כתובת ריגייו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
V03p128a01 Ketubah.jpg

זוהי גרסה טקסטואלית של הכתובה המופיעה בתמונה בצד שמאל. הטקסט כתוב בשפה הארמית.

בסימנא טבא ובמזלא מעליא

ברביעי בשבת שלשה עשר יום לחדש אב שנת חמשת אלפים וחמש מאות וחמשים
וחמש לבריאת העולם התאריך העברי - י"ג באב שנת ה'תקנ"ה
למנין שאנו מנין פה ריגייו מתא דיתבא על נהר קרוסטולו שם נהר בריגייו ומי בארת בארות. נהוג בשטרות לציין את כל מקורות המים של מקום הכתיבה
בא הבחור המפואר והיקר כמה"ר אברהם מזל טוב בן המנוח המרומם כמה"ר זכריה
פונטאנילה זלה"ה ואמר לה להדא בתולתא הצנועה המהוללה ומשכלת מרת ג'ינטילה
מב"ת ברכת החיים לנשים: מנשים באהל תבורך בת המאור הגדול מעוז ומגדול הרב המופלא כמוהר"ר ישעיהו קרמי נר"ו נטריה רחמנא ופרקיה. ברכת החיים לגברים: ישמרהו הרחמן ויפדהו הוי לי
לאנתו כדת משה וישראל ואנא בס"ד ר"ת:בסיעתא דשמיא - בעזרת השמיים אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס ואכסה יתיכי כהלכת
גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכסין ית נשיהון בקושטא ויהיבנא
ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזו ליכי ומזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעל לותיכי
כארח כל ארעא וצביאת מרת ג'ינטילה בתולתא דא תמא והות ליה לאנתו ודא נדוניא
ותוספתא קבילית עלי ועל ירתאי בתראי להתפרעא מכל שפר ארג נכסין וקנינין
דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקני נכסין דאית להון אחריות קרקעות ואגבן ובקניין אגב. שכן מטלטלין נקנין אגב מקרקעין
דלית להון אחריות מטלטלין דכולהון יהון אחראין וערבאין ואפותיקאין למפרע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא ותוספתא ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובמותא ח"ו ר"ת:חס ושלום מן יומא
דנן ולעלם מהיום המדובר עד עולם
ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא ותוספתא קבל עליו כמה"ר
אברהם מזל טוב חתן דנן כאחריות וחומר כל שטרי כתובות דנהיגי בבתולות
ישראל הצנועות והכשרות העשויות ככל תקוני חז"ל ר"ת:חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי וקנינא אנן סהדי דחתימי לתתא מיד כמה"ר אברהם
מזל טוב יצו בן כמה"ר זכריה פונטאנילה זללה"הה חתן דנן לזכות
הכבודה כלתו מרת גינטילה בת כמוהר"ר ישעיהו קרמי נר"ו בתולתא דא
מב"ת מנשים באהל תבורך על כל מאי דכתיב ומפרש לעיל במנא דכשר למקנייא ביה והכל שריר וקיים