חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ״ט–1988


ק״ת תשמ״ט, 291; תש״ן, 54; תשנ״א, 253; תשנ״ג, 271; תשנ״ו, 307; תשנ״ח, 430; תשנ״ט, 268; תש״ס, 367; תשס״א, 969; תשס״ב, 348; תשס״ג, 526; תשס״ד, 242; תשס״ה, 347; תשס״ו, 199; תשס״ז, 1111; תשס״ח, 929; תש״ע, 634; תשע״ד, 1040; תשפ״ב, 52.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו־98 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ״א–1961 (להלן – הפקודה), ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה–1985 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ו, תשע״ד, תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”שותפות“ – שותפות רשומה שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש, פיתוח, או הפקה ושאושרה על ידי המנהל לענין תקנות אלה בתנאים שקבע, לרבות תנאי חוזה השותפות, שינויים בו, ההשקעה של השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו״חות שונים;
”שותפות“ – (החל מיום 1.1.2022): שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש, פיתוח, או הפקה ושאושרה על ידי המנהל לענין תקנות אלה בתנאים שקבע, לרבות תנאי חוזה השותפות, שינויים בו, ההשקעה של השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו״חות שונים שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
מיום רישומה למסחר בבורסה לא הייתה לה בשנת מס הכנסה חייבת שהיא הכנסה מעסקי השותפות; לעניין זה, ”הכנסה מעסקי השותפות“ – הכנסה חייבת, לרבות רווח הון ושבח, למעט הכנסה חייבת שהמנהל אישר שהיא לא תיכלל בשנה מסוימת, ובלבד שאינה הכנסה חייבת מהפקת נפט אם נוכח לדעת כי הפקת ההכנסה החייבת נובעת מאירוע יוצא דופן ואינה מעידה על תחילתה של תקופה קבועה שבה השותפות תפיק הכנסה חייבת;
(2)
מיום רישומה למסחר בבורסה היא לא ביצעה חלוקה למחזיק בה, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט סכום ששולם לרשות המסים על חשבון המס שחייבים בו המחזיקים בה בשל הכנסה שאיננה הכנסה מעסקי השותפות כאמור בפסקה (1), או תשלום ששולם למחזיקים אחרים שנועד לאזן תשלום כאמור, והכול ובלבד שהמנהל אישר אותם לצורך כך;
”שותפות סגורה“ – (החל מיום 1.1.2022): שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה שחדלה להיות שותפות כהגדרתה בתקנות אלה, ושרואים אותה כחברה לפי צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע״ז–2017;
”המנהל“ – (החל מיום 1.1.2022): המנהל או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
”הפקת נפט“ – (החל מיום 1.1.2022): כהגדרתה בחוק הנפט;
”חוק הנפט“ – (החל מיום 1.1.2022): חוק הנפט, התשי״ב–1952;
”חלוקה“ – (החל מיום 1.1.2022): תשלום מאת השותפות למחזיק בה, ולרבות תשלום לאחר לפירעון חובותיו של המחזיק, בין במישרין ובין בדרך של ניכוי במקור או תשלום מקדמה שיוחסו לו;
”פיתוח“ – (החל מיום 1.1.2022): כהגדרתו בחוק הנפט;
”יחידה“ – יחידה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, המקנה זכות בשותפות, בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות כנהנה בנאמנות;
”יחידה“ – (החל מיום 1.1.2022): יחידה בשותפות, המקנה זכות בשותפות, בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות כנהנה בנאמנות;
”יחידת השתתפות בשותפות נפט“ – (החל מיום 1.1.2022): יחידת השתתפות, המקנה זכות בשותפות או בשותפות סגורה, בין שהזכות האמורה היא זכות ישירה ובין שהיא זכות כנהנה בנאמנות;
”מחזיק זכאי“ – מחזיק יחידה שהחזיק ביחידה בתום יום ה־31 בדצמבר של שנת המס או שהחזיק ביחידה בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה;
”הוצאות חיפוש“ – כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט״ז–1956 (להלן – תקנות הנפט), לרבות הוצאות שהוצאו לניהול פעילותה השוטפת של השותפות בחיפושי נפט, ובלבד שיראו הוצאות לרכישת מידע גיאולוגי, גיאופיסי, גיאוכימי או סיסמי שהיה קיים בידי מוכר המידע כהוצאות חיפוש שתקופת ההפחתה שלהן תהיה בהתאם לאישור המנהל, ובלבד שלא תפחת מהתקופה שמיום רכישתו של המידע האמור עד יום סיום התכנית שלגביה נרכש;
”מכירה“ – כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, לרבות מחיקת יחידה מרשימת ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל.
”מכירה“ – (החל מיום 1.1.2022): כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, לרבות מחיקת יחידת השתתפות בשותפות נפט מרשימת ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל.
אי־עמידה בתנאים במהלך שנת מס [תיקון: תשפ״ב]
(החל מיום 1.1.2022): שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה שבמהלך שנת המס חדלה לעמוד בתנאים המפורטים בהגדרת ”שותפות“ או שהמנהל ביטל, לבקשתה, במהלך שנת מס, את האישור שניתן לה – יראו אותה כמי שחדלה להיות שותפות מתחילת אותה שנת מס.
אישור המנהל לחזור ולהיחשב כשותפות [תיקון: תשפ״ב]
(החל מיום 1.1.2022):
(א)
על אף האמור בהגדרת ”שותפות“, רשאי המנהל לאשר לשותפות סגורה לחזור ולהיות שותפות אם שוכנע כי סיימה להפיק הכנסות ממיזמי הנפט שמהם היא מפיקה נפט, תמה תקופת החזקה בשטחי החזקה, וברצונה להתחיל לחפש נפט לצורך מיזם נפט אחר; לעניין זה –
”חזקה“ – כהגדרתה בחוק הנפט;
(ב)
אישר המנהל כאמור בתקנת משנה (א) – יראו לעניין אותה שותפות –
(1)
כאילו בהגדרת ”שותפות“, בכל מקום, במקום ”מיום רישומה למסחר בבורסה“ בא ”מיום מתן אישור המנהל לפי תקנה 1ב(א)“;
(2)
כאילו בתקנה 2(ד), במקום ”הסכום ששילם המחזיק לרכישת היחידה“ בא ”יתרת המחיר המקורי המתואם כפי שהיה לו הייתה נמכרת יחידת ההשתתפות בשותפות הנפט ביום מתן אישור המנהל לפי תקנה 1ב(א)“.
תחילת דינים אחרים [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשפ״ב]
(א)
מחזיק זכאי ייחשב כבעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט, בין אם הוא רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה.
(ב)
על מחזיק זכאי יחולו הוראות סעיף 63 לפקודה כיחס חלקו בשותפות, לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש של השותפות, (החל מיום 1.1.2022): ובלבד שפקיד שומה אישר באישור ראשוני את סכום ההוצאות שהוציאה השותפות לפי הנחת דעתו; לא ניתן אישור כאמור בתוך שנה מיום הגשת הדוח השנתי על ידי השותפות, יהיה רשאי המחזיק הזכאי לנכות את הוצאותיו בהתאם לדוח השותפות.
(ג)
(בוטלה).
(ד)
במכירת יחידה על ידי מחזיק יחולו הוראות חלק ב׳ או חלק ה׳ לפקודה, לפי הענין, ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה, יראו כמחיר מקורי לענין חישוב רווח הון על פי סעיף 88 לפקודה, או כעלות לענין חישוב המס על פי חלק ב׳ לפקודה, לפי הענין, את הסכום ששילם המחזיק לרכישת היחידה, בהפחתת סכומים שהותרו לו בניכוי, ובתוספת סכומים שנכללו בהכנסתו בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות, וכן בהפחתת סכומים ששולמו על ידי השותפות לו או לאחר לפרעון חובותיו של המחזיק, בין במישרין ובין בדרך ניכוי במקור או תשלום מקדמה שיוחסו לו, ורווח הון ייחשב כולו כרווח הון ריאלי; תקנת משנה זו לא תחול על מי שחלה לגביו תקנת משנה (ה).
(החל מיום 1.1.2022): במכירת יחידה בשותפות על ידי מחזיק יחולו הוראות חלק ב׳ או חלק ה׳ לפקודה, לפי הענין, ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה, יראו כמחיר מקורי לענין חישוב רווח הון על פי סעיף 88 לפקודה, או כעלות לענין חישוב המס על פי חלק ב׳ לפקודה, לפי הענין, את הסכום ששילם המחזיק לרכישת היחידה, בהפחתת סכומים שהותרו לו בניכוי, ובתוספת סכומים שנכללו בהכנסתו בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות, וכן בהפחתת סכומים שחולקו לו (להלן – יתרת המחיר המקורי ליחידה), ורווח הון ייחשב כולו כרווח הון ריאלי; תקנת משנה זו לא תחול על מי שחלה לגביו תקנת משנה (ה).
(ד1)
(החל מיום 1.1.2022):
במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט שהיא שותפות סגורה, אשר נרכשה בתקופה שבה היא הייתה שותפות, יחול חלק ב׳ או חלק ה׳ לפקודה, לפי העניין, ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה, יתקיימו שני אלה:
(1)
יראו כמחיר מקורי לעניין חישוב רווח הון על פי סעיף 88 לפקודה, או כעלות לעניין חישוב המס על פי חלק ב׳ לפקודה, לפי העניין, את יתרת המחיר המקורי של יחידת השתתפות בשותפות הנפט כפי שהייתה לו הייתה נמכרת יחידת ההשתתפות בשותפות הנפט במועד שבו הפכה לשותפות סגורה, ולעניין חישוב יתרת המחיר המקורי המתואם לפי סעיף 88 לפקודה, יראו את אותו מועד כמועד הרכישה של יחידת ההשתתפות;
(2)
לעניין סעיף 94ב לפקודה יראו את שנת רכישת יחידת ההשתתפות בשותפות הנפט כשנת רכישת המניה, ואולם יקראו את סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור כאילו בהגדרה ”רווחים ראויים לחלוקה“, במקום ”בתקופה האמורה“ נאמר "בתקופה שמתום שנת המס שקדמה לשנה שבה הפכה השותפות לשותפות סגורה עד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה.
(ה)
מחזיק שאינו מנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בקביעת הכנסתו, שלא היה מחזיק זכאי בשל אותה יחידה בשנת המס הקודמת, יחולו לגביו בעת מכירת היחידה הוראות חלק ב׳ או חלק ה׳ לפקודה, לפי הענין.
[תיקון: תשס״ח]
(בוטלה).
הגבלת הניכוי למחזיק זכאי [תיקון: תשפ״ב]
הניכוי של מחזיק זכאי בשל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה על סכום רכישת היחידה, בהפחתת הסכום שהותר בניכוי ובתוספת הסכום שנכלל בהכנסתו, בניכוי המס שנוכה במקור בשותפות ושיוחס למחזיק בשל אותה יחידה, בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות.
(החל מיום 1.1.2022): הניכוי של מחזיק זכאי בשל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה על יתרת המחיר המקורי של היחידה.
הפחתת סכומים מסויימים לענין הניכוי
בחישוב הסכומים שהותרו בניכוי או הסכומים שנכללו בהכנסתו של המחזיק מתוך ההוצאות וההכנסות של השותפות, בשל החזקת יחידה, לצורך תקנות 2(ד) ו־(4) [צ״ל: ו־4], לא יובאו בחשבון תוספות בשל אינפלציה או ניכוי בשל אינפלציה על פי החוק, שנבעו או יוחסו למחזיק בשל החזקת היחידה.
כללים לרישום סעיף 190(א)(2) לפקודה
פחת ההפרש על פי סעיף 190(א)(2) לפקודה כתוצאה מרכישת יחידה במחצית השניה של שנת המס, יחול סעיף 190(א)(2) על סכום ההפרש כאמור המחושב ללא רכישת היחידה בתקופה שממחצית שנת המס עד מועד רכישת היחידה, ועל סכום ההפרש לאחר ההפחתה הנובעת מרכישת היחידה ממועד רכישתה עד תום שנת המס.
כללים לענין מקדמת מס הכנסה
סכום המס שהמחזיק הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב הוראות תקנות אלה, ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף 175 לפקודה.
ניכוי מס במקור [תיקון: תשפ״ב]
(החל מיום 1.1.2022): מכל חלוקה משותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה למחזיקים בה, ינוכה מס לפי סעיף 164 לפקודה, כאילו החלוקה הייתה דיבידנד על מניות, זולת אם אישר המנהל כי החלוקה אינה משותפות סגורה.
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ג, תשנ״ו, תשנ״ח, תשנ״ט, תש״ס, תשס״א, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ד, תשס״ה, תשס״ו, תשס״ז, תשס״ח, תש״ע, תשע״ד, תשפ״ב]
(בוטלה).


כ״ז בכסלו התשמ״ט (6 בדצמבר 1988)
  • שמעון פרס
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.