לדלג לתוכן

בעל הטורים על התורה/במדבר/לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פרשת מסעי

[עריכה]

במדבר פרק-לג

(א) אלה מסעי. מוצאיהם למסעיהם. ובתר הכי הפך וכתב ואלה מסעיהם למוצאיהם לומר שהכל היה ע"פ ה' בין מסע בין מוצא:

(ג) ויסעו מרעמסס. ובתר הכי כתיב ויסעו בנ"י מרעמסס מתחלה נסעו בערבוביא ערב רב ביניהם ואח"כ כשמספר המסעות כולם הזכיר בני ישראל כי הפרידו ערב רב מביניהם:

יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל. מצרים. לומר שגם ערב רב שהם מצרים יצאו ביד רמה לעיני שאר מצרים:

(ד) ומצרים. ב' ר"פ ומצרים מקברים ?? ומצרים ילד את לודים לומר שאפי' אותם שכבר מתו רובם נחטטו:

מקברים. ב' ומצרים מקכרים מקברים את העוברים בפ' גוג והיינו דכתיב כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צוד:

(ה) בסכות. ששם נסתככו בענני כבוד:

(ז) וישב על פי החירות. ואינו אומר וישובו מלמד שכולם היה להם לב אחד לעשות כן ע"פ ציווי של משה:

על פי החירות. ובפרשת ויהי בשלח אומר לפני פי החירות מלמד שאמר להם משה ע"פ ה' אני אומר לכם שתהיו בני חורין:

(ח) ויסעו מפני החירות. היל"ל מפי החירות אלא ויסעו ביד רמה מפני שהבטיחן שיהיו בני חורין:

(ט) ויבאו אילמה. ולא אמר ויחנו באילם מלמד שלא היה דעתם לחנות שם עד שנעשה להם נס שמצאו י"ב עינות מים ואז חנו שם:

(יא) מדבר סין. מתחלה נקרא מדבר סין ולבסוף נקרא סיני שנתוסף לו יו"ד כנגד יו"ד דברות. סי"ן ימים הי' משה בהר:

(יב) בדפקה. שם דפק לבם שלא היה להם לחם:

(יג) באלוש. נתן להם המן בזכות לושי ועשי עגות:

(יח) ברתמה. ע"ש המרגלים שנאמר חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים:

(כא) ויחנו ברסה. שנתרוססו שם:

(כב) בקהלתה. ע"ש ויקהל עליהם קרח את וגו':

(כה) במקהלות. ע"ש ויקהלו על משה ועל אהרן:

במקהלות. ב'. הכא ואידך במקהלות ברכו אלהים דרשינן מיניה שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה על הים וזהו ויסעו מחרדה פי' מחרדת מצרים שהיה נוסע אחריהם ויחנו במקהלות מלמד שנעשו קהלות קהלות לו' שירה:

(נב) ואבדתם. ב' הכא ואידך ואבדתם את שמם. משכיותם. היינו בית עכו"ם שלהם והמאבד ע"ז צריך לשרש אחריה דכתיב ואבדתם את שמם:

(נד) והתנחלתם. ב'. הכא ואידך גבי עבד דעבד איתקש לקרקעות:

והתנחלתם. ד"פ נחלה בפסוק שכל א' הי"ל בד' מקומות בהר ובמישור ובשפלה ובחוף הים והפסוק מתחיל ומסיים בנחלה לומר שבמקום שיצא הגורל אפי' רחוק זה מזה אין לשנות:

(נה) ולצנינים. לשון צנה שיבאו עליהם במגן וצנה: