חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה,834.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה“ או ”ממיר ספרתי“ – מכשיר, לרבות מקלט טלוויזיה, המקבל מידע ספרתי ממוקד שידור כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982, לרבות באמצעות שרת המחובר לרשת האינטרנט ומתרגם אותו לאות טלוויזיה;
”מכון התקנים“ – מכון התקנים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – חוק התקנים);
”מצב המתנה פעיל“ – מצב שבו הממיר הספרתי ממשיך את הקשר עם מוקד שידור שאליו הוא מחובר אך התרגום של המידע הספרתי לאות טלוויזיה אינו מופעל ביציאות הממיר;
”מעבדה מאושרת“ – מעבדה שהממונה על התקינה אישר בכתב כי היא רשאית לבדוק את התאמתו של מצרך לתקן או לתקן רשמי ולתת תעודת בדיקה המעידה על כך, לפי סעיף 12 לחוק התקנים;
”מקלט טלוויזיה“ – מכשיר הקולט גלי רדיו וממיר אותם לתמונה;
”פיקסל“ – יחידת מידע גרפית בסיסית המתארת נקודה בתמונה;
”תקן“ – תקן ישראלי ת״י 62087 ”שיטות מדידה של צריכת ההספק של ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה“ כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il; בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה.
חובה לעמוד בדרישות הספק חשמלי מרבי
(א)
לא ייבא אדם בדרך עיסוקו, לא ייצר לשימוש בישראל, לא ימכור ולא ישווק ממיר ספרתי אלא אם כן מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את ההספק החשמלי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי, ובהתאם לבדיקה, ההספק החשמלי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי כמפורט בתוספת.
(ב)
יבואן, יצרן, מוכר או משווק של ממיר ספרתי ישמור את תעודת הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) לשם הצגה לפני הממונה לפי דרישתו.
העברת מידע לממונה
יצרן או יבואן של ממיר ספרתי ימסור לממונה מידע על ההספק החשמלי במצב המתנה פעיל של הממיר הספרתי שייבא או ייצר לפי דרישת הממונה.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על –
(1)
ממיר ספרתי שהובא לישראל או יוצר בישראל לפני תחילתן;
(2)
ממיר ספרתי שבו מותקנת פונקציה נוספת שאינה מפורטת בטבלה 2 שבתוספת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2)

טבלה 1

הספק חשמל מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי
סוג ממיר ספרתיהספק חשמלי מרבי
ממיר ספרתי בסיסי ללא פונקציה נוספת15 ואט
ממיר ספרתי ל־Full HD Resolution ללא פונקציה נוספת25 ואט
לעניין זה, ”ממיר ספרתי ל־Full HD resolution“ – ממיר ספרתי בעל כושר הבחינה (רזולוציה) של (1920*1080) פיקסלים לפחות.

טבלה 2

תוספת הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי בעד פונקציות נוספות
פונקציה נוספתתוספת הספק חשמלי מרבי בעד פונקציה נוספת
Additional tuner or D-mode2 ואט בעד כל אחד
Ultra high definition4 ואט
ADSL4.5 ואט
VDSL modem4.5 ואט
DOCSIS or HCNA modem4.5 ואט
Multi decode and display2 ואט
In-home networking1 ואט
DVR – Digital Video Recorder5 ואט
3DTV processing2 ואט
לעניין זה –
”3DTV processing“ – פונקציה המאפשרת קבלת תמונה בשלושה ממדים;
”Additional tuner“ – פונקציה המאפשרת גישה למקור נוסף של מדיה דיגיטלית השונה ממוקד השידור העיקרי;
”DVR – Digital Video Recorder“ – פונקציה המאפשרת הקלטת וידאו ושמירת ההקלטה;
”D-mode (demodulater)“ – רכיב המגלה מידע ספרתי מתוך אות רדיו מאופנן (modulated);
”In-home networking“ – פונקציה המאפשרת אינטראקציה עם מערכות חיצוניות;
”Multi decode and display“ – מאפשר קליטת תוכן עצמאי לכמה מקלטי טלוויזיה בדירה;
”Ultra high definition“ – בעל כושר הבחינה (רזולוציה) של (3840*2160) פיקסלים לפחות;
מתאמי תקשורת:
”DOCSIS“ – (Data Over Cable Sercive Interdace Specification) modem;
”HCNA“ – (Home Coax Networking Adaptor) modem;
”ADSL“ – (Asymmetric Digital Subscriber Line);
”VDSL“ – (Very-high-bitrate Digital Subscricer Line).


כ״א בטבת התשע״ה (12 בינואר 2015)
  • סילבן שלום
    שר התשתיות הלאומיות
    האנרגיה והמים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.