חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 1392, 1456; תשע״ו, 1423.

עדכון סכומים: ק״ת תשע״א, 1175; תשע״ב, 618; תשע״ג, 641; תשע״ד, 458; תשע״ה, 818; תשע״ו, 468; תשע״ז, 476; תשע״ח, 659; תשע״ט, 1701; תש״ף, 280; תשפ״א, 1217.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פטור מהגשת דוח מקוון [תיקון: [הודעות]]
יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2), יהיה פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2)(1) לפקודה:
(1)
נתקיימו בו כל אלה:
(א)
כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו־(8) לפקודה אינה עולה על 75,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2020, 81,730 ש״ח; בשנת 2021, 81,240 ש״ח);
(ב)
הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו־(8) לפקודה אינה עולה על 75,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2020, 81,730 ש״ח; בשנת 2021, 81,240 ש״ח);
(ג)
סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 75,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2020, 81,730 ש״ח; בשנת 2021, 81,240 ש״ח), ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 150,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2020, 163,450 ש״ח; בשנת 2021, 162,480 ש״ח);
(2)
הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.
עדכון סכומים
(א)
הסכומים הנקובים בתקנה 1(1) יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
(ב)
סכומים שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג)
המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(1) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זאת.
(ד)
בתקנה זו –
”המדד הבסיסי“ – המדד שהיה ידוע ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010);
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
תחולה
תקנות אלה יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2009 ואילך.
סייג לתחולה [תיקון: תש״ע, תשע״ו]
תקנות אלה לא יחולו על –
(1)
(נמחקה);
(2)
יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9)(א) לפקודה, או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.


י״ב בתמוז התש״ע (24 ביוני 2010)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.