חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ״ב–1962

תקנות בדבר כללים לחיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין


ק״ת תשכ״ב, 2006.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 87, 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:


הגדרות
בתקנות אלה –
”קופת גמל“ – כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה;
”קרן שלא אושרה“ – קרן או קופת תגמולים, קיצבה, פיצויים, חופשה או מטרה אחרת כיוצא באלה, שלא אושרו על ידי הנציב כאמור בסעיף 47(ד) לפקודה;
”מעביד“ – אדם המשלם משכורת או שכר עבודה;
חיוב מעביד במס
מעביד שהכנסתו פטורה ממס, המשלם כספים לקרן שלא אושרה או לקופת גמל שאישורה בוטל, חייב במס בשיעור של 25% על אותם כספים ששילם.
חיוב במס של חבר בקופה
חבר בקופת גמל ששולמו לו כספים על ידי הקופה חייב במס על אותם כספים –
(1)
אם הכספים שולמו לו בניגוד לתקנות שהותקנו לענין אישורה וניהולה – בשיעור של 35% גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך מ־35%;
(2)
אם הכספים שולמו לו עקב פירוק הקופה ולדעת הנציב לא היתה סיבה מוצדקת לפירוקה – בשיעור החל עליו לפי הפקודה.
ניכוי מס
קופת גמל המשלמת לחבר קופה כספים שהוא חייב עליהם במס על־פי תקנה 3 תנכה מהם –
(1)
35% – אם התשלום חייב במס על פי תקנה 3(1);
(2)
25% – אם התשלום חייב במס על פי תקנה 3(2).
תשלום לאוצר ודו״ח
(א)
מעביד ששילם כספים כאמור בתקנה 2, ישלם לפקיד השומה את המס המגיע ממנו תוך 30 יום מיום התשלום, או מהיום בו קיבל הודעה על ביטול האישור לקופת הגמל, הכל לפי התאריך המאוחר, ויגיש לו באותו מועד, בטופס שיקבע הנציב, דו״ח על הכספים ששילם כאמור.
(ב)
קופת גמל תשלם לפקיד השומה את סך כל המס שנוכה לפי תקנה 4, תוך שבוע ימים מיום תשלום הכספים לחבר הקופה ותגיש לו באותו מועד, בטופס שיקבע הנציב, דו״ח על הכספים ששילמה ועל סכום המס שניכתה כאמור.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ״ב–1962“.


כ״ג באייר תשכ״ב (27 במאי 1962)
  • לוי אשכול
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.