חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2158, 2174, 2558, 2568, 2618, 2620, 2678, 2678, 2679, 2686, 2748.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”בחינות בגרות“ – בחינות בגרות המוכרות על ידי משרד ממשלתי, לרבות בחינות גמר;
”בחינות הסמכה“ – בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;
”בחינות מיון“ – בחינות לקראת לימודים במוסד המקיים פעילות חינוכית;
”בחינות הראמ״ה“ – בחינות, מחקרים וסקרים ארציים ובין־לאומיים שמקיימת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך;
”בית ספר לחינוך יסודי“ – בית ספר שבו קיימות כיתות א׳ עד ט׳, כולן או מקצתן, ובכלל זה בית ספר שפורסמה לגביו הודעה ברשומות לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה;
”בית ספר לחינוך על־יסודי“ – אחד מאלה:
(1)
”בית ספר של חטיבת הביניים“ – כהגדרתו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי״ט–1959, או חטיבת ביניים מוכרת מכוח רובע שנקבע לה, לפי סעיף 2(1) ו־(2) לצו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), התשל״ח–1978;
(2)
בית ספר שניתן בו חינוך על־יסודי וקיימות בו כיתות ט׳ עד י״ב, כולן או מקצתן, ובכלל זה מרכז חינוך טכנולוגי או מפעל תעסוקה לנוער ובית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות;
(3)
מוסד חינוך תרבותי ייחודי;
”בעל מוסד“ – כל אלה:
(1)
במוסד חינוך רשמי, כמשמעותו בחוק לימוד חובה – רשות החינוך המקומית;
(2)
במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי הוראות חוק הפיקוח;
(3)
במוסד חינוך תרבותי ייחודי ובמוסד חינוך במעמד פטור – אדם או תאגיד המפעיל את מוסד החינוך;
(4)
במוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – אדם או תאגיד המפעיל את מוסד החינוך;
”גן ילדים“ – גן ילדים רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה או גן ילדים שחל עליו חוק הפיקוח, לילדים בגילים 3 עד 5;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”התקהלות“ – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;
”חולה“ ו”מגע הדוק“ – כהגדרתם בצו בידוד בית;
”חוק החניכות“ – חוק החניכות, התשי״ג–1953;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”כיתה אורגנית“ – הכיתה הקבועה שעמה נמנה התלמיד;
”מדידת חום“ – מדידת חום לפי הוראות תקנה 5(9);
”מוסד חינוך תרבותי ייחודי“ – כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
”הממונה על החניכות“ – כמשמעותו בחוק החניכות;
”מוסד“ – בית ספר לחינוך יסודי, בית ספר לחינוך על־יסודי, מוסד לחינוך מיוחד, גן ילדים, צהרון, קונסרבטוריון ומרכז העשרה למחוננים;
”מוסד לחינוך מיוחד“ – מוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מקום הפעילות“ – כהגדרתו בסעיף 10(א) לחוק;
”מרכז העשרה למחוננים“ – בית ספר לחינוך יסודי או על־יסודי המקיים כיתות לילדים ולנערים מחוננים;
”עובד משרד החינוך“ – עובד משרד החינוך או מי מטעמו של משרד החינוך, ובכלל זה עובד אגף אכיפה ואגף בקרה במינהל רישוי בקרה ואכיפה במשרד החינוך, הנכנס למקום הפעילות לשם אכיפה, בקרה ופיקוח;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”צהרון“ – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית המשמשת לשהות יומית של חמישה משתתפים או יותר ופועלת לאחר שעות הלימודים, הנתמכת או המפוקחת על ידי משרד החינוך;
”צוות המוסד“ – צוות העובדים הקבוע במוסד;
”קבוצה קבועה“ – הקבוצה הקבועה לתלמיד לאותה פעילות, ובטיול – הקבוצה שאליה הוא משתייך לצורך הפעילות באותו טיול;
”קונסרבטוריון“ – מסגרת המקיימת לימודים לקראת השכלה מקצועית במוזיקה;
”שטח סגור“ – חלל בנוי במבנה עם כניסה נפרדת לאותו חלל, הנפרד מחללים אחרים במבנה או המצוי בקומה נפרדת;
”תלמיד“ – מי שלומד במוסד;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.

פרק ב׳: תנאים כלליים להגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה

פעילות מוסד
(א)
לא תתקיים כל פעילות במוסד אלא בכפוף להוראות החוק ותקנות אלה.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע למידה מרחוק או הוראה מקוונת.
אחריות מנהל מוסד
מנהל מוסד יקבע ויפעיל נוהלי עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה.
אחריות בעל מוסד
בעל מוסד יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה וכן –
(1)
יספק או יבטיח כי יסופקו לעובדים במוסד אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם, ובכלל זה אמצעי לביצוע מדידת חום וציוד מגן אישי, למעט מסכה;
(2)
יספק חומרי ניקוי, חיטוי מניעתי ושמירה על היגיינה אישית לשימוש השוהים במוסד.
בדיקת תסמינים, תשאול והצהרת בריאות
מנהל המוסד יסדיר מנגנון שיבטיח את כל אלה:
(1)
לגבי תלמיד קטין שלא מלאו לו 16 שנים לפחות, תלמיד שלא סיים לימודים בכיתה י׳ לפחות או מי שמלאו לו 16 שנים לפחות שמונה לו אפוטרופוס או שמצבו הבריאותי, הנפשי או השכלי אינו מאפשר לו להצהיר בעד עצמו, תתקבל בתחילת כל יום פעילות הצהרת בריאות לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, חתומה בידי אחראי על הקטין או בידי האפוטרופוס;
(2)
לא התקבלה הצהרת בריאות כאמור בפסקה (1), צוות המוסד ייצור קשר בהקדם עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס, ויתשאל אותו בהתאם לנוסח ההצהרה שבתוספת הראשונה;
(3)
במקרה שבו אין אפשרות ליצירת קשר כאמור בפסקה (2), או אם האחראי על הקטין או האפוטרופוס לא ביצע מדידת חום לקטין, יבצע צוות המוסד מדידת חום או יערוך עמו תשאול, לפי הצורך, בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שבתוספת הראשונה, בהתאמה לרמת הבנתו ולמצבו הרגשי, ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות – באופן נגיש ומותאם לצרכיו;
(4)
לגבי תלמיד קטין שמלאו לו 16 שנים לפחות או שסיים לימודים בכיתה י׳ לפחות ושמצבו הבריאותי, הנפשי והשכלי מאפשר לו להצהיר בעד עצמו, יתקיים בתחילת כל יום פעילות אחד מאלה:
(א)
התלמיד יגיש את ההצהרה לפי הנוסח שבתוספת השנייה חתומה בידיו;
(ב)
תוגש בעד תלמיד כאמור הצהרה חתומה בידי האחראי עליו כאמור בפסקה (1);
(ג)
לא הוגשה הצהרה כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) בתחילת יום הפעילות, צוות המוסד יערוך מדידת חום לתלמיד כאמור ויערוך עמו תשאול, בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שבתוספת הראשונה, בהתאמה לרמת הבנתו ולמצבו הרגשי, ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות – באופן נגיש ומותאם לצרכיו;
(5)
תלמיד בגיר שלא מתקיימות לגביו נסיבות המנויות בפסקה (1), יגיש לצוות המוסד עם כניסתו למוסד באותו יום פעילות את ההצהרה לפי הנוסח שבתוספת השנייה; לחלופין, יבצע צוות המוסד מדידת חום לאותו תלמיד ויערוך עמו תשאול בהתאם לנוסח ההצהרה שבתוספת השנייה;
(6)
כל מי שנמנה עם צוות המוסד יגיש בתחילת יום עבודה את ההצהרה לפי הנוסח שבתוספת השנייה;
(7)
הצהרה לפי תקנה זו יכול שתוגש באמצעים דיגיטליים ייעודיים;
(8)
מנהל המוסד יוודא כי המידע שהתקבל באמצעות הצהרות בריאות יימחק לא יאוחר מתום 24 שעות ממועד קבלתו;
(9)
מדידת חום תיעשה באמצעות אמצעי לא פולשני, שאינו אוגר מידע ביומטרי.
הגבלה על כניסה למקום הפעילות
(א)
מנהל המוסד לא יתיר כניסה למקום הפעילות של כל אלה:
(1)
אדם המחויב בעטיית מסכה ושאינו עוטה מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית;
(2)
במקרים שבהם על סמך ההצהרה, מדידת חום או התשאול לפי הוראות תקנה 5, עולה כי מתקיימים באדם אחד מאלה:
(א)
במהלך 48 השעות האחרונות היו לו תסמינים;
(ב)
הוא חוזר החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;
(ג)
היה לו מגע הדוק עם חולה במהלך השבועיים האחרונים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין תלמיד שמתקיימים בו התנאים בתקנת משנה (א), מנהל המוסד לא ימנע את כניסתו, ויפעל כאמור בתקנה 20.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), לא תותר כניסה למקום הפעילות של –
(1)
מי שנמנה עם צוות המוסד, אם לא הציג בכניסה הצהרה כאמור בתקנה 5(6);
(2)
מי שאינו תלמיד במוסד או נמנה עם צוות המוסד, אלא בהתקיים כל אלה:
(א)
מנהל המוסד או מי שמינה לעניין זה, אישר באופן פרטני את הכניסה בשל נסיבות המצדיקות זאת, ובלבד שלא יימצא בכיתת הגן או בכיתה בבית ספר יותר מאחראי אחד על הקטין בכל זמן; לעניין פסקה זו, ”נסיבות מצדיקות“ – התלמיד חווה קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל הכיתה או מחוצה לה, או נסיבות הקשורות בהליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, שלא ניתן לקיימו מרחוק;
(ב)
נערך עמו תשאול כאמור בתקנה 5 והתבצעה מדידת חום ונמצא כי חום גופו אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס;
(ג)
הוסברו לו הכללים בנוגע לשמירת מרחק לפי תקנות אלה והצורך להישמע להוראות צוות המוסד בעניין תקנות אלה.
(ד)
אדם הנכנס למוסד במסגרת הפעלת סמכויותיו הנתונות לו לפי דין, ובכלל זה במוסד שבפיקוח משרד החינוך – עובד משרד החינוך הנכנס לצורך מילוי תפקידו, ובמוסד שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – עובד המשרד הנכנס לצורך מילוי תפקידו, רשאי להיכנס למוסד, ובלבד שמתקיים האמור בתקנת משנה (ג)(2)(ב).
חובת יידוע
מנהל מוסד יידע עובדים, מבקרים, ספקים ואת כל השוהים במוסד החינוך, ובכלל זה התלמידים שבו, ולעניין קטין ואדם שמונה לו אפוטרופוס – לרבות האחראי על הקטין או האפוטרופוס, בדבר ההוראות שניתנו לפי תקנות אלה לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם במקום הפעילות; יידוע תלמיד במוסד ייעשה בהתאמה לרמת הבנתו, ואם התלמיד או האחראי על הקטין אדם עם מוגבלות – ייעשה היידוע באופן נגיש ומותאם לצרכיו.
הצהרה בדבר יישום התקנות
מנהל מוסד ימסור הצהרה למשרד ממשלתי שהמוסד מצוי תחת פיקוחו בתוך שבוע מיום תחילתן של תקנות אלה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית.
עטיית מסכה [תיקון: תש״ף־3]
(א)
מנהל מוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח את עמידת השוהים במוסד המחויבים בעטיית מסכה, בחובה לעטות מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
נוסף על מי שאינו חייב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה(ב) לצו בידוד בית, חובת עטיית מסכה כאמור לא תחול גם על אלה בזמן פעילות במוסד ובתנאים האלה:
(1)
עובדי מוסד המלווים תלמידים בגן ילדים;
(2)
תלמידים בכיתות א׳ ו־ב׳;
(3)
תלמידים בכיתה ג׳ בזמן השיעורים.
ניקיון המוסד והיגיינה סביבתית
(א)
בעל המוסד יקבע ויפעיל תכנית ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות, הכוללת מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי –
(1)
יתבצע ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות לפי ההוראות שבתוספת השלישית;

הפעולות לניקוי ולחיטוי של מקום הפעילות יבוצעו כך שתימנע, ככל האפשר, הפרעה לשימוש בהתאמות נגישות במוסד;

(2)
יונחו במקום הפעילות פחי אשפה במידה מספקת וירוקנו בטרם התמלאו;
(3)
יוצבו בחדרי השירותים נייר לניגוב וסבון נוזלי במידה מספקת.
(ב)
צוות המוסד יקפיד ככל האפשר על אוורור מקום הפעילות, ובכלל זה באמצעות פתיחת חלונות בשני כיווני אוויר שונים, ככל האפשר.
מעלית
אם מצויה מעלית במוסד, מנהל המוסד יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
היגיינה אישית
(א)
מנהל המוסד ינחה את צוות המוסד להקפיד ככל האפשר על שטיפת ידיים של כלל השוהים במקום הפעילות באופן תכוף, וכן לפני ואחרי ארוחה, פעילות בחצר או עבודה עם ציוד משותף.
(ב)
צוות המוסד ימנע ככל האפשר העברת מזון וציוד אישי בין התלמידים ובכלל זה כלי כתיבה, ציוד לימודי ומשחקים.
(ג)
ציוד ואבזרים המשמשים לפעילות הנערכת על ידי צוות המוסד או על ידי מפעיל חיצוני, ובכלל זה ציוד להפעלה מוזיקלית, למעט ציוד שמשמש את מעביר הפעילות בלבד וציוד שהשימוש בו לא כולל מגע, יהיו נפרדים לכל קבוצה במהלך אותו יום.
(ד)
בסיום כל יום פעילות ידאג בעל המוסד או המפעיל החיצוני, לפי העניין, לניקוי ולחיטוי של הציוד והאבזרים לפי ההוראות לניקוי משטחים שבתוספת השלישית.
(ה)
במקרה שבו עובד המוסד נדרש למגע עם הפרשות גוף, יעטה עובד המוסד כפפות שיסופקו בידי בעל המוסד, ישליך אותן לפח סגור בתום השימוש וישטוף או יחטא את ידיו מיד לאחר מכן.
הגשת מזון וצריכתו, וחדרי אוכל
(א)
מנהל המוסד יבטיח ככל האפשר כי תלמידים האוכלים בשטח סגור במקום הפעילות יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בכיתת הלימוד הקבועה שלהם בשמירת מרחק זה מזה.
(ב)
עובד מוסד העוסק בהכנת מזון ובהגשתו, ובכלל זה עובדי מטבח וחדר אוכל, ילבשו בגדי עבודה נקיים וציוד מגן אישי הכולל, בין השאר, מסכות וכפפות חד־פעמיות שיוחלפו לפי הצורך, וכן אחרי קבלת סחורה, חזרה מהפסקה, פינוי אשפה ועבודות ניקיון.
(ג)
במוסד המפעיל חדר אוכל, מנהל המוסד ינחה את צוות המוסד להבטיח כי יתקיימו תנאים אלה:
(1)
בזמן פתיחת חדר האוכל לארוחות, דלתות חדר האוכל יהיו פתוחות לכניסת תלמידים ועובדי המוסד, ויימנע מגע בידיותיהן;
(2)
באי חדר האוכל יעטו מסכות לפי ההוראות החלות עליהם לפי כל דין וישטפו את ידיהם בכניסתם לחדר האוכל, וכמו כן ישמרו על מרחק בין הסועדים בחדר האוכל;
(3)
הגשת המזון, ובכלל זה שתייה, וחלוקת כלי האוכל, תבוצע בידי עובד מטבח או עובד המוסד ובשימוש במסכה וכפפות;
(4)
ייעשה שימוש במנות ארוזות ואישיות של רטבים, תבלינים וכיוצא באלה, ולא בכלים משותפים, ובכלל זה מלחיות ובקבוקים.
(ד)
במוסד שבו מוגש מזון, המזון יחולק לתלמידים בידי צוות המוסד או באריזות אוכל אישיות.
(ה)
ייעשה שימוש בכלי אוכל ושתייה אישיים, השייכים לתלמיד; על אף האמור, במוסדות שבהם יש צורך בשימוש בכלים רב־פעמיים, יודחו הכלים באמצעות מדיח כלים בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס לפחות, עד לחיטוים; במקרה שבו אין אפשרות הדחה כאמור, ייעשה שימוש בכלים חד־פעמיים.
(ו)
צוות מוסד לא יקיים פעילות הכנת מזון משותפת עם התלמידים.
(ז)
במוסדות שבהם קיים מטבחון לשימוש עובדי המוסד והתלמידים, לא ישהה יותר מאדם אחד בו־זמנית במטבחון אלא אם כן החלל מאפשר שמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
שמירת מרחק
(א)
מנהל המוסד יבטיח, ככל האפשר, כי במקום הפעילות –
(1)
בכל זמן יישמר, ככל האפשר, מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום;
(2)
הפעילות תתקיים, ככל האפשר, במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין השוהים במוסד.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בזמן ביצוע פעילות המחייבת מגע אין חובה לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, כגון במהלך ביצוע פעילות ספורט, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
הגבלה על התקהלות במקום הפעילות
מנהל המוסד יבטיח כי לא תתקיים התקהלות שלא במסגרת הקבוצות הקבועות לפי תקנות אלה.
אנשי צוות המוסד ומקומות ישיבה קבועים
במוסד המחויב לפי הוראות פרק ג׳ לקיים פעילות בקבוצות קבועות –
(1)
מנהל המוסד יקצה עובדים קבועים מצוות המוסד לכל קבוצת תלמידים קבועה, ככל האפשר, ויצמצם את מספר הקבוצות שאליהן ייחשף עובד במוסד, ככל האפשר;
(2)
בפעילות המתקיימת בשטח סגור צוות המוסד ישמור, ככל האפשר, על מקומות ישיבה קבועים של התלמידים.
מפעיל חיצוני
מפעיל חיצוני יהיה רשאי לעבור בין קבוצות תלמידים במספר שלא יעלה על 6 קבוצות קבועות ביום, ומנהל המוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח עמידה בהוראות תקנה זו במוסד.
הקצאת אזורים נפרדים
במוסד שבו מתקיימת הפעילות בקבוצות קבועות לפי הוראות פרק ג׳, מנהל המוסד יפעל כמפורט להלן ובשים לב לצרכים של אנשים עם מוגבלויות –
(1)
יקצה מרחבי פעילות נפרדים במקום הפעילות וימנע ככל האפשר מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות;
(2)
יקצה ככל האפשר מיתקנים נפרדים לשימוש הקבוצות השונות, ובכלל זה תאי שירותים;
(3)
יצמצם ככל האפשר את השימוש במרחבי פעילות משותפים לקבוצות שונות של תלמידים, ובכלל זה מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו;
(4)
יקבע לכל קבוצה זמני הפסקה נפרדים וזמני שהייה נפרדים בחצר; במקרה שבו אין אפשרות לקבוע זמנים נפרדים, תחולק החצר למתחמי משנה מוגדרים ומופרדים לשימוש הקבוצות השונות; אם הדבר נצרך כדי לשמור על ההפרדה המתחמית, ייעשה שימוש באמצעי הפרדה פיזיים בין המתחמים.
הסעות
(א)
הפעלת רכב הסעה למוסד וחזרה ממנו, או בעת קיום פעילות מחוץ לשטח המוסד, תתקיים לפי ההוראות האלה:
(1)
הנוסעים ישבו בצמדים קבועים ובמקומות קבועים, ככל האפשר;
(2)
אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג; פסקה זו לא תחול על תלמידי החינוך המיוחד או על תלמיד שבשל נסיבות רפואיות חריגות אין באפשרותו לשבת אלא בשורת המושבים שמאחורי הנהג;
(3)
הנוסעים המחויבים בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית ותקנות אלה, יעטו מסכות;
(4)
הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה;
(5)
ברכב שבו ניתן לפתוח חלונות, הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר;
(6)
מפעיל מערך רכבי הסעה יחזיק ברכב ההסעה חומרי חיטוי מניעתי לצורך חיטוי הידיים;
(7)
רכב ההסעה ינוקה פעם ביום לפחות.
(ב)
מפעיל מערך רכבי הסעה יבטיח את קיום התנאים הקבועים בתקנה זו.
חשש לחולה במוסד וגילוי חולה מאומת
(א)
במקרה שבו תלמיד קטין חש בתסמינים, צוות המוסד ירחיק אותו משאר התלמידים ככל האפשר, וידווח להורה או לאחראי עליו בהקדם לצורך פינויו.
(ב)
במקרה שבו תלמיד בגיר חש בתסמינים, ידווח על כך התלמיד בהקדם לצוות המוסד.
(ג)
במקרה שבו עובד מוסד חש ברע, ידווח על כך למנהל המוסד בהקדם.
(ד)
במקרה שבו התקבל מידע על חשיפה לחולה מאומת במוסד, יש לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות ויחולו הוראות אלה:
(1)
מנהל המוסד יבטיח כי צוות המוסד ירחיק ממקום הפעילות את מי שהוא חולה מאומת וכן מי שחייב בבידוד, ואם מדובר בקטין או באדם שמונה לו אפוטרופוס – בתיאום עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס;
(2)
עד לפינויו של חולה מאומת או מי שחייב בבידוד, ישהה אותו אדם במקום מרוחק משאר השוהים במוסד לפי הנחיית מנהל המוסד;
(3)
פעילותו של גן ילדים תופסק והוא ייסגר לאחר פינוי התלמידים והעובדים במוסד ולכל המאוחר בתום אותו יום לימודים;
(4)
התלמידים ועובדי המוסד ששהו עם חולה מאומת באותו מתחם, ישהו יחדיו ובנפרד משאר התלמידים במוסד, עד להתפנותם מהמוסד ולכל המאוחר בתום אותו יום לימודים;
(5)
בבית ספר בפיקוח משרד החינוך, המשך הפעילות תתבצע לפי הנחיות פרטניות של משרד החינוך ובכפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה.
סגירת מוסד או חלק ממנו
(א)
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מוסד לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים; לעניין זה, ”ראש השירות“ ו”רופא מחוזי“ – כהגדרתם בצו בידוד בית.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לעניין סגירת מוסד בפיקוח משרד החינוך או חלק ממנו יעדכן הרופא המחוזי את מנהל המחוז, ולעניין סגירת מוסד בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או חלק ממנו יעדכן הרופא המחוזי את הממונה על החניכות.
פתיחת מוסד או חלק ממנו לאחר סגירתו
(א)
מוסד המצוי תחת פיקוח משרד החינוך שנסגר לפי תקנה 21 לא ייפתח אלא באישור מנהל המחוז.
(ב)
מוסד המצוי תחת פיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שנסגר לפי תקנה 21 לא ייפתח אלא באישור הממונה על החניכות.
מוסד באזור אדום [תיקון: תש״ף, תש״ף־4]
(א)
מוסד המצוי באזור אדום המפורט בתוספת הרביעית לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש״ף–2020, לא ייפתח לתלמידים, למעט לשם ביצוע בחינות בגרות.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א), למנוע קיום פעילות והפעלה של מוסד המפורט בסעיף 10(ג) לחוק.

פרק ג׳: הגבלת פעילות מוסדות חינוך

הגבלת פעילות מוסדות
מנהל המוסד וצוות המוסד יקיימו את הפעילות של המוסד בהתאם להוראות פרק זה ובקבוצות קבועות.
גן ילדים
פעילות בגן ילדים תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט גן ילדים הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע; הלימודים יתקיימו בלא פיצול הכיתות האורגניות.
מוסד לחינוך מיוחד
פעילות במוסד לחינוך מיוחד תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט מוסד כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע.
בית ספר לחינוך יסודי ועל־יסודי
פעילות בבית הספר תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט בית ספר הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע, באופן המפורט להלן:
(1)
בכיתות א׳ ו־ב׳ יתקיימו חמישה ימי לימודים לפחות בשבוע, בימים א׳ עד ה׳, למעט בתי ספר שהלימודים בהם מתקיימים בשגרה בימים אחרים; הלימודים יתקיימו בלא פיצול הכיתות האורגניות;
(2)
בכיתות ג׳ ו־ד׳ יתקיימו לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה והקבוצה הקבועה תהיה הכיתה האורגנית; הלימודים יתקיימו במשך חמישה ימים בשבוע לפחות, בימים א׳ עד ה׳, למעט בתי ספר שהלימודים בהם מתקיימים בשגרה בימים אחרים;
(3)
בכיתות ה׳ ומעלה יתקיימו לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה והקבוצה הקבועה תהיה הכיתה האורגנית; הלימודים יתקיימו בבית הספר או במבנים שיאושרו על ידי משרד החינוך; אם לא ניתן לקיים למידה כאמור במשך ימות השבוע שבהם מתקיימים לימודים, הלימודים יתקיימו באופן האמור יומיים בשבוע לכל הפחות, ובשאר הימים תתקיים למידה מהבית; אין באמור כדי למנוע למידה במשמרות, ובלבד שתתקיים חמישה ימים בשבוע לפחות;
(4)
בבית ספר של חטיבת הביניים או בבית ספר שניתן בו חינוך על־יסודי בכיתות י׳ עד י״ב, בלמידה במגמות או בהקבצות לפי רמת לימוד, יתקיימו הלימודים בקבוצה קבועה של עד 18 תלמידים לאותה מגמה או הקבצה; כל תלמיד יוכל להימנות בחמש קבוצות קבועות לכל היותר, ובמסגרת הקבוצות הקבועות יימנו גם הכיתה האורגנית וגם קבוצות המתקיימות במסגרת אחרת לפי פרק זה; מנהל המוסד ידאג להפחית ככל האפשר את מספר הקבוצות שעמן נמנה כל תלמיד;
(5)
במקרים שבהם יהיה צורך לחרוג מהוראות פסקאות (2) עד (4) לעניין מספר השוהים המרבי בקבוצה, רשאי מנהל המחוז או הממונה על החניכות, לפי העניין, לאפשר חריגה של מספר התלמידים בקבוצה מעבר לאמור באותן פסקאות, במתן עדיפות למוסדות הנמצאים באזורים בעלי שיעור תחלואה נמוך, ובלבד שהמספר הכולל של הקבוצות המוחרגות לא יעלה על 10% מהכיתות לפי חלוקתן או פעילותן לפני פרסום תקנות אלה; חריגות כאמור יאושרו באופן המפורט להלן:
(א)
חריגה מעל ל־18 תלמידים ועד ל־20 תלמידים בקבוצה תאושר בידי מנהל המחוז או הממונה על החניכות, לפי העניין;
(ב)
חריגה מעל ל־20 תלמידים ועד ל־22 תלמידים תאושר בידי המנהל הכללי של משרד החינוך או ממונה זרוע העבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין;
(ג)
חריגה מעל ל־22 תלמידים ועד ל־24 תלמידים תאושר בידי שר החינוך או שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין.
חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי
פעילות בחווה חקלאית ובמרכז לחינוך ימי תתקיים בקבוצות התלמידים הקבועות בבית הספר שממנו מגיעים התלמידים.
בחינות בגרות, בחינות הסמכה, בחינות מיון ובחינות הראמ״ה
בחינות בגרות, בחינות הסמכה, בחינות מיון ובחינות הראמ״ה יתקיימו לפי כללים אלה:
(1)
בכיתה של עד 60 מ״ר – לא ישהו יותר מ־15 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(2)
בכיתה של מעל 60 מ״ר ועד 150 מ״ר – לא ישהו יותר מ־25 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(3)
בכיתה של מעל 150 מ״ר – לא ישהו יותר מ־50 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(4)
בבחינות הנערכות באמצעות מחשב, בעל המוסד אחראי לחטא את סביבת הנבחן טרם שימוש הנבחן במחשב ולאחריו;
(5)
לעניין תקנה זו, ”אנשי צוות המוסד“ – לרבות משגיחים על הבחינות.
מרכז העשרה למחוננים
(א)
הפעילות במרכז העשרה למחוננים תתקיים לתלמידי בית ספר לחינוך יסודי ובית ספר של חטיבת הביניים, מכיתות ג׳ עד ט׳, ביום שבועי קבוע לאורך כל שנת הלימודים.
(ב)
הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות במהלך כל שעות הפעילות.
(ג)
גודל כל קבוצת למידה יהיה עד 18 תלמידים בכל כיתה, בכל מסגרות הפעילות, בבוקר ואחרי הצוהריים.
(ד)
קבוצה קבועה תיסע יחד בהסעה למרכז ההעשרה ותחזור ממנו יחד לפי אותו הרכב קבוצה הלומד באותו יום.
(ה)
ישובצו עד שלושה מורים קבועים לכל כיתה או קבוצת למידה.
קונסרבטוריון
הפעילות בקונסרבטוריון תתקיים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה, למעט בפעילות תזמורתית שבה ניתן לחרוג לפי המנגנון בתקנה 26(5).
צהרון [תיקון: תש״ף־2]
(א)
תלמידים המשתתפים בצהרון בתוך מוסד, ישהו באותה כיתה אורגנית שעמה שהו בשעות הלימודים.
(ב)
ניתן לצרף יחד תלמידים משלוש כיתות אורגניות, לכל היותר ועד כיתה ב׳ בלבד, לקבוצת צהרון קבועה, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 35 תלמידים.
(ג)
צהרון יפעל חמישה ימים בשבוע.
טיול יומי ורב־יומי
(א)
הפעילות בטיול יומי ורב־יומי תתקיים בקבוצה האורגנית הפועלת בלימודים השגרתיים במוסד.
(ב)
המרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת מחמישים מטרים לפחות בכל זמן.
(ג)
הפעילות תתקיים עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של תלמידים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין הקבוצות הקבועות.
(ד)
מכיתה ג׳ ומעלה ובכל זמן שהפעילות בטיול מתקיימת בשטח פתוח ניתן לאחד עד שתי כיתות אורגניות למשך כל הפעילות.
(ה)
נוסף על האמור לעיל, בלינת שטח –
(1)
סך הלנים מכל הקבוצות לא יעלה על 250 איש באותו מקום לינה;
(2)
יוקצה תא שירותים ומקום לשטיפת ידיים נפרד לכל קבוצה;
(3)
במקום הלינה יחולו הוראות תקנה 10(א).
(ו)
הלינה תתקיים במקום המיועד ללינה בהתאם להוראות החלות על אותו מקום לפי כל דין לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה.

פרק ד׳: שונות

הוראות המנהל
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל ובכלל זה הוראות המנהל לעניין הזנה, בחינות, טיולים והוראות המנהל לעניין עטיית מסכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בידוד בית המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
תוקף [תיקון: תש״ף־9]
תוקפן של תקנות אלה עד יום ט׳ בתשרי התשפ״א (27 בספטמבר 2020).

תוספת ראשונה

(תקנה 5(1), (2), (3) ו־(4)(ג))

שם התלמיד/ה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כלהלן:
1.
מדדתי חום לילדי/ילדתי בסמוך ליציאתו למוסד החינוכי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל־38 מעלות צלזיוס.
2.
ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה. לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
3.
למיטב ידיעתי אין לילדי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
4.
למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
5.
למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס ב־48 השעות האחרונות.
6.
ילדי/ילדתי לא היה/הייתה ב־14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.
שם ההורה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שנייה

(תקנה 5(4)(א), (5) ו־(6))

שם מצהיר/ה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כלהלן:
1.
מדדתי חום בסמוך ליציאתי למוסד החינוכי ונמצא כי חום גופי מתחת ל־38 מעלות צלזיוס.
2.
איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה. לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
3.
אין לי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
4.
למיטב ידיעתי לא הייתי במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
5.
למיטב ידיעתי חום גופי לא עלה על 38 מעלות צלזיוס ב־48 השעות האחרונות.
6.
לא הייתי ב־14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלישית

(תקנות 10(א)(1) ו־12(ד))

מבנה המוסד, הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים.
יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד בסוף כל יום פעילות.
בלי לגרוע מהאמור בפרט 2, יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ובמסכי מגע.
יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:
(א)
כל שטח המוסד – בסוף כל יום;
(ב)
משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות, אולמות וכיוצא בהם) שבהם נוגעים בתדירות גבוהה, כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומיתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) – בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות.
החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
(א)
חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%). ניתן להכין תמיסה המורכבת מ־40 מ״ל אקונומיקה ו־1 ליטר מים.
(ב)
לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף של האזור שיש לנקות.
(ג)
החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל (”פוגר“).
יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

תוספת רביעית

(תקנה 8)

הצהרת מנהל מוסד על יישום התקנות

הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כמנהל גן ילדים/בית ספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם המוסד].
(1)
אני מצהיר כי הפעלת המוסד . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם המוסד] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 3, 5 עד 7, 9, 11 עד 18, 20 ו־23 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש״ף–2020.
(2)
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במוסד לטובת שמירה על בריאות הציבור.
(3)
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תש״ף]

תוספת חמישית (פקעה)


י״א באלול התש״ף (31 באוגוסט 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.