חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התשע״ג–2012


ק״ת תשע״ג, 230; תשע״ו, 271.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ו]
בתקנות אלה –
”אמצעי חתימה“, ”תעודה אלקטרונית“ – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”אתר דואר“ – אתר אינטרנט שבאמצעותו ניתן לגשת לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח במערכת דואר אלקטרוני מאובטח [1];
”גוף מפוקח“ – אחד מאלה –
(1)
גורם מדווח;
(2)
מדווח שאינו גורם מדווח, כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות דיווח אלקטרוני;
(3)
תאגיד המבקש להציע לראשונה ניירות ערך שלו לפי תשקיף או תאגיד המבקש לרשום לראשונה ניירות ערך שלו למסחר בבורסה לפי תשקיף או לפי מסמך רישום;
(4)
תאגיד המבקש לאשרו לראשונה כמנהל קרן או נאמן לקרן;
(5)
תאגיד המבקש להיות תאגיד מורשה;
(6)
חברה המבקשת לשמש חתם או נאמן לתעודות התחייבות;
(7)
חברה המבקשת לקבל רישיון זירה;
”גורם מדווח“, ”טופס דיווח“, ”מגנא“, ”מורשה חתימה אלקטרונית“ – כהגדרתם בתקנות דיווח אלקטרוני;
”כללי שימוש במערכת דואר אלקטרוני מאובטח“ – כללים שפרסמה הרשות לפי סעיף 44יא לחוק;
”מאשר חתימה“ – כמשמעותו בסעיף 44ד(ב) לחוק;
”מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח“ – כמשמעותו בסעיף 44י(א)(1) לחוק;
”רישיון זירה“ – כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק;

פרק ב׳: פתיחת תיבת דואר אלקטרוני מאובטח

פתיחת תיבת דואר אלקטרוני מאובטח
הרשות תפתח תיבת דואר אלקטרוני מאובטח על שם כל גוף מפוקח במערכת דואר אלקטרוני מאובטח באתר הדואר.

פרק ג׳: מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח

מינוי מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח
גוף מפוקח ימנה לפחות יחיד אחד מטעמו, לשמש מורשה גישה לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח שלו לצורך קבלת מסמכים אלקטרוניים שיישלחו אליו מאת הרשות.
רישומו של מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח
(א)
בקשה לרישום מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח לגוף מפוקח תוגש לרשות לשם אישורה (להלן – בקשת רישום); בקשה כאמור יכול שתשולב בבקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית לפי תקנות 6, 13, 14, 14א, 14ב או 15 לתקנות דיווח אלקטרוני, לפי העניין.
(ב)
היה הגוף המפוקח רשום במגנא, ומונה לו מורשה חתימה אלקטרונית בעל תעודה אלקטרונית תקפה, תוגש בקשת הרישום לרשות בדיווח אלקטרוני על גבי טופס דיווח מתאים; על אף האמור, רשאי עובד שהרשות הסמיכה לכך להתיר בנסיבות מיוחדות, הגשת בקשת רישום על ידי גוף מפוקח הרשום במגנא, שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, ובתנאים שיורה.
(ג)
אישרה הרשות את בקשת הרישום, יפנה המיועד לשמש מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לעבודה עם תיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגוף המפוקח; על אף האמור, אם המיועד לשמש מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח משמש במועד הגשת בקשת הרישום כמורשה חתימה אלקטרונית של הגוף המפוקח, ובידיו תעודה אלקטרונית תקפה לצורך דיווח אלקטרוני לרשות בשם הגוף המפוקח, רשאי הוא להשתמש בתעודה האלקטרונית שברשותו לצורך עבודה עם תיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגוף המפוקח.
(ד)
תוקף אישור הרשות לצורך פנייה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה לארבעה עשר ימים ממועד מתן האישור.
(ה)
הוגבל זמנית תוקף האישור שנתנה הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה, לאי יפגע תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה, ואולם לא יהיה ניתן לחדש את תוקפה של תעודה אלקטרונית שפקעה אצל מאשר חתימה כאמור.
(ו)
בוטל האישור שנתנה הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה, יפוג תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה שבעה ימים מיום הביטול, ולא יהיה ניתן לעשות בה שימוש עוד החל במועד זה.
ביטול מינויו או שינוי בפרטיו של מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח
(א)
ביטל גוף מפוקח את מינויו של מורשה הגישה מטעמו לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח, יודיע על כך לרשות ולמאשר החתימה שהנפיק את התעודה האלקטרונית לאותו מורשה, לא יאוחר ממועד כניסת הביטול לתוקף.
(ב)
חל שינוי בפרטים שנמסרו בבקשת הרישום ביחס למורשה הגישה לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגוף המפוקח, יודיע על כך הגוף המפוקח לרשות לא יאוחר מיום כניסת השינוי לתוקף.
(ג)
הודעה לרשות כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) תוגש בדיווח אלקטרוני, ואולם רשאי עובד שהרשות הסמיכה לכך להתיר, בנסיבות מיוחדות, הגשת ההודעה לרשות שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, ובתנאים שיורה.
אופן שימוש בתיבת דואר אלקטרוני מאובטח
אופן הכניסה לאתר הדואר, פתיחת תיבת דואר אלקטרוני מאובטח ועיון במסמכים האלקטרוניים שנשלחו לתיבה מאת הרשות ייעשה בהתאם לכללי שימוש במערכת דואר אלקטרוני מאובטח.
תדירות הגישה לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח
גוף מפוקח יקבע נהלים פנימיים אשר יבטיחו כי לפחות אחד מבין מורשי הגישה מטעמו לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח שלו ייגש פעם אחת לפחות בכל שני ימי עסקים לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגורם המדווח לצורך בדיקה אם התקבל בתיבה מסמך אלקטרוני שנשלח מאת הרשות.

פרק ד׳: שונות

תחילה
תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון), התשע״ג–2012 (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר
ביקש מי שהיה גוף מפוקח הרשום במגנא ערב יום התחילה למנות את מורשה החתימה האלקטרונית שלו כמורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח, והרשות אישרה את המינוי, רשאי המורשה לעשות שימוש בתעודה האלקטרונית שהונפקה לו לפי תקנות דיווח אלקטרוני גם לצורך עבודה עם תיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגוף המפוקח, בלא צורך בפנייה למאשר חתימה לשם רכישת תעודה אלקטרונית חדשה.


ד׳ באב התשע״ב (23 ביולי 2012)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.