיו. כִּי כְּבָר נִתְעִינוּ כָּל כָּךְ עַד שֶׁאֵין אָנוּ שׁוֹמְעִין אֶת הַקּוֹל וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁשּׁוֹמְעִין לִפְעָמִים אֵין אָנוּ מַכִּירִין אֶת הַקּוֹל. וּכְמוֹ שֶׁמְּבֹאָר עַל פָּסוּק, תָּעִיתִי, עַיֵּן שָׁם. וְכֵן ה' יִתְבָּרַךְ, כִּבְיָכוֹל, אֵינוֹ יָכוֹל לְקָרֵב אֶת עַצְמוֹ אֵלֵינוּ כִּי עֲוֹנוֹתֵינוּ מַבְדִּילִים בֵּינֵינוּ וּבֵינוֹ. וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב, כִּי אִם עֲוֹנוֹתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּילִים וְכוּ'. וְהַצַּדִּיק צָרִיךְ לְקָרֵב וּלְחַבֵּר קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ לְקָרֵב כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לַה' יִתְבָּרַךְ וְאִי אֶפְשָׁר לְקָרְבָם כִּי אִם עַל-יְדֵי הַשְׁלָכַת קוֹלוֹת שֶׁצָּרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ הַקּוֹל שֶׁל ה' יִתְבָּרַךְ לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לְכָל מָקוֹם שֶׁהֵם. וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁמַּלְבִּישׁ אֶת הַתּוֹרָה בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הַשְׁלָכַת קוֹל ה' יִתְבָּרַךְ לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, כִּי כָּאן בִּמְקוֹמוֹ אֵין נִשְׁמָע קוֹל הַתּוֹרָה וְהַכָּרוֹז הַגָּדוֹל כְּלָל, כִּי נִדְמֶה שֶׁמְּסַפֵּר אֵיזֶה מַעֲשֶׂה בְּעָלְמָא, אֲבָל שָׁם כְּשֶׁמַּגִּיעַ לְמִי שֶׁצְּרִיכִין הוּא שׁוֹמֵעַ קוֹל כָּרוֹז הַתּוֹרָה הֵיטֵב עַל-יְדֵי הַמַּעֲשֶׂה הַזֹּאת. נִמְצָא, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשְׁלָכַת קוֹל ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא קוֹל הַתּוֹרָה לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְכֵן לְהֵפֶךְ צָרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ קוֹל תְּפִלּוֹת שֶׁל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לַה' יִתְבָּרַךְ. וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁהַצַּדִּיק מַלְבִּישׁ הַתְּפִלָּה בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, כִּי מִגֹּדֶל הַקִּטְרוּגִים אִי אֶפְשָׁר לְהַעֲלוֹת הַתְּפִלָּה כִּפְשׁוּטוֹ וְהוּא צָרִיךְ לְהַלְבִּישׁ הַתְּפִלָּה בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, וַאֲזַי בִּמְקוֹמוֹ שֶׁמּוֹצִיא הַקּוֹל אֵין שׁוֹמְעִין הַקּוֹל כְּלָל, כִּי נִדְמֶה שֶׁמְּסַפֵּר מַעֲשֶׂה בְּעָלְמָא אֲבָל לְמַעְלָה בִּמְקוֹמוֹ שׁוֹמֵעַ ה' יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי-זֶה קוֹל תְּפִלַּת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים שֶׁהוּא קוֹל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשְׁלָךְ אֵלָיו יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק כַּנַּ"ל: וְהַצַּדִּיק צָרִיךְ שֶׁיֵּדַע לַעֲשׂוֹת כָּל מִינֵי קוֹלוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת אֶת קוֹל צַעֲקָתוֹ שֶׁל כָּל אֶחָד, וּלְהֵפֶךְ לְהַשְׁלִיךְ קוֹל כָּרוֹז לְכָל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי מְקוֹמוֹ וּשְׁעָתוֹ לְכָל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְצָרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ לוֹ קוֹל כָּזֶה שֶׁהוּא יוּכַל לְשָׁמְעוֹ וּלְהִתְעוֹרֵר עַל יָדוֹ. וְכָל זֶה הוּא בְּחִינַת קוֹל הַשּׁוֹפָר שֶׁתּוֹקְעִין בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁהוּא יוֹם הַזִּכָּרוֹן וְעִקַּר הַזִּכָּרוֹן עַל-יְדֵי הַשּׁוֹפָר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, זִכְרוֹן תְּרוּעָה. כִּי הַשּׁוֹפָר כָּלוּל מִכָּל הַקּוֹלוֹת שֶׁבָּעוֹלָם מֵעֵלָּא לְתַתָּא וּמִתַּתָּא לְעֵלָּא, כַּמְרֻמָּז בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ, אֲתַר דְּקָלָא נָפִיק מִנֵּהּ אִקְרֵי שׁוֹפָר וְכוּ'. וְכֵן בַּזֹּהַר פָּרָשַׁת אֱמֹר מְבֹאָר וְעַל דָּא בָּעֵינָן לְזַמְּנָא שׁוֹפָר וּלְכַוְּוָנָא דְבֵּיהּ כְּלִילָן קָלֵיהּ וְכוּ': וְזֶה שֶׁאִיתָא שֶׁשּׁוֹפָר הוּא לְהַזְכִּיר אֶת יִשְׂרָאֵל לְעוֹרְרָם לִתְשׁוּבָה בִּבְחִינַת עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם וְכוּ', בְּחִינַת הֲיִתָּקַע שׁוֹפָר וְכוּ'. וְכֵן אִיתָא שֶׁשּׁוֹפָר הוּא כְּדֵי לְהַזְכִּיר אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּרַחֵם עָלֵינוּ כַּמְבֹאָר בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל כַּמָּה פְּעָמִים שֶׁשּׁוֹפָר הוּא כְּדֵי שֶׁיִּזְכֹּר לָנוּ עֲקֵדַת יִצְחָק וְשֶׁיְּעוֹרֵר רַחֲמָיו, כְּמוֹ שֶׁאִיתָא, וְיָהִיב לְהוֹן עֵיטָא לְאִתְעָרֵי רַחֲמֵי. וּבַמֶּה? בַּשּׁוֹפָר. כִּי בֶּאֱמֶת שׁוֹפָר כָּלוּל מִשְּׁנֵיהֶם, מִשְּׁנֵי הַקּוֹלוֹת שֶׁל בְּחִינַת שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת מֵעֵלָּא לְתַתָּא וּמִתַּתָּא לְעֵלָּא, לְהַשְׁלִיךְ קוֹלוֹ יִתְבָּרַךְ לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לְהַזְכִּירָם שֶׁיָּשׁוּבוּ אֵלָיו מִכָּל מָקוֹם שֶׁהֵם, וּלְהֵפֶךְ לְהַשְׁלִיךְ קוֹל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אֵלָיו יִתְבָּרַךְ לְעוֹרֵר רַחֲמָיו וּלְהַזְכִּירוֹ זְכוּת אֲבוֹתֵינוּ שֶׁיָּשׁוּב אֵלֵינוּ. כִּי קוֹל הַשּׁוֹפָר הוּא בְּחִינַת קוֹל שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁנֵי הַכְּרוּבִים שֶׁהָיוּ עַל הָאָרוֹן שֶׁמִּשָּׁם יוֹצֵא קוֹל הַנְּבוּאָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל וְכוּ' מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים. וְקוֹל הַנְּבוּאָה הוּא בְּחִינַת קוֹל הַשּׁוֹפָר בִּבְחִינַת כַּשּׁוֹפָר הָרֵם קוֹלֶךָ. וּכְתִיב, אֶל חִכְּךָ שֹׁפָר. וְזֶה בְּחִינַת קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹקִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל. וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י, כְּשֶׁהָיָה מֹשֶׁה מְדַבֵּר הָיָה הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מְסַיְּעוֹ לָתֵת בּוֹ כֹּחַ לִהְיוֹת קוֹלוֹ מַגְבִּיר וְנִשְׁמַע וְכוּ'. כִּי מֹשֶׁה הוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הַנַּ"ל שֶׁמַּשְׁלִיךְ קוֹלוֹ לְכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל לְכָל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְה' יִתְבָּרַךְ מְסַיֵּעַ לוֹ עַל-יְדֵי-זֶה שֶׁיִּהְיֶה נִשְׁמָע קוֹלוֹ לְמֶרְחַקִּים לְכָל אֶחָד וְאֶחָד שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת קוֹל הַשּׁוֹפָר בְּחִינַת וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק וְכוּ'. וְזֶהוּ הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד, מְאֹד זֶה סִטְרָא דְּמוֹתָא שֶׁאֲפִלּוּ הַמֻּנָּחִים בְּסִטְרָא דְּמוֹתָא חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁהִוא הַסִּטְרָא אָחֳרָא הוּא מְחַזֵּק וּמְחַיֶּה אוֹתָם וּמְעוֹרְרָם וּמְקִיצָם לַה' יִתְבָּרַךְ כִּי הוּא מַשְׁלִיךְ קוֹלוֹ לְמֶרְחַקִּים עַד שֶׁמַּגִּיעַ קוֹלוֹ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד אֲפִלּוּ אִם הוּא בְּמָקוֹם שֶׁהוּא, כִּי הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מְסַיְּעוֹ עַל זֹאת שֶׁיִּהְיֶה קוֹלוֹ נִשְׁמָע לְמֵרָחוֹק בִּבְחִינַת מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹקִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל כַּנַּ"ל: כִּי בְּחִינַת הַשְׁלָכַת קוֹלוֹת נִמְשָׁךְ מִשָּׁם מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרוּבִים שֶׁהֵם שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים שֶׁמִּשָּׁם הַנְּבוּאָה בִּבְחִינַת מַה שֶּׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל עַל שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא, וּשְׁמוּאֵל שֹׁכֵב וְכוּ'. וּמוּבָא בְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י שָׁם זֶהוּ שֶׁאָמַר יַרְעֵם אֵל בְּקוֹלוֹת נִפְלָאוֹת וְכוּ', עַיֵּן שָׁם בִּדְבָרֵינוּ בַּמָּקוֹם שֶׁנִּרְשַׁם עִנְיָן זֶה. וְצָרִיךְ לְסַדֵּר הַכֹּל כַּסֵּדֶר וְאָז תִּרְאֶה אֵיזֶה רְמָזִים בַּמַּעֲשֶׂה הַנּוֹרָאָה הַנַּ"ל. וְהַכֶּלֶב שֶׁהָיָה מְגָרֵר עַצְמוֹ בַּשֶּׁלֶג אַחַר הַצֵּדָה אֶפְשָׁר מְרַמֵּז עַל עִנְיַן וְעֵשָׂו אָחִיו בָּא מִצֵּדוֹ שֶׁנֶּאֱמַר עַל עִנְיַן רֹאשׁ הַשָּׁנָה, כְּמוֹ שֶׁאִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ, עַיֵּן שָׁם וְהָבֵן:

אות כו[עריכה]

וְזֶה, וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת וְכוּ'. וְהִנֵּה עַל זֶה הַמִּקְרָא נֶאֶמְרָה הַתּוֹרָה שֶׁל בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁאָנוּ עוֹסְקִין בָּהּ, אַךְ כְּשֶׁסִּיֵּם הַתּוֹרָה לֹא זָכִינוּ שֶׁיְּבָאֵר לָנוּ כָּל הַפָּסוּק עַל-פִּי הַתּוֹרָה כִּי אִם הַתְחָלַת הַפָּסוּק עַד וּפַרְעֹה חֹלֵם, כִּי כָּל דְּבָרָיו הָיוּ בְּמִשְׁקָל, כַּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר. וְהִנֵּה רְשׁוּת יֵשׁ לָנוּ לְבָאֵר בַּתּוֹרָה כְּפִי אֲשֶׁר יוֹרֵנוּ ה'. וְיֵשׁ לְבָאֵר הַפְּסוּקִים הָאֵלֶּה עַל-פִּי הַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וּפַרְעֹה חֹלֵם. 'חֹלֵם' בְּחִינַת שֵׁנָה. שֵׁנָה הַנַּ"ל בְּחִינַת וְהָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָשֵׁן, כִּי פַּרְעֹה בְּחִינַת יוֹבֵל שֶׁהוּא לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן, בְּחִינַת מַקִּיפִים הַנַּ"ל, בְּחִינַת 'מָה' שֶּׁהוּא בְּחִינַת שֵׁנָה, בְּחִינַת עַיִן לֹא רָאָתָה וְכוּ'. 'וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר' זֶה בְּחִינַת מֵימֵי הַדַּעַת, בְּחִינַת יָם הַחָכְמָה הַנַּ"ל שֶׁשָּׁם מְאִירִין הַמַּקִּיפִין הַנַּ"ל, כַּמְבֹאָר שָׁם וְשָׁם מְקַבֶּלֶת הַמַּלְכוּת הַפַּרְנָסָה, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם. וְזֶהוּ בְּחִינַת וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת וְשֶׁבַע שִׁבֳּלִים טוֹבוֹת וְרָעוֹת שֶׁהֵם מְרַמְּזִים עַל הַפַּרְנָסָה וְהַשּבַע בְּחִינַת שֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּבָע וְכוּ'. אַךְ בְּוַדַּאי כְּשֶׁהַפַּרְנָסָה נִמְשֶׁכֶת לְמַטָּה בְּעוֹלָמוֹת אֵלּוּ שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם אֲחִיזַת טוֹב וָרָע מִתְקַלְקֵל הַשֶּׁפַע לִפְעָמִים וְנִתְמַעֶטֶת שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שֶׁבַע שְׁנֵי הָרָעָב וְכוּ', וְהַתִּקּוּן עַל-יְדֵי יוֹסֵף הַצַּדִּיק שֶׁפָּתַר הַחֲלוֹם וְנָתַן עֵצָה אֵיךְ שֶׁיִּתְקַיֵּם הַשָּבָע וְלֹא תִכָּרֵת הָאָרֶץ בָּרָעָב. כִּי כָּל עִקַּר הַתִּקּוּן הַנֶּאֱמָר בַּתּוֹרָה הַנַּ"ל נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי בְּחִינַת יוֹסֵף שֶׁהוּא נִקְרָא צַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם כַּיָּדוּעַ שֶׁהוּא דַּיְקָא מְקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים בִּבְחִינַת כִּי כֹל בַּשָּׁמַיִם וָאָרֶץ דְּאָחֵיד וְכוּ'. כִּי כֹל דָּא צַדִּיק שֶׁהוּא יוֹסֵף הַצַּדִּיק וְהוּא יוֹדֵעַ לִכְלֹל וּלְקַשֵּׁר עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ פַּרְנָסָה וְשֶׁפַע גְּדוֹלָה. וְעַל-כֵּן עַל יָדוֹ נִתְפַּרְנְסוּ כָּל הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם וְכוּ' לָשׂוּם לָכֶם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ וּלְהַחֲיוֹת לָכֶם לִפְלֵיטָה גְּדֹלָה לְמַעַן עֲשׂה כַּיּוֹם הַזֶּה לְהַחֲיֹת עַם רָב. כִּי זֶה עִקַּר עֵסֶק הַצַּדִּיק שֶׁמֵּאִיר בְּבֵן וְתַלְמִיד כְּדֵי לָשׂוּם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ שֶׁאֲפִלּוּ אַחַר הִסְתַּלְּקוּתוֹ לֹא יִסְתַּלֵּק אוֹרוֹ הַגָּדוֹל לְגַמְרֵי חַס וְשָׁלוֹם, רַק יִהְיֶה נִשְׁאָר הַשְׁאָרָה מִדַּעְתּוֹ עַל-יְדֵי בָּנָיו וְתַלְמִידָיו כַּנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הַהַשְׁאָרָה בְּחִינַת לָשׂוּם לָכֶם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה בְּעַצְמוֹ עִקַּר הַמְשָׁכַת הַפַּרְנָסָה שֶׁנִּמְשֶׁכֶת עַל-יְדֵי הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד כַּנַּ"ל וְהָבֵן הֵיטֵב: וְכָל זֶה הַמַּעֲשֶׂה בַּחֲלוֹם פַּרְעֹה וּפִתְרוֹן יוֹסֵף הַנֶּאֱמָר בְּפָרָשַׁת וַיְהִי מִקֵּץ הַכֹּל הָיָה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה יָצָא יוֹסֵף מִבֵּית הָאֲסוּרִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר וְכוּ'. עֵדוּת בִּיהוֹסֵף שָׂמוֹ וְכוּ', הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כִּי כָּל עִנְיָן זֶה הוּא בְּחִינַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה כַּנַּ"ל:

אות כז[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאָז עוֹלָה הַמַּלְכוּת לְמַעְלָה מִזְּעֵיר אַנְפִּין עַד אִמָּא עִלָּאָה וְנִזֹּנֶת שָׁם מִן קוֹלוֹת עֶלְיוֹנִים שֶׁהוּא מָזוֹן רוּחָנִי וְעֶלְיוֹן מְאֹד, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת כָּל הַקּוֹלוֹת שֶׁצּוֹעֲקִין בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הַחֲמִשָּׁה עִנּוּיִים, חָמֵשׁ תְּפִלּוֹת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, כַּמְבֹאָר כָּל זֶה בְּכַוָּנוֹת יוֹם הַכִּפּוּרִים, עַיֵּן שָׁם. כִּי שָׁמַעְתִּי מִפִּיו הַקָּדוֹשׁ זַ"ל שִׂיחָה נוֹרָאָה מִנּוֹרְאוֹת גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ וְאִי אֶפְשָׁר לְבָאֲרָהּ בִּכְתָב. אַךְ אַחַר כָּךְ בְּתוֹךְ שִׂיחָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה מִגְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ נִכְנַס עַל-יְדֵי-זֶה לְדִבְרֵי הִתְחַזְּקוּת לְחַזֵּק אֶת כָּל אֶחָד וְאֶחָד שֶׁנָּפְלוּ מֵעֲבוֹדָתָם אֲפִלּוּ אִם נָפְלוּ לְמָקוֹם שֶׁנָּפְלוּ כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי נְפִילָתוֹ לְהֵיכָן שֶׁנָּפַל רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי גְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ שָׂגְבָה מְאֹד לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה שֶׁשָּׁם יָכוֹל הַכֹּל לְהִתְתַּקֵּן וְכוּ', כִּי תְּשׁוּבָה לְמַעְלָה מֵהַתּוֹרָה. וְשָׁאַלְתִּי אוֹתוֹ, אֲבָל אֵיךְ זוֹכִין לָזֶה? וְהֵשִׁיב, יְכוֹלִין לָבֹא לָזֶה וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְיָאֲשׁוּ עַצְמָן מִן הַצְּעָקָה וּמִתְּפִלָּה וּבַקָּשָׁה רַק לַעֲסֹק בִּצְעָקָה וּתְפִלָּה וּתְחִנָּה וְכוּ', וְלֹא יִתְיַגַּע לְעוֹלָם עַד שֶׁיָּבֹא לָזֶה לַעֲלוֹת וְכוּ'. כִּי עִקַּר הַתְּשׁוּבָה הִיא צְעָקָה וּזְעָקָה לַה' יִתְבָּרַךְ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, פְּנֵי ה' בְּעוֹשֵׂי רָע וְכוּ' צָעֲקוּ וַה' שָׁמֵעַ. וְאִיתָא בַּסְּפָרִים הַפֵּרוּשׁ כִּפְשׁוּטוֹ שֶׁכַּאֲשֶׁר הָאֵלּוּ הָעוֹשֵׂי רָע צוֹעֲקִין לַה' יִתְבָּרַךְ אֲזַי ה' שָׁמֵעַ וּמִכָּל צָרוֹתָם הִצִּילָם. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, יָפָה צְעָקָה לָאָדָם בֵּין קֹדֶם גְּזַר דִּין בֵּין לְאַחַר גְּזַר דִּין. וְכֵן מְבֹאָר בִּמְקוֹמוֹת אֵין מִסְפָּר עֹצֶם מַעֲלַת הַצְּעָקָה לַה' יִתְבָּרַךְ תָּמִיד אֲפִלּוּ אִם הוּא כְּמוֹ שֶׁהוּא. וְכַמְבֹאָר בְּיוֹתֵר בְּמִזְמוֹר הוֹדוּ שֶׁאוֹמְרִים בְּעֶרֶב שַׁבָּת, תָּעוּ בַמִּדְבָּר וְכוּ' וַיִּצְעֲקוּ וְכוּ'. יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל וְכוּ' וַיִּצְעֲקוּ וְכוּ'. אֱוִלִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וְכוּ' וַיִּזְעֲקוּ וְכוּ' יוֹרְדֵי הַיָּם וְכוּ' יַעֲלוּ שָׁמַיִם יֵרְדוּ תְהוֹמוֹת וְכוּ' וַיִּצְעֲקוּ וְכוּ'. כִּי כָּל הַמִּזְמוֹר הַזֶּה מְדַבֵּר מִכָּל הַיְרִידוֹת וַעֲלִיּוֹת הָעוֹבְרִים עַל הָרוֹצִים לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ כַּיָּדוּעַ וְכַמְבֹאָר מִזֶּה בִּדְבָרֵינוּ בְּמָקוֹם אַחֵר. וּכְלָלִיּוּת הָעֵצָה עַל כָּל מִינֵי בִּלְבּוּלִים וּמְנִיעוֹת וַהֲסָתוֹת וְכוּ' עַל הַכֹּל וַיִּצְעֲקוּ אֶל ה' בַּצַּר לָהֶם וּמִמְּצֻקוֹתֵיהֶם יַצִּילֵם. כִּי כְּשֶׁאָדָם צוֹעֵק לַה' יִתְבָּרַךְ עַל גֹּדֶל רִחוּקוֹ מִמֶּנּוּ אֲזַי הוּא מַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ בְּחִינַת קְדֻשַּׁת יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּשׁוּבָה שֶׁאָז הַמַּלְכוּת נִזֹּנֶת מִקּוֹלוֹת וּצְעָקוֹת וַאֲזַי הַמַּלְכוּת לְמַעְלָה מִזְּעֵיר אַנְפִּין וְכוּ' כַּנַּ"ל, הַיְנוּ שֶׁהַמַּלְכוּת, שֶׁהִוא בְּחִינַת אֱמוּנָה כְּלָלִיּוּת נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל, הִוא עוֹלָה עַל-יְדֵי הַצְּעָקָה לְמַעְלָה מִזְּעֵיר אַנְפִּין שֶׁהִוא בְּחִינַת הַתּוֹרָה, כִּי הִוא עוֹלָה עַד אִמָּא עִלָּאָה שֶׁהִוא שֹׁרֶשׁ הַתּוֹרָה וְשָׁם נִתְהַפֵּךְ הַכֹּל לְטוֹבָה אִם יִהְיֶה חָזָק לִבְלִי לְהִתְיָאֵשׁ עַצְמוֹ מִן הַצְּעָקָה לְעוֹלָם יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה כַּנַּ"ל, כִּי שָׁם נִזֹּנֶת הַמַּלְכוּת שֶׁהִוא כְּלָלִיּוּת הַקְּדֻשָּׁה מִקּוֹלוֹת שֶׁל צְעָקוֹת לְבַד שֶׁהוּא מָזוֹן רוּחָנִי וְעֶלְיוֹן מְאֹד שֶׁהוּא הַמָּזוֹן שֶׁנִּזֹּנֶת בּוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאָז עֲלִיָּתָהּ גָּבֹהַּ מְאֹד מְאֹד שֶׁאָז נִתְתַּקְּנִין וְנִתְכַּפְּרִין כָּל הַחֲטָאִים. כִּי עִקַּר מְחִילַת עֲוֹנוֹת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נִמְשָׁךְ מִבְּחִינָה זֹאת מֵחֲמַת שֶׁאָז עוֹלָה הַמַּלְכוּת לְמַעְלָה מִזְּעֵיר אַנְפִּין עַד בִּינָה וְנִזֹּנֶת מֵהַקּוֹלוֹת שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת כִּי יוֹם כִּפּוּרִים הוּא, כִּפּוּרִים תְּרֵין וְכוּ', כַּמּוּבָן בַּכַּוָּנוֹת. וְהָבֵן הֵיטֵב לְמַעֲשֶׂה אֲפִלּוּ לְמִי שֶׁאֵינוֹ מֵבִין רֶמֶז זֶה הַסּוֹד בַּכַּוָּנוֹת, כַּמָּה יָפָה צְעָקָה לָאָדָם לְעוֹלָם וְלִבְלִי לְהִתְיָאֵשׁ עַצְמוֹ מִן הַצְּעָקָה כָּל יְמֵי חַיָּיו אֲפִלּוּ אִם יַעֲבֹר עָלָיו מָה:

אות כח[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת סֻכָּה, כִּי מְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁכְּפִי הַסְּלַח נָא שֶׁפּוֹעֲלִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים כֵּן זוֹכִין לִקְדֻשַּׁת חֲנֻכָּה בְּחִינַת חֲנֻכַּת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת סֻכָּה אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים, כִּי זֶה מוֹרֶה שֶׁכְּבָר פָּעַלְנוּ בַּקָּשַׁת סְלַח נָא אֵצֶל ה' יִתְבָּרַךְ וְאָז זוֹכִין לִבְחִינַת קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ. כִּי סֻכָּה הִיא בְּחִינַת חֲנֻכַּת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, כִּי הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ נִקְרָא סֻכַּת שָׁלֵם, סֻכַּת דָּוִד כַּיָּדוּעַ. כִּי סֻכָּה הִיא בְּחִינַת עַנְנֵי כָּבוֹד שֶׁשָּׁם מִתְגַּלֶּה כְּבוֹד ה' בְּחִינַת וּכְבוֹד ה' נִרְאָה בֶּעָנָן, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשָּׁם הֵם עִקַּר הָעַנְנֵי הַכָּבוֹד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת. וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּחֲנֻכַּת הַבַּיִת בִּימֵי שְׁלֹמֹה, וְהֶעָנָן מָלֵא אֶת בֵּית ה'. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת הָיָה חֲנֻכַּת הַבַּיִת הָרִאשׁוֹן בִּימֵי שְׁלֹמֹה בְּחַג הַסֻּכּוֹת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב שָׁם בִּמְלָכִים. נִמְצָא, שֶׁעַל-יְדֵי מִצְוַת סֻכָּה שֶׁאָנוּ מְקַיְּמִין אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים בָּזֶה אָנוּ מַמְשִׁיכִין עַל עַצְמֵנוּ קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ עַל כָּל אֶחָד שֶׁהוּא בְּחִינַת עַנְנֵי כָּבוֹד, בְּחִינַת סֻכָּה כַּנַּ"ל. שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שֶׁעַל-יְדֵי סְלַח נָא שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים זוֹכִין לַחֲנֻכַּת הַבַּיִת, דְּהַיְנוּ בְּחִינַת סֻכָּה וְכַנַּ"ל. וְעִקַּר קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הוּא בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד לְהוֹדִיעַ לְדוֹרוֹת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים כַּנַּ"ל. כִּי מְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי כְּלָלִיּוּת בֵּן וְתַלְמִיד זוֹכִין לְהֶאָרַת הָרָצוֹן בִּשְׁעַת הָאֲכִילָה, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת וְאַתָּה נוֹתֵן לָהֶם אֶת אָכְלָם בְּעִתּוֹ, בְּחִינַת כָּעֵת יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל מַה פָּעַל אֵל, בְּחִינַת עֲתִידִין צַדִּיקִים שֶׁיִּהְיֶה מְחִצָּתָן לִפְנִים מִמַּלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, דְּהַיְנוּ מְחִצּוֹת הַמַּקִּיפִין וְכוּ'. וְאֵלּוּ מְחִצּוֹת הַמַּקִּיפִין שֶׁזּוֹכִין עַל-יְדֵי הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד אֵלּוּ הַמְּחִצּוֹת הֵם בְּחִינַת מְחִצּוֹת הַסֻּכָּה שֶׁהִוא בְּחִינַת מַקִּיפִים כַּיָּדוּעַ. וְזֶה בְּחִינַת סֻכָּה שֶׁל לִוְיָתָן, בְּחִינַת לִוְיָתָן זֶה יָצַרְתָּ לְשַׂחֶק בּוֹ הַמְבֹאָר שָׁם בַּתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת אֲכִילָה בַּסֻּכָּה, כִּי שָׁם הָאֲכִילָה בִּבְחִינַת הֶאָרַת הָרָצוֹן הַנַּ"ל שֶׁזּוֹכִין עַל-יְדֵי אֲכִילָה דַּיְקָא, כִּי עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁזָּכִינוּ לִפְעֹל בַּקָּשַׁת סְלַח נָא וְנִמְשָׁךְ עָלֵינוּ קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁנִּכְנַס בּוֹ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לִפְנַי וְלִפְנִים עַד שֶׁאָנוּ זוֹכִין שֶׁכָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל נִכְנָס לִבְחִינַת קְדֻשַּׁת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ לְחַנְּכוֹ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת סֻכָּה הַקְּדוֹשָׁה כַּנַּ"ל. וְעִקַּר הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הוּא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁמִּשָּׁם בְּעַצְמוֹ הֵם בְּחִינַת מְחִצּוֹת הַסֻּכָּה שֶׁהֵם בְּחִינַת מְחִצּוֹת הַמַּקִּיפִים הַנִּמְשָׁכִין עַל-יְדֵי הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד. וְעַל-כֵּן אָז זוֹכִין לֶאֱכֹל בַּסֻּכָּה, כִּי זוֹכִין לַאֲכִילָה קְדוֹשָׁה הַנַּ"ל לִזְכּוֹת עַל-יְדֵי הָאֲכִילָה לְהֶאָרַת הָרָצוֹן הַנִּמְשָׁךְ מֵהַמַּקִּיפִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת סֻכָּה כַּנַּ"ל:

אות כט[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת אַרְבָּעָה מִינִים שֶׁעִקַּר מִצְוָתָן לִטְּלָן בַּיָּדַיִם דַּיְקָא, כִּי עַל-יְדֵי-זֶה אָנוּ מַמְשִׁיכִין עָלֵינוּ קְדֻשַּׁת הַיָּדַיִם הָעֶלְיוֹנִים שֶׁהֵם בְּחִינַת הָרְמָזִים שֶׁיֵּשׁ בְּיָם הַחָכְמָה בְּחִינַת זֶה הַיָּם גָּדוֹל וּרְחַב יָדַיִם לִוְיָתָן זֶה וְכוּ'. כִּי עַל-יְדֵי מִצְוַת אַרְבָּעָה מִינִים אָנוּ מְנַעְנְעִין וּמְרַמְּזִין לְכָל הָעוֹלָם, כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים לְמַעְלָה וּלְמַטָּה וּבְאַרְבַּע רוּחוֹת. וְזֶהוּ מַה שֶּׁפָּעַלְנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים בְּחִינַת מָאן נָצַח? מָאן דְּאָחֵיד מָאנֵי קְרָבָא בִּידֵהּ. כִּי בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה הָיָה כָּל עִסְקֵנוּ לְגַלּוֹת אֱלֹקוּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ בָּעוֹלָם כַּנַּ"ל וְעִקָּר שֶׁיֻּמְשַׁךְ וְיִתְקַיֵּם יְדִיעָה הַקְּדוֹשָׁה הַזֹּאת מִדּוֹר לְדוֹר לְעוֹלָם שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן מַתְחִילִין תְּחִלַּת תְּפִלַּת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, 'לְדוֹר וָדוֹר הַמְלִיכוּ לָאֵל', כִּי זֶה הָעִקָּר שֶׁנַּמְלִיךְ מַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ עָלֵינוּ מִדּוֹר לְדוֹר לְעוֹלָם. וְכֵן מְסַיְּמִין סָמוּךְ לְסוֹף הַבְּרָכָה וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' וְכוּ' כַּכָּתוּב יִמְלֹךְ ה' וְכוּ' לְדוֹר וָדוֹר וְכוּ'. וְעַל-כֵּן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה הוּא פְּקִידַת עֲקָרוֹת, כִּי אָז נִפְקְדוּ גְּדוֹלֵי הַצִּדְקָנִיּוֹת שָׂרָה, רָחֵל, חַנָּה, כִּי עִקַּר פְּקִידַת עֲקָרוֹת שֶׁיִּתְרַבּוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּדֵי שֶׁיּוֹדִיעוּ אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בָּעוֹלָם מִדּוֹר לְדוֹר, כִּי רַק זֶהוּ עִקַּר הַמִּצְוָה שֶׁל הוֹלָדַת הַבָּנִים. וְכֵן מַה שֶּׁכָּל הַצַּדִּיקִים חוֹתְרִים כָּל כָּךְ לְהַעֲמִיד תּוֹלָדוֹת הַכֹּל בִּשְׁבִיל שֶׁיּוֹדִיעוּ אֱלֹקוּתוֹ מֵאָב לְבֵן מִדּוֹר לְדוֹר. וּמֵחֲמַת שֶׁזֶּה הָעִנְיָן עִקָּרוֹ נַעֲשֶׂה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה כַּנַּ"ל עַל-כֵּן אָז הוּא פְּקִידַת עֲקָרוֹת כַּנַּ"ל. וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה הִיא הַתְחָלַת הַתִּקּוּן הַנּוֹרָא הַזֶּה, וּמֵחֲמַת שֶׁכָּל הַתְחָלוֹת קָשׁוֹת, בִּפְרָט תִּקּוּן גָּדוֹל וְנוֹרָא כָּזֶה שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה נִבְרָא הַכֹּל בְּגִין דְּיִשְׁתְּמוֹדָעִין לֵהּ, עַל-כֵּן אָז אִי אֶפְשָׁר לַעֲסֹק בְּתִקּוּן זֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים רָאשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָאֲמִתִּיִּים, עַל-כֵּן צְרִיכִין לִנְסֹעַ לַצַּדִּיקִים עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה כְּמִנְהַג יִשְׂרָאֵל, כִּי הַתְחָלַת הַתִּקּוּן אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים, כִּי הֵם בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁעָסַק בָּזֶה כָּל יָמָיו לְהַמְשִׁיךְ הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה בָּעוֹלָם בְּחִינַת אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת וְכוּ'. אֲבָל עַל-יְדֵי שֶׁאָנוּ זוֹכִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לִפְעֹל בַּקָּשַׁת סְלַח נָא כִּי הֵם מוֹדִיעִין לָנוּ גֹּדֶל רַחֲמָנוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּלִי שִׁעוּר וְשֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ חָפֵץ בְּצַעֲקָתֵנוּ וּבַקָּשָׁתֵנוּ תָּמִיד. וּמְחַזְּקִים אוֹתָנוּ לִצְעֹק תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְקָרְבִים כָּל הָרְחוֹקִים לַה' יִתְבָּרַךְ וְעַל-כֵּן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אָז מַתְחִילִין לַעֲסֹק בְּקוֹלוֹת וּצְעָקוֹת לַה' יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ ה'. אֲבָל אָז עִקַּר הַהַתְחָלָה הוּא עַל-יְדֵי מִצְוַת שְׁמִיעַת קוֹל שׁוֹפָר שֶׁעַל-יְדֵי מִצְוַת קוֹל שׁוֹפָר שֶׁהוּא קוֹל חָזָק מְאֹד, עַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין עַל יִשְׂרָאֵל הֶאָרָה בְּדַעְתָּם לְבַל יִתְיָאֲשׁוּ עַצְמָן מִן הָרַחֲמִים לְעוֹלָם רַק יִצְעֲקוּ תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ. וְאָנוּ עוֹסְקִין בְּקוֹלוֹת וּצְעָקוֹת בְּכָל עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה עַד שֶׁבְּיוֹם הַכִּפּוּרִים זוֹכֶה כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל לִכְלָלִיּוּת הַקּוֹלוֹת הַקְּדוֹשִׁים שֶׁהֵם בְּחִינַת חֲמִשָּׁה קוֹלוֹת, בְּחִינַת חָמֵשׁ תְּפִלּוֹת שֶׁזּוֹכֶה כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל לְהִתְפַּלֵּל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וְעַל-יְדֵי שֶׁמְּקַבְּלִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אֵלּוּ הַחֲמִשָּׁה קוֹלוֹת עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַמְשִׁיךְ עַל עַצְמָן קְדֻשַּׁת אֵלּוּ הַקּוֹלוֹת לְעוֹלָם, דְּהַיְנוּ שֶׁתָּמִיד יִצְעֲקוּ לַה' יִתְבָּרַךְ וְלֹא יִתְיָאֲשׁוּ עַצְמָן מִן הַצְּעָקָה לְעוֹלָם, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכּוּ בְּוַדַּאי לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ מִכָּל מְקוֹמוֹת שֶׁהֵם. וְאַחַר כָּךְ בְּסֻכּוֹת זוֹכִין לְנַצֵּחַ הַמִּלְחָמָה בִּשְׁלֵמוּת עַד שֶׁכָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל נוֹטֵל בְּיָדָיו הָאַרְבָּעָה מִינִים שֶׁהֵם בְּחִינַת הְרְמָזִים שֶׁיֵּשׁ בְּיָם הַחָכְמָה שֶׁהֵם בְּחִינַת יָדַיִם וְכָל אֶחָד מַרְאֶה בְּאֶצְבָּעוֹ לְכָל בָּאֵי עוֹלָם לְהַאֲמִין בַּה' יִתְבָּרַךְ כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ מוֹשֵׁל לְמַעְלָה וּלְמַטָּה וּבְאַרְבַּע רוּחוֹת. נִמְצָא, שֶׁכָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל עוֹסֵק בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם, דְּהַיְנוּ לְהוֹדִיעַ לַאֲחֵרִים גְּדֻלָּתוֹ וּמֶמְשַׁלְתּוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד כַּנַּ"ל. נִמְצָא, שֶׁבְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה הָיָה הַתּוֹקֵעַ אֶחָד וְכָל הָעָם שׁוֹמְעִים, זֶה רֶמֶז שֶׁאָז מַתְחִיל הַצַּדִּיק הַדּוֹר לְהַמְשִׁיךְ תִּקּוּן הַקּוֹלוֹת מִמֶּנּוּ דַּיְקָא, כִּי הַהַתְחָלָה צְרִיכָה לִהְיוֹת מֵהַצַּדִּיק דַּיְקָא כַּנַּ"ל. וְאַחַר כָּךְ עוֹסְקִין בְּתִקּוּן זֶה עַד שֶׁבְּיוֹם הַכִּפּוּרִים זוֹכֶה כָּל אֶחָד לִשְׁלֵמוּת כָּל הַקּוֹלוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת חָמֵשׁ תְּפִלּוֹת חֲמִשָּׁה קוֹלוֹת כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְתַּקְּנִין הַכֹּל עַד שֶׁזּוֹכֶה כָּל אֶחָד לְהָאִיר בַּחֲבֵרָיו וּלְהַעֲמִיד בָּנִים וְתַלְמִידִים שֶׁזֶּה עִקַּר הַתִּקּוּן, כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מִצְוַת נְטִילַת אַרְבָּעָה מִינִים בְּיָדָיו שֶׁהוּא בְּחִינָה מַה שֶּׁכָּל אֶחָד מְרַמֵּז בְּיָדָיו לְכָל בָּאֵי עוֹלָם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן מְסַיְּמִין אַחַר הַהַקָּפוֹת בְּאַרְבָּעָה מִינִים לְמַעַן דַּעַת כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים אֵין עוֹד וְכַנַּ"ל. נִמְצָא, שֶׁבְּסֻכּוֹת מוֹסִיפִין שֶׁמְּגַלִּין עַל-יְדֵי הָאַרְבָּעָה מִינִים שֶׁזָּכִינוּ לְתִקּוּן נִפְלָא עַד שֶׁגַּם אֲנַחְנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַפְּשׁוּטִים כָּל אֶחָד וְאֶחָד יָכוֹל לְלַמֵּד גַּם לַאֲחֵרִים, לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרַת הַדַּעַת הָאֱמֶת הַנַּ"ל גַּם לַאֲחֵרִים לְבָנִים וְתַלְמִידִים, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מִצְוַת אַרְבָּעָה מִינִים כַּנַּ"ל:

אות ל[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת שִׂמְחַת בֵּית הַשּׁוֹאֵבָה, בְּחִינַת וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן מִמַּעַיְנֵי הַיְשׁוּעָה. כִּי אֵלּוּ הַמַּיִם שׁוֹאֲבִין מִיָּם הַחָכְמָה הַנַּ"ל שֶׁמִּתְגַּלֶּה אָז בְּסֻכּוֹת שֶׁהוּא בְּחִינַת זֶה הַיָּם גָּדוֹל וּרְחַב יָדָיִם וְכוּ'. וְזֶהוּ שֶׁתִּרְגֵּם וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן, וּתְּקַבְּלוּן אוּלְפָן חֲדַת. כִּי זֶה עִקַּר עִסְקֵנוּ בְּכָל הַיָּמִים הַנּוֹרָאִים הַלָּלוּ לְהַמְשִׁיךְ וּלְקַבֵּל אוּלְפָן חֲדַת לִמּוּד חָדָשׁ בְּאֹפֶן שֶׁנִּזְכֶּה לְקָרֵב עַצְמֵנוּ וּלְקָרֵב כָּל בָּאֵי עוֹלָם אֵלָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּה עִקַּר בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁאָנוּ עוֹסְקִין בּוֹ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְכוּ'. וְעַתָּה אָנוּ זוֹכִין בְּשִׂמְחַת בֵּית הַשּׁוֹאֵבָה לִשְׁאֹב וּלְקַבֵּל זֶה הַלִּמּוּד הַקָּדוֹשׁ בְּחִינַת וּתְקַבְּלוּן אוּלְפָן חֲדַת. וְאָז הַשִּמְחָה גְּדוֹלָה מְאֹד מְאֹד כְּשֶׁנִּתְגַּלֶּה לִמּוּד הַזֶּה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מִתְקָרְבִין הַכֹּל לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּה עִקַּר הַשִּמְחָה שֶׁל כָּל הַשְּמָחוֹת בְּחִינַת בִּרְבוֹת צַדִּיקִים יִשְׂמַח הָעָם, בְּחִינַת יִשְׂמַח ה' בְּמַעֲשָׂיו הֵפֶךְ וַיִּתְעַצֵּב אֶל לִבּוֹ הַנֶּאֱמָר כְּשֶׁנִּתְרַחֲקִין חַס וְשָׁלוֹם מֵה' יִתְבָּרַךְ. אֲבָל עַל-יְדֵי הַלִּמּוּד הַזֶּה בְּחִינַת אוּלְפָן חֲדַת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מִתְקָרְבִין הַכֹּל לַה' יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי-זֶה הַשִּמְחָה גְּדוֹלָה בְּלִי שִׁעוּר, כִּי נִתְגַּדֵּל כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי הִתְקָרְבוּת הָרְחוֹקִים אֵלָיו יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת יְהִי כְבוֹד ה' לְעוֹלָם יִשְׂמַח ה' בְּמַעֲשָׂיו:

אות לא[עריכה]

וְזֶהוּ בְּחִינַת שִׂמְחַת תּוֹרָה שֶׁמְּסַיְּמִין הַתּוֹרָה וּמַתְחִילִין אוֹתָהּ מֵחָדָשׁ, זֶה בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת בֵּן וְתַלְמִיד, כִּי סִיּוּם הַתּוֹרָה זֶה בְּחִינַת הֶאָרַת הַתַּלְמִיד, בְּחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, זֶהוּ בְּחִינַת וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מָלֵא רוּחַ חָכְמָה וְכוּ'. כִּי הַשָּגַת יְהוֹשֻׁעַ הוּא בְּחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת לְכָל הָאֹתֹת וְהַמּוֹפְתִים וְכוּ' וּלְכֹל הַיָּד הַחֲזָקָה וּלְכֹל הַמּוֹרָא הַגָּדוֹל אֲשֶׁר עָשָׂה מֹשֶׁה לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל. שֶׁגִּלָּה אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, בְּחִינַת הַשָּגַת הַתַּלְמִיד. וְאַחַר כָּךְ מַתְחִילִין מִיָּד בְּרֵאשִׁית. זֶה בְּחִינַת הַשָּגַת הַבֵּן, בְּחִינַת מָה וְכוּ', כִּי בְּרֵאשִׁית מַאֲמָר סָתוּם בְּחִינַת קֹדֶם הַבְּרִיאָה, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הַשָּגַת הַבֵּן, בְּחִינַת מָה, כִּי קֹדֶם הַבְּרִיאָה אִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג רַק אַחַר כָּךְ כְּשֶׁבָּרָא אֶת הָעוֹלָם נִכְלָלִין שְׁנֵי הַהַשָּגוֹת יַחַד עַל-יְדֵי הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ, כִּי הָעִקָּר הוּא הַשָּגַת הָרַב שֶׁהוּא בְּחִינַת מָה, בְּחִינַת בְּרֵאשִׁית וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ הַשָּגַת הַבֵּן וְהַתַּלְמִיד שֶׁהֵם בְּחִינַת בְּרִיאַת שָׁמַיִם וָאָרֶץ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת כִּי כֹל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ. כִּי צְרִיכִין שֶׁיִּהְיוּ נִכְלָלִין שְׁנֵיהֶם יַחַד בֵּן וְתַלְמִיד, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הָעוֹלָמוֹת; דָּרֵי מַעְלָה וְדָרֵי מַטָּה שֶׁצָּרִיךְ לְכָלְלָם יַחַד שֶׁזֶּה עִקַּר הַתִּקּוּן כַּנַּ"ל: וְעַל-כֵּן קוֹרִין בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה, וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה וְכוּ' וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מָלֵא רוּחַ חָכְמָה וְכוּ'. כִּי זֶה עִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁל בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁאֲפִלּוּ כְּשֶׁמִּסְתַּלֵּק הַצַּדִּיק בְּחִינַת מֹשֶׁה לְמָקוֹם שֶׁמִּסְתַּלֵּק אַף-עַל-פִּי-כֵן עִקַּר שְׁלֵמוּתוֹ שֶׁיָּאִיר בְּדָרֵי מַטָּה גַּם כֵּן שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה הוּא צָרִיךְ לְהַשְׁאִיר אַחֲרָיו בְּרָכָה בֵּן וְתַלְמִיד וְכוּ', כַּמְבֹאָר כָּל זֶה בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. שֶׁכָּל זֹאת הוּא בְּחִינַת וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מָלֵא רוּחַ חָכְמָה וְכוּ'. וְעַל-כֵּן קוֹרִין זֹאת בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה שֶׁאָז הוּא גְּמַר הַתִּקּוּן שֶׁהִתְחַלְנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה כַּיָּדוּעַ בַּכַּוָּנוֹת. כִּי זֶה עִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁמַּתְחִיל בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְנִגְמָר בִּשְׁמִינִי עֲצֶרֶת וְשִׂמְחַת תּוֹרָה לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁגַּם לְאַחַר הִסְתַּלְּקוּת הַצַּדִּיק בְּחִינַת מֹשֶׁה יִהְיֶה נִשְׁאָר דַּעְתּוֹ לְדוֹרוֹת לְהוֹדִיעַ מִדּוֹר לְדוֹר דַּעְתּוֹ הַקָּדוֹשׁ שֶׁהִשְׁאִיר בָּעוֹלָם לְהוֹדִיעָם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים וּלְרַחֵם עֲלֵיהֶם לְהוֹצִיאָם מֵעֲוֹנוֹת וּלְקָרְבָם כֻּלָּם לַה' יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת לְעוֹלְמֵי עַד וּלְנֶצַח נְצָחִים אָמֵן, וְאָמֵן: שַׁיָּךְ לְעֵיל לְאוֹת כט:

אות לב[עריכה]

כְּלַל הַדָּבָר, שֶׁבְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אָנוּ נוֹסְעִין לְצַדִּיקִים וְאָז אָנוּ מְקַבְּלִין מֵהַצַּדִּיקִים לִצְעֹק תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שְׁמִיעַת קוֹל שׁוֹפָר שֶׁהַתּוֹקֵעַ אֶחָד וְכָל הָעוֹלָם שׁוֹמְעִים וְכַנַּ"ל. וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים כְּבָר זָכִינוּ לְקַבֵּל עִנְיָן זֶה עַד שֶׁבְּיוֹם הַכִּפּוּרִים זוֹכִין לַחֲמִשָּׁה קוֹלוֹת וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁזּוֹכִין שֶׁכָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ לִצְעֹק תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ וְכַנַּ"ל. וּבְסֻכּוֹת מְגַלִּין שֶׁלֹּא דַּי שֶׁזָּכִינוּ לְקַבֵּל מֵהַצַּדִּיק בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לִצְעֹק תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּנַּ"ל. אַף גַּם זָכִינוּ לְקַבֵּל לְלַמֵּד גַּם לַאֲחֵרִים הֶאָרַת הַדַּעַת כַּנַּ"ל לְבַל יִתְיָאֲשׁוּ עַצְמָן לְעוֹלָם רַק יִצְעֲקוּ תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ כִּי עֲדַיִן ה' אִתָּם כִּי מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ כַּנַּ"ל שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מִצְוַת אַרְבָּעָה מִינִים כַּנַּ"ל: שַׁיָּךְ לְעֵיל:

אות לג[עריכה]

וְעַל-כֵּן כָּלֵב שֶׁהָיָה בְּהֵפֶךְ מֵהַמְּרַגְּלִים וְלֹא הָיָה חָפֵץ לִהְיוֹת נִסָּת אַחֲרֵיהֶם, עַל-כֵּן הָלַךְ מֵהֶם וְנִּשְׁתַּטַּח עַל קִבְרֵי אָבוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. כִּי הַמְּרַגְּלִים פָּגְמוּ בִּבְחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁהוּא בְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כַּנִּזְכָּר לְעֵיל בַּאֲרִיכוּת. וִיהוֹשֻׁעַ נִמְלַט מֵהֶם בִּזְכוּת וְכֹחַ מֹשֶׁה רַבּוֹ שֶׁהָיָה מְשָׁרֵת אוֹתוֹ בֶּאֱמֶת וְלֹא מָשׁ מִתּוֹךְ אָהֳלוֹ, עַל-יְדֵי-זֶה זָכָה שֶׁבֵּרְכוֹ מֹשֶׁה, יָהּ יוֹשִׁיעֲךָ מֵעֲצַת הַמְּרַגְּלִים, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִצֹּל מֵהֶם כִּי הֵם פָּגְמוּ בָּאֱמוּנָה כַּנַּ"ל. וְעִקַּר הַפְּגָם שֶׁלָּהֶם הָיָה בֶּאֱמוּנַת חֲכָמִים שֶׁלֹּא הֶאֱמִינוּ בְּמַעֲלַת הַהִתְקָרְבוּת לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים בְּחִינַת מֹשֶׁה מַמְשִׁיכִין הֶאָרַת דַּעְתָּם הַקָּדוֹשׁ לִבְנֵיהֶם וְתַלְמִידֵיהֶם לְהוֹדִיעַ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים שֶׁזֶּהוּ עִקַּר בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד, עִקַּר יִשּׁוּב הָעוֹלָם וְכוּ' כַּנַּ"ל, שֶׁכָּל זֶה זוֹכִין בִּשְׁלֵמוּת עַל-יְדֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כַּנַּ"ל. וְהַמְּרַגְּלִים פָּגְמוּ בְּכָל זֶה כַּנַּ"ל. אֲבָל יְהוֹשֻׁעַ שֶׁזָּכָה לְהִתְקָרֵב בִּשְׁלֵמוּת לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ וְזָכָה לְקַבֵּל הֶאָרַת דַּעְתּוֹ הַקְּדוֹשָׁה לְהָאִיר בָּנוּ לְדוֹרֵי דּוֹרוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ, מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים וְכוּ' עַד הַיּוֹם הַזֶּה. עַל-כֵּן בֶּאֱמֶת נִצֹּל מֵעֲצַת הַמְּרַגְּלִים בִּזְכוּת מֹשֶׁה רַבּוֹ שֶׁבֵּרְכוֹ כַּנַּ"ל. וְכָלֵב רָאָה שֶׁלֹּא בֵּרְכוֹ מֹשֶׁה וְהָיָה מִתְיָרֵא שֶׁלֹּא יִהְיֶה נִסָּת אַחֲרֵיהֶם חַס וְשָׁלוֹם, עַל-כֵּן הָלַךְ וְנִשְׁתַּטַּח עַל קִבְרֵי אָבוֹת שֶׁזֶּהוּ גַּם כֵּן הַהֵפֶךְ מֵעֲצַת הַמְּרַגְּלִים שֶׁאֵינָם מַאֲמִינִים בְּכֹחַ הַצַּדִּיקִים שֶׁיְּכוֹלִין לְהַשְׁאִיר דַּעְתָּן הַקָּדוֹשׁ אֲפִלּוּ לְאַחַר הִסְתַּלְּקוּתָן לְדוֹרֵי דּוֹרוֹת כַּנַּ"ל. אֲבָל כָּלֵב רוּחַ אַחֶרֶת הָיְתָה עִמּוֹ וַיְמַלֵּא אַחֲרֵי ה' כִּי הֶאֱמִין בְּגֹדֶל כֹּחַ הַצַּדִּיקִים אֲפִלּוּ לְאַחַר הִסְתַּלְּקוּתָם. וְעַל-כֵּן הָלַךְ וְנִּשְׁתַּטַּח עַל קִבְרֵי אָבוֹת וְהִתְפַּלֵּל עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא יִהְיֶה נִלְכָּד עִמָּהֶם. וּבָזֶה הֶרְאָה הָאֱמֶת שֶׁהוּא שֶׁלֹּא כְּדַעְתָּם הָרָעָה. כִּי אַדְּרַבָּא, הַצַּדִּיקִים יֵשׁ לָהֶם כֹּחַ בְּחַיֵּיהֶם וּלְאַחֵר הִסְתַּלְּקוּתָם לְהוֹצִיא אֶת הָאָדָם מֵעֲוֹנוֹת כִּי דַּעְתֵּיהֶן הַקָּדוֹשׁ נִשְׁאָר קַיָּם לָעַד וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים. וְזֶה שֶׁנּוֹהֲגִין גַּם עַד הַיּוֹם לֵילֵךְ עַל קִבְרֵי צַדִּיקִים, בִּפְרָט בְּעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה, כִּי בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד כַּנַּ"ל. עַל-כֵּן מִשְׁתַּטְּחִין מִקֹּדֶם עַל קִבְרֵי הַצַּדִּיקִים כְּדֵי לְהַמְשִׁיךְ מֵהֶם הֶאָרַת דַּעְתָּם הַקָּדוֹשׁ כְּדֵי לִזְכּוֹת לְהִנָּצֵל מֵעֲוֹנוֹת לֵידַע כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים שֶׁזֶּהוּ עִקַּר בְּחִינַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים וְכוּ' כַּנַּ"ל:

אות לד[עריכה]

הִדּוּר הָאֶתְרוֹג בְּחִינַת פְּרִי עֵץ הָדָר, זֶה בְּחִינַת וּכְבוֹד הֲדַר מַלְכוּתוֹ, בְּחִינַת לְהוֹדִיעַ לִבְנֵי הָאָדָם גְּבוּרֹתָיו וּכְבוֹד הֲדַר מַלְכוּתוֹ, בְּחִינַת הֲדַר כְּבוֹד הוֹדֶךָ וְדִבְרֵי נִפְלְאֹתֶיךָ אָשִׂיחָה. כִּי עַל הָאֶתְרוֹג וּמִינָיו אוֹמְרִים הַהַלֵּל שֶׁכּוֹלֵל כָּל נִפְלְאוֹת ה', הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כִּי עַל-יְדֵי הָאַרְבָּעָה מִינִים שֶׁמְּנַעְנְעִין בָּהֶם בְּיָדָם וְאוֹמְרִים עֲלֵיהֶם אֶת הַהַלֵּל בָּזֶה מוֹדִיעִים לְכָל בָּאֵי עוֹלָם כְּבוֹד הֲדַר מַלְכוּתוֹ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד שֶׁהִמְשַׁכְנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים. שֶׁעִקַּר הֶאָרָה זֹאת לְהוֹדִיעַ גְּדֻלָּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ לְכָל בְּנֵי הָאָדָם מִדּוֹר לְדוֹר לְעוֹלָם בְּחִינַת לְהוֹדִיעַ לִבְנֵי הָאָדָם וְכוּ' וּכְבוֹד הֲדַר מַלְכוּתוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַיֵּן בְּמָקוֹם אַחֵר כָּתַבְנוּ גַּם כֵּן שֶׁאַרְבָּעָה מִינִים הֵם בְּחִינַת הֶאָרַת בֵּן וְתַלְמִיד וְכוּ', עַיֵּן שָׁם:

אות לה[עריכה]

וְעַל-כֵּן אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְסֻגָּל לְבָנִים, וְכֵן אַבְרָהָם אָבִינוּ הִבְטִיחוֹ ה' יִתְבָּרַךְ עַל יְרֻשַּׁת הָאָרֶץ וְעַל הַבָּנִים יַחַד. כִּי עִקַּר הַבָּנִים שֶׁצְּרִיכִין לְהַשְׁאִיר בָּעוֹלָם הוּא רַק כְּדֵי לְהַשְׁאִיר דַּעְתּוֹ בָּעוֹלָם אַחֲרָיו לְדוֹרוֹת כַּנַּ"ל. וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כַּנַּ"ל, עַל-כֵּן הִבְטִיחוֹ עַל שְׁנֵיהֶם יַחַד: גַּם צְרִיכִין לְבָאֵר כָּל עִנְיַן הַנְּסִירָה, וְעִנְיַן אֲכִילַת עֶרֶב יוֹם כִּפּוּר וְתַעֲנִית יוֹם הַכִּפּוּרִים וְעוֹד כַּמָּה דְּבָרִים עַל-פִּי הַנַּ"ל, אַךְ מֵרִבּוּי הַמְּנִיעוֹת לֹא נִכְתַּב כִּי אִם הַנַּ"ל וְגַם זֶה בְּדַרְכֵי יְשׁוּעוֹתָיו הַנִּפְלָאוֹת מְאֹד שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְבָאֵר כְּלָל:

אות לו[עריכה]

רְמָזִים מֵהַמַּעֲשֶׂה שֶׁל הַשִּׁבְעָה בֶּעטְלֶירְשׂ, מֵהַמַּעֲשֶׂה שֶׁל יוֹם הָרְבִיעִי. שֶׁהִתְפָּאֵר שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחַ שׁוּם הֶבֶל פֶּה לְתוֹךְ זֶה הָעוֹלָם וְעַל-כֵּן נִדְמֶה שֶׁצַּוָּארוֹ עָקֹם. אֲבָל בֶּאֱמֶת יָכוֹל לַעֲשׂוֹת כָּל מִינֵי קוֹלוֹת שֶׁבָּעוֹלָם וְכוּ' וְיֵשׁ לוֹ הַסְכָּמָה וְכוּ'. וְסִפֵּר מַעֲשֶׂה מִשְּׁתֵּי הַמְּדִינוֹת שֶׁרְחוֹקִים זֶה מִזֶּה אֶלֶף פַּרְסָאוֹת וּבַלַּיְלָה אֵינָם יְכוֹלִים לִישֹׁן וְכוּ'. וְהוּא יוֹדֵעַ מֵהֵיכָן נִמְשָׁךְ זֹאת. כִּי יֵשׁ שְׁנֵי צִפֳּרִים שֶׁהֵם זוּג אֶחָד בָּעוֹלָם וְנֶאֶבְדָה הַנְּקֵבָה. וְהוּא הוֹלֵךְ וּמְחַפֵּשׂ אוֹתָהּ וְהִיא מְחַפֶּשֶׂת אוֹתוֹ וְכוּ'. וְהוּא הִתְפָּאֵר שֶׁיָּכוֹל הוּא לְתַקֵּן זֹאת, כִּי הוּא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת וּלְכַוֵּן כָּל הַקּוֹלוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, גַּם יָכוֹל לְהַשְׁלִיךְ קוֹלוֹת וְכוּ', אַךְ מִי יַאֲמִין זֹאת וְכוּ': וְעִנְיַן מַעֲשֶׂה זוֹ יֵשׁ לְרַמְּזָהּ שֶׁהִיא בְּחִינַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, בְּחִינַת קוֹלוֹת וַהֲבָלִים שֶׁל הַשּׁוֹפָר הַקָּדוֹשׁ. כִּי הַשּׁוֹפָר הוּא בְּחִינַת עָלְמָא דְּאָתֵי, כַּמּוּבָא בַּכַּוָּנוֹת, שֶׁהִיא בְּחִינַת בִּינָה, שֶׁהִיא עָלְמָא דְּאָתֵי, בְּחִינַת וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל. כִּי צְרִיכִין לַעֲקֹם צַוָּארוֹ מֵהֲבָלִים דְּהַאי עָלְמָא שְׁפָלָה וּלְהַמְשִׁיךְ כָּל הַהֲבָלִים לְתוֹךְ הַשּׁוֹפָר שֶׁהוּא בְּחִינַת עוֹלָם הַבָּא שֶׁלֹּא יַנִּיחַ אֲפִלּוּ שׁוּם הֶבֶל פֶּה לְתוֹךְ זֶה הָעוֹלָם. רַק כָּל הֶבֶל וָהֶבֶל וְכָל נְשִׁימָה וּנְשִׁימָה שֶׁיּוֹצֵא מִפִּיו הַכֹּל יִהְיֶה נִכְנָס לְתוֹךְ הַשּׁוֹפָר שֶׁהוּא בְּחִינַת עָלְמָא דְּאָתֵי. שֶׁכָּל הֲבָלָיו וּנְשִׁימוֹתָיו יִהְיֶה רַק אֶל הַתַּכְלִית מְקֻשָּׁרִים וּכְלוּלִים בָּעוֹלָם הַבָּא. וְזֶה בְּחִינַת הֲבָלִים שֶׁל קֹהֶלֶת, בְּחִינַת הֲבֵל הֲבָלִים וְכוּ', עַיֵּן בַּתִּקּוּנִים. וְהָעִקָּר לְמַעֲשֶׂה שֶׁלֹּא יַכְנִיס שׁוּם הֶבֶל לְתוֹךְ זֶה הָעוֹלָם רַק יִפְרֹשׁ מֵהַבְלֵי הָעוֹלָם הַזֶּה לְגַמְרֵי רַק כָּל הֲבָלָיו יִהְיֶה הַכֹּל תּוֹרָה וּתְפִלָּה מְקֻשָּׁרִים לָעוֹלָם הַבָּא כַּנַּ"ל: וְזֶה צְרִיכִים בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁהוּא יוֹם רִאשׁוֹן לַעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה, כִּי זֶה עִקַּר הַתְּשׁוּבָה לְהַנִּיחַ הַבְלֵי עוֹלָם הַזֶּה וּלְקַשֵּׁר כָּל הֲבָלִים לָעוֹלָם הַבָּא שֶׁהוּא בְּחִינַת שׁוֹפָר כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי מִצְוַת תְּקִיעַת שׁוֹפָר אָנוּ מַמְשִׁיכִין עַל עַצְמֵנוּ כֹּחַ מִצַּדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁזָּכוּ לָזֶה וּבְכֹחָם נִזְכֶּה אֲנַחְנוּ גַּם כֵּן לָזֶה. וְזֶה הַצַּדִּיק שֶׁזָּכָה לָזֶה הוּא מִתְפָּאֵר שֶׁיָּכוֹל לְהַשְׁלִיךְ קוֹלוֹת. וְעִנְיַן הַשְׁלָכַת קוֹלוֹת הֵאִיר ה' עֵינַי וּמָצָאתִי שֶׁנִּמְצָא בַּמִּקְרָא בְּעִנְיַן נְבוּאָה, בְּעִנְיַן נְבוּאַת שְׁמוּאֵל עַיֵּן בְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י שָׁם עַל פָּסוּק וַיִּקְרָא ה' (שְׁמוּאֵל א ג) זֶהוּ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב, יַרְעֵם אֵל בְּקוֹלוֹ נִפְלָאוֹת, עֵלִי הָיָה כֹּהֵן שׁוֹמֵר מִבִּפְנִים וּשְׁמוּאֵל הָיָה לֵוִי וְשׁוֹכֵב מִבַּחוּץ וְקָפַץ הַקּוֹל דֶּרֶךְ עֵלִי לִשְׁמוּאֵל. וְזֶהוּ בְּחִינַת הַשְׁלָכַת קוֹלוֹת מִמַּעְלָה לְמַטָּה. וְזֶה הַצַּדִּיק הַנַּ"ל שֶׁהָיָה לוֹ צַוָּאר עָקֹם זָכָה לָזֶה מִמַּטָּה לְמַעְלָה שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ לְהַשְׁלִיךְ קוֹלוֹת לְחַבֵּר הַשְּׁנֵי צִפֳּרִים. כִּי בֶּאֱמֶת הַנְּבוּאָה נִמְשֶׁכֶת מִבְּחִינַת שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם מְרַמְּזִים בְּשָׁרְשָׁם עַל יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ אֲשֶׁר בַּגָּלוּת הֵם נִתְעִים זֶה מִזֶּה כַּיָּדוּעַ, בִּבְחִינַת כְּצִפּוֹר נוֹדֶדֶת מִן קִנָּהּ כֵּן אִישׁ נוֹדֵד מִמְּקוֹמוֹ, שֶׁזֶּה סוֹד קַן צִפּוֹר וְכַמְבֹאָר בַּתִּקּוּנִים בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת לְאֵין מִסְפָּר. כִּי אֵלּוּ הַשְּׁנֵי צִפֳּרִים הֵם בְּחִינַת שְׁנֵי הַכְּרוּבִים שֶׁהָיוּ סוֹכְכִים בְּכַנְפֵיהֶם עַל הָאָרוֹן אֲשֶׁר מִשָּׁם נִמְשַׁךְ הָרוּחַ נְבוּאָה לְהַנְּבִיאִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים וְכוּ'. אֲשֶׁר בִּזְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹשִׂין רְצוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם הֵם פָּנִים אֶל פָּנִים וּלְהֵפֶךְ, לְהֵפֶךְ. וּכְמוֹ שֶׁאִיתָא בְּזֹהַר חָדָשׁ, וּמֵהַאי יוֹמָא לָא אֶשְׁתָּאַר רַק חַד וְכוּ'. וְעַל-כֵּן זֶה הַצַּדִּיק שֶׁיּוֹדֵעַ לְהַשְׁלִיךְ קוֹלוֹת בְּוַדַּאי זָכָה לְהַקּוֹל הַנִּמְשָׁךְ מִשְּׁנֵי הַצִּפֳּרִים שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר שֹׁרֶשׁ כָּל הַקּוֹלוֹת, וּמִשָּׁם עִקַּר בְּחִינַת הַשְׁלָכַת קוֹלוֹת, בְּחִינַת יַרְעֵם אֵל בְּקוֹלוֹ נִפְלָאוֹת חֶסֶד וּגְבוּרָה הַנַּ"ל. עַל-כֵּן מֵאַחַר שֶׁזָּכָה לְזֶה הַקּוֹל שֶׁל שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים עַל-כֵּן הוּא יָכוֹל לְחַבְּרָם. וְזֶה בְּחִינַת שׁוֹפָר כַּנַּ"ל, כִּי שׁוֹפָר הוּא בְּחִינַת רוּחַ נְבוּאָה הַנִּמְשָׁךְ מֵהַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל בִּבְחִינַת כַּשֹּׁפָר הָרֵם קוֹלֶךָ הַנֶּאֱמָר בִּישַׁעְיָה הַנָּבִיא. וְכֵן מַתַּן תּוֹרָה שֶׁאָז הָיָה עִקַּר הִתְגַּלּוּת הַנְּבוּאָה הָיָה בְּקוֹל שׁוֹפָר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹקִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל. וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי קוֹל שׁוֹפָר מַמְשִׁיכִין קוֹל נְבוּאָה שֶׁהוּא בְּחִינַת קוֹל הַמְחַבֵּר שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים שֶׁמִּשָּׁם שֹׁרֶשׁ הַנְּבוּאָה, וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְחַבֵּר וּלְיַחֵד שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ. שֶׁזֶּה עִקַּר סוֹד כַּוָּנוֹת הַשּׁוֹפָר לְנַסֵּר הַמַּלְכוּת וּלְיַחֲדָהּ עִם זְעֵיר אַנְפִּין כַּיָּדוּעַ שֶׁהֵם בְּחִינַת שֹׁרֶשׁ הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל כַּיָּדוּעַ וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן שׁוֹפָר מְקַבֵּץ נִדָּחִים מֵהַגָּלוּת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל וּבָאוּ הָאֹבְדִים וְכוּ' וְהַנִּדָּחִים וְכוּ'. כִּי עִקַּר קִבּוּץ גָּלֻיּוֹת וְעִקַּר הַגְּאֻלָּה הַכֹּל תָּלוּי בְּחִבּוּר שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל הַגְּאֻלָּה הַכֹּל תָּלוּי בְּחִבּוּר שְׁנֵי הַצִּפֳּרִים הַנַּ"ל שֶׁעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר כְּצִפּוֹר נוֹדֶדֶת מִן קִנָּהּ וְכוּ', כַּיָּדוּעַ וְעַל-יְדֵי שׁוֹפָר נִתְתַּקֵּן זֹאת שֶׁזֶּה עִקַּר הַגְּאֻלָּה בְּחִינַת קִבּוּץ גָּלֻיּוֹת:

נדרים ה[עריכה]

עַל-פִּי הַתּוֹרָה פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְכוּ', עַיֵּן שָׁם כָּל הַתּוֹרָה. מְבֹאָר שָׁם שֶׁעַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת מְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לִפְקִידוֹת עֲקָרוֹת וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ יִרְאָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ אֲרִיכוּת יָמִים וְכוּ' בְּחִינַת תִּקּוּנֵי עַתִּיק וְכוּ'. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהִתְבּוֹנְנוּת עָצוּם בַּתּוֹרָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקַבְּלוֹ כִּי אִם עַל-יְדֵי עֲשִׁירוּת גָּדוֹל וְכוּ', עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב:

אות א[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת נְדָרִים שֶׁהָאָדָם יָכוֹל לֶאֱסֹר עַל עַצְמוֹ דָּבָר הַמֻּתָּר אוֹ לְחַיֵּב עַצְמוֹ לַעֲשׂוֹת דְּבַר רְשׁוּת עַל-יְדֵי הַנֶּדֶר. נִמְצָא, שֶׁעַל-יְדֵי הַנֶּדֶר הָאָדָם יָכוֹל לַעֲשׂוֹת לְעַצְמוֹ תּוֹרָה מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם כְּגוֹן לֵילֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין בָּזֶה שׁוּם מִצְוָה. אֲבָל כְּשֶׁמְּקַבֵּל עַל עַצְמוֹ בְּנֶדֶר אוֹ שְׁבוּעָה לֵילֵךְ לְשָׁם אֲזַי מִצְוָה וְחִיּוּב עָלָיו מִן הַתּוֹרָה לֵילֵךְ לְשָׁם לְקַיֵּם נִדְרוֹ וּשְׁבוּעָתוֹ. וְכֵן לְהֵפֶךְ כְּשֶׁאוֹסֵר עָלָיו דָּבָר הַמֻּתָּר עַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה שֶׁעוֹשֶׂה לְעַצְמוֹ אִסּוּר חָדָשׁ מִדְּאוֹרָיְתָא עַל-יְדֵי נִדְרוֹ אַף-עַל-פִּי שֶׁזּוּלַת הַנֶּדֶר לֹא הָיָה עָלָיו שׁוּם אִסּוּר כְּלָל. נִמְצָא, שֶׁעַל-יְדֵי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה עוֹשֶׂה הָאָדָם לְעַצְמוֹ תּוֹרָה מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. וְזֶה בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל צַדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁעַל יָדָם מְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה, דְּהַיְנוּ מַה שֶּׁיֵּשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁיְּשֵׁנִים אֶת יְמֵיהֶם עַל-יְדֵי שֶׁנִּסְתַּלֵּק פְּנֵיהֶם שֶׁהוּא שִׂכְלָם הָאֲמִתִּי, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שֵׁנָה. וְאִי אֶפְשָׁר לְעוֹרְרָם עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה כִּי אִם עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁמַּלְבִּישִׁין בָּהֶם הַפָּנִים שֶׁל הַתּוֹרָה וְכוּ' כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם. וְזֶהוּ עִנְיַן נְדָרִים שֶׁעַל יָדָם עוֹשִׂין תּוֹרָה מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כַּנַּ"ל, כִּי עִקַּר בְּחִינַת שֵׁנָה הַנַּ"ל שֶׁהוּא הִסְתַּלְּקוּת הַפָּנִים, שֶׁהוּא הַשֵּכֶל כַּנַּ"ל, נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְגַּבֵּר הַבְלֵי הָעוֹלָם הַזֶּה שֶׁהוּא עוֹלַם הָעֲשִׂיָּה עַל הַתּוֹרָה. כִּי הַתּוֹרָה וְהָעוֹלָם הֵם בִּבְחִינַת גּוּף וְנֶפֶשׁ כִּי כָּל הָעוֹלָם הוּא בִּבְחִינַת גּוּף לְגַבֵּי הַתּוֹרָה שֶׁהִוא הַנֶּפֶשׁ וְהַחִיּוּת שֶׁל כָּל הָעוֹלָם, כִּי כְּמוֹ שֶׁאֵין לַגּוּף שׁוּם תְּנוּעָה וְחִיּוּת כִּי אִם עַל-יְדֵי הַנֶּפֶשׁ, כְּמוֹ כֵן אֵין לְהָעוֹלָם שׁוּם קִיּוּם וְחִיּוּת כִּי אִם עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה שֶׁהִיא עִקַּר הַחִיּוּת וְהַקִּיּוּם שֶׁל כָּל הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, כִּי הִוא חַיֶּיךָ וְכוּ'. וּכְשֶׁמִּתְגַּבְּרִים הַבְלֵי הָעוֹלָם עַל הַתּוֹרָה, דְּהַיְנוּ שֶׁהָאָדָם מִתְבַּטֵּל וְשׁוֹכֵחַ אֶת הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל-יְדֵי הַבְלֵי עוֹלָם הַמַּעֲשֶׂה זֶהוּ בְּחִינַת שֵׁנָה, כִּי כְּמוֹ הַשֵּׁנָה בְּגַשְׁמִיּוּת שֶׁהִוא עַל-יְדֵי כְּבֵדוּת הַגּוּף שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מִסְתַּלֵּק הַשֵּכֶל בִּבְחִינַת שֵׁנָה, כְּמוֹ כֵן מַמָּשׁ הוּא בְּחִינַת שֵׁנָה הַנַּ"ל עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְגַּבֵּר הָעוֹלָם עַל הַתּוֹרָה וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לְעוֹרְרוֹ עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת. כִּי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת יוֹדֵעַ הַתּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת בְּכָל מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף וְיוֹדֵעַ לְהַלְבִּישׁ הַפָּנִים שֶׁל הַתּוֹרָה בְּכָל מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם. וְעַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא הוּא מְעוֹרֵר מֵהַשֵּׁנָה שֶׁבָּא עַל-יְדֵי הִתְגַּבְּרוּת מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם הַזֶּה עַל עֲבוֹדַת הַתּוֹרָה, כִּי הוּא מְגַלֶּה שֶׁגַּם בְּכָל מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם הַזֶּה בְּכֻלָּם מְלֻבָּשׁ תּוֹרָה נִפְלָאָה, עַל-יְדֵי שֶׁיָּכוֹל לְסַפֵּר סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת מֵעִסְקֵי הָעוֹלָם הַזֶּה וּלְהַלְבִּישׁ בָּהֶם הַפָּנִים שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הוּא מְגַלֶּה שֶׁהַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְלֻבֶּשֶׁת וְנֶעְלֶמֶת בְּכָל מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם הַזֶּה וְעַל-יְדֵי-זֶה מְבַטֵּל הַשֵּׁנָה מֵהָעוֹלָם שֶׁבָּא עַל-יְדֵי הִתְגַּבְּרוּת מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם עַל עֲבוֹדַת הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל, מֵאַחַר שֶׁהוּא מְגַלֶּה שֶׁגַּם בְּכָל מַעֲשֵׂה הָעוֹלָם הַזֶּה מְלֻבָּשׁ תּוֹרָה וְכַנַּ"ל:

אות ב[עריכה]

וְזֶהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת נְדָרִים שֶׁהֵם נִמְשָׁכִים מִמָּקוֹם גָּבֹהַּ מְאֹד כַּיָּדוּעַ מִבְּחִינַת תּוֹרָה הַנֶּעְלֶמֶת, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הוּא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כַּנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְגַלִּין שֶׁבְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁל הָעוֹלָם נֶעְלָם תּוֹרָה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ לוֹ כֹּחַ עַל-יְדֵי הַנֶּדֶר לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. שֶׁזֶּהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְגַלִּין שֶׁבְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם יֵשׁ תּוֹרָה וְכַנַּ"ל. נִמְצָא, שֶׁנְּדָרִים הֵם בִּבְחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל הַצַּדִּיקִים שֶׁעַל יָדָם מְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה. וְזֶהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁעַל-יְדֵי הַנְּדָרִים מְעוֹרְרִין אֶת עַצְמָם לְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, שָׁרֵי לֵהּ לֶאֱנָשׁ לְמִינְדָּר לְזֵרוּזֵי נַפְשֵׁהּ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, נִשְׁבַּעְתִּי וַאֲקַיֵּמָה לִשְׁמֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ, הַיְנוּ כַּנַּ"ל. כִּי הַנְּדָרִים יֵשׁ לָהֶם כֹּחַ לְעוֹרֵר אֶת הָאָדָם לְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרָה, כִּי הֵם בִּבְחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל שֶׁעַל יָדָם מְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה וְזוֹכִין לְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרָה וְכַנַּ"ל: וְזֶהוּ, אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַה' נָדַר לַאֲבִיר יַעֲקֹב וְכוּ' אִם אֶתֵּן שְׁנָת לְעֵינָי לְעַפְעַפַּי תְּנוּמָה וְכוּ'. כִּי נֶדֶר וּשְׁבוּעָה מְבַטֵּל הַשֵּׁנָה וְהַתְּנוּמָה, כִּי הֵם בִּבְחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה כַּנַּ"ל:

אות ג[עריכה]

וְעַל-יְדֵי הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה זוֹכִין לִפְקִידוֹת עֲקָרוֹת, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם, עַיֵּן שָׁם. וְעַל-כֵּן חַנָּה כְּשֶׁבִּקְּשָׁה לִהְיוֹת נִפְקֶדֶת נָדְרָה נֶדֶר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַתִּדֹּר נֶדֶר וַתִּתְפַּלֵּל עַל ה'. כִּי נֶדֶר הוּא בִּבְחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לִפְקִידוֹת עֲקָרוֹת וְכַנַּ"ל:

אות ד[עריכה]

וְזֶהוּ בְּחִינַת פֶּסַח, כִּי עִקַּר יְצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַגָּלֻיּוֹת הוּא עַל-יְדֵי בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה הַנַּ"ל שֶׁהוּא עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת וְכוּ' כַּנַּ"ל. כִּי זֶה יָדוּעַ שֶׁהַגָּלוּת הִוא בְּחִינַת שֵׁנָה וְהַגְּאֻלָּה הִיא בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, בְּשׁוּב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים וְכוּ'. וְעַל-כֵּן נֶאֱמַר בַּגָּלוּת, עוּרָה לָמָּה תִישַׁן ה' הָקִיצָה וְכוּ'. וּבִישׁוּעָה וּגְאֻלָּה נֶאֱמַר וַיִּקַץ כְּיָשֵׁן ה'. וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה שֶׁהִוא בְּחִינַת יְצִיאַת מִצְרַיִם, הִוא עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת וְכוּ'.וְעַל-כֵּן לֹא הִתְחִיל אֶת הַתּוֹרָה מִמִּצְוֹת כִּי אִם מִבְּרֵאשִׁית, וּמְסַפֵּר כַּמָּה מַעֲשִׂיּוֹת וּמַלְבִּישׁ בָּהֶם אֶת הַתּוֹרָה שֶׁהִוא כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מִבְּרֵאשִׁית עַד הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם שֶׁהִיא מִצְוָה רִאשׁוֹנָה. וְזֶה שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י, לֹא הָיָה צָרִיךְ לְהַתְחִיל אֶת הַתּוֹרָה אֶלָּא מֵהַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם וְכוּ' אֶלָּא כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ וְכוּ', הַיְנוּ בִּשְׁבִיל לִכְבֹּשׁ אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהִוא עִקַּר בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה בְּחִינַת יְצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁעִקָּרוֹ הָיָה כְּדֵי לָבֹא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא מִשָּׁם לְהָבִיא אוֹתָנוּ אֶל הָאָרֶץ וְכוּ' שֶׁהִוא בְּחִינַת בְּשׁוּב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים וְכוּ'. כִּי שִׁיבַת צִיּוֹן, דְּהַיְנוּ לָצֵאת מֵהַגָּלוּת וְלָשׁוּב לְצִיּוֹן שֶׁהִוא קְדֻשַּׁת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, זֶהוּ בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה, בְּחִינַת הָיִינוּ כְּחֹלְמִים, כִּי אַחַר כָּךְ כְּשֶׁנִּתְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה וְיוֹצְאִין מֵהַגָּלוּת וְשָׁבִין לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יוֹדְעִין שֶׁכָּל הַגָּלוּת הָיָה בְּחִינַת שֵׁנָה וַחֲלוֹם. וְזֶהוּ בְּחִינַת הַנַּ"ל (לְעִנְיַן נֶדֶר בְּאוֹת א), אִם אֶתֵּן שְׁנָת לְעֵינָי וְכוּ' עַד אֶמְצָא מָקוֹם לַה' מִשְׁכָּנוֹת לַאֲבִיר יַעֲקֹב. כִּי עִקַּר שְׁלֵמוּת הַגְּאֻלָּה הוּא רַק כְּשֶׁנִּשְׁלָם בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וְעַל-כֵּן בְּכָל פַּעַם שֶׁאָנוּ מְבַקְּשִׁין עַל הַגְּאֻלָּה אָנוּ מְבַקְּשִׁין הָעִקָּר שֶׁיִּבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ, כִּי זֶה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַגְּאֻלָּה שֶׁהִוא בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה, בְּחִינַת אִם אֶתֵּן שְׁנָת לְעֵינָי לְעַפְעַפַּי תְּנוּמָה עַד אֶמְצָא מָקוֹם לַה' וְכוּ', דְּהַיְנוּ בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכַנַּ"ל. כִּי כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נִבְנָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ נֶאֱמַר, כִּי לֹא בָּאתֶם עַד עַתָּה אֶל הַמְּנוּחָה וְאֶל הַנַּחֲלָה וְכוּ', כִּי עִקַּר שְׁלֵמוּת הַגְּאֻלָּה הִוא בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכַנַּ"ל:

אות ה[עריכה]

אֲבָל יֵשׁ שֶׁמְּעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת בְּקֶרֶב שָׁנִים, בְּחִינַת שִׁבְעִים שָׁנִים שִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה וְכוּ'. אֲבָל יֵשׁ שֶׁנָּפְלוּ מִכָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים שֶׁצְּרִיכִין לְעוֹרְרָם בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת שֹׁרֶשׁ שֶׁל כָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה הַנִּמְשָׁכִין מֵהֶם וְכוּ'. וְכָל הַגְּאֻלּוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה כֻּלָּם הָיָה הָעִקָּר עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל בְּקֶרֶב שָׁנִים וּמֵחֲמַת זֶה הָיָה אַחֲרֵיהֶם חֻרְבָּן, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁהַצַּדִּיקִים שֶׁעָסְקוּ בַּגְּאֻלָּה, וּבִפְרָט מֹשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַגְּאֻלּוֹת שֶׁכֻּלָּם עַל יָדוֹ בְּוַדַּאי יָדְעוּ גַּם בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת, אֲבָל עֲדַיִן לֹא הִגִּיעַ הָעֵת לַעֲסֹק בָּזֶה בִּשְׁלֵמוּת אָז בִּשְׁעַת יְצִיאַת מִצְרַיִם כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה שֶׁאֵין אַחֲרֶיהָ גָּלוּת, כִּי אָז עֲדַיִן הָיָה קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה שֶׁעֲדַיִן לֹא הִתְחִיל לְהִתְגַּלּוֹת שׁוּם פָּנִים מֵהַתּוֹרָה וְהָיְתָה עֲדַיִן כָּל הַתּוֹרָה בְּהֶסְתֵּר וּבְהֶעְלֵם גָּדוֹל, עַל-כֵּן לֹא הָיָה בְּאֶפְשָׁר לְהַמְשִׁיךְ וּלְהָאִיר מִיָּד סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת הַנַּ"ל. עַל-כֵּן הָיְתָה עִקַּר הַגְּאֻלָּה עַל-יְדֵי בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל בְּקֶרֶב שָׁנִים שֶׁהֵם בְּחִינַת שִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה. וְאַחַר כָּךְ כְּשֶׁיָּצְאוּ מֵהַגָּלוּת זָכוּ עַל-יְדֵי-זֶה לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה בְּשָׁבוּעוֹת. וְאָז נִתְגַּלּוּ בְּחִינַת הַשִּׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, פָּנִים בְּפָנִים דִּבֵּר ה' עִמָּכֶם, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר שְׁלֵמוּת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה, כִּי בִּשְׁעַת הַגָּלוּת, שֶׁהִוא בְּחִינַת שֵׁנָה, אִי אֶפְשָׁר לְעוֹרֵר עַל-יְדֵי הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה בְּעַצְמָהּ וְצָרִיךְ לְהַלְבִּישׁ הַתּוֹרָה בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, וְעַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא מְעוֹרְרִין מֵהַשֵּׁנָה וּמוֹצִיאִין מֵהַגָּלוּת. וְאַחַר כָּךְ כְּשֶׁיּוֹצְאִין מֵהַגָּלוּת מִבְּחִינַת שֵׁנָה אָז מְגַלִּין הַתּוֹרָה שֶׁהָיְתָה מְלֻבֶּשֶׁת בְּהַסִּפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַתַּן תּוֹרָה אַחַר יְצִיאַת מִצְרַיִם אַחַר שֶׁסִּפֵּר כָּל הַמַּעֲשִׂיּוֹת הַקְּדוֹשִׁים מִבְּרֵאשִׁית עַד מַתַּן תּוֹרָה וְכַנַּ"ל. אֲבָל עִקַּר כָּל הַמַּעֲשִׂיּוֹת וְהִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה עַל יָדָם הָיָה הָעִקָּר מִבְּחִינַת בְּקֶרֶב שָׁנִים הַנַּ"ל. אַף-עַל-פִּי שֶׁנֶּעְלָם וּמְרֻמָּז בָּהֶם גַּם סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁהֵם שֹׁרֶשׁ הַכֹּל שֹׁרֶשׁ כָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים כַּנַּ"ל, אַף-עַל-פִּי-כֵן עִקַּר הַגְּאֻלָּה וְהִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה הָיָה עַל-יְדֵי בְּחִינַת בְּקֶרֶב שָׁנִים הַנַּ"ל. כִּי קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה אִי אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל מִסִּפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת הַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הָיָה אַחַר כָּךְ כַּמָּה גָּלֻיּוֹת עַד שֶׁבָּאנוּ לַגָּלוּת הָאָרֹךְ הַמַּר הַזֶּה וְעִקַּר הַגָּלוּת נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הַנְּפָשׁוֹת שֶׁנָּפְלוּ מִכָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְעוֹרְרָם כִּי אִם עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת. וּבִשְׁבִיל זֶה מֵאֵן בִּשְׁלִיחוּתוֹ וְאָמַר, שְׁלַח נָא בְּיַד תִּשְׁלָח. כִּי יָדַע שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִגְמֹר הַגְּאֻלָּה בִּשְׁלֵמוּת אָז. וְזֶה בְּחִינַת אהיה אֲשֶׁר אהיה, אהיה דָּא אֲנָא זָמִין לֶמֶהֱוֵי, זֶה בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל שֶׁבָּהֶם מְלֻבָּשׁ וְנֶעְלָם הַתּוֹרָה וְעַל-כֵּן הוּא בְּחִינַת אהיה שֶׁהוּא בְּחִינַת הֶעְלֵם וְעִבּוּר כַּמּוּבָא בְּכִתְבֵי הָאֲרִ"י זַ"ל, כִּי שָׁם עֲדַיִן לֹא נִתְגַּלָּה הַתּוֹרָה שֶׁהִוא שְׁמָא דְּקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּחִינַת שֵׁם הֲוָיָה בָּרוּךְ הוּא רַק הוּא עֲדַיִן בִּבְחִינַת אהיה אֲנָא זָמִין לֶמֶהֱוֵי, שֶׁעָתִיד לְהִתְגַּלּוֹת כְּשֶׁיִּתְגַּלּוּ סִתְרֵי הַתּוֹרָה הַמְלֻבָּשִׁים בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה וּבְכָל דִּבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל. וְזֶהוּ שְׁתֵּי פְּעָמִים אהיה בְּחִינַת אהיה אֲשֶׁר אהיה, הַיְנוּ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל. כִּי אהיה אֶחָד זֶה בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל בְּקֶרֶב שָׁנִים. ואהיה שֵׁנִי זֶה בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה תִּהְיֶה הַגְּאֻלָּה הַשְּׁלֵמָה שֶׁאָנוּ מְצַפִּין אֵלֶיהָ. וְזֶהוּ אהיה עִמָּהֶם בְּצָרָה זוֹ אֲשֶׁר אהיה עִמָּהֶם בְּשִׁעְבּוּד מַלְכֻיּוֹת לְגָאֳלָם מִשָּׁם. כִּי עִקַּר הַקִּיּוּם בְּגָלוּת זֶה וְעִקַּר הַתִּקְוָה לָצֵאת מֵהַגָּלוּת הוּא עַל-יְדֵי בְּחִינוֹת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת וְכַנַּ"ל:

אות ו[עריכה]

וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת סִפּוּר יְצִיאַת מִצְרַיִם, בְּחִינַת כָּל הַמַּרְבֶּה לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח. כִּי עִקַּר הַסִּפּוּר הוּא לְהַזְכִּיר נִפְלְאוֹת ה' וַחֲסָדָיו הָעֲצוּמִים שֶׁהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם בְּאוֹתוֹת נוֹרָאוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה אָנוּ מְקַוִּים וּמְחַכִּים שֶׁגַּם עַתָּה יַעֲשֶׂה עִמָּנוּ נִפְלָאוֹת וְיוֹצִיאֵנוּ מִגָּלוּת הָאָרֹךְ הַזֶּה בִּבְחִינַת כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת וְכַמּוּבָא מִזֶּה. כִּי עַל-יְדֵי רִבּוּי הַסִּפּוּר מִיצִיאַת מִצְרַיִם, שֶׁהוּא בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל בְּקֶרֶב שָׁנִים, עַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִים לְהַמְשִׁיךְ עָלֵינוּ הֶאָרָה מִבְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת הַנַּ"ל. כִּי מְבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְעוֹרֵר מֵהַשֵּׁנָה כִּי אִם כְּשֶׁמִּתְעוֹרְרִין תְּחִלָּה מֵעַצְמוֹ, כִּי צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא וְכוּ' וְעִקַּר אֲרִיכַת הַגָּלוּת הוּא רַק מֵחֲמַת זֶה, כִּי בְּוַדַּאי הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁבְּכָל דּוֹר הָיָה לָהֶם כֹּחַ לְעוֹרְרֵנוּ מִשְּׁנָתֵנוּ וּלְהוֹצִיאֵנוּ מֵהַגָּלוּת בְּעֹצֶם כֹּחָם הַנִּפְלָא. אַךְ עִקַּר הַמְּנִיעוֹת הִיא מִצִּדֵּנוּ מֵחֲמַת שֶׁאֵין אָנוּ מִתְעוֹרְרִים כָּרָאוּי כְּלָל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה אִי אֶפְשָׁר לְהַצַּדִּיקִים לְעוֹרְרֵנוּ הֵם בְּעַצְמָם בִּבְחִינַת אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ, כַּמּוּבָא. וּבְעִנְיָן זֶה יֵשׁ נִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת וְנוֹרָאוֹת נִפְלְאוֹת תְּמִים דֵּעִים. וְזֶה כָּל עִנְיַן הַנְּסִיעוֹת לְצַדִּיקִים בִּשְׁבִיל הָאֱמֶת כְּדֵי לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ. וְהַכֹּל כְּפִי כַּוָּנַת הַלֵּב בֶּאֱמֶת, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ יוֹדֵעַ הָאֱמֶת מַה כַּוָּנָתוֹ בִּנְסִיעָתוֹ אִם בִּשְׁבִיל מָמוֹן וְכָבוֹד וְנִצָּחוֹן וְכַיּוֹצֵא, אִם בִּשְׁבִיל הָאֱמֶת לַה' יִתְבָּרַךְ כְּדֵי שֶׁיִּתְעוֹרֵר מִשְּׁנָתוֹ הָעֲצוּמָה וְלָשׁוּב לַה' יִתְבָּרַךְ. וּמִי שֶׁמְּכַוֵּן בִּשְׁבִיל הָאֱמֶת זֶהוּ בְּחִינַת אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא, וַאֲזַי אַף-עַל-פִּי שֶׁהַהִתְעוֹרְרוּת בְּקַטְנוּת מְאֹד וְקָשֶׁה לוֹ לְהִתְעוֹרֵר מִשְּׁנָתוֹ עַל-יְדֵי הִתְעוֹרְרוּת קָטָן כָּזֶה אַף-עַל-פִּי-כֵן ה' יִתְבָּרַךְ מְרַחֵם עָלָיו וּמְקָרְבוֹ לְצַדִּיקֵי אֱמֶת כָּזֶה, שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ לְעוֹרְרוֹ עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל וְכַמְבֹאָר שָׁם מִזֶּה בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן לֹא הָיָה אֶפְשָׁר בְּעֵת יְצִיאַת מִצְרַיִם לְעוֹרְרָם עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת, כִּי אָז הָיָה קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה לְגַמְרֵי וְלֹא הָיָה אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא. רַק ה' יִתְבָּרַךְ בְּרַחֲמָיו וְנִפְלְאוֹתָיו סִבֵּב שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם אֵיזֶה הִתְעוֹרְרוּת מְעַט עַל-יְדֵי הַמִּצְוֹת שֶׁמָּסַר לָהֶם דַּם פֶּסַח וְדַם מִילָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה הָיוּ יְכוֹלִין לְעוֹרְרָם וּלְגָאֳלָם כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ, הָיָה רַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ אוֹמֵר וְכוּ', כַּמּוּבָא בְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י: כִּי בְּעִנְיַן הָאִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא הוּא נִפְלְאוֹת חֲסָדָיו, כִּי בֶּאֱמֶת הַכֹּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ אַף-עַל-פִּי-כֵן לִפְטֹר בְּלֹא כְלוּם אִי אֶפְשָׁר וּבְהֶכְרֵחַ שֶׁיִּהְיֶה אֵיזֶה הִתְעוֹרְרוּת מִלְּמַטָּה וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן אָז קֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה לֹא הָיָה מַסְפִּיק הִתְעוֹרְרוּת שֶׁלְּמַטָּה כִּי אִם לְעוֹרְרָם עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת בְּקֶרֶב שָׁנִים, וְגַם זֶה הָיָה בְּחֶסֶד נִפְלָא, כִּי לֹא הָיוּ כְּדַאי לְהִגָּאֵל, כַּמּוּבָא. אֲבָל עַכְשָׁו שֶׁכְּבָר זָכִינוּ לְקַבָּלַת הַתּוֹרָה וְכָל יִשְׂרָאֵל אֲפִלּוּ פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל מְקַיְּמִין כַּמָּה מִצְוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, עַל-כֵּן יֵשׁ כֹּחַ בְּהַצַּדִּיקִים לַעֲסֹק עִמָּנוּ לְעוֹרְרֵנוּ בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת הַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת סִפּוּר יְצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה אָנוּ מַמְשִׁיכִין עָלֵינוּ חֲסָדָיו הַמְרֻבִּים שֶׁנִּזְכֶּה שֶׁיְּעוֹרְרֵנוּ עַתָּה בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל. כִּי אָנוּ מְסַפְּרִין בִּיצִיאַת מִצְרַיִם וְזוֹכְרִין חֲסָדָיו שֶׁעָשָׂה עִמָּנוּ וְהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם עַל-יְדֵי הִתְעוֹרְרוּת מְעַט דִּמְעַט כַּנַּ"ל. כֵּן יַגְדִּיל חַסְדּוֹ עִמָּנוּ עַתָּה שֶׁיִּהְיוּ נֶחְשָׁבִים מְעַט הַמִּצְוֹת שֶׁאָנוּ מְקַיְּמִין עַתָּה לְהִתְעוֹרְרוּת מִלְּמַטָּה, וְעַל-יְדֵי-זֶה יְעוֹרְרֵנוּ מִשְּׁנָתֵנוּ עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַשְּׁנַיִם הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל. וְזֶה כָּל הַמַּרְבֶּה לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם, שֶׁיַּרְבֶּה לְסַפֵּר עַד שֶׁיָּבֹא עַל יָדָם לְעוֹרֵר רַחֲמֵי ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיָּאִיר עָלֵינוּ הִתְעוֹרְרוּת מִסִּפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם מְלֻבָּשִׁים וְנֶעְלָמִים בְּסִפּוּר יְצִיאַת מִצְרַיִם בְּהֶעְלֵם גָּדוֹל, כִּי בֶּאֱמֶת הֵם שֹׁרֶשׁ הַכֹּל כַּנַּ"ל עַד שֶׁיִּזְכֶּה עַל-יְדֵי-זֶה לְהַרְגִּישׁ נִפְלְאוֹת ה' וַחֲסָדָיו עַתָּה גַּם עַתָּה שֶׁעוֹסֵק לְעוֹרְרֵנוּ מִשְּׁנָתֵנוּ עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת 'הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח', וְאִיתָא בַּכְּתָבִים, הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח בַּחֲסָדִים. 'בַּחֲסָדִים' וַדַּאי בְּחִינַת וְרַב חֶסֶד שֶׁהֵם בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת, שֶׁהֵם בְּחִינַת וְרַב חֶסֶד שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ תִּקְוָה לַכֹּל וְכַנַּ"ל:

אות ז[עריכה]

כי עִקַּר הַסִּפּוּר מִיצִיאַת מִצְרַיִם וּמִכָּל הַנִּסִּים וְהַנִּפְלָאוֹת שֶׁה' יִתְבָּרַךְ עוֹשֶׂה עִמָּנוּ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר וּבְכָל שָׁנָה וְשָׁנָה וּבְכָל אָדָם וְאָדָם בִּכְלָל וּבִפְרָט שֶׁהִוא מִצְוָה גְּדוֹלָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, שִׂיחוּ בְּכָל נִפְלְאוֹתָיו, הַכֹּל הוּא בִּשְׁבִיל לְהִתְעוֹרֵר עַל-יְדֵי-זֶה לָשׁוּב לַה' יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי שֶׁאָנוּ רוֹאִין רִבּוּי חֲסָדָיו וְנִפְלְאוֹתָיו שֶׁהוּא מְסַבֵּב עִמָּנוּ לְטוֹבָתֵנוּ כְּדֵי לְזַכּוֹתֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים לְהַכִּיר אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ וְעַל-כֵּן רָאוּי לָנוּ לְהִתְעוֹרֵר בֶּאֱמֶת לְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ. וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לְהַרְבּוֹת לְסַפֵּר בָּהֶם בִּבְחִינַת כָּל הַמַּרְבֶּה לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם וְכוּ'. עַד שֶׁנִּזְכֶּה לְעוֹרֵר רִבּוּי רַחֲמָיו וַחֲסָדָיו עַל-יְדֵי-זֶה עַד שֶׁיְּעוֹרֵר אוֹתָנוּ בִּשְׁלֵמוּת עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת וְרַב חֶסֶד:

אות ח[עריכה]

וְזֶהוּ גְּדוֹלִים מַעֲשֵׂי ה' וְכוּ', בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל, הוֹד וְהָדָר פָּעֳלוֹ, בְּחִינַת ה' פָּעָלְךָ הַנַּ"ל שֶׁמְּרַמֵּז גַּם כֵּן עַל סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל. וְזֶהוּ זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאוֹתָיו חַנּוּן וְרַחוּם ה', כִּי הוּא מֵרִבּוּי רַחֲמָיו וַחֲנִינוֹתָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁעָשָׂה זֵכֶר לְנִפְלְאוֹתָיו וְקָבַע לָנוּ חַג הַפֶּסַח הַקָּדוֹשׁ וְכָל הַיָּמִים טוֹבִים לִזְכֹּר בָּהֶם חֲסָדָיו יִתְבָּרַךְ וּלְסַפֵּר מַעֲשֵׂי ה' וְנוֹרְאוֹתָיו כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִזְכֶּה גַּם עַתָּה לְהִתְעוֹרְרוּת מִשְּׁנָתֵנוּ וְכוּ' וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְכָל הַבְּחִינוֹת הַנֶּאֱמָרִים בַּתּוֹרָה הַנַּ"ל עַד שֶׁזּוֹכִין לַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְזֶהוּ, טֶרֶף נָתַן לִירֵיאָיו בְּחִינַת פַּרְנָסָה וַעֲשִׁירוּת וְכַנַּ"ל. וְזֶהוּ, יִזְכֹּר לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לָעֲשִׁירוּת הַנַּ"ל. וְזֶהוּ, כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ שֶׁהוּא בְּחִינַת כָּל הַתּוֹרָה מִבְּרֵאשִׁית עַד מַתַּן תּוֹרָה, שֶׁהוּא בִּשְׁבִיל לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם, דְּהַיְנוּ אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא עִקַּר שְׁלֵמוּת הַגְּאֻלָּה עִקַּר הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה הַנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁמְּבָאֵר וְהוֹלֵךְ הַכֹּל בְּעִנְיָן זֶה, מַעֲשֵׂה יָדָיו אֱמֶת וּמִשְׁפָּט. כִּי מַעֲשֵׂה יָדָיו, שֶׁהֵם הַמַּעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל, הַכֹּל בֶּאֱמֶת וּבְמִשְׁפָּט, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁהַכֹּל בְּחֶסֶד, אַף-עַל-פִּי-כֵן ה' יִתְבָּרַךְ אוֹהֵב אֱמֶת וּמִשְׁפָּט. וְעַל-כֵּן אֵין אָדָם זוֹכֶה אֲלֵיהֶם כִּי אִם עַל-יְדֵי אֵיזֶה הִתְעוֹרְרוּת מִלְּמַטָּה כַּנַּ"ל. כִּי זֶה יָדוּעַ שֶׁמַּה שֶּׁצְּרִיכִין הִתְעוֹרְרוּת מִלְּמַטָּה הוּא מִצַּד הַמִּשְׁפָּט כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְקַבֵּל שְׂכָרוֹ בֶּאֱמֶת וּבְמִשְׁפָּט. וְזֶהוּ סְמוּכִים לָעַד לְעוֹלָם עֲשׂוּיִים בֶּאֱמֶת וָיֹשֶׁר, כִּי כָּל הַתּוֹרָה וְהַמַּעֲשִׂיּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה מְלֻבָּשׁ וְנֶעְלָם בָּהֶם הַכֹּל נִסְמָךְ זֶה לָזֶה בְּסֶמֶךְ אֱמֶת וְחָזָק בְּאֹפֶן שֶׁיִּהְיֶה בְּחִירָה לְכָל מִי שֶׁיַּחְפֹּץ לָחוּס עַל נַפְשׁוֹ בֶּאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ, יוּכַל לְהִתְעוֹרֵר עַל יָדָם בֶּאֱמֶת וְאִם לָאו לָאו וְהַשּׁוֹמֵעַ יִשְׁמַע וְהֶחָדֵל יֶחְדַּל, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם עַל מַאֲמַר רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל, אֲנָא עָלְמָא בְּחָרוּבָא אִשְׁתַּכַּח וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְזֶהוּ, פְּדוּת שָׁלַח לְעַמּוֹ. כִּי הַפְּדוּת וְהַגְּאֻלָּה הַשְּׁלֵמָה. שֶׁהִוא בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה תָּלוּי בָּזֶה כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ, רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת ה'. כִּי עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל זוֹכִין לְיִרְאָה, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם. וְזֶהוּ, שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עוֹשֵׂיהֶם, שֵׂכֶל טוֹב זֶה בְּחִינַת הִתְבּוֹנְנוּת הַמּוּבָא שָׁם שֶׁזּוֹכִין עַל-יְדֵי עֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהִוא בְּחִינַת עֲשִׂיָּה, בְּחִינַת וּבֵרַכְךָ בְּכָל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה, בְּחִינַת וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ שֶׁבֵּרְכָם שֶׁתִּשְׁרֶה בְּרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם. וְזֶהוּ, שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עֹשֵׂיהֶם, 'עֹשֵׂיהֶם' זֶה בְּחִינַת עֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְשֵׂכֶל טוֹב בְּחִינַת הִתְבּוֹנְנוּת הַנַּ"ל. וְאָז, תְּהִלָּתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד, כִּי עַל-יְדֵי-זֶה תִּהְיֶה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה שֶׁאֵין אַחֲרֶיהָ גָּלוּת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הַכֹּל יוֹדוּ וִיהַלְּלוּ אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ לָעַד וְלָנֶצַח, אָמֵן:

אות ט[עריכה]

וְזֶהוּ, חִנָּם נִמְכַּרְתֶּם וְלֹא בְכֶסֶף תִּגָּאֵלוּ, כִּי אִם מִסִּטְרָא דְּזָהָב, כְּמוֹ שֶׁאִיתָא בְּכַוָּנוֹת פֶּסַח בִּפְרִי עֵץ חַיִּים, עַיֵּן שָׁם. כֶּסֶף זֶה בְּחִינַת עֲשִׁירוּת שֶׁזּוֹכִין עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל בְּקֶרֶב שָׁנִים שֶׁהֵם בְּחִינַת שִׁבְעִים פָּנִים, שֶׁהֵם בְּחִינַת שִׁבְעַת יְמֵי הַבִּנְיָן שֶׁמַּתְחִילִין מֵחֶסֶד, בְּחִינַת כֶּסֶף, וְכָל אֶחָד כָּלוּל מֵעֶשֶׂר הֵם שִׁבְעִים, אֲבָל זָהָב הוּא בִּבְחִינַת בִּינָה שֶׁהִוא בְּחִינַת שֹׁרֶשׁ כָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים, בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁהֵם מִבִּינָה לְמַעְלָה. וְעִקַּר הַגְּאֻלָּה מִמִּצְרַיִם וּמִכָּל הַגָּלֻיּוֹת הַכֹּל מִשָּׁם, כִּי מִסִּטְרָא דְּיוֹבְלָא נָפְקוּ. אַךְ גְּאֻלָּה הָרִאשׁוֹנָה מִמִּצְרַיִם הָיָה שָׁם רַק אֵיזֶה הֶאָרָה בְּעָלְמָא מִבְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת זָהָב, אֲבָל לֶעָתִיד תִּהְיֶה עִקַּר הַגְּאֻלָּה מִשָּׁם וְעַל-כֵּן נִזְכֶּה אָז לַעֲשִׁירוּת עָצוּם מְאֹד כִּפְלֵי כִּפְלַיִם מֵהָעֲשִׁירוּת שֶׁזָּכְרוּ בִּיצִיאַת מִצְרַיִם כַּמְבֹאָר בְּכַמָּה פְּסוּקִים, כִּי הָעֲשִׁירוּת שֶׁל יְצִיאַת מִצְרַיִם בְּחִינַת הָרְכוּשׁ גָּדוֹל הַכֹּל נֶחְשָׁב כְּמוֹ כֶּסֶף לְגַבֵּי זָהָב כְּנֶגֶד הָעֲשִׁירוּת שֶׁל הַגְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה, כִּי אָז נִזְכֶּה לְכָל הוֹן דְּעָלְמָא כְּדֵי לְקַבֵּל עַל-יְדֵי-זֶה הַהִתְבּוֹנְנוּת הַנַּ"ל: וְזֶה בְּחִינַת תּוֹרֵי זָהָב נַעֲשֶׂה לָּךְ עִם נְקֻדּוֹת הַכָּסֶף שֶׁנֶּאֱמַר עַל בִּזַּת הַיָּם שֶׁהָיָה בִּשְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח וְאָז אַחַר כָּךְ הֻתַּר הֶחָמֵץ, כִּי בִּגְמַר הַגְּאֻלָּה שֶׁל מִצְרַיִם שֶׁהוּא בִּשְׁעַת קְרִיעַת יַם סוּף אָז נִמְשַׁךְ עֲלֵיהֶם בְּחִינַת הֶאָרָה יְתֵרָה מִבְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם הָעֲשִׁירוּת גָּדוֹל בְּיוֹתֵר בִּבְחִינַת חֲשִׁיבוּת זָהָב עַל הַכֶּסֶף. וְזֶה מֵחֲמַת שֶׁכְּבָר הָיָה הִתְעוֹרְרוּת יוֹתֵר עַל-יְדֵי שֶׁכְּבָר יָצְאוּ וְהִתְחִילוּ בְּחִינַת יְמֵי הַסְּפִירָה שֶׁהֵם עִקַּר בְּחִינַת אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא שֶׁמְּעוֹרְרִין עַצְמָן לְקַבָּלַת הַתּוֹרָה. וְעַל-כֵּן נִקְרָא בִּזַּת הַיָּם כְּנֶגֶד הָרְכוּשׁ שֶׁל יְצִיאַת מִצְרַיִם בִּבְחִינַת תּוֹרֵי זָהָב וְכוּ'. אֲבָל עִקַּר זֶה הָעִנְיָן בִּשְׁלֵמוּת יִהְיֶה נִגְמָר רַק בְּסוֹף הַגְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה שֶׁיִּתְקַיֵּם עַל-יְדֵי-זֶה תַּחַת הַנְּחֹשֶׁת אָבִיא זָהָב וְכוּ'. וְזֶה בְּחִינַת הֶתֵּר הֶחָמֵץ אַחַר שְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח שֶׁנִּמְשָׁךְ מִבְּחִינַת שְׁתֵּי הַלֶּחֶם שֶׁל שָׁבוּעוֹת שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם, חָמֵץ תֵּאָפֶינָה שֶׁמְּרַמְּזִים עַל גְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה וְכַמּוּבָא מִזֶּה בְּמָקוֹם אַחֵר. כִּי בְּשָׁבוּעוֹת שֶׁכְּבָר זָכִינוּ לְקַבָּלַת הַתּוֹרָה שֶׁנִּתְגַּלּוּ הַשִּׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה שֶׁהָיוּ נֶעְלָמִים בִּבְחִינַת הַסִּפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל בְּקֶרֶב שָׁנִים, עַל-כֵּן עַתָּה יֵשׁ בְּחִינַת אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא יוֹתֵר וִיכוֹלִים לְהַמְשִׁיךְ יוֹתֵר הֶאָרָה מִסִּפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים הַנַּ"ל שֶׁעַל יָדָם תִּהְיֶה הַגְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה שֶׁאָז יִתְקַיֵּם כִּי לֹא בְחִפָּזוֹן תֵּצֵאוּ, שֶׁמֵּחֲמַת זֶה שְׁתֵּי הַלֶּחֶם הֵם מֵחָמֵץ, כִּי עִקַּר אִסּוּר חָמֵץ הוּא מֵחֲמַת הַחִפָּזוֹן, כַּמְבֹאָר בַּתּוֹרָה. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְכוּ'. אֲבָל בִּבְחִינַת גְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה נֶאֱמַר, כִּי לֹא בְחִפָּזוֹן תֵּצֵאוּ. וְעַל-כֵּן בְּשָׁבוּעוֹת שֶׁנִּמְשָׁךְ הֶאָרָה מִשָּׁם נֶאֱמַר חָמֵץ תֵּאָפֶינָה וְכוּ'. וּמִשָּׁם הֶתֵּר הֶחָמֵץ אַחַר שְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח וְכַנַּ"ל. וּמֵחֲמַת זֶה מֵאֵן מֹשֶׁה בִּשְׁלִיחוּתוֹ מֵחֲמַת שֶׁיָּדַע שֶׁיֶּחֶטְאוּ אַחַר כָּךְ וְיִהְיֶה נֶחֱרַב הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ פַּעֲמַיִם, כִּי יָדַע שֶׁבְּהֶכְרֵחַ לִגְמֹר הַגְּאֻלָּה עַל-יְדֵי בְּחִינַת וְרַב חֶסֶד הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַגְּבוֹהִים שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת, אֲבָל ה' יִתְבָּרַךְ הִכְרִיחוֹ לֵילֵךְ, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל מֵהֶם וְכַנַּ"ל, כִּי צְרִיכִין תְּחִלָּה לְקַבֵּל הַתּוֹרָה עַל-יְדֵי מְעַט הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁהָיָה לָהֶם אָז. וְאַחַר כָּךְ עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה יִזְכּוּ לְהִתְעוֹרְרוּת יוֹתֵר וְאַף-עַל-פִּי שֶׁיֶּחֶטְאוּ כְּמוֹ שֶׁיֶּחֶטְאוּ אַחַר כָּךְ יֵשׁ תִּקְוָה אַחַר כָּךְ, כִּי מֵאַחַר שֶׁכְּבָר נִמְצֵאת הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם וַאֲפִלּוּ פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל מְלֵאִים מִצְוֹת כָּרִמּוֹן, וּמִכָּל שֶׁכֵּן הַכְּשֵׁרִים וְהַצַּדִּיקִים, עַל-כֵּן יוּכְלוּ גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים לְהַמְשִׁיךְ בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת הַדְרַת פָּנִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְעוֹרְרוּ מֵהַשֵּׁנָה כָּל הַנּוֹפְלִים שֶׁבָּעוֹלָם עַד שֶׁתִּהְיֶה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה שֶׁאֵין אַחֲרֶיהָ גָּלוּת וְכַנַּ"ל:

אות י[עריכה]

כָּל הָעֲשִׁירוּת שֶׁל כָּל הָעוֹלָם נִמְשָׁךְ רַק מֵהַצַּדִּיק שֶׁרַק הוּא זוֹכֶה לַעֲשִׁירוּת אֲמִתִּי שֶׁעַל יָדוֹ מַשִּיג הִתְבּוֹנְנוּת נִפְלָא, עַל-כֵּן כָּל הָעֲשִׁירוּת שֶׁל כָּל הָעוֹלָם מַגִּיעַ רַק לוֹ לְבַדּוֹ. וְזֶה בְּחִינַת יוֹסֵף הַצַּדִּיק שֶׁזָּכָה לַעֲשִׁירוּת עָצוּם מְאֹד לְכָל הוֹן דְּעָלְמָא, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וַיְלַקֵּט יוֹסֵף אֶת כָּל הַכֶּסֶף וְכוּ'. כִּי יוֹסֵף הַצַּדִּיק זָכָה לְהַשִּיג לְסַפֵּר סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת הַחֲלוֹמוֹת שֶׁסִּפֵּר, שֶׁהֵם בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת מִזֶּה הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים בְּתוֹךְ הַשָּדֶה וְכוּ'. גַּם זָכָה לְסַפֵּר סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁזֶּה בְּחִינַת סִפּוּר הַחֲלוֹם הַשֵּׁנִי שֶׁהוּא, וְהִנֵּה הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְאַחַד עָשָׂר כּוֹכָבִים מִשְׁתַּחֲוִים לִי. כִּי כָּל הַזְּמַן שֶׁל כָּל הָאָדָם שֶׁבְּזֶה הָעוֹלָם הַכֹּל נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְהַכּוֹכָבִים שֶׁעַל יָדָם נֶחְשָׁב הַזְּמַן. וּמֵאַחַר שֶׁהוּא זָכָה לְסַפֵּר שֶׁהַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְכוּ' מִשְׁתַּחֲוִים אֵלָיו,, זֶהוּ בְּחִינַת שֶׁכָּל הַזְּמַן בָּטֵל אֵלָיו כִּי הוּא לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן, כִּי הוּא יוֹדֵעַ סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת שֶׁהֵם בִּבְחִינַת לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן. גַּם זָכָה יוֹסֵף לָדַעַת כָּל מַה שֶּׁמְּלֻבָּשׁ וְנֶעְלָם בְּסִפּוּרֵי הַמַּעֲשִׂיּוֹת שֶׁהָעוֹלָם מְסַפְּרִין ]כְּמוֹ שֶׁמּוּבָא בְּהַקְדָּמַת הַסִּפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת בְּשֵׁם הַבַּעַל שֵׁם טוֹב זַ"ל שֶׁבְּכָל הַמַּעֲשִׂיּוֹת שֶׁל הָעוֹלָם יֵשׁ בָּהֶם דְּבָרִים גְּנוּזִים, עַיֵּן שָׁם[ וְזֶהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁיָּדַע יוֹסֵף לִפְתֹּר הַחֲלוֹמוֹת שֶׁל פַּרְעֹה וְשֶׁל שַׂר הַמַּשְׁקִים וְהָאוֹפִים. כִּי כָּל הַחֲלוֹמוֹת שֶׁסִּפְּרוּ הֵם בְּחִינַת סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, כִּי הַחֲלוֹם הָיָה סִפּוּר מַעֲשֶׂה שֶׁרָאָה שֶׁבַע פָּרוֹת טוֹבוֹת וְשֶׁבַע רָעוֹת וְכוּ' וְכֵן כֻּלָּם. וְיוֹסֵף יָדַע הַסּוֹד כָּל מַה שֶּׁנֶּעְלָם וּמְלֻבָּשׁ בָּהֶם. וְעַל-כֵּן רָאוּ אֵלּוּ הַמַּעֲשִׂיּוֹת בַּחֲלוֹם, כִּי הַמַּעֲשִׂיּוֹת בָּאוּ רַק בִּשְׁבִיל הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה עַל-כֵּן נִתְגַּלּוּ לָהֶם בַּחֲלוֹם בַּשֵּׁנָה. וְזֶה שֶׁהִתְפַּלֵּא פַּרְעֹה וְאָמַר לְיוֹסֵף כְּשֶׁפָּתַר לוֹ חֲלוֹמוֹ, אַחֲרֵי הוֹדִיעַ אֱלֹקִים אוֹתְךָ אֶת כָּל זֹאת אֵין נָבוֹן וְחָכָם כָּמוֹךָ, אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל-פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי וְכוּ'. הַיְנוּ שֶׁאָמַר לוֹ מֵאַחַר שֶׁאַתָּה מַשִּיג כָּל זֶה נִמְצָא שֶׁזָּכִיתָ לְעוֹרֵר מֵהַשֵּׁנָה עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּוַדַּאי אֵין נָבוֹן וְחָכָם כָּמוֹךָ וְאַתָּה צָרִיךְ עֲשִׁירוּת מֻפְלָג, עַל-כֵּן אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְכוּ' וַאֲנִי מוֹסֵר לְךָ כָּל הָעֲשִׁירוּת שֶׁלִּי, כִּי לְךָ מַגִּיעַ כָּל הָעֲשִׁירוּת בִּשְׁבִיל הַהִתְבּוֹנְנוּת, כִּי אֵין נָבוֹן וְחָכָם כָּמוֹךָ וְכַנַּ"ל: