חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 930, 1425, 1433.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”בית דין צבאי“ – כמשמעותו בסעיף 183 לחוק השיפוט הצבאי;
”הודעה על מצב חירום מיוחד“ – הודעה שפרסם שר המשפטים לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991, בדבר החלת תקנות 3 עד 5 לאותן תקנות על בתי המשפט;
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
קיום דיון בהליך פלילי בלא נוכחות כלוא [תיקון: תש״ף]
על אף הוראות כל דין בעניין נוכחות הצדדים לדיון ובאי כוחם, לגבי הליך פלילי המתקיים בבית דין צבאי מכוח חוק השיפוט הצבאי, שנשיא בית הדין לא הורה לקיימם בנוכחות כלואים לפי תקנה 4 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי משפט ובבתי הדין), התש״ף–2020, יחולו ההוראות להלן:
(1)
(א)
נדרשה לפי דין נוכחותו של כלוא בדיון, יתקיים הדיון בהשתתפותו של הכלוא באמצעות מכשיר טכנולוגי שתקצה המשטרה הצבאית והמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו כלוא – באמצעות מכשיר כאמור המאפשר העברת קול בלבד, והכול באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בכלוא בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), מצא נשיא בית דין צבאי כי קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחותו של הכלוא, כי דחיית הדיון או קיומו לפי הוראות פסקת משנה (א) יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בכלוא וכי על בית הדין הצבאי להתרשם מהכלוא פנים אל פנים, רשאי הוא, באופן חריג, להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של הכלוא, וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים והמשטרה הצבאית; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על כלוא שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, או מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף–2020;
(2)
על דיון לפי פסקה (1), יחולו הוראות אלה:
(א)
הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של הכלוא, ואם אינו מיוצג ימנה לו בית הדין הצבאי סניגור;
(ב)
תתאפשר שיחה חסויה בין הכלוא לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ משפטי בלבד; הוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לגבי שיחה כאמור;
(ג)
הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי הכלוא, הסניגור, השופט והתובע, לפי העניין, ישמעו ויראו זה את זה, במהלך הדיון, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;
(3)
הוראות פסקאות (1) ו־(2) לא יחולו על דיון בהליך פלילי שחלות לגביו תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש״ף–2020.
השתתפות כלוא באמצעי טכנולוגי בדיון שבו נשמעת עדות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2]
(א)
על אף הוראות תקנות אלה, לא יורה בית הדין הצבאי על השתתפותו של עצור או אסיר בדיון באמצעי טכנולוגי, בדיון שבו נשמעת עדות לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי, אלא בהסכמת הצדדים; לעניין זה הסכמת העצור או האסיר, לפי העניין, תינתן באמצעות סניגורו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת פרקליט צבאי מצא בית הדין כי מדובר במקרה חריג שבו קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המחייבים שמיעת עד באופן דחוף, ולא ניתן להביא את העצור או האסיר לבית הדין לפי תקנה 4 לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020, רשאי בית הדין להורות על השתתפותו של העצור או האסיר בדיון באמצעי טכנולוגי ובלבד ששוכנע כי מתקיימים שני אלה:
(1)
לא ניתן לדחות את הדיון למועד אחר;
(2)
השתתפות העצור או האסיר באמצעי טכנולוגי לא תביא לפגיעה בו.
הסכמת כלוא להשתתפות בדיון באמצעי טכנולוגי [תיקון: תש״ף, תש״ף־2]
על אף האמור בתקנה 2, הסכים העצור או האסיר להשתתף בדיון בעניינו, שהורה נשיא בית הדין הצבאי לקיימו בנוכחותו לפי תקנה 4 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי משפט ובבתי הדין), התש״ף–2020, יחולו על השתתפותו תקנות אלה; לעניין זה הסכמת העצור או האסיר, לפי העניין, תינתן באמצעות סניגורו.
סייג לתחולה [תיקון: תש״ף, תש״ף־2]
תקנות אלה לא יחולו על דיון שבו נשמעת עדותו של עצור או אסיר, לפי סעיפים 364 עד 371 לחוק השיפוט הצבאי.


ב׳ בניסן התש״ף (27 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.