חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1516; תשע״ח, 1868.


בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 20 ו־23 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד–2014 (להלן – החוק), משאין אינטרס ציבורי לסווג את החברות המפורטות בתקנות אלה כחברות שכבה, לעניין הסמכות לפי סעיף 20, ולאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח“, ”מנפיק מוצרי מדדים“, ”מנפיק מוצרים מובנים“ – כהגדרתם בתקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), התשע״ב–2012.
חברות שלא יסווגו כחברות שכבה
חברה או חברת חוץ, שאינה שולטת בחברת שכבה והיא אחד מאלה, לא תסווג כחברת שכבה –
(1)
חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח שהוא חברת שכבה;
(2)
מנפיק מוצרי מדדים;
(3)
מנפיק מוצרים מובנים.
חברות שלא יסווגו חברות שכבה לעניין סעיף 25(ד) לחוק
חברה או חברת חוץ שמתקיים לגביה אחד מאלה לא תסווג כחברת שכבה לעניין הוראות סעיף 25(ד) לחוק
(1)
החברה היא חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח שאינו חברת שכבה, ובלבד שאינה שולטת בחברת שכבה;
(2)
מתקיימים בחברה כל אלה:
(א)
החברה נשלטת בידי שניים או יותר, שאחד או יותר מהם הם חברת שכבה שנייה והשולטים בה (להלן – השולט האחד), ושאר המחזיקים אינם חברת שכבה שנייה (להלן – השולט האחר);
(ב)
השולט האחר בחברה אינו בעל עניין בחברת שכבה שהיא השולט האחד כאמור בפסקת משנה (א);
(ג)
השולט האחד קובע את זהותם של לא יותר מרבע ממספר הדירקטורים המכהנים, ואילו השולט האחר קובע את זהותם של מחצית לפחות ממספר הדירקטורים המכהנים, והכול לפי תקנון החברה או לפי הסכם שנערכו לפני יום תחילתן של תקנות אלה בין השולט האחד לשולט האחר;
(ד)
השולט האחד אינו מחזיק לבדו בזכות למנות את המנהל הכללי;
(3)
החברה היא חברת חוץ, ובלבד שברוב הדירקטורים המכהנים בה מתקיימים שני אלה:
(א)
הדירקטור עונה על הגדרת דירקטור עצמאי או בלתי תלוי לפי הדין הזר החל על חברת החוץ;
(ב)
בדירקטור מתקיים האמור בפסקה (1) להגדרה ”דירקטור בלתי תלוי“ בחוק החברות.
הוראות לעניין ייחוס שליטה [תיקון: תשע״ח]
(א)
על אף האמור בהגדרה ”שליטה“ שבסעיף 20(א) לחוק, לחברת שכבה שהיא גוף פיננסי או השולטת בגוף פיננסי, ומחזיקה אמצעי שליטה בחברת שכבה נוספת שבשליטת אותו בעל שליטה, לא ייוחסו לעניין החוק כל החזקות באמצעי שליטה בחברת השכבה הנוספת בשל החזקות כמפורט בתקנת משנה (ב).
(ב)
החזקות של גוף פיננסי שעליהן יחולו הוראות תקנת משנה (א) הן כמפורט להלן:
(1)
התחייבויות תלויות תשואה וקופות גמל שבניהולו של גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981;
(2)
נכסי הקרן שבניהולו של מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
(3)
נכסים מגבים של תעודת סל שהוצעה לציבור בידי מנפיק תעודת סל; לעניין זה, ”נכסים מגבים“ – ניירות ערך המוחזקים במטרה להבטיח את התחייבות מנהל תעודת הסל למשקיעים בתעודת הסל, לפי תשקיף או הסכם.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בסיוון התשע״ד (11 ביוני 2014).
[תיקון: תשע״ח]
(בוטלה).


י״ח בתמוז התשע״ד (16 ביולי 2014)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
  • יאיר לפיד
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.