חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1836, 1878, 1878, 1964, 2078, 2098, 2234, 2376, 2396.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(1), ו־23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), לאחר שהממשלה שוכנעה באמור בסעיף 7א(1) ו־(2) ושקלה את האמור בסעיף 7א(ב)(3) לחוק, ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות [תיקון: תשפ״א־3]
בתקנות אלה –
”ועדת השגות“ – ועדת השגות לפי סעיף 7א(ה) לחוק;
”ועדת חריגים“ – ועדת חריגים לפי סעיף 7א(ג) לחוק;
”מעבר גבול יבשתי“ – תחנת מעבר גבול שנקבעה כתחנת גבול;
”מעבר גבול ימי“ – נמל שנקבע כתחנת גבול;
”שדה תעופה בין־לאומי“ – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול;
”תושב קבע“ – מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל;
”תחנת גבול“ – תחנת גבול המנויה בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987;
”תעודת איש צוות“ – כמשמעותה בחלק ז׳ לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ״א–1981 או תעודה מקבילה שנתנה רשות מוסמכת במדינה חברה באמנה כהגדרת מדינה חברה בחוק הטיס, התשע״א–2011;

פרק ב׳: יציאה מישראל וכניסה לישראל

איסור יציאה מישראל [תיקון: תשפ״א־3]
לא יצא אדם מישראל, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;
(2)
הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;
(2א)
הוא איש צוות בכלי טיס, היוצא מישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור, ובידו תעודת איש צוות;
(3)
מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו מישראל לפי תקנה 4.
איסור כניסה לישראל [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־3]
(א)
לא ייכנס אדם לישראל אלא דרך שדה תעופה בין־לאומי או מעבר גבול ימי, ואם ועדת חריגים אישרה את כניסתו לישראל.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) ועדת חריגים רשאית לאשר בקשה של אדם שיצא מחוץ לישראל לירדן דרך מעבר גבול יבשתי, להיכנס לישראל דרך תחנת גבול ”מעבר נהר הירדן“ לצורך מעבר למקום מגוריו הקבוע בישראל, במועד שתורה; מועד הכניסה ייקבע במטרה לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב להוראות לפי סעיף 22ג לחוק, ובהסכמת שר הביטחון או נציגו.
(ג)
תקנת משנה (א) לא תחול על איש צוות בכלי טיס הנכנס לישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור ובידו תעודת איש צוות.
סייגים לאיסור יציאה מישראל [תיקון: תשפ״א־2]
רשאי לצאת מישראל מי שוועדת חריגים אישרה כי הוא יוצא לאחד מהצרכים המפורטים להלן:
(1)
לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;
(2)
לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(3)
לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא באותה מדינה;
(4)
לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;
(5)
לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(6)
ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שיציאתם מישראל חיונית;
(7)
לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.
סייגים לאיסור כניסה לישראל
(א)
אזרח ישראל או תושב קבע שוועדת חריגים אישרה כי הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד האמורים להלן רשאי להיכנס לישראל:
(1)
לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;
(2)
לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל;
(3)
לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל;
(4)
לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;
(5)
אישה בשליש השלישי להריונה;
(6)
לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;
(7)
לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(8)
הוא יצא כדין מישראל, לפי ההגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל.
(ב)
מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים, אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן:
(1)
לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;
(2)
לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(3)
ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;
(4)
מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.
(ג)
מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע והוא בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע, רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים המפורטים בתקנת משנה (א).
דרכי עבודת ועדת חריגים, פנייה לוועדת חריגים וועדת השגות
(א)
פנייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה העברית, האנגלית והערבית באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה; לפנייה יצורפו אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תנאי או צורך כאמור בתקנה 4 או 5, במבקש.
(ב)
קישור לטופס המקוון יפורסם באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ, רשות האוכלוסין וההגירה.
(ג)
יפורסמו דרכי פנייה נוספות למי שאינו מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זאת כתובת להגשת פנייה כאמור.
(ד)
ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש ממגיש בקשה הצגת אישורים או מסמכים נוספים להוכחת האמור בפנייתו ולצורך הכרעה בפנייה.

פרק ג׳: הוראות כלליות

תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בשבט התשפ״א (7 בפברואר 2021) בשעה 7.00.
תוקף [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״א־7]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ג באדר התשפ״א (7 במרס 2021).
הוראת מעבר
(א)
יראו במי שקיבל אישור יציאה לטיסה מחוץ לישראל לפי תקנה 2(17)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים כמפורט בתקנה 4.
(ב)
יראו במי שעומד בתנאים המפורטים בתקנה 2(17)(א) ו־(א1) לתקנות הגבלת הפעילות עד יום כ״ה בשבט התשפ״א (7 בפברואר 2021) בשעה 7.00 כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים כמפורט בתקנה 2.
(ג)
יראו במי שקיבל אישור מוועדת החריגים לפי החלטת ממשלה 776 מיום 1 בפברואר 2021 על ”הקמת ועדת חריגים למתן אישור לנוסע בכלי טיס לישראל מטעמים הומניטריים“, כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים כמפורט בתקנה 5.


כ״ג בשבט התשפ״א (5 בפברואר 2021)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.