חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1394, 1398.


הגדרות
בתקנות אלה –
”בתי דין“ – בתי הדין הרבניים, לרבות בית הדין הרבני הגדול, ובכלל זה אולמות הדיונים והשטחים הציבוריים בבתי הדין, כגון מזכירויות בתי הדין ומקומות נוספים המשמשים בבתי הדין לקבלת קהל;
”בעל זיקה להליך“ – בעל דין, בא כוחו, אדם שבית הדין הורה לו להתייצב לדיון, וכל אדם שיש לו זיקה להליך השיפוטי או שהשתתפותו בהליך חיונית לצורך ניהול הדיון, ובכלל זה עד או מתורגמן;
”ממונה קורונה“ – מי שמונה לפי תקנה 7 לתקנות אלה;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד, וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”עטיית מסכה“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”קהל“ או ”מבקר“ – אדם המבקש להיכנס בשערי בית הדין, לרבות בעלי דין, עורכי דין וטוענים רבניים ולמעט עובדי בתי הדין;
”תסמינים“ – כהגדרתם בצו בידוד בית.
תשאול מבקר ומדידת חום [תיקון: תשפ״א]
(א)
בטרם כניסת מבקר לבית הדין –
(1)
מאבטחי בית הדין ישאלו את המבקרים, למעט את עובדי בית הדין, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:
(א)
האם אתה משתעל?
(ב)
האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב־48 השעות האחרונות?
(ג)
האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
(2)
מאבטחי בית הדין יערכו למבקר מדידת חום באמצעי שאינו פולשני או יוודאו כי המבקר נבדק בעמדת בידוק חום בלא מגע יד אדם.
(ב)
מבקר שחום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או שלא השיב בשלילה על כל אחת משאלות התשאול, למעט מבקר שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא תותר כניסתו לבית הדין; במקרה כאמור יפעלו מאבטחי בית הדין לפי הוראות אלה:
(1)
ביקש מבקר כאמור להגיש לבית הדין כתבי בי־דין שאין דחיפות בהגשתם, יניח את כתבי בי־הדין בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה לבית הדין; מזכירות בית הדין תמציא אישור מסירה למגיש לאחר קבלת כתבי בי־הדין לרישום;
(2)
ביקש מבקר כאמור להגיש לבית הדין כתב בי־דין שלטענתו יש דחיפות בהגשתו, יעבירו מאבטחי בית הדין את כתב בי־הדין למזכירות בית הדין, בעוד המבקר ממתין מחוץ לבית הדין, וימסרו למגיש בהקדם את אישור המסירה שהפיקה המזכירות;
(3)
ביקש מבקר כאמור להתייצב לדיון שאליו זומן או ללוות קטין או אדם עם מוגבלות לדיון בעניינו, ייצרו מאבטחי בית הדין קשר עם הדיין שבפניו נקבע הדיון באמצעות מזכירות בית הדין, ויקבלו מהדיין הנחיות לגבי כניסתו של המבקר לבית הדין, בהתחשב במהות הדיון, באפשרות דחיית הדיון ובנחיצות קיום הדיון בנוכחות המבקר;
(4)
הגיע מבקר כאמור למטרה אחרת, לרבות לצורך ליווי של בעל דין שאינו קטין או אדם עם מוגבלות לדיון בעניינו, לא תותר כניסתו אלא באישור ראש בית הדין או דיין אחר שמינה לכך.
חובת עטיית מסכה
(א)
לא תותר כניסתו של מבקר ולא ישהה מבקר בבית הדין בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; לגבי מבקר שחלה עליו חובה לעטות מסכה כאמור בהוראות צו בידוד בית ושאינו עוטה מסכה כאמור, יפעלו מאבטחי בית הדין לפי תקנה 2(ב)(1) עד (4).
(ב)
על אף האמור, בית הדין רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים במקרים המתאימים, לרבות אם יש בעטיית המסכה כדי להקשות על גביית עדות.
איסור התקהלות ושמירת מרחק
(א)
השוהים בבית הדין, לרבות באולמות הדיונים ובשטחים הציבוריים בבתי הדין ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
הדיון יתקיים בהשתתפות בעלי הדין ובאי כוחם בכפוף להוראות כל דין; בעת הכניסה לאולמות הדיונים תינתן עדיפות להכנסתם של בעלי זיקה אחרים להליך, ורק אם מספר מקומות הישיבה המאושר מאפשר זאת, תותר כניסתם של מבקרים נוספים.
(ג)
ממונה הקורונה או מי מטעמו אחראי על הקמת מחיצה למניעת העברת רסס בבימת הדיין, בעמדות באי כוח הצדדים ובדוכן העדים במקרים המתאימים; אין בקיומה של המחיצה כדי לאיין את החובה לעטות מסכה כאמור בתקנה 3.
הגבלת מספר נוסעים במעלית
(א)
בעת שימוש במעלית בבתי הדין, מספר הנוסעים בה לא יעלה על מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
ממונה קורונה או מי מטעמו יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המרבי המותר במעלית לפי תקנת משנה (א).
קבלת קהל במזכירות בתי הדין
(א)
בעת מתן שירותי מזכירות בבתי הדין תינתן עדיפות למתן השירות באופן מקוון ובאמצעות מרכז המידע הארצי של בתי הדין, אם הדבר ניתן ובכפוף להוראות כל דין.
(ב)
בעת מתן שירותי קבלת קהל במזכירות בתי הדין יחולו הוראות אלה:
(1)
בדלפק שירות, אם יש, יתקין ממונה הקורונה או מי מטעמו מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 סנטימטרים מתחת לגובה התקרה לכל היותר; אין בקיומה של המחיצה כדי לאיין את החובה לעטות מסכה כאמור בתקנה 3;
(2)
ממונה קורונה או מי מטעמו יפעל לסימון מקומות המיועדים לעמידת הממתינים בתור למזכירות בית הדין; סימונים כאמור יהיו במרחק של 2 מטרים לפחות זה מזה.
מינוי ממונה קורונה [תיקון: תשפ״א]
מנהל בתי הדין ימנה מקרב עובדי בתי הדין ממונה קורונה בכל בית דין או בכל אזור; ממונה כאמור אחראי על קיום תקנות אלה בבית הדין או באזור שבו מונה.
שלטים
ממונה קורונה או מי מטעמו יציב במקומות בולטים לעין בבתי הדין, לרבות בכניסה אליהם, שלטים כמפורט להלן:
(1)
שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
(2)
שלט בדבר הצורך בשמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
(3)
שלט בדבר איסור התקהלות והחובה לשמור מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם.
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום ב׳ באדר התשפ״א (14 בפברואר 2021).


י״ט בטבת התשפ״א (3 בינואר 2021)
  • דוד מלכא
    מנהל בתי הדין הרבניים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.