חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות ומסמכים נוספים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות ומסמכים נוספים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות ומסמכים נוספים), התשס״ד–2003


ק״ת תשס״ד, 14.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ארכיון“ – מקום לאחסון צילומים או קובצי רישום, בין במערכת ובין מחוצה לה;
”המערכת“ – אמצעי לקליטת נתונים הקשורים לנסיעות בכביש אגרה ואגירתם בקובצי רישום, לרבות מערכת גביית האגרה כמשמעותה בסעיף 4(7) לחוק;
”זמן“ – תאריך ושעה;
”מפעיל“ – מי שהמדינה מינתה או הסמיכה להפעיל את המערכת בכביש האגרה, או בעל הזיכיון, לפי הענין;
”נתון“ – לרבות כל אחד מאלה, לגבי כלי רכב שצולם:
(1)
מספר הרישום וצילומו;
(2)
סימול שער האגרה שבו בוצע הצילום;
(3)
זמן הצילום;
”קובץ רישום“ – אמצעי לאגירת מידע ובכלל זה הנתונים במערכת, לרבות קלטות, דיסקטים, תקליטורים, פלט מחשב, מסמך וכל אמצעי אחר לאגירת מידע ונתונים הנקלט או המופק מן המערכת;
”שער אגרה“ – מקום שהותקן בו החלק של המערכת שבו מתבצע צילום כלי רכב או זיהוי תג החיוב, לפי הענין;
סימול שער אגרה
(א)
בכביש האגרה יותקנו שערי אגרה.
(ב)
המפעיל ייתן סימול ייחודי לכל שער אגרה שיותקן בכביש האגרה.
בדיקת תקינות
במערכת המופעלת בכביש האגרה תפעל בדיקת תקינות עצמית, שתתריע על תקלה בפעולת השעון המרכזי של המערכת או ברישום סימול שער האגרה על גבי קובץ הרישום המתאים.
שמירת קובץ רישום
(א)
קובץ רישום יישמר בארכיון.
(ב)
המערכת תכלול אמצעים לאבטחת המידע שבארכיון ולמניעת שינויים בהם, לרבות אחסונם בקובץ קריאה בלבד וקודי הרשאות גישה למערכת.
פעולה של מפעיל
(א)
אלה הפעולות שייעשו בידי המפעיל, או מי שהוא הסמיך לענין זה:
(1)
הפקת קובץ רישום;
(2)
קריאת התרעה על תקלה במערכת כאמור בתקנה 3 ומועדה;
(3)
תיקון תקלה כאמור ומועדו.
(ב)
מי שעשה פעולה מהפעולות המפורטות בתקנת משנה (א), יאשר בכתב את ביצועה ואת מועד הביצוע; לענין זה, ”אישור בכתב“ – לרבות רישום במערכת.
הגשת צילום
(א)
צילום לפי סעיף 12א(ב) לחוק יוגש בהליך משפטי או בהליך לפי החוק, בהתייחס לנסיעת כלי רכב בכביש האגרה, בקובץ רישום בצירוף תצהיר.
(ב)
קובץ רישום כאמור בתקנת משנה (א) בהתייחס לכלי רכב שצולם, יכלול פרטים אלה:
(1)
צילום מספר הרישום של כלי הרכב;
(2)
סימול שער האגרה שבו צולם;
(3)
זמן הצילום.
(ג)
הופק קובץ רישום שחסר בו אחד מהנתונים המפורטים בתקנת משנה (ב)(2) ו־(3), כתוצאה מתקלה טכנית בפעולת המערכת, ניתן להגישו לפי סעיף 12א לחוק, ואולם הצילום המוגש באמצעותו יהיה ראיה קבילה רק לענין הנתונים המפורטים בקובץ הרישום.
(ד)
בתצהיר כאמור בתקנת משנה (א) יאשר המפעיל או מי שביצע מטעמו פעולה כאמור בתקנה 5, לענין קובץ הרישום:
(1)
כי לא נתקבלה התרעה על תקלה במערכת ברישום סימול שער האגרה, לגבי צילומים שבוצעו באותו שער אגרה ובאותו הזמן;
(2)
מיקום שער האגרה שלגביו נרשם סימול שער האגרה;
(3)
כי לגבי זמן הצילום לא נתקבלה התרעה על תקלה בפעולת השעון המרכזי של המערכת;
(4)
כי הפקת הצילום נעשתה מתוך המערכת.
(ה)
אין בהוראות תקנות משנה (א) ו־(ד) כדי לגרוע מהאפשרות, במקום תצהיר, להביא לעדות את מי שעשה פעולה כאמור בתקנה 5.
(ו)
בנסיעה שבה עבר כלי רכב בשער אגרה אחד, יוגש קובץ הרישום כאמור התייחס לאותו שער אגרה, ובנסיעה שבה עבר כלי הרכב במספר שערי אגרה, יוגשו קובצי הרישום כאמור בהתייחס לשערי האגרה הראשון והאחרון שבהם עבר כלי הרכב.
הגשת ראיות לענין אי תשלום אגרה
לענין אי־תשלום אגרה בעת המעבר בכביש האגרה יוגשו בהליך משפטי ובהליך לפי החוק
(1)
צילומים באופן האמור בתקנה 6;
(2)
אישור המפעיל בתצהיר כי לא שולמה אגרה בשל אותה נסיעה.
הגשת מסמך לענין תג חיוב
(א)
קובץ רישום שיופק מן המערכת בהתייחס לכלי רכב אשר זוהה באמצעות תג חיוב אשר יוגש כראיה לפי החוק לענין חוב בשל אי־תשלום אגרה, יכלול פרטים אלה:
(1)
מספר הרישום של כלי הרכב וסימול תג החיוב;
(2)
סימול שער האגרה שבו בוצע זיהוי תג החיוב;
(3)
זמן זיהוי תג החיוב.
(ב)
קובץ רישום כאמור בתקנת משנה (א) יוגש בהתאם לאמור בתקנה 6, בשינויים המחויבים, ואולם התצהיר המפורט בתקנה 6(ד) יכלול גם הצהרה, כי לא היתה תקלה במערכת בהתייחס לזיהוי תג החיוב.
שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי למנוע את הגשת הראיות בדרך אחרת, לפי הוראות כל דין, לרבות ההלכה הפסוקה.


י״ג בתשרי התשס״ד (9 באוקטובר 2003)
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.