חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס״ו–2005


ק״ת תשס״ו, 27; תשס״ח, 990; תשע״ד, 712; תשע״ו, 991.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תנאים להצעה על פי תשקיף מדף [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ו]
הצעת ניירות ערך לפי תשקיף מדף של תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה׳3 לחוק חלות עליו, תתאפשר אם לא התקיים במנפיק אחד מאלה:
(1)
בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום היותו לראשונה תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה׳3 לחוק חלות עליו, לפי העניין, הקצרה מביניהן, התקיים לגביו אחד מאלה:
(א)
מצאה הרשות כי לא קיים את הדרישות, הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו, כולן או מקצתן;
(ב)
הורשע בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו, או בית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;
(ג)
לעניין תאגיד שטרם חלפו 12 חודשים מעת שהוצעו ניירות הערך שלו לציבור לפי תשקיף – טרם חלפו שלוש שנים מעת שבעל שליטה בו הורשע בעבירה לפי החוק או שהוא אינו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית לפי סעיפים 226 ו־226א לחוק החברות;
(2)
ב־36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן ההיתר לפרסום תשקיף הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו או שבית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;
(2א)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), הרשות רשאית להתיר הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף או להתנות מתן היתר לפרסום תשקיף מדף בתנאים שתורה, בהתחשב בין השאר בחומרת הפרת חובת הדיווח, מספר ההפרות שבוצעו והצעדים שנקט התאגיד לשם מניעת הישנותן והכול אם ראתה הרשות כי נכון לעשות כן וכי אין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים.
(3)
היה התאגיד תאגיד שהוראות פרק ה׳3 לחוק חלות עליו – בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום רישומם למסחר של ניירות ערך שלו בבורסה בחו״ל, הקצרה מביניהן, קבע הגוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינה שבה נמצאת הבורסה בחו״ל שבה נסחרים ניירות הערך של התאגיד, כי התאגיד לא רשאי להציע ניירות ערך באופן דומה לתשקיף מדף.
בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או הארכתו [תיקון: תשע״ד]
(א)
בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או להארכת התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך לפי התשקיף האמור תכלול פרטים אלה לפחות:
(1)
הצהרה כי התאגיד קיים את הדרישות הנוגעות לחובת הדיווח החלות עליו, בתקופה האמורה בתקנה 1(1) או (3) לפי העניין, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף, מיום קבלת ההיתר עד מועד הגשת הבקשה להארכת תקופת תשקיף המדף, או פירוט בדבר אי־קיום דרישות כאמור; פירוט כאמור יינתן במתכונת שתורה הרשות;
(2)
הצהרה כי ב־36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה לא הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו ולא מצא בית משפט בהליך אזרחי שהפר הוראה כאמור, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף – מיום קבלת ההיתר עד מועד הגשת הבקשה להארכת תקופת התשקיף האמור או פירוט בדבר הרשעה או קביעה של בית משפט כאמור; פירוט כאמור יינתן במתכונת שתורה הרשות.
(ב)
הצהרה כאמור בתקנת משנה (א), תעודכן בסמוך למתן ההיתר לפרסום התשקיף.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס״ו–2005, לפי המאוחר.


י״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005)
  • אהוד אולמרט
    ממלא מקום שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.