חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה), התשפ״א–2020


ק״ת תשפ״א, 18, 242, 508, 936, 1556, 1900, 2594, 2888.


הגדרות [תיקון: תשפ״א־6]
בתקנות אלה –
”בתי משפט“ – בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, ובכלל זה אולמות הדיונים והשטחים הציבוריים בהיכלות בתי המשפט, כגון מזכירויות בתי המשפט ומקומות נוספים המשמשים בבתי המשפט לקבלת קהל;
”בעל זיקה להליך“ – בעל דין, בא כוחו, אדם שבית המשפט הורה לו להתייצב לדיון וכל אדם שיש לו זיקה להליך השיפוטי או שהשתתפותו בהליך חיונית לצורך ניהול הדיון, ובכלל זה: עד, מתורגמן וכן נפגע עבירה ומלווה מטעמו;
”ממונה קורונה“ – מי שמונה לפי תקנה 8 לתקנות אלה;
”אנשי משמר בתי המשפט“ – כהגדרתם בסעיף 106א לחוק בתי המשפט;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”עטיית מסכה“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”קהל“ או ”מבקר“ – אדם המבקש להיכנס בשערי בית המשפט, לרבות בעלי דין ועורכי דין ולמעט עובדי בתי המשפט;
”תסמינים“ – (נמחקה).
[תיקון: תשפ״א־6]
(בוטלה).
חובת עטיית מסכה
(א)
לא תותר כניסתו של מבקר ולא ישהה מבקר בבית המשפט בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; לגבי מבקר שחלה עליו חובה לעטות מסכה כאמור בהוראות צו בידוד בית ושאינו עוטה מסכה כאמור, יפעלו אנשי משמר בתי המשפט לפי תקנה 2(ב)(1) עד (4).
(ב)
על אף האמור, בית המשפט רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים במקרים המתאימים, לרבות אם יש בעטיית המסכה כדי להקשות על גביית עדות.
תפוסה מותרת ושמירת מרחק [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
השוהים בבתי המשפט, לרבות באולמות הדיונים ובשטחים הציבוריים בהיכלות בתי המשפט ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
ממונה הקורונה או מי מטעמו יפעל לסימון המקומות המותרים לישיבה באולם הדיונים כדי לאפשר שמירת מרחק כאמור בתקנת משנה (א) וכמו כן יציב בכניסה לאולם הדיונים שלט המציין את מספר מקומות הישיבה המותר באולם; אין באמור כדי לגרוע מסמכות השופט או הרשם שבפניו נקבע הדיון להתיר למספר גבוה יותר של אנשים כניסה לאולם הדיונים במקרים הנדרשים.
(ג)
הדיון יתקיים בהשתתפות בעלי הדין ובאי כוחם בכפוף להוראות כל דין; בעת הכניסה לאולמות הדיונים תינתן עדיפות להכנסתם של בעלי זיקה אחרים להליך, ורק אם מספר מקומות הישיבה המאושר מאפשר זאת, תותר כניסתם של מבקרים נוספים.
(ד)
ממונה הקורונה או מי מטעמו אחראי על הקמת מחיצה למניעת העברת רסס בבימת השופט, בעמדות באי־כוח הצדדים, בדוכן העדים ובחופת העצורים במקרים המתאימים; אין בקיומה של המחיצה כדי לאיין את החובה לעטות מסכה כאמור בתקנה 3.
הגבלת מספר נוסעים במעלית
(א)
בעת שימוש במעלית בבתי המשפט, מספר הנוסעים בה לא יעלה על מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
ממונה קורונה או מי מטעמו יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המרבי המותר במעלית לפי תקנת משנה (א).
קבלת קהל במזכירות בתי המשפט
(א)
בעת מתן שירותי מזכירות בבתי המשפט תינתן עדיפות למתן השירות באופן מקוון ובאמצעות מרכז המידע הארצי של הרשות השופטת, אם הדבר ניתן ובכפוף להוראות כל דין.
(ב)
בעת מתן שירותי קבלת קהל במזכירות בתי המשפט יחולו הוראות אלה:
(1)
בדלפק שירות, אם יש, יתקין ממונה הקורונה או מי מטעמו מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 סנטימטרים מתחת לגובה התקרה לכל היותר; אין בקיומה של המחיצה כדי לאיין את החובה לעטות מסכה כאמור בתקנה 3;
(2)
ממונה הקורונה או מי מטעמו יפעל לסימון מקומות המיועדים לעמידת הממתינים בתור למזכירות בית המשפט; סימונים כאמור יהיו במרחק של 2 מטרים לפחות זה מזה.
בית אוכל הפועל בשטח בית המשפט [תיקון: תשפ״א־4]
מינוי ממונה קורונה
סגן מנהל בתי המשפט בהתייעצות עם ממונה הביטחון כהגדרתו בסעיף 106א לחוק בתי המשפט, ימנה מקרב אנשי משמר בתי המשפט ממונה קורונה בכל בית משפט או בכל מחוז; ממונה כאמור אחראי על קיום תקנות אלה בבית המשפט או במחוז שבו מונה.
שלטים [תיקון: תשפ״א־4]
ממונה הקורונה או מי מטעמו יציב במקומות בולטים לעין בבתי המשפט, לרבות בכניסה אליהם, שלטים כמפורט להלן:
(1)
שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
(2)
שלט בדבר הצורך בשמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
(3)
שלט בדבר התפוסה המותרת והחובה לשמור מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם.
תוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״א־7]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ד באייר התשפ״א (6 במאי 2021).


ה׳ בתשרי התשפ״א (23 בספטמבר 2020)
  • יגאל מרזל
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.