חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה) (מס׳ 2), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3470, 3782, 4012; תשפ״ב, 74.


הגדרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד, וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”בתי דין“ – בתי הדין הרבניים, לרבות בית הדין הרבני הגדול, ובכלל זה אולמות הדיונים והשטחים הציבוריים בבתי הדין, כגון מזכירויות בתי הדין ומקומות נוספים המשמשים בבתי הדין לקבלת קהל;
”בעל זיקה להליך“ – בעל דין, בא כוחו, אדם שבית הדין הורה לו להתייצב לדיון וכל אדם שיש לו זיקה להליך השיפוטי או שהשתתפותו בהליך חיונית לצורך ניהול הדיון, ובכלל זה עד ומתורגמן;
”ממונה קורונה“ – מי שמונה לפי תקנה 2ב;
”עטיית מסכה“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”מבקר“ – אדם המבקש להיכנס בשערי בית הדין, לרבות בעלי דין ועורכי דין ולמעט עובדי בתי הדין.
הגבלת התקהלות [תיקון: תשפ״א־2]
לא ישתתף מבקר בבית הדין בהתקהלות במרחב בית הדין שיש בה יותר מ־50 אנשים.
חובת עטיית מסכה
(א)
לא ישהה מבקר בבית הדין בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
על אף האמור, בית הדין רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים במקרים המתאימים, לרבות אם יש בעטיית המסכה כדי להקשות על גביית עדות.
הגבלת כניסה בלא עטיית מסכה [תיקון: תשפ״א]
לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; לגבי מבקר שחלה עליו חובה לעטות מסכה כאמור בהוראות צו בידוד בית ושאינו עוטה מסכה כאמור, יפעל ממונה הקורונה או מי מטעמו לפי הוראות אלה:
(1)
ביקש מבקר כאמור להגיש לבית הדין כתבי בי־דין שאין דחיפות בהגשתם, יניח את כתבי בי־הדין בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה לבית הדין; מזכירות בית הדין תמציא אישור מסירה למגיש לאחר קבלת כתבי בי־הדין לרישום;
(2)
ביקש מבקר כאמור להגיש לבית הדין כתב בי־דין שלטענתו יש דחיפות בהגשתו, יעביר ממונה הקורונה או מי מטעמו את כתב בי־הדין למזכירות בית הדין, בעוד המבקר ממתין מחוץ לבית הדין, וימסרו למגיש בהקדם את אישור המסירה שהפיקה המזכירות;
(3)
ביקש מבקר כאמור להתייצב לדיון שאליו זומן או ללוות קטין או אדם עם מוגבלות לדיון בעניינו, ייצור ממונה הקורונה או מי מטעמו קשר עם הדיין או עם הרשם שלפניו נקבע הדיון באמצעות המזכיר הראשי מי מטעמו, ויקבל מהדיין או מהרשם הנחיות לגבי כניסתו של המבקר לבית הדין, בהתחשב במהות הדיון, באפשרות דחיית הדיון ובנחיצות קיום הדיון בנוכחות המבקר;
(4)
הגיע מבקר כאמור למטרה אחרת, לרבות לצורך ליווי של בעל דין שאינו קטין או אדם עם מוגבלות לדיון בעניינו, לא תותר כניסתו אלא באישור ראש בית הדין או דיין אחר שהוא מינה לכך.
איסור התקהלות ושמירת מרחק [תיקון: תשפ״ב]
(א)
השוהים בבתי הדין הרבניים, לרבות באולמות הדיונים ובשטחים הציבוריים בבנייני בתי הדין הרבניים, ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
הדיון יתקיים בהשתתפות בעלי הדין ובאי כוחם בכפוף להוראות כל דין וכן בהשתתפות בעלי זיקה אחרים להליך; כניסתם של מבקרים נוספים תותר בכפוף לאמור בתקנת משנה (א).
מינוי ממונה קורונה [תיקון: תשפ״א]
מנהל בית הדין ימנה מקרב עובדי בתי הדין ממונה קורונה בכל בית דין; ממונה כאמור אחראי על קיום תקנות אלה בבית הדין או במחוז שבו מונה.
שלטים [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
ממונה קורונה או מי מטעמו יציב במקומות בולטים לעין בבתי הדין הרבניים, לרבות בכניסה אליהם, שלטים כמפורט להלן:
(1)
שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
(2)
שלט בדבר איסור התקהלות והחובה לשמור, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם.
תחילה ותוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״ב]
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בתמוז התשפ״א (27 ביוני 2021) ותוקפן עד יום י׳ בחשוון התשפ״ב (12 באוקטובר 2021).


ט״ו בתמוז התשפ״א (25 ביוני 2021)
  • דוד מלכא
    מנהל בתי הדין הרבניים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.