חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (כללים ותנאים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (כללים ותנאים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (כללים ותנאים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2069.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ג לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ״ד–1984 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חבר המועצה“ – מי שמונה לחבר המועצה, לפי סעיף 8ב לחוק;
”חוזר הממונה על השכר“ – חוזר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011), כפי שיעודכן מזמן לזמן, המתפרסם באתר האינטרנט של אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר;
”ישיבת המועצה“ – לרבות ישיבות ועדה מוועדותיה;
”המועצה“ – מועצת הרשות כאמור בסעיף 8ב לחוק.
גמול לחבר המועצה
(א)
חבר המועצה כאמור בסעיף 8ג(א) לחוק זכאי לקבל מהרשות גמול בעד השתתפותו בישיבת המועצה כמפורט בסעיף האמור, לפי הקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין סוג ישיבת המועצה ומספר ישיבות המועצה המרבי, ובהתאם לסיווג הרשות על ידי הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת שרים לענייני כלכלה מס׳ כל/218 מיום י״ב באדר ב׳ התשנ״ה (14 במרס 1995).
רשימת תאגידים ורמת סיווגם מפורסמת על ידי הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים.
(ב)
הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) אם אישר יושב ראש המועצה או יושב ראש הוועדה מוועדות המועצה, לפי העניין, כי השתתף בישיבת המועצה, כולה או רובה, לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה ישיבת המועצה.
החזר הוצאות ישיבה
(א)
גמול לפי תקנה 2 יכלול כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקשר להשתתפותו בישיבה, ובכלל זה מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
(ב)
חבר המועצה כאמור בסעיף 8ג(ב) לחוק זכאי לקבל מאת הרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הקבוע בחוזר הממונה על השכר, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות כאמור בסעיף 8ג(ב) לחוק.
(ג)
תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה שנסע חבר מועצה לישיבה שבה השתתף יהיה לפי תעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים – תעריפים, מיום כ״ט בתמוז התשס״ח (1 באוגוסט 2008), שמתפרסם באתר החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שיעודכן מזמן לזמן.
מועדים לעניין החזר הוצאות
(א)
חבר המועצה הזכאי להחזר הוצאות כאמור בתקנה 3 יגיש דרישה לתשלום החזר הוצאות בסוף החודש שבו נשא בהוצאה.
(ב)
בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), החזר הוצאות לפי תקנה 3 ישולם לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו נשא בהוצאה.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב באלול התשע״ו (25 בספטמבר 2016) (להלן – יום התחילה).
הוראת מעבר
(א)
על אף האמור בתקנות 2(ב) ו־4(ב), גמול או החזר הוצאות שחבר המועצה זכאי להם לפי תקנות אלה בעד התקופה שמיום התחילה עד יום פרסומן של תקנות אלה (ביום 16.2.2021) ולא שולמו לפני יום פרסומן, ישולמו לא יאוחר מתום החודש שלאחר פרסומן של תקנות אלה.
(ב)
תשלום כאמור בתקנת משנה (א) יינתן לפי התשלום שלו היה זכאי חבר המועצה במועד שבו קמה לו זכאותו לפי תקנות אלה בהתאם לחוזר הממונה על השכר או בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר, לפי העניין, כעדכונם במועד האמור; סכום כאמור ישולם כשהוא מעודכן לפי המדד שהיה ידוע ביום התשלום בפועל לעומת המדד שהיה ידוע במועד שבו קמה הזכאות; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


כ״ג בטבת התשפ״א (7 בינואר 2021)
  • ישראל כ״ץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.