חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי–ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3324.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21, 31, 98 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ח באייר התשפ״א (10 במאי 2021) עד יום י׳ בסיוון התשפ״א (21 במאי 2021);
”נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות“ – נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות בתקופה הקובעת לפי תקנות מס רכוש, ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של 7 ימים או יותר;
”ציוד“ – ציוד כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961, ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה:
(1)
יום רכישתו הוא בתקופה המתחילה ביום כ״ח באייר התשפ״א (10 במאי 2021) וסיומה ביום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021);
(2)
הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו;
(3)
הוא מופעל בישראל;
”קרוב“ – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
פחת מואץ בתקופה הקובעת
(א)
נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות, שרכש ציוד חלף הנכס שנגרם לו הנזק, והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד, ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
(ב)
הסכום הכולל המתקבל מחיבור המחיר המקורי של כל הציוד שהנישום תבע בעדו פחת לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 1,000,000 שקלים חדשים.
הוראה לעניין המחיר המקורי
נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת לפי תקנה 2 בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, יקראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.
סייגים לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה:
(1)
רכישה מקרוב;
(2)
רכישה בלא תמורה;
(3)
רכישה לפי סעיף 85 לפקודה;
(4)
רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה.


כ״ט בסיוון התשפ״א (9 ביוני 2021)
  • ישראל כ״ץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.