חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 1784.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(3) לחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מדיה מגנטית“ – אמצעי לאחסון נתונים המבוסס על מגנוט;
”בקשה“ – בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית, למעט בקשה כאמור שנעשית בידי מבטח או מטעמו;
”מיופה כוח“ – מי שקיבל ממטופל ייפוי כוח להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק, או ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים הכולל הסמכה לפעול בעניינים בריאותיים לפי הסמכה מפורשת בעניין או לפי הסמכה כללית שלא סויגה, כאמור בסעיף 32יג(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ח–1965 (להלן – חוק הכשרות המשפטית), או ייפוי כוח רפואי כמשמעו בסעיף 32טו לחוק הכשרות המשפטית, או ייפוי כוח לפי סעיף 37 לחוק החולה הנוטה למות, התשס״ו–2005, או ייפוי כוח לפי סעיף 42 לחוק מידע גנטי, התשס״א–2000;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, הורה ההורה, צאצא, אח או אחות, או בן זוג או צאצא של כל אחד מאלה, לרבות בשל אימוץ;
”רשומה לא ממוחשבת“ – רשומה רפואית שאינה רשומה ממוחשבת;
”רשומה ממוחשבת“ – רשומה רפואית השמורה בקובץ מחשב, לרבות כל סוג של מדיה מגנטית.
רשומה רפואית
(א)
לעניין תקנות אלה יראו כל אחת מאלה כיחידה אחת של רשומה רפואית, אף אם היא מחולקת לכמה תיקים או קבצים המוחזקים באתרים שונים של אותו מוסד רפואי, אותו מחוז של קופת חולים או אותה קופת חולים, לפי העניין, ובלבד שהיא נוגעת לאותו אדם:
(1)
רשומה רפואית במוסד רפואי אחד;
(2)
רשומה לא ממוחשבת המצויה במחוז אחד של קופת חולים;
(3)
רשומה ממוחשבת המצויה בקופת חולים אחת;
(4)
רשומה רפואית אצל מטפל, שאינו מטפל במטופל במסגרת מוסד רפואי או קופת חולים או מטעמם, אף אם היא מחולקת לכמה תיקים או קבצים אצל המטפל;
לעניין זה –
”מוסד רפואי“ – לרבות בית חולים השייך לקופת חולים, ולמעט מרפאה שבבעלות קופת חולים;
”קופת חולים“ – לרבות מרפאה שבבעלותה, ולמעט בית חולים השייך לה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשומה לא ממוחשבת ורשומה ממוחשבת ייחשבו כל אחת כיחידה נפרדת של רשומה רפואית לעניין התשלום המרבי לפי תקנות אלה.
תשלום מרבי בעד מסירת העתק של רשומה רפואית
(א)
התשלום המרבי בעד מסירת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת או חלק ממנה שהתבקש במסגרת בקשה אחת, לגבי סוגים של רשומה רפואית המנויים בטור א׳ בתוספת, למטופל עצמו, למיופה כוחו שהוא קרובו, או לאפוטרופסו, הוא הסכום הנקוב בטור ב׳ בתוספת בעד אותו סוג של רשומה רפואית ולפי הפירוט שבטור ג׳.
(ב)
התשלום המרבי בעד מסירת העתק של רשומה רפואית לא ממוחשבת או חלק ממנה שהתבקש במסגרת בקשה אחת, למטופל עצמו, למיופה כוחו שהוא קרובו, או לאפוטרופסו, יהיה בסכום שנקבע לעניין מסירת העתק רשומה רפואית בתעריפון משרד הבריאות; לעניין תקנת משנה זו, ”תעריפון משרד הבריאות“ – רשימת תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים, שמפרסם משרד הבריאות באתר האינטרנט שלו, המשקפת את התעריפים המעודכנים מזמן לזמן כפי שנקבעו בצווים לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996;
(ג)
הוראות תקנה זו יחולו לעניין מסירת העתק של רשומה רפואית שנוצרה בתוך חמש השנים שקדמו למועד הבקשה לקבלת ההעתק.
(ד)
הוראות תקנה זו החלות לעניין אפוטרופוס יחולו גם לעניין קרוב של מטופל שנפטר, לגבי בקשה שהגיש קרוב אחד כאמור, לקבלת רשומה רפואית המתייחסת לטיפולים הרפואיים בששת החודשים שקדמו לפטירה, ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום הפטירה.
(ה)
לעניין תקנה זו, ”מסירה“ – מסירה ידנית אצל המוסד הרפואי, קופת החולים או המטפל, למטופל עצמו או למיופה כוחו שהוא קרובו, לאפוטרופסו, או לקרוב של מטופל שנפטר, לפי העניין, או משלוח לכתובת העדכנית של המטופל כפי שהיא מעודכנת ברישומי המוסד הרפואי, קופת החולים או המטפל.
פטור מתשלום
(א)
הרשאת גישה לעיון ברשומה הרפואית, ככל שניתנת, למטופל עצמו או למיופה כוחו שהוא קרובו, או לאפוטרופסו, או לקרוב של מטופל שנפטר, תהיה בלא תשלום; לעניין זה, ”הרשאת גישה לעיון ברשומה הרפואית“ – צפייה במידע על אודות המטופל המוצג לעיונו על ידי מוסד רפואי או קופת חולים באופן אלקטרוני מקוון, באמצעות שימוש ברשת האינטרנט.
(ב)
לא ייגבה תשלום מהמטופל עצמו, ממיופה כוחו שהוא קרובו, מאפוטרופסו או מקרובו של מטופל שנפטר, בעד עצם הגשת הבקשה למסירת העתק רשומה רפואית; תשלום בעד מסירת העתק הרשומה הרפואית ייגבה במועד מסירתה.
(ג)
על אף האמור בתקנה 3, לא ייגבה תשלום מהמטופל עצמו, ממיופה כוחו שהוא קרובו, מאפוטרופסו, או מקרוב של מטופל שנפטר, בעד מסירת המסמכים המפורטים להלן, פעם אחת לאחד מהם, בגמר הטיפול או בעת שחרורו של המטופל מאשפוז, לפי העניין, ובלבד שהמסמכים מתייחסים לאותו טיפול או אשפוז:
(1)
מכתב שחרור, סיכום ביקור, סיכום טיפול או סיכום אשפוז, אצל רופא או במוסד רפואי, לפי העניין, גיליון מחלה וגיליון מיון;
(2)
העתק בדיקה, תוצאות הבדיקה, ופענוח תוצאות הבדיקה, שבוצעה שלא במסגרת אשפוז;
(3)
הוראות להמשך טיפול, לרבות בסיום ביקור בחדר מיון;
(4)
סיכומים לגורמים רפואיים.
(ד)
על אף האמור בתקנה 3, לא ייגבה תשלום ממטופל, ממיופה כוחו שהוא קרובו או מאפוטרופסו בעד מסירת מרשמים והפניות בתוקף.
(ה)
על אף האמור בתקנה 3, לא ייגבה תשלום ממטופל, ממיופה כוחו שהוא קרובו, מאפוטרופסו, או מקרוב של מטופל שנפטר בעד מסירת העתק רשומה או מסמך אחר שהוא זכאי לקבלו בלא תשלום לפי כל דין.
שמירת דינים
(א)
אין באמור בתקנות אלה כדי להקנות זכות לקבל מידע רפואי על אודות מטופל למי שאינו זכאי לכך על פי כל דין ואין באמור בהן כדי לגרוע מזכות לעיין במידע רפואי לפי כל דין.
דיווח לוועדה
משרד הבריאות וקופות החולים ימסרו אחת לשנה החל בשנת 2020, לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, דיווחים על יישום תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן, ואולם תחילתה של תקנה 3(ב) ביום כ״ז בכסלו התש״ף (25 בדצמבר 2019).
תחולה
(א)
הוראות תקנות אלה יחולו על רשומה רפואית שנוצרה מיום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011), שבקשה למסירתה הוגשה מיום תחילתן ואילך.
(ב)
היה מטופל ילד שנמצא באומנה, כמשמעותו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016 (להלן – חוק אומנה לילדים), יחולו על האומן הוראות תקנות אלה החלות לעניין אפוטרופוס, לגבי מידע לפי החוק שהוא זכאי לקבלו כאמור בסעיף 48(ב) לחוק אומנה לילדים.
(ג)
הוראות תקנות אלה לא יחולו על בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית שהפיק המערך הרפואי של שירות בתי הסוהר.

תוספת

(תקנה 3)

טור א׳
השירות
טור ב׳
התשלום המרבי
(בשקלים חדשים)
טור ג׳
פירוט
1. הפקת העתק רשומה ממוחשבת, בפלט או על גבי תקליטור (דיסק) או במדיה מגנטית אחרת, ואם נדרשה פעולת המרה לקובץ מחשב התשלום כולל את פעולת ההמרה10
לרבות אלה:
(1)
בדיקת דימות הניתנת לשמירה על גבי תקליטור (דיסק) או במדיה מגנטית אחרת;
(2)
תוצאות בדיקת דימות שיש צורך להמיר לקובץ מחשב כדי למסור העתק למבקש (כגון שקפי רנטגן, OCT, בדיקת על־קול וכדומה)
2. כל תקליטור (דיסק) נוסף0 


י״ח בטבת התשע״ט (26 בדצמבר 2018)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.