חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני ודיווח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני ודיווח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני ודיווח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות), התשע״ב–2011


ק״ת תשע״ב, 275; תשע״ח, 346.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, ו־8 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע״א–2011 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בתקנות אלה –
”דוח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות“ – דוח שיש להגיש לפי תקנה 2א;
”חברה“ – חברה לתועלת הציבור;
”מספר זיהוי“ – ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת הזהות וליחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית – מספר דרכון והמדינה שבה הוצא.
דיווח רבעוני [תיקון: תשע״ח]
(א)
נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם בתוך שבוע מתום הרבעון שבו התקבלה התרומה, דוח רבעוני מקוון לפי הנוסח שבתוספת (להלן – הדוח), בנוגע לכל תרומה שהתקבלה באותו רבעון בלבד וימולאו בו כל הפרטים הנדרשים.
(ב)
בדוח יצוינו הפרטים האמורים בסעיף 2 לחוק; תרומה שהתקבלה במטבע חוץ, סכומה יצוין בשקלים חדשים לפי שער ההמרה ביום הדיווח.
(ג)
נתמך שהוא חברה יגיש את הדוח חתום ביד יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור שהדירקטוריון הסמיכו לכך ואם הדירקטור הוא תאגיד – ביד היחיד שמכהן מטעם אותו תאגיד, ויצוינו במקום המיועד לכך גם פרטי התאגיד שמטעמו הוא מכהן; נתמך שהוא עמותה, יגיש את הדוח חתום ביד יושב ראש הוועדה או חבר ועד שהוועד הסמיכו לכך; בדוח יצוין מספר הזיהוי של החותם על הדוח, שמו, כתובתו ומועד החתימה.
דיווח על עיקר מימון מישות מדינית זרה [תיקון: תשע״ח]
(א)
נתמך שעיקר מקורות המימון שלו, בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי היה מתרומות שהתקבלו מישויות מדיניות זרות, יגיש לרשם במועד הדיווח דוח מקוון לפי הנוסח שבתוספת.
(ב)
דוח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות יוגש כשהוא חתום לפי תקנה 2(ג).
מילוי פרטים באופן מקוון [תיקון: תשע״ח]
מילוי הפרטים בדוח ובדוח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות ייעשה בדרך של הקלדה על גבי הטופס המקוון באתר האינטרנט של הרשם; פלט חתום לפי תקנה 2(ג) יוגש לרשם.
תחולה ותחילה
הדיווח הראשון לפי תקנות אלה יהיה לגבי תרומות שהתקבלו ברבעון הראשון שיתחיל לאחר פרסומן.

תוספת

[תיקון: תשע״ח]
טופס 1 – דוח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה (תקנה 2(א), סעיף 2 לחוק)
[תיקון: תשע״ח]
טופס 2 – דוח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרה (תקנה 2א, סעיף 5א לחוק)


ד׳ בכסלו התשע״ב (30 בנובמבר 2011)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.