חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1532, 1626; תשע״ו, 618; תשע״ז, 1175; תשע״ח, 1734; תשע״ט, 3104; תש״ף, 866, 1775; תשפ״א, 1128, 3976; תשפ״ב, 1764, 4070.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 145ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ותנאים כלליים לפטור

הגדרות [תיקון: תשע״ו, תשע״ח, תשע״ט, תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א־2, תשפ״ב־2]
בתקנות אלה –
”אנטנה“ – התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו;
”אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו“ – אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופן אנכי על תורן;
”אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו“ – אנטנה למיתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים (מסוג Traps או Stubs) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 סנטימטרים, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קיימים כדין;
”אתר החדרה“ – שטח להחדרת מים לאגירתם בתת־הקרקע;
”הממונה על הקרינה“ – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה;
”הנדסאי מבנים“ – הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במדור תכנון מבנים או בניין, כמשמעותו בסעיף 17(ב) לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012;
”הרשות הארצית לכבאות“ – הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012;
”חומר מסוכן“ – (הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993;
”חומרים קלים“ – חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים;
”חוק למניעת מפגעי אסבסט“ – חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע״א–2011;
”כבל הזנה“ – מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;
”כשל מבני“ – מצב של חוסר תפקוד בשלד;
”מאצרה“ – (הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): אמצעי קיבול העשוי משטח מוקף דפנות והאטום לחלחול החומר המאוחסן בו, שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים במיתקן טכני סמוך ולמנוע את פיזורם לסביבה;
”מהנדס מבנים“ – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים;
”מהנדס מבנים רשום“ – מהנדס הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים;
”מין פולש“ – בעל חיים או צמח המצוי מחוץ לתחום תפוצתו הטבעית וגורם נזק לסביבתו או לאדם;
”מיתקן פוטו־וולטאי“ – מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;
”מצללה (פרגולה)“ – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנו לפחות; יראו מבנה כאמור כמצללה גם אם על תקרתו מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף;
”מיתקן של חובבי רדיו“ – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס״ט–2009;
”מיתקן תשתית“ – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט״ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002, אתרי כרייה וחציבה;
”מערכת רישוי זמין“ – (נמחקה);
”מפה מצבית“, ”מפת עדות“ – (הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): כהגדרתן בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע״ו–2016;
”סריקה ממוחשבת“ – הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה למקור;
”עורך הבקשה“ – (הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע״ו–2016;
”צלחת קליטה“, ”שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין“ – כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק;
”קיר אש“ – (הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): קיר רתום לקרקע העשוי מחומר לא דליק שנועד למנוע מעבר אש בין מיתקני השנאה;
”נמל“ – כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971, ובלבד שמתקיים בו שימוש נמלי;
”תחום חוף הים“ ו”הסביבה החופית“ – כהגדרתם בחוק שמירת הסביבה החופית, התשמ״ד–2014 [צ״ל: התשס״ד–2004];
”תחנת משנה“ – (הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): תחנת השנאה, המקשרת בין רשתות חשמל לסוגיהן, שיש בה שנאים מורידי מתח או מעלי מתח, והמשמשת להשנאה ממתח עליון למתח גבוה ונמוך ולהפך;
”תוכנית מפורטת“ – תוכנית הכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר בנייה או ביצוע עבודה לפיהן, בלא צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה;
תנאים לפטור מהיתר [תיקון: תשע״ו, תשפ״ב]
סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, נוסף על האמור בסעיף 145ג לחוק, כל אלה:
(1)
הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, והכול אם הוא רשאי לבצעם מכוחה של זכות כאמור;
(2)
הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו;
(3)
הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה;
(4)
הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו;
(5)
הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק;
(6)
הם אינם בתחום חוף הים, למעט אם העבודות מבוצעות בשטח המיועד למגורים או בשטח מיתקן תשתית;
(7)
הם אינם בתחום מימי החופין, כהגדרתם בחוק הפרשנות, התשמ״א–1981.
סייגים, תנאים
(א)
עד מועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות אלה, וזאת בעניינים המפורטים בסעיף 145ד לחוק, ובלבד שאלה פורסמו באתר הוועדה המקומית.
(ב)
תנאים וסייגים כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוקף 180 ימים לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד לחוק בעניינים האמורים בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות.
אחריות המקים, המבצע, או המשתמש
(א)
פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין.
(ב)
אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.
דיווח בדרך מקוונת [תיקון: תשע״ו, תש״ף]
דיווח או מתן הודעה לרשות הרישוי על פי תקנות אלה יכול שייעשה גם בדרך מקוונת, ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן:
(1)
הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים באתר האינטרנט של מינהל התכנון;
(2)
צירוף אישורים לפי תקנות אלה יתבצע בדרך של סריקה ממוחשבת; צורף אישור כאמור ישמור מוסר האישור ברשותו עותק המקור של האישור שצורף.
אישור הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום [תיקון: תשע״ח]
אישור מהנדס מבנים המצורף במסגרת הודעה לרשות רישוי על התקנת סוכך וגגון לפי תקנה 11, מצללה לפי תקנה 12, מיתקן פוטו־וולטאי לפי תקנה 24 וסככת הצללה במסגרת צנרת לפי תקנה 24א, יכול שיינתן גם בידי הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום ובלבד שהמיתקן האמור מותקן על הקרקע או על גבי מבנה פשוט.

פרק ב׳: עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

סימן א׳: גדרות ושערים

גדר וקיר תומך
(א)
הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בהם תנאים אלה:
(1)
גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מטר;
(2)
הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח;
(3)
אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון בטיחותי כאמור בפרט 2.103 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי תקנות אלה;
(4)
הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים;
(5)
הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.
(ב)
על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת״י 4273: גדרות פלדה (להלן – ת״י 4273).
גדר המוקמת בידי רשות מקומית [תיקון: תשע״ד, תשע״ו]
הקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצורכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(3) עד (5) ו־(ב).
גדר בשטח חקלאי [תיקון: תשע״ו]
(א)
הקמת גדר בשטח חקלאי פטורה מהיתר, יחולו תקנות 5(א)(4), (5) והוראות אלה:
(1)
הגדר תוקם בשטח חקלאי מעובד בלבד;
(2)
גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;
(3)
הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אטומה;
(4)
הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר נגר עילי.
(ב)
אם הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים – גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים, והיא תוקם מעמודים ותילים העשויים מתכת.
גידור מיתקן תשתית [תיקון: תשע״ו, תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק פטורה מהיתר, יחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) והוראות אלה:
(1)
גדר היקפית של מיתקן תשתית תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת״י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר;
(2)
גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר;
(3)
אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה;
(4)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.
גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע [תיקון: תשע״ו, תשפ״ב]
הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בתחום גן לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים פטורה מהיתר, ובלבד שיחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) ו־(ב) והוראות אלה:
(1)
היא תוקם מחומרים קלים;
(2)
גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;
(3)
הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב);
(4)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו בתחום הסביבה החופית ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים יצורף אישור אקולוג.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו בתחום הסביבה החופית ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים יצורף אישור אקולוג.
מחסום בכניסה לחניה ושער
(א)
התקנת מחסום או שער פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה:
(1)
אם הוא חשמלי – הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם;
(2)
יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו;
(3)
יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית.
(ב)
התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

סימן ב׳: גגונים וסככות

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:
(1)
לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;
(2)
נבנה מחומרים קלים.
(ב)
הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ־50 סנטימטרים.
(ג)
קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.
(ד)
הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ״ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו, וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ״ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו, וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
מצללה [תיקון: תשע״ח, תש״ף־2, תשפ״ב]
הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:
(1)
שטחה אינו עולה על 50 מ״ר או על ¹₄ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;
(2)
המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;
(2א)
כללה המצללה קירוי שקוף, הקירוי האמור יותקן בצמוד לתקרת המצללה ולא יחרוג מהיקף המצללה;
(3)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה, וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה, וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

סימן ג׳: שימושים נלווים למבנה

פרטי עזר
הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מיתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין, או לקרקע פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
אין בו משום תוספת שטח בנייה;
(2)
אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא;
(3)
אם הותקן על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על 50 קילוגרמים;
(4)
היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרים.
שלט [תיקון: תשע״ו, תשפ״ב]
(א)
התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.
(ב)
על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.
(ג)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.
מיתקן לאצירת אשפה
התקנת מיתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרים פטורה מהיתר.
מכונה לאיסוף מכלי משקה
התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ־10 סנטימטרים.
סורגים [תיקון: תשפ״ב]
(א)
התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין לפי ת״י 1635: סורגים לפתחים בבניינים, פטורה מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.
(ב)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
דוד מים, דוד שמש וקולטים
(א)
הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג.
(ב)
הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת״י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר, ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר על הגג.
מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר
התקנת מערכת מיזוג אוויר לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה על 60,000 btu, או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו אלה:
(1)
(2)
לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;
(3)
לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;
(4)
התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע לפי ת״י 994 חלק 5: מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים;
(5)
התקנת מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי ת״י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים.
החלפת רכיבים בבניין [תיקון: תשע״ו]
(א)
החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט פטורה מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.
(ב)
נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, מחומר או במרקם ייחודי, בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.
(ג)
על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט מותנית בכך שיוחלף ברכיב שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט, למעט לגבי עבודה פטורה מהיתר לעבודת אסבסט לפי תקנות למניעת מפגעי אסבסט.
החלפת מכל גז נייח תת־קרקעי [תיקון: תש״ף, תשפ״ב]
החלפת מכל גז נייח תת־קרקעי, שהותקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טון, לפי תקן ישראלי, ת״י 158 חלק 1 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ): מאגרים (להלן – ת״י 158), המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
(1)
לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;
(2)
העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז;
(3)
ניתן אישורו של מי שרשאי לבצע את העבודה לפי תקנות הגז, על כך שהעבודה בוצעה לפי הוראות ת״י 158, בנוסח המפורט בנספח א׳ לת״י 158 חלק 4 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ): בדיקות;
(4)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור כמפורט בפסקה (3).
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור כמפורט בפסקה (3).

סימן ד׳: מבנים טכניים

מבנים טכניים [תיקון: תשע״ו, תשפ״ב]
(א)
הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מיתקן תשתית פטורה מהיתר, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 6 מטרים מרובעים וגובהו לא יעלה על 3 מטרים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הקמת מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית.
(ג)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ואם נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצורף להודעה גם אישור זה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ואם נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצורף להודעה גם אישור זה.
מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל [תיקון: תשע״ו, תשפ״א־2]
(א)
הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל, לתקופה שאינה עולה על 90 ימים, בשטח מיתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.
(ב)
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.8.2021): הקמת מיתקן טכני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל (בתקנת משנה זו – המיתקן) וכן מאצרה, קיר אש, מסד ומשטח יצוק להצבת המיתקן, בתחום תחנת משנה קיימת לפי תכנית מאושרת, פטורים מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1)
שטחו של המיתקן לא יעלה על 55 מ״ר, וגובהו, לרבות המשטח היצוק והמסד שעליו הוא מוצב, לא יעלה על 6.5 מטרים מעל פני הקרקע;
(2)
שטחו של המשטח היצוק להצבת המיתקן לא יעלה על 100 מ״ר, וגובהו לא יעלה על 0.3 מטרים;
(3)
אם המיתקן מוצב על גבי מסד, שטח המסד לא יעלה על 65 מ״ר;
(4)
מיתקן המכיל חומר מסוכן, ובכלל זה שמנים, יוקם על גבי משטח יצוק אטום המונע חלחול של מזהמים לקרקע ומנקז אותם באופן אטום ומבוקר לתוך מאצרה או שהמיתקן יוקם בתוך מאצרה;
(5)
העומק הפנימי של המאצרה לא יעלה על 3 מטרים מתחת לפני הקרקע, אורכה לא יעלה על 12 מטרים ורוחבה לא יעלה 3 מטרים; קיבולת המאצרה לא תפחת משיעור של 110% מנפח המכל הגדול ביותר המצוי במיתקן; ניתן לחבר כמה מאצרות צמודות זו לזו ולאפשר מעבר של חומר ביניהן ויראו אותן כמאצרה אחת לעניין הקיבולת;
(6)
גובהו של קיר אש לא יעלה על 6.5 מטרים או על גובה המיתקן, לפי הנמוך מביניהם, ואורכו לא יעלה על 7.5 מטרים או על אורך המיתקן, לפי הקצר מביניהם; עלה גובהו של קיר אש על 4 מטרים, יתווספו לו קירות ניצבים משני צדדיו שיהיו בגובה קיר האש ובאורך שלא יפחת מ־20% מאורכו;
(7)
אם לא נקבעו הוראות לעניין קו הבניין בתכנית שמכוחה מוקם המיתקן, המיתקן יוקם במרחק שלא יפחת מ־3 מטרים מהגדר ההיקפית של תחנת המשנה;
(8)
המיתקן יוקם על ידי בעל רישיון הולכה ורישיון חלוקה כהגדרתם בחוק משק החשמל, התשנ״ו–1996;
(9)
תחנת המשנה שבתחומה יוקם המיתקן הוקמה לפי היתר בנייה כדין;
(10)
ניתן היתר הקמה לפי חוק הקרינה להקמת המיתקן;
(11)
אם המיתקן מוקם בתחום אזור מגן כהגדרתו בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ״ה–1995, ניתן אישור משרד הבריאות להקמת המיתקן;
(12)
עבודות לפי תקנת משנה זו יבוצעו בהתאם להנחיות מקצועיות כהגדרתן בסעיף 126ב לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, שניתנו לעניין מיתקני השנאה;
(13)
הודעה בדבר הכוונה לבצע עבודה לפי תקנת משנה זו תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני תחילת ביצוע העבודה, ויצורפו לה כל אלה:
(א)
מפה מצבית ערוכה על ידי מודד; עורך הבקשה יסמן על המפה את המיקום והשטח של המיתקן;
(ב)
היתר הבנייה שלפיו הוקמה תחנת המשנה שבתחומה יוקם המיתקן;
(ג)
היתר לפי חוק הקרינה שניתן להקמת המיתקן;
(ד)
אישור משרד הבריאות, אם המיתקן יוקם בתחום אזור מגן;
(14)
בתחנת משנה קיימת במקרקעי ישראל יימסר העתק מן ההודעה האמורה בפסקה (13) לרשות מקרקעי ישראל;
(15)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה זו, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה, ויצורפו לה מפת עדות שערך מודד ובה סומן המיתקן שהוקם וכן אישור מהנדס מבנים בדבר עיגונם לקרקע של המיתקן והרכיבים הנוספים שהוקמו לפי תקנת משנה זו ויציבותם.
מיתקן נלווה להפעלת באר [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב]
הקמת מבנה טכני המשמש מיתקן נלווה להפעלת באר כהגדרתה בחוק הפיקוח (בתקנה זו – מבנה) פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
שטח המבנה לא יעלה על 12 מטרים מרובעים וגובהו לא יעלה על 3 מטרים;
(2)
העבודה תבוצע בידי בעל רישיון קדיחה לפי חוק הפיקוח, שהוא אחד מהמנויים בסעיף 261(ד)(1) לחוק;
(3)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה העתק מרישיון הקדיחה שניתן.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה העתק מרישיון הקדיחה שניתן.
מיתקן לניטור אוויר [תיקון: תשע״ו]
התקנת תחנת ניטור אוויר כהגדרתה בחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, בכל מקום שנדרש ניטור לפי כל דין, במקום שנדרש מיתקן כאמור לפי חוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, פטורה מהיתר, ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרים רבועים.
מיתקן פוטו־וולטאי [תיקון: תשע״ח, תש״ף־2, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
התקנת מיתקן פוטו־וולטאי על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1)
המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת״י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכות פוטו־וולטאיות (PV);
(2)
הספק המיתקן (זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה;
(3)
המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;
(3א)
במבנה שהוא מצללה, המיתקן יותקן כך שהמבנה ימשיך לעמוד בתנאים האמורים בתקנה 1 [צ״ל: בתקנה 12] לעניין מצללה;
(4)
על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים ודרכי מוצא כהגדרתן בתקנות התכנון והבנייה;
(5)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו־וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות והצלה; נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 50 קילוואט, תימסר לרשות הרישוי 45 ימים לפני ביצוע העבודה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו־וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות; נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 50 קילוואט, תימסר לרשות הרישוי 45 ימים לפני ביצוע העבודה.
(ב)
התקנת מיתקן פוטו־וולטאי בבריכת דגים פעילה, במאגר מים מלאכותי, במאגר קולחים מלאכותי או באתר החדרה שהוקמו כדין לפי תוכנית מפורטת שאושרה לפי החוק, או לפי תוכנית לפי חוק המים, התשי״ט–1959, או לפי תוכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח–1957 (בתקנת משנה זו – מאגר), פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1)
לפי התוכנית המתירה את התקנת המיתקן במאגר, לא נדרש אישור או התייעצות עם מי שאינו מוסד תכנון כתנאי להתקנת המיתקן במאגר, למעט האישורים המפורטים בתקנת משנה זו;
(2)
המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת״י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכות פוטו־וולטאיות (PV);
(3)
הספק המיתקן אינו עולה על 16 מגה־וולט אמפר למאגר;
(4)
באתר החדרה – המיתקן יוקם רק בתחום מאגר פעיל ומוקף כולו בסוללות מלאכותיות;
(5)
בבריכת דגים פעילה המצויה, לפי תוכנית מיתאר ארצית, במכלול נוף המוגדר כ”נופים נדירים של ארצות המים“ – המיתקן יוקם רק אם התוכנית המתירה את הקמתו של המיתקן במאגר, כוללת תשריט הקובע את מיקומו של המיתקן;
(6)
המיתקן יכול שיכלול –
(א)
מבנה טכני כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה ([צ״ל: הליך] רישוי בדרך מקוצרת), התשע״ז–2017, אחד או יותר, הדרוש לתפעולו, ובלבד ששטחם של המבנים הטכניים לא יעלה על 45 מטרים מרובעים במצטבר וגובהו של כל מבנה טכני לא יעלה על 3.5 מטרים;
(ב)
גדר היקפית שגובהה לא יעלה על 1.5 מטרים והיא תוקם מעמודים ותילים העשויים מתכת, ובמיתקן שהספקו 5 מגה־וולט אמפר או יותר, ניתן שהגדר תהיה כאמור בתקנה 8(א)(1);
(7)
מיקום המיתקן והמבנים הטכניים בשטח המאגר יהיה לפי הוראות אלה:
(א)
המיתקן והמבנים הטכניים לא יותקנו בשטח המשמש נקודת תצפית או בדרך גישה לנקודת התצפית או למאגר;
(ב)
המיתקן יותקן אך ורק על גבי שטח המים או על גבי קירוי המאגר או על גבי שיפוע דופן קיימת של המאגר, בכיוון השיפוע ובצמוד לדופן הקיימת; מבנה טכני יכול שיותקן גם בשטח אחר, ואולם מבנה טכני שנועד לחיבור המיתקן לרשת החשמל יותקן, ככל האפשר, בצמוד למבנה טכני קיים;
(ג)
על אף האמור בפסקת משנה (ב), במאגר בעל רגישות אקולוגית לפי תוכנית מיתאר ארצית, המיתקן יותקן על גבי שטח המים רק אם התוכנית המתירה את הקמתו כוללת תשריט הקובע את מיקומו של המיתקן;
(8)
העבודה תבוצע לפי ההוראות האלה:
(א)
ערמות של עפר או של חומר דומה ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויורטבו באופן תדיר באמצעות מים; הרטבה באמצעות חומר אחר טעונה אישור של המשרד להגנת הסביבה;
(ב)
משאיות הנושאות עפר או חומר דק אחר יכוסו ביריעות;
(ג)
כל פסולת הבנייה שתיווצר במהלך ביצוע העבודה, תרוכז בשטח ייעודי באופן שיאפשר מיון ומיחזור או תפונה לאתר מורשה לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה, מבין האתרים המפורטים ברשימה העומדת לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;
(ד)
עודפי קרקע שייווצרו במהלך העבודה ישמשו, ככל האפשר, לביצוע עבודות באתר ובכל מקרה אין להשליכם בשטח פתוח;
(ה)
אחסנת ציוד, חומרים וריכוז פסולת במהלך העבודה ייעשו רק בתחום שטח ההתארגנות לביצוע העבודה;
(ו)
הרעש המתקבל משימוש בציוד בנייה וחפירה, ובכלל זה גנרטור, יעמוד בדרישות המפורטות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), התשל״ט–1979, ובתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש״ן–1990, בתוספת ‎20 db(A)‎ על הקבוע בתקנות האמורות;
(ז)
יינקטו הפעולות הנדרשות כדי למנוע מגע של חומרים מזהמים עם הקרקע, ובכלל זה שמנים ודלקים;
(ח)
יינקטו הפעולות הנדרשות למניעת היווצרות מים עומדים באתר;
(ט)
יוצב תא שירותים נייד לשימוש העובדים, ולא תתאפשר הזרמת שפכים ממנו אל הסביבה;
(י)
לא תותר הפעלת תאורה במשך שעות החשכה;
(9)
מצב הקרקע בשטח ההתארגנות לביצוע העבודה יוחזר לקדמותו בסיום ביצוע העבודה, ובכלל זה תחודש צמחייה טבעית שנפגעה במהלך ביצוע העבודה, ויבוצעו הפעולות הנדרשות לצורך מניעת התבססותם של מינים פולשים בשטח האמור;
(10)
אם במהלך ביצועה של עבודה לפי תקנה זו ייעשה שימוש במיתקן, מכונה או ציוד אחר שגובהו עולה על 9 מטרים מפני הקרקע שבה הוא מוצב, יחולו הוראות אלה:
(א)
עורך הבקשה יבדוק אם המיקום שבו תבוצע העבודה כלול ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של משרד האנרגיה או באתר האינטרנט של משרד הביטחון בכתובת www.idf.il/41237 וכן ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
(ב)
אם העבודה תבוצע בתחום מרחב הכלול ברשימה כאמור בפסקת משנה (א), עורך הבקשה ישלח למשרד הביטחון או לרשות התעופה האזרחית, לפי העניין, הודעה על כוונה לבצע עבודה לפי תקנה זו ויפרט בה את המיקום שבו תבוצע העבודה, הגובה המרבי הצפוי של מיתקן, מכונה או ציוד אחר במהלך ביצוע העבודה והמועד המשוער לביצוע העבודה; הודעה לפי פסקת משנה זו תישלח באופן מקוון בדרך שתפורט באתר האינטרנט של משרד הביטחון ורשות התעופה האזרחית;
(ג)
משרד הביטחון ורשות התעופה האזרחית יודיעו לעורך הבקשה בתוך 28 ימים מיום שהתקבלה ההודעה כאמור בפסקת משנה (ב), אם נדרש תיאום עם מי מהם כתנאי לביצוע העבודה;
(ד)
הודיעו משרד הביטחון או רשות התעופה האזרחית כי נדרש תיאום כאמור בפסקת משנה (ב), לא תבוצע עבודה לפי תקנה זו אלא לאחר השלמת התיאום;
(ה)
לא נמסרה הודעת משרד הביטחון או רשות התעופה האזרחית בתוך המועד האמור בפסקת משנה (ב), יראו זאת כהודעה כי לא נדרש תיאום כאמור;
(11)
ניתנו האישורים האלה:
(א)
במאגר מים מלאכותי, במאגר קולחים מלאכותי או באתר החדרה – אישור משרד הבריאות כי איכות המים לא תיפגע כתוצאה מהתקנת המיתקן או מהפעלתו, ובכלל זה מהיקף הקירוי המוצע ומהמבנים הטכניים;
(ב)
במאגר מים מלאכותי, במאגר קולחים מלאכותי או באתר החדרה – אישור רשות המים כי תפקוד המאגר לא ייפגע כתוצאה מהתקנת המיתקן או מהפעלתו, ובאתר החדרה – אישור רשות המים כי מאגר ההחדרה פעיל;
(ג)
במאגר שהוא בריכת דגים פעילה – אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר לכך שבריכת הדגים היא בריכת דגים פעילה, כי תפקוד בריכת הדגים לא ייפגע מהתקנת המיתקן או מהפעלתו, ובכלל זה מהיקף הקירוי המוצע;
(ד)
אישור בעל הרישיון על פי חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996, אם מיקום המיתקן הוא מתחת לקו חשמל;
(ה)
במאגר כאמור בפסקה (5) או בפסקה (7)(ג) – אישור רשות הטבע והגנים כי המיתקן המתוכנן תואם את הוראות התוכנית המתירה את הקמת המיתקן;
(ו)
היו המקרקעין מקרקעי ישראל – אישור רשות מקרקעי ישראל להקמת המיתקן;
(12)
הודעה בדבר הכוונה לבצע עבודה לפי תקנת משנה זו תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני תחילת ביצוע העבודה, ויצורפו לה כל אלה:
(א)
האישורים הנדרשים לפי פסקה (11);
(ב)
מפה מצבית ערוכה על ידי מודד שעל גביה עורך הבקשה יסמן את המיקום והשטח של המיתקן המתוכנן, סימון הגדר המתוכננת, מיקומה וגובהה, המבנים הטכניים ומיקום שטח ההתארגנות לביצוע העבודה;
(ג)
פרטי התוכנית כאמור ברישה לתקנת משנה זו שמכוחה הוקם המאגר;
(13)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה זו, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות והצלה בתוך 45 ימים ממועד השלמת ביצועה, ויצורפו לה כל אלה:
(א)
הצהרת עורך בקשה כי התקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (10), לפי העניין;
(ב)
אישור בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985, בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו־וולטאי;
(ג)
אישור מהנדס מבנים בדבר יציבות ועיגון המיתקן והמבנים הטכניים, וכן אישור כי כשל מבני במיתקן או במבנים הטכניים או בגדר, אם הותקנה על דפנות המאגר, לא יגרום לכשל מבני במאגר או בדפנות המאגר;
(ד)
התחייבות בעל המיתקן לפירוק המיתקן והמבנים הטכניים בתום הפעלת המיתקן והחזרת מצב המאגר והקרקע לקדמותו ערב התקנת המיתקן;
(14)
בתום הפעלת המיתקן, המיתקן והמבנים הטכניים יפורקו ומצב המאגר והקרקע יוחזר לקדמותו ערב התקנת המיתקן.
חיבור מיתקן גז טבעי לצריכה [תיקון: תשע״ז, תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
בתקנה זו –
”אישור תקינות“ – כהגדרתו בסעיף 8ב(א) בחוק הגז (בטיחות ורישוי);
”גוף בודק“ – כהגדרתו בסעיף 8ב(א) בחוק הגז (בטיחות ורישוי);
”מיתקן גז טבעי לצריכה“ – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי);
”נותן שירותי הזרמת גז“ – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי);
”חוק הגז (בטיחות ורישוי)“ – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989;
”מודד“ – כהגדרתו בפקודת המדידות;
”מפת עדות“ – מפה שמתארת את הבנייה או הפיתוח, כפי שבוצעו בפועל בקנה מידה של 1:100;
”צנרת“ – צנרת גז שהיא חלק ממיתקן גז טבעי לצריכה, הכוללת מיתקן עזר הדרוש לתפעולה על פי התקן והמחובר אליה ויכול שתכלול גם מסד, סככה להצללת הצנרת או גדר;
”תקן“ – תקן ישראלי ת״י 6464 – מיתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי – דרישות בטיחות למיתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ואישור ולצנרת אספקת גז טבעי.
(ב)
התקנת הצנרת המחברת בין מיתקן גז טבעי לצריכה המפורט בסעיף 8ב(ב)(1) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), של צרכן גז טבעי, לבין מיתקן הגז של נותן שירותי הזרמת גז פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1)
תכנון והתקנת הצנרת יבוצעו לפי התקן;
(2)
הצנרת תותקן אך ורק בחצריו של צרכן הגז הטבעי;
(3)
גוף בודק ייתן אישור להתקנת הצנרת;
(4)
לחץ התכנון בצנרת לא יעלה על 7 בר (bar);
(5)
כללה הצנרת מסד, גובה המסד, לא יעלה על 0.6 מטרים;
(6)
כללה הצנרת גדר, גובה הגדר לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר ותחול עליה תקנה 5(א)(2) עד (4) ו־(ב);
(7)
כללה הצנרת סככת הצללה, תיבנה סככת ההצללה מחומרים קלים, שטחה לא יעלה על 20 מ״ר וגובהה לא יעלה על 3.5 מטרים מפני הקרקע;
(8)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר –
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר –
(א)
לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ותצורף לה מפת עדות שערך מודד, ושתכלול את שטח העבודה להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה; הוקמה סככת הצללה – יצורף לטופס שבתוספת אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון סככת ההצללה ויציבותה, וכן כי כשל מבני בסככת ההצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה;
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ותצורף לה מפת עדות שערך מודד, ושתכלול את שטח העבודה להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה; הוקמה סככת הצללה – יצורף לטופס שבתוספת הראשונה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון סככת ההצללה ויציבותה, וכן כי כשל מבני בסככת ההצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה;
(ב)
לרשות הארצית לכבאות והצלה בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ותצורף לה מפת עדות שערך מודד, ושתכלול את שטח העבודה להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה;
(ג)
למשרד הבריאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה – לגבי מפעל המייצר אחד מאלה:
(1)
(2)
(3)
ציוד רפואי כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012;
(4)
(9)
העתק אישור התקינות שנתן הגוף הבודק יימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים מיום שניתן.

סימן ה׳: מבנים ועבודות זמניים

מבנה זמני [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הצבה או הקמה של מבנה זמני כגון: מכולה, אוהל, סככה, שמתקיימים בו כל התנאים האלה פטור מהיתר:
(1)
המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לצורכי ציבור;
(2)
הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבין השתיים ובתום תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו;
(3)
מידותיו אינן עולות על 50 מטרים רבועים;
(4)
גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.
(ב)
הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימים, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים ממועד הצבתו; בהודעה כאמור יצוין מועד הצבתו של המבנה, מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימים, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים ממועד הצבתו; בהודעה כאמור יצוין מועד הצבתו של המבנה, מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור.
סגירה עונתית
הקמת מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה – סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב פטורה מהיתר, ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק.
עבודות זמניות [תיקון: תשע״ו, תשפ״ב]
(א)
ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות לפי סעיף 261(ד) ו־(ה) לחוק על ידי גוף המנוי בסעיף 261(ד), הכוללות תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמניים, מכולות, גנרטור פטור מהיתר, ובלבד שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופית.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בתקנת משנה (א) בתחום מיתקן תשתית מותר אף אם הוא בתחום הסביבה החופית.
(ג)
הודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני מועד ביצועה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני מועד ביצועה.
מנהרה חקלאית ורשת צל [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים, שהוא חיפוי קרקע שקוף או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחים חקלאיים מעובדים, לפי תקן ישראלי ת״י 1176 חלק 1 – בתי צמיחה: המבנה פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בו כל אלה:
(1)
גובהו אינו עולה על 4.50 מטרים;
(2)
משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילוגרמים למטר מרובע;
(3)
משקל כל אחד מהעמודים או התרנים התומכים בקרוי אינו עולה על 30 קילוגרמים.
(ב)
הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולים חקלאיים לקירוי עונתי של גידול צמחי פטורה מהיתר.
(ג)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א), ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א), ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

סימן ו׳: מחסן ומבנה לשומר

מחסן [תיקון: תשפ״ב]
הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, שמתקיימים בו תנאים אלה פטורה מהיתר:
(1)
המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד;
(2)
גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרים;
(3)
הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;
(4)
לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;
(5)
הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.
מבנה לשומר
מבנה לשומר פטור מהיתר, אם מתקיימים בו תנאים אלה:
(א)
המבנה הוא מבנה יביל;
(ב)
גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים.

סימן ז׳: עבודות פיתוח ושיפור נגישות

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח
(א)
ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר, ובלבד שעבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבע.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורת טבע, גן לאומי ואתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:
(1)
הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה (א) המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;
(2)
התקנת אבזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים.
שיפור נגישות לבניין ובתוכו
ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטור מהיתר.

סימן ח׳: אנטנה, צלחת קליטה ותורן

אנטנה, צלחת קליטה ותורן [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת״י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק״מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק״א) (להלן – ת״י 799) פטור מהיתר ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתייה.
(ב)
הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתייה פטור מהיתר.
(ג)
על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו, וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו, וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים [תיקון: תשפ״ב]
הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 או 7 לחוק הקרינה כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן השידור הקיים;
(2)
התקנת האנטנה תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק;
(3)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור הממונה על הקרינה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור הממונה על הקרינה.
מיתקן שידור זעיר [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
בתקנה זו –
”מיתקן שידור זעיר“ – מיתקן, המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה כהגדרתה בחוק הבזק, שמידותיו אינן עולות על 55×35×30 ס״מ והוא משדר בשני ערוצי שידור לכל היותר בהספק שידור שאינו עולה על 5 וואט לכל ערוץ שידור ויכול שיכלול אנטנה פנימית;
”קצה עורק מיקרוגל“ – מיתקן המשמש או מיועד לשמש לצורכי תמסורת אלחוטית מנקודה לנקודה ושמידותיו אינן עולות על 30×30×30 ס״מ;
”רכיבים חיצוניים“ – אנטנה חיצונית במידות שלא יעלו על 30×30×10 ס״מ, כבלי חשמל ותקשורת המחוברים למיתקן שידור זעיר, קצה עורק מיקרוגל.
(ב)
התקנת מיתקן שידור זעיר ורכיבים חיצוניים (בתקנה זאת – המיתקנים) על גבי בניין או מיתקן קיים פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1)
המיתקנים יותקנו לפי היתר סוג שניתן ולתנאים שנקבעו בו;
(2)
התקנת המיתקנים תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק או מי מטעמו;
(3)
המיתקנים יותקנו כך שהאנטנה, לרבות אנטנה פנימית, תהיה בגובה שלא יפחת מ־2.5 מטרים מעל פני הקרקע;
(4)
המיתקנים יותקנו בצמוד לבניין או בצמוד למיתקן הקיים;
(5)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך שבעה ימים ממועד ביצועה ויצורף לה היתר הסוג שניתן.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך שבעה ימים ממועד ביצועה ויצורף לה היתר הסוג שניתן.
הוספת אנטנה על עמוד חשמל
הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באורך שאינו עולה על מטר אחד פטורה מהיתר.
תורן למדידה מטארולוגית
הצבת תורן למדידה מטארולוגית פטורה מהיתר, ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרים.
תורן ומיתקן ניטור רעש [תיקון: תשע״ו, תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרים.
(ב)
הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו, וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו, וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו לפי ת״י 799 לעניין מבנה התורן ועיגונו פטורה מהיתר, ובלבד שהאנטנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התורן אינו עולה על 4 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
(1)
ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה;
(2)
ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המיתקן קטן מ־3 מטרים;
(3)
הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד הביטחון בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכים האלה:
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד הביטחון בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכים האלה:
(א)
עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בפסקה (2);
(ב)
עותק תקף של היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה;
(ג)
(ד)
להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו, וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.
התקנת עירוב [תיקון: תשפ״א]
התקנת עירוב באמצעות הצבת עמודים המסמנים את תחום העירוב ומתיחת חוטים ביניהם, פטורה מהיתר, ובלבד שגובה עמוד העירוב לא יעלה על 6 מטרים.

סימן ט׳: הריסה ופירוק

הריסה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לצורך עבודות מכוח סעיף 261(ד) לחוק פטורים מהיתר.
(ב)
הודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022): הודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.
[תיקון: תשפ״ב]

סימן י׳: תעשייה

הגדרות [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
”מגרש לתעשייה“ – מגרש שבתחומו מצוי מפעל תעשייה ומגרש הצמוד לו המהווה חלק מאותו מפעל תעשייה ומבוצעים בו שימושים נלווים למפעל התעשייה, ובלבד שהייעוד או השימוש של מגרשים אלה בתוכנית החלה על הקרקע כוללים אפשרות להקמת מפעל לתעשייה וההיתר שהוצא הוא למפעל תעשייה;
”מפעל תעשייה“ – בניין או כמה בניינים שמתבצע בהם תהליך ייצור תעשייתי, המכניס חידושים ושינויים מהותיים בחומרים, ובכלל זה ייצור תמרוקים, ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981 (להלן – פקודת הרוקחים), ייצור והרכבה של ציוד רפואי; ייצור מזון ומשקאות, מיחזור וטיפול בפסולת לסוגיה, ייצור מזון בעלי חיים וחומרים וטרינריים, ייצור והרכבה של רכיבים ומוצרים אלקטרוניים, ייצור ציוד ומכונות, ייצור כלי רכב, כלי שיט וציוד מכני הנדסי, ייצור ועיבוד טקסטיל ודברי הלבשה והנעלה, ייצור חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם; ייצור מוצרי פלסטיק וגומי, ייצור מוצרי עץ, ייצור מוצרי מתכת, ייצור מוצרי נייר ודפוס, ייצור דשנים, ייצור חומרי ניקוי, ייצור חומרי הדברה, ייצור כימיקלים, עיבוד חומרי חציבה ומחצבים.
סייג לתחולה [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
סימן זה לא יחול על אלה:
(1)
היי־טק העוסק בתוכנה שאינו מפעל תעשייה, תחנות כוח, משרדים, מפעלים העוסקים בזיקוק נפט גולמי;
(2)
מגרש המשמש לשימוש נוסף מלבד תעשייה; לעניין זה, יראו שימושים נלווים לתעשייה כשימוש לתעשייה, ובכלל זה חנות מפעל, אחסנה, חדר אוכל המשמש את העובדים ומשרדים המשמשים את מפעל התעשייה בלבד;
(3)
מגרש לתעשייה הגובל במגרש שהתוכנית החלה עליו מתירה בו שימוש למגורים, למסחר, למוסדות חינוך, לרבות גני ילדים ומעונות יום, למוסדות בריאות או לבתי מלון, כשימוש בלעדי או מעורב; לעניין זה, ”מגרש גובל“ – לרבות מגרש שבינו לבין מגרש התעשייה מפריד כביש שכונתי צר או שטח פתוח צר.
פטור מהיתר למבני תעשייה [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
ביצוע העבודות והקמת המבנים המפורטים בטור א׳ בטבלה שבתוספת השנייה במגרש לתעשייה יהיו פטורים מהיתר, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
נמסרה הודעה בדבר הכוונה לבצע עבודה כאמור בתקנה 39ד והודעה על ביצוע העבודה כאמור בתקנה 39ו;
(2)
שולמו כל החיובים כקבוע בתקנה 39ה טרם תחילת ביצוע העבודות או שניתנו הערבויות המתאימות להבטחת תשלום החיובים, בכפוף להוראות כל דין;
(3)
המבנה עומד בדרישות המפורטות בטור ב׳ ובטור ד׳ בטבלה שבתוספת השנייה, לפי העניין;
(4)
ניתן אישורם של הגורמים המפורטים בטור ג׳ בטבלה שבתוספת השנייה לביצוע העבודות טרם מתן ההודעה כאמור בתקנה 39ד; אם קבע גורם כאמור תנאי או הוראה אחרת בנוגע לביצוע העבודה, לרבות עריכת חוות דעת, לא תימסר הודעה בדבר פטור מהיתר כאמור בתקנה 39ד, אלא בצירוף אישור מאותו גורם בדבר מילוי התנאי או ההוראה כאמור;
(5)
אין בעבודות משום –
(א)
ייצור, הובלה בצנרת, אחסון או אגירה של גז, נפט, דלק או חומרים מסוכנים אחרים;
(ב)
שימוש ברעלים המחייב החזקת היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993 (להלן – היתר רעלים);
(ג)
הגדלה משמעותית של ההשפעה הסביבתית של המגרש בהתאם לאישור המשרד להגנת הסביבה כמפורט בטור ג׳ בטבלה שבתוספת השנייה;
(6)
העבודות נדרשות במישרין לפעילות מפעל התעשייה שנבנה לפי כל דין;
(7)
ניתן אישור עורך בקשה בדבר כל אלה:
(א)
קיום הדרישות המפורטות בתקנה 2(4) עד (6), והתנאים המפורטים בטור ב׳ ובטור ד׳ בטבלה שבתוספת השנייה ובתקנה 39ג(4);
(ב)
אין בעבודה המבוצעת במגרש כדי לפגוע בהסדרי התנועה והחניה הקיימים כדין;
(ג)
במגרש שבו מבוצעת העבודה חלה תוכנית הכוללת את כל הנושאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 145(ז) לחוק;
(ד)
אין בעבודות משום ייצור, הובלה בצנרת, אחסון או אגירה של גז, נפט, דלק או חומרים מסוכנים אחרים;
(ה)
אין בעבודות משום שימוש ברעלים המחייב החזקת היתר רעלים;
(ו)
פורסמו הנחיות בדבר מניעת מפגעים במהלך ביצוע עבודות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית עד למועד שליחת ההודעה כאמור בתקנה 39ד, יאשר עורך הבקשה את התקיימותם; לא פורסמו הנחיות כאמור, יאשר עורך הבקשה כי התקיימו ההנחיות בדבר מניעת מפגעים שפורסמו באתר מינהל התכנון.
הודעה על כוונה לבצע עבודה [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
הודעה בדבר הכוונה לבצע עבודות ולהקים מבנים במגרש תעשייה לפי סימן זה, תהיה ערוכה על ידי עורך בקשה לפי טופס בדבר הודעה על כוונה לבצע עבודה אשר יפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון, ותימסר לרשות הרישוי 15 ימים לכל הפחות לפני מועד תחילת ביצוע העבודה; הודעה כאמור תכלול את כל אלה:
(1)
האישורים הנדרשים כאמור בתקנה 39ג(4);
(2)
אישור עורך בקשה כאמור בתקנה 39ג(7);
(3)
הצהרת בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם בדבר עמידה בהוראות תקנה 2(1); היו המקרקעין מקרקעי ישראל, לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל, לעניין עמידה בהוראות תקנה 2(1);
(4)
מפה מצבית ערוכה על ידי מודד שעל גביה יסמן עורך בקשה את מיקומה המדויק של העבודה המתוכננת ושל שטח ההתארגנות לביצועה.
תשלום אגרות והיטלים [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
(א)
רשות הרישוי המקומית תפרט בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לה הודעה על כוונה לבצע עבודה כאמור בתקנה 39ד את האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, למעט ארנונה, שיש לשלמם על פי כל חיקוק בשל העבודה או המבנה נושא ההודעה (בתקנה זו – החיובים).
(ב)
לא שלחה רשות הרישוי המקומית את פירוט החיובים, כולם או חלקם, עד למועד הקבוע בפסקה (א), יהיה ניתן לבצע את העבודה או להקים את המבנה בהתאם להודעה אף שלא שולמו החיובים; החל ביצוע העבודה או הקמת המבנה לפי תקנה זו, אין בכך כדי לגרוע מחובתו של החייב בתשלום החיובים; תשלום כאמור ייגבה על ידי הרשות המקומית או הוועדה המקומית, לפי העניין, לפי כל דין.
הודעה על ביצוע עבודה [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
הודעה על ביצוע עבודה או הקמת מבנה לפי סימן זה תהיה ערוכה על ידי עורך בקשה לפי טופס בדבר הודעה על ביצוע עבודה אשר יפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון ותימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה לרשות הרישוי; הודעה כאמור תכלול את כל אלה:
(1)
מפת עדות ערוכה על ידי מודד שתכלול את כל שטח המגרש שבו בוצעה העבודה;
(2)
אישור מהנדס מבנים בדבר יציבות ועיגון המבנים והעבודות שבוצעו; אם בוצעו עבודות במבנה קיים או הוקמו מבנים שעוגנו למבנה קיים, אישור מהנדס מבנים לכך שכשל מבני במבנה שהוקם לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה הקיים ולא יגרום לכשל מבני במבנה הקיים;
(3)
הצהרת בעל זכות במקרקעין כי כל פסולת הבנייה, אם ישנה, פונתה לאתר מורשה בהתאם לתקנה 56(א)(2) ו־(ב) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע״ו–2016; להצהרה יצורף אישור קבלה מאת האתר המורשה שאליו פונתה הפסולת, לרבות ציון נפח הפסולת שנמסרה.
הגבלת היקף העבודות [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
שטחם הכולל של המבנים והעבודות המפורטים בסעיפים 1, 3, 4, 5, 8 ו־9 בטבלה שבתוספת השנייה, שיבוצעו במגרש לתעשייה לא יעלה על –
(1)
150 מ״ר בשנה קלנדרית;
(2)
סך כל העבודות לאורך כל השנים לא יעלה על 500 מ״ר או 10% משטח המגרש לתעשייה, הקטן שבהם.
הגבלת תוקף [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
(א)
תקופת תוקפה של הודעה לפי תקנה 39ד – שלוש שנים מיום שהוגשה.
(ב)
תוקפו של אישור שניתן על ידי הגורמים המפורטים בטור ג׳ לתוספת השנייה – שנתיים מיום מסירתו לעורך הבקשה.
אי־קיום התנאים לפטור מהיתר [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
למען הסר ספק, ביצוע עבודה או הקמת מבנה בפטור מהיתר שבוצעו בניגוד לתנאים הקבועים בסימן זה, ייחשבו כעבודה אסורה כהגדרתה בפרק י׳ לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ באב התשע״ד (1 באוגוסט 2014).
[תיקון: תשפ״ב]

תוספת ראשונה

[תיקון: תשע״ז, תשע״ח, תשע״ט]

(תקנות 8(4), 9(4), 11(ד), 12(3), 17(ב), 21(4), 22(ג), 22ב(3), 24(5), 24א(ב)(9) [צ״ל: 24א(ב)(8)], 25(ב), 27(ג), 28(ג), 29(5), 33(ג), 34(3), 34א(ב)(5), 37(ב), 38(3), 39(ב))

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

(נקראת ”תוספת ראשונה“ כהוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022, בנוסח הקבוע נקראת : ”תוספת“):
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לכבוד
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מודיע כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בוצעו העבודות כמפורט להלן בנכס שאני בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע העבודות, המצוי בעיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ברח׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בדירה מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנמצאים בגוש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חלקה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
תיאור העבודות:
העבודה היא: (יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע״ד–2014).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
העבודה בוצעה בידי: (השלם אחד או יותר מאלה)
1.
קבלן רשום (שם) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ רשום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
בעל רישיון לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לביצוע העבודה נדרשים גם האישורים האלה המצורפים לטופס זה
א.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ג.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ד.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מבקש להודיע על הקמת מבנה זמני לפי תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע״ד–2014.
המבנה הוצב ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ואני מתחייב לפנותו לכל המאוחר ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת מבצע העבודה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימת בעל הנכס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשפ״ב]

תוספת שנייה

(תקנות 39ג, 39ז ו־39ח)

(הוראת שעה לחמש שנים מיום 17.7.2022):
מס׳ עבודהטור א׳
סוג העבודה
טור ב׳
היטל מרבי על הקרקע במ״ר
טור ג׳
אישורים נדרשים
טור ד׳
דרישות נוספות
מהנדס מבנים או הנדסאי, לפי הענייןהרשות הארצית לכבאות והצלההמשרד להגנת הסביבה או מי מטעמםמשרד הבריאותפיקוד העורף
1.מבנה טכני שאינו מיועד לשהיית בני אדם12

+

לעניין מבנה טכני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל נדרש אישור אם הספקו עולה על 63 אמפר ולעניין חדר חשמל אם הספקו עולה על 100 אמפר

+

+


(1) במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות
(2) שנאי באזור מגן של קידוחי שתייה

-

גובה המבנה לא יעלה על 4 מטרים מעל פני הקרקע
המבנה יוקם במרחק העולה על 20 מטרים מגבול מגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לפי התוכנית החלה במגרש
לעניין מבנה טכני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל – יצורף גם אישור הממונה על קרינה
2.הוספת ממגורה (סילו) או החלפה של ממגורה קיימת20

+

-

+

במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

ניתן להחליף ממגורה קיימת או להוסיף ממגורה חדשה בהתקיים תנאים אלה:
(1) במגרש לתעשייה קיימת ממגורה שהוקמה לפי היתר בנייה כדין;
(2) מספר הממגורות המרבי שניתן להוסיף במגרש לתעשייה לא יעלה על 50% ממספר הממגורות הקיימות במגרש לתעשייה, ובלבד שלצורך החישוב האמור יובאו בחשבון רק ממגורות שהוקמו לפי היתר בנייה כדין (המספר יעוגל כלפי מעלה);
(3) הממגורה תוצב באותו מקום או בסמיכות למקום שבו מוצבת הממגורה הקיימת במגרש לתעשייה;
(4) הממגורה תוקם במרחק העולה על 20 מטרים מגבול מגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לפי תוכנית החלה במגרש;
(5) גובה הממגורה מעל פני הקרקע ועד רום הממגורה לא יעלה על 15% מעל גובה הממגורה הגבוהה ביותר הקיימת במגרש שהוקמה לפי היתר בנייה כדין או 11 מטרים, לפי הנמוך שבהם;
(6) הממגורה תהיה סגורה בחלקה העליון
3.מיתקן טכני מכשיר הנדסי, יחידת ציוד, מכל או מכונה שאינם מיועדים לשהות בני אדם ושאינם מייצרים שפכים חדשים, ונדרשים לצורך פעולות טכניות או תפעוליות, וכן קירוי ותשתית עזר הנלווית למיתקן35

+

+

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

(1) גובה המיתקן הטכני לא יעלה על 11 מטרים;
(2) אם המיתקן הטכני מותקן על גבי מבנה קיים, גובהו לא יעלה על 2 מטרים מעל גג המבנה הקיים או על 11 מטרים מעל פני הקרקע;
(3) אם המיתקן הטכני המותקן על גבי מבנה קיים הוא מסוג יחידת קירור, מיתקן לצמצום מטרדים או מיתקן הרמה, גובהו לא יעלה על 2 מטרים מעל גג המבנה הקיים ושטחו לא יעלה על 7.5 מ״ר
4.מכולה המשמשת לאחסנה שאינה מיועדת לשימוש בני אדם20

+

-

+

+


(1) לעניין מי שתייה, קידוחי מי שתייה ואזורי מגן ושפכים סניטריים
(2) במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

(1) גובה המכולה לא יעלה על 2.7 מטרים;
(2) אם במגרש התעשייה קיים מפעל שיש לו היתר רעלים, המכולה תוקם במרחק העולה על 20 מטרים מגבול מגרש המיועד לשטח ציבורי פתוח לפי התוכנית החלה במגרש
5.מבנה מחומרים קלים או מכולה המשמשים לאחסנה ושאינם מיועדים לשהות בני אדם30

+

+

+

+


(1) בהקשר למי שתייה, קידוחי מי שתייה ואזורי מגן ושפכים סניטריים
(2) במפעל לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

+

(1) גובה המבנה לא יעלה על 6.5 מטרים;
(2) אם במגרש התעשייה קיים מפעל שיש לו היתר רעלים, המבנה יוקם במרחק העולה על 20 מטרים מגבול מגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לפי התוכנית החלה במגרש
6.משטח תפעול או משטח אחסון 

+

-

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

(1) גובה המשטח לא יעלה על 0.6 מטרים מעל פני הקרקע;
(2) שטח המשטח שניתן להקים בכל שנה המתחילה ביום הראשון בחודש ינואר ומסתיימת ביום האחרון בחודש דצמבר, לא יעלה על 100 מ״ר
7.מדרגות, משטחי גישה, שבכות, מעקות, סולמות או גידור לבטח המשמשים לצרכים תפעוליים או בטיחותיים, המעוגנים למבנים או מיתקנים קיימים

-

+

+


לעניין מדרגות מילוט

-

במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

גובהו של המיתקן שיוקם לא יעלה על 2 מטרים מעל המיתקן או המבנה הקיים שאליו הוא מעוגן
8.גגון או סוכך מחומרים קלים50

+

+

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

+

(1) גובה הגגון או הסוכך לא יעלה על 7 מטרים מעל פני הקרקע;
(2) אינו משמש לצרכים סניטריים
9.החלפת רכיב המהווה חלק ממיתקן או מבנה קיים שנבנה על פי דין

-

+

-

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

על הרכיבים החדשים לעמוד בתנאים אלה:
(1) מידות הרכיב החדש לא יעלו על 15% ממידות הרכיב הקיים;
(2) הרכיב החדש יכול שיהיה מחומר שונה מהרכיב הקיים;
(3) הרכיב החדש ייועד לשימוש זהה לו יועד לרכיב הקיים;
(4) ההחלפה אינה פוגעת ביציבות ושלד המבנה או המיתקן הקיימים
10.הארכת צנרת קיימת או שינוי תוואי צנרת עד קוטר 12 צול, ובלבד שהעבודה נעשית בצמידות לצנרת שהותקנה כדין ולמעט הקמת גשר לצנרת

-

+

-

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

+

על העבודה לעמוד בתנאים אלה:
(1) עיגון הצנרת אינו משפיע על יציבות ושלד המבנה או המיתקן הקיימים;
(2) העבודה נעשית לשם חיבור בין מיתקנים שהוקמו כדין;
(3) הצינורות משמשים להזרמת חומרים שנעשה בהם שימוש כדין במגרש התעשייה טרם ביצוע העבודה;
(4) הצנרת לא תשפיע מחוץ למגרש
11.גדרות

-

+

-

+


כאשר הדרישה להקמת גדר הגיעה מהמשרד להגנת הסביבה

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

(1) הקמת הגדר אינה בחזית המגרש לתעשייה הפונה לרחוב;
(2) גובהה של גדר בגבול המגרש לתעשייה לא יעלה על 3 מטרים;
(3) ניתן להקים גדר חדשה שגובהה לא יעלה על 4 מטרים מפני הקרקע;
(4) ניתן להקים גדר חדשה שגובהה לא יעלה על 5 מטרים מפני הקרקע בתנאי שיתווספו קירות ניצבים בגובה הגדר אשר אורכם הוא 20% מאורך המקטע שבין הקירות;
(5) ניתן להגביה גדר קיימת – עד 100% מגובה הגדר הקיימת או עד 2 מטרים מעל הגדר הקיימת, הנמוך שבהם
12.תעלות פנימיות במגרש לצורכי ניקוז פנימיים או לצורכי תקשורת, ובלבד שאינם לשם שימוש הזרמת ביוב ומי שתייה

-

+

-

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות

-

(1) התעלות יוקמו במרחק העולה על 2 מטרים מגבול המגרש לתעשייה;
(2) אם במגרש התעשייה קיים מפעל שיש לו היתר רעלים, התעלות יוקמו במרחק העולה על 20 מטרים מגבול המגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לפי התוכנית החלה במגרש
13.קירוי מסועים מחומרים קלים בלבד באורך של עד 100 מטרים וברוחב של עד 4 מטרים 

+

 

+

+


במפעלים לייצור תמרוקים או ייצור תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים או ייצור והרכבה של ציוד רפואי או ייצור מזון ומשקאות
 (1) הקירוי מוגבל ל־100 מטרים, לאורך כל המסוע;
(2) ניתן להקים קירוי בלבד, בלא דפנות;
(3) גובה הקירוי לא יעלה על 3 מטרים מעל פני המסוע ועל 11 מטרים מעל פני הקרקע;
(4) הקירוי יוקם במרחק העולה על 20 מטרים מגבול מגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לפי התוכנית החלה במגרש


כ״ו בסיוון התשע״ד (24 ביוני 2014)
  • גדעון סער
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.