חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 1032.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) ו־(ג) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


קניה ומכירה של נייר ערך בדרך של נאמנות עיוורת
(א)
דירקטור של מנהל קרן או חבר ועדת השקעות שאינו משתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של הקרן, רשאים נוסף על האמור בסעיף 21(א) לחוק לקנות ולמכור ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בדרך של נאמנות עיוורת, כמפורט בתקנה 2.
(ב)
עובד של מנהל קרן, וכן חבר ועדת השקעות או מועסק על ידי מנהל קרן המשתתפים בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של הקרן, רשאים לקנות ולמכור ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בדרך של נאמנות עיוורת, כמפורט בתקנה 2.
ניהול בדרך של נאמנות עיוורת
קניה ומכירה של ניירות ערך (להלן – ניהול תיק ניירות ערך) בדרך של נאמנות עיוורת, ייעשו בידי נאמן, לפי כללים אלה:
(1)
תיק ניירות הערך ינוהל בידי הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואין הוא רשאי לקבל הוראות, בין במישרין ובין בעקיפין, בענין ניהולו, למעט לענין –
(א)
הרכב תיק ניירות הערך לפי סוגי ניירות הערך שייכללו בו ובשיעורים שייכללו בו;
(ב)
מכירת ניירות ערך שבתיק ניירות הערך, כולם או כדי סכום מסוים, או ניירות ערך מסוגים מסוימים;
ובלבד שלא תינתן הוראה, במישרין או בעקיפין, המתייחסת לניירות ערך מסוימים.
(2)
הנאמן יהיה תאגיד חבר בורסה לניירות ערך בישראל, חברה בשליטתו או חברה בשליטת בעל שליטה בו, ובעל רשיון מנהל תיקים, שמתקיימים בו שני אלה:
(א)
הוא אינו חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור ואינו חברה שמנהל הקרן הוא חברה קשורה שלה; לענין זה, ”חברה קשורה“ – כמשמעותה בחוק ניירות ערך;
(ב)
בעל תיק ניירות הערך אינו בעל ענין בו.
(3)
הנאמן ימציא את המסמכים הנוגעים לחשבון הנאמנות העיוורת ליושב ראש הרשות, לפי דרישתו, לצורכי ביקורת.
תנאים לקניה ולמכירה של ניירות ערך שלא בנאמנות עיוורת
חבר ועדת השקעות של מנהל קרן ומי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לנייר ערך מסוים, ועובד של מנהל קרן, לא יקנו מחוץ לתפקידם אצל מנהל הקרן שלא בדרך של נאמנות עיוורת ניירות ערך, אלא מסוגים ובתנאים אלה:
(1)
נייר ערך שאינו נסחר בבורסה או בשוק מוסדר;
(2)
נייר ערך חוץ שהוציאה חברה שאינה חברה הרשומה בישראל, ששווייה ליום שבו נקנה נייר ערך החוץ גבוה מסכום בשקלים השווה למאתיים מיליון דולר של ארה״ב של אמריקה; לענין זה, ”שווי חברה“ – הכמות הרשומה למסחר של מניות שהוציאה החברה, כשהיא מוכפלת בשווייה של מניה כאמור לתום יום המסחר;
(3)
ניירות ערך שהוציאה המדינה או שהוציאה מדינה שאינה מדינת ישראל;
(4)
נייר ערך הרשום למסחר בבורסה בישראל שהוציא תאגיד שהוא מעבידו או תאגיד השולט במעבידו, ובלבד שקנה את נייר הערך בהצעה מיוחדת של אותו תאגיד לעובדיו, ואם היה נייר ערך הניתן להמרה – לא יראו בהמרתו על פי תנאי הוצאתו משום קניה; קנה נייר ערך כאמור, יעבירו לניהול בדרך של נאמנות עיוורת לא יאוחר משבוע מיום קנייתו;
(5)
מניות של תאגיד שהוא בעל שליטה בו הרשומות בבורסה, ובלבד שקנייתן אינה במהלך המסחר בבורסה.
ביטול
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ״ה–1995 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתום שלושים ימים מיום פרסומן.


א׳ בתמוז התשנ״ט (15 ביוני 1999)
  • מאיר שטרית
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.