חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), תשל״ד–1973

תקנות בדבר ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה


ק״ת תשל״ד, 425; תשל״ו, 705, 818; תשל״ז, 2375; תשל״ט, 1431; תשמ״א, 168; תשמ״ה, 51, 378; תשמ״ז, 396; תשמ״ט, 220; תשס״ד, 727; תשס״ה, 54; תשע״ח, 443.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”תשלומים“, ”עבודות הלבשה“, ”עבודות מתכת“, ”עבודות חשמל ואלקטרוניקה“, ”עבודות הובלה“ ו”מזמין“ – כמשמעותן בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל״ד–1973;
”מקבל“ – אדם המקבל ממזמין תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה.
ניכוי מס [תיקון: תשל״ו, תשל״ו־2, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ה]
(א)
מזמין המשלם למקבל תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, וכי הגיש לפקיד השומה את כל הדו״חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה, ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה, כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו״חות האמורים, ינוכה מהתשלומים האמורים מס בשיעור הגדול ב־10% מהשיעור שנקבע בתקנת משנה (א).
(ג)
היה התשלום האמור בתקנת משנה (א) כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המזמין לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו; פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור והמזמין ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
תיאום ניכויי מס
רשאי פקיד השומה להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור.
הגשת דו״ח ותשלום לפקיד השומה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ה־2, תשמ״ט, תשע״ח]
מזמין יגיש לפקיד השומה עד היום ה־16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה ששילם להם ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
רישום ומסירת דו״חות [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז, תשס״ד, תשס״ה]
(א)
מזמין ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה, בטופס 0851 ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה ששילם בשנת המס הקודמת, ולגבי המס שניכה מתשלומים אלה.
(ב)
בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב מזמין –
(1)
שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ג–1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ״ב–1992;
(2)
המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3)
העורך את חישובי התשלומים בעד עבודות [במקור: עבירות] הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה, ואת הניכויים מהם, באמצעות מיכון.
אישורים [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז]
מזמין ששילם למקבל תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שניכה מתשלומים אלה.
תשלומים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה שקיבל.
טפסים
הנציב יקבע טפסים לצורך תקנות אלה ואפשר להשיגם במשרדי פקידי השומה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בכסלו תשל״ד (15 בדצמבר 1973).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), תשל״ד–1973“.


י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.