חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש בבחירות לרשויות המקומיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש בבחירות לרשויות המקומיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש בבחירות לראשות המועצה המקומית חורפיש, לראשות המועצה המקומית משהד, לראשות המועצה המקומית כפר כנא ולראשות עיריית אילת) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3416, 3918.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), ולפי סעיף 7(ב)(3) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975 [צ״ל: להלן – חוק בחירת ראש הרשות], ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”איש רפואה“ – פרמדיק, אח או רופא;
”אדם שחלה עליו חובת בידוד“ – חייב בבידוד כהגדרתו בסעיף 100ב לחוק, למעט חולה;
”חולה“ – כהגדרתו בצו בידוד בית;
”מיגון מלא“ – מסכה בתקן N95, משקף מגן לפנים, כפפות וחלוק מגן גוף;
”קלפי ייעודית“ – כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
אובדן חוש הטעם או חוש הריח;
”תקנות הבחירות לרשויות המקומיות“ – תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ״ה–1965.
קלפיות ייעודיות
(א)
מנהל הבחירות יקבע מקום קלפי אחד שתהיה בו קלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ומקום קלפי אחד שתהיה בו קלפי ייעודית המיועדת לחולים; אפשר שקביעת מקומות קלפי כאמור תהיה במקום אחד, ובלבד שתהיה הפרדה בין השעות שבהן יפעל המקום כמקום קלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ובין השעות שבהן יפעל המקום כמקום קלפי ייעודית המיועדת לחולים.
(ב)
מקום קלפי כאמור בתקנת משנה (א) יהיה במקום שאינו משמש ביום הבחירות למטרה אחרת מלבד השימוש כמקום קלפי כאמור.
(ג)
קלפי ייעודית המיועדת לחולים תהיה באוהל הפתוח משני צדדים לפחות.
הצבעת אדם שחלה עליו חובת בידוד [תיקון: תשפ״א]
(א)
אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חש בתסמינים, רשאי להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
(ב)
אדם שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים, רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית המיועדת לחולים, ואולם אם קיבל ממצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים, במהלך שלושת הימים שלפני יום הבחירות – יהיה רשאי להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 2(ב1) לצו בידוד בית או לפי סעיף 2א1 לצו האמור, ובשל כך בלבד, רשאי להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
הצבעת חולים
בוחר שהוא חולה רשאי להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לחולים.
שעות הצבעה
(א)
קלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד תהיה פתוחה להצבעה ביום הבחירות, בלא הפסקה, מ־10:00 בבוקר עד 16:00 אחר הצוהריים.
(ב)
קלפי ייעודית המיועדת לחולים תהיה פתוחה להצבעה ביום הבחירות, בלא הפסקה, מ־17:00 אחר הצוהריים עד 21:00 בלילה.
ועדת קלפי ומזכיר ועדת הקלפי
מנהל הבחירות ימנה את חברי ועדת קלפי ייעודית ואת מזכיר ועדת קלפי כאמור בכתב מינוי הערוך לפי טופס מספר 1 שבתוספת.
חובש במקום הקלפי
מנהל הבחירות ידאג לכך שבשעות ההצבעה ישהה במקום הקלפי הייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ובמקום הקלפי הייעודית המיועדת לחולים אדם בעל הכשרה של חובש או איש רפואה; לעניין זה, ”איש רפואה“ – רופא, אח או פרמדיק.
ציוד הבחירות בקלפי ייעודית
(א)
לציוד ההצבעה הדרוש ביום הבחירות המועבר לכל ועדת קלפי בהתאם לתקנה 17(ב) לתקנות הבחירות לרשויות המקומיות, ייווסף בקלפי ייעודית ציוד זה:
(1)
מחיצה שקופה למניעת רסס, בגובה של מטר ושלושים סנטימטרים;
(2)
סרט מדידה באורך של שני מטרים לפחות;
(3)
סרט דביק לצורך סימון מקום עמידתו של הבוחר;
(4)
מסכות כירורגיות חד־פעמיות;
(5)
אמצעי לחיטוי משטחים;
(6)
חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי וכן לשימוש הבוחרים;
(7)
שתי שקיות ניילון לאריזת תיבת הקלפי עם סיום ההצבעה;
(8)
שילוט בדבר התנהלות במקום הקלפי והנחיות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
(ב)
בקלפי ייעודית לחולים ייווסף, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם ציוד מיגון מלא למי שיהיה במגע ישיר עם החולה.
הכנת הקלפי
ביום ההצבעה תימצא על השולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי של קלפי ייעודית, מחיצה שקופה למניעת רסס כאמור בתקנה 8(א)(1); המחיצה תוצב כך שיהיה ניתן לזהות את הבוחר דרכה.
הכנת מקום קלפי ייעודית להצבעה
ביום ההצבעה, טרם פתיחת מקום קלפי ייעודית, יוודא מזכיר ועדת הקלפי כי נערכו התאמות אלה:
(1)
הדבקת סרט הדבקה במרחק 2 מטרים מהשולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי;
(2)
הצבת חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי;
(3)
הצבת חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש המצביעים בכניסה למקום הקלפי ובתא ההצבעה;
(4)
הצבת מחיצה שקופה להפרדה ולמניעת רסס בין חברי ועדת הקלפי למצביעים;
(5)
הצבת שילוט ייעודי המכווין את הבוחרים לקלפי שבה הם רשאים להצביע לפי תקנות 3 ו־4.
סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית
אלה סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית:
(1)
כשהמבקש להצביע עומד מחוץ למקום הקלפי ובמרחק שני מטרים, לפחות, ממזכיר ועדת הקלפי –
(א)
יזהה את עצמו לפני המזכיר כאמור בסעיף 60 לחוק; אם המבקש להצביע נדרש להסיר את המסכה לשם זיהויו, הוא יסיר אותה לזמן המזערי הנדרש לצורך זיהויו;
(ב)
יצהיר על גבי טופס מספר 2 שבתוספת על היותו בבידוד, בפני המזכיר; לצורך הצהרה כאמור ישתמש המבקש להצביע בעט בצבע כחול שתספק ועדת הקלפי, אשר ישמש את אותו בוחר בלבד;
(ג)
המבקש להצביע ישיב על השאלות שבטופס מספר 3 שבתוספת, תוך שהוא משתמש בעט שסופק לו לפי פסקת משנה (ב);
(2)
לאחר שהמבקש להצביע חתם על טופס ההצהרה לפי פסקה (1)(ב) ושמזכיר ועדת הקלפי בדק את הטופס שהשיב עליו המבקש לפי פסקה (1)(ג), ימסור לו מזכיר ועדת הקלפי מעטפת הצבעה בצבע צהוב ויניח את אמצעי הזיהוי של הבוחר לפני ועדת הקלפי;
(3)
בתא הצבעה המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, ייתן המצביע פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שנתן לו המזכיר;
(4)
בעת שהבוחר נמצא בתא ההצבעה, יציין מזכיר ועדת הקלפי על פני מעטפה חיצונית את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, וימסור אותה לבוחר;
(5)
המזכיר יתעד את פרטי הבוחר ברשימת המצביעים בפרוטוקול ועדת הקלפי שהוועדה מנהלת לפי תקנה 12;
(6)
הבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה לתוך המעטפה החיצונית; את המעטפה החיצונית יטיל המצביע, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
פרוטוקול בקלפי ייעודית
ועדת קלפי בקלפי ייעודית תערוך פרוטוקול על פתיחת הקלפי ועל מהלך ההצבעה; הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס מספר 9 שבתוספת לתקנות הבחירות לרשויות המקומיות, בשינויים המחויבים, ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי; המזכיר יערוך את הפרוטוקול, וחברי ועדת הקלפי יחתמו עליו בתום ההצבעה.
העברת חומר ההצבעה למנהל הבחירות
(א)
מייד לאחר תום ההצבעה בקלפי ייעודית יאטום מזכיר ועדת קלפי ייעודית את החריץ שבקלפי על ידי הדבקת מדבקה, כך שלא תהיה אפשרות להוסיף מעטפות לתוך הקלפי או להוציא מעטפות ממנה, ירשום עליה או לידה את מספר הקלפי, ויעטוף את התיבה בשקית ניילון ייעודית.
(ב)
ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי יעבירו את הקלפי הייעודית לידי מנהל הבחירות בתום יום הבחירות.
תחולת התקנות בשינויים על הבחירות לראשות עיריית אילת [תיקון: תשפ״א]
לעניין הבחירות לראשות עיריית אילת המתקיימות ביום ב׳ באלול התשפ״א (10 באוגוסט 2021) והבחירות החוזרות לראשות עיריית אילת כאמור בסעיף 9(ב) לחוק בחירת ראש הרשות (להלן – הבחירות החוזרות לעיריית אילת), אם ייערכו, בהמשך לאותן בחירות, תקנות אלה יחולו בשינויים אלה:
(1)
(א)
בתקנת משנה (א), הקטע החל במילים ”אפשר שקביעת מקומות קלפי כאמור“ עד סופה – לא ייקרא;
(ב)
תקנת משנה (ג) – לא תיקרא;
(2)
(א)
בתקנת משנה (א), במקום ”מ־10:00 בבוקר עד 16:00 אחר הצוהריים“ יקראו ”מ־8:00 בבוקר עד 20:00 בלילה“;
(ב)
בתקנת משנה (ב), במקום ”מ־17:00 אחר הצוהריים עד 21:00 בלילה“ יקראו ”מ־10:00 בצוהריים עד 20:00 בלילה“.
תחולה [תיקון: תשפ״א]
תקנות אלה יחולו לגבי הבחירות לראשות המועצה המקומית חורפיש המתקיימות ביום י״ב בתמוז התשפ״א (22 ביוני 2021), לגבי הבחירות לראשות המועצה המקומית משהד המתקיימות ביום י״ט בתמוז התשפ״א (29 ביוני 2021), לגבי הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר כנא המתקיימות ביום י״ח באב התשפ״א (27 ביולי 2021), ולגבי הבחירות לראשות עיריית אילת המתקיימות ביום ב׳ באלול התשפ״א (10 באוגוסט 2021) והבחירות החוזרות לעיריית אילת, אם יתקיימו, בהמשך לאותן בחירות.

תוספת

טופס מספר 1: כתב מינוי למזכיר ועדת קלפי / יושב ראש ועדת קלפי / חבר ועדת קלפי בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד (תקנה 6)
טופס מספר 2: טופס הצהרה למצביעים בקלפי ייעודית (תקנה 11(1)(ב))
טופס מספר 3: שאלון למצביע בקלפי ייעודית (תקנה 11(1)(ג))


י״א בתמוז התשפ״א (21 ביוני 2021)
  • איילת שקד
    שרת הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.