חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס״ח–2007


ק״ת תשס״ח, 284; תשע״ו, 272.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ה) ו־42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳ – הגדרות

הגדרה
בתקנות אלה, ”ייעוץ“ – לרבות שיווק.

פרק ב׳ – רישום עסקאות

חובת רישום עסקה
בשל כל עסקה שביצע בעבור לקוח, יערוך מנהל תיקים רישום, לעניין סעיף 25 לחוק, כמפורט בתקנות אלה (להלן – מסמך הרישום).
פרטי מסמך הרישום
במסמך הרישום יצוינו פרטים אלה:
(1)
פרטי הזיהוי של הלקוח שבוצעה בעבורו העסקה;
(2)
אם העסקה היא תוצאה של פעולת ייעוץ ללקוח או תוצאה של הוראת לקוח בלא הפעלת שיקול דעת בידי מנהל התיקים;
(3)
סוג העסקה;
(4)
מועד מתן ההוראה לביצוע העסקה על ידי מנהל התיקים;
(5)
מועד ביצוע העסקה;
(6)
שם נייר הערך או הנכס הפיננסי;
(7)
מגבלת המחיר שנקב מנהל התיקים לרכישת נייר הערך או הנכס הפיננסי;
(8)
המחיר שבוצעה בו העסקה;
(9)
כמות ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שננקבה בהוראה לביצוע העסקה והכמות שבוצעה בה העסקה בפועל;
(10)
הבורסה או השוק שבוצעה בהם העסקה, ואם בוצעה העסקה מחוץ לבורסה;
(11)
נתקיימו נסיבות מהמפורטות בסעיפים 15 או 16(ג) לחוק – ציון הנסיבות, לרבות הפרטים שמסר בעל הרישיון ללקוח בקשר לכך;
(12)
סכום העמלה שחויב בה הלקוח בשל העסקה;
(13)
חבר הבורסה שבאמצעותו בוצעה העסקה;
(14)
כל פרט אחר, המהותי לעסקה שבוצעה;
(15)
בוצעה עסקה בהוראה במרוכז, יראו כאילו היתה עסקה אחת ויירשמו פרטיה לפי תקנות אלה, לרבות כמות ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שהוקצתה בפועל לכל לקוח.
דרך ביצוע הרישום
(א)
הרישום ייעשה בכתב, בדרך ממוחשבת או אחרת, ובלבד שייעשה סמוך למועד ביצוע העסקה, ולא יאוחר מיום ביצועה, בדרך הניתנת לשמירה ולאחזור; לעניין תקנה 3(11) גם בדרך של הקלטה הניתנת לשמירה ולאחזור, ובלבד שתינתן ללקוח הודעה מראש בדבר ההקלטה.
(ב)
היה פרט מן הפרטים המפורטים בתקנה 3 רשום אצל חבר הבורסה, ברישומי הבורסה או אצל מי שרשאי לפי דין במדינה שבה הוא פועל לבצע עסקאות בבורסה, באופן הניתן לאחזור בכל עת לפי דרישתו של מנהל התיקים, פטור מנהל התיקים מלרשום פרט כאמור; לעניין תקנת משנה זו, ”בורסה“ – לרבות בורסה או שוק מוסדר, מחוץ לישראל.

פרק ג׳ – רישום פעולות ייעוץ

רישום פעולות ייעוץ
בשל כל פעולת ייעוץ יערוך בעל רישיון פרוטוקול, לעניין סעיף 25 לחוק, כמפורט בתקנות אלה (להלן – הפרוטוקול).
פרטי הפרוטוקול
(א)
הפרוטוקול ישקף את מהלך הייעוץ, ויכלול את כל הפרטים המהותיים לפעולת הייעוץ.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות תקנת משנה (א), לעניין רישום הפרטים יראו כפרטים מהותיים לפעולת הייעוץ את אלה:
(1)
זהותו של בעל הרישיון;
(2)
פרטי הזיהוי של הלקוח;
(3)
תאריך מתן הייעוץ;
(4)
משך הזמן בקירוב, של פעולת הייעוץ;
(5)
יוזם פעולת הייעוץ, ואם היה היוזם בעל הרישיון או מי מטעמו – הסיבה לייזום הייעוץ;
(6)
אופן מתן הייעוץ – בפגישה פנים אל פנים, פניה טלפונית או כל דרך אחרת;
(7)
וכן את כל אלה, ככל שעלו בשיחת הייעוץ:
(א)
פירוט מבוקשו של הלקוח כפי שהציגו לפני בעל הרישיון;
(ב)
ביקש בעל הרישיון מן הלקוח, לצורך מתן הייעוץ, פרטים מסויימים, לרבות פרטים בדבר נכסי הלקוח נכון למועד הייעוץ – יצוינו פרטים אלה; סירב הלקוח למסור מידע – הפרטים שלגביהם סירב כאמור;
(ג)
המלצת בעל הרישיון ונימוקיו, לרבות התייחסותו לנזילות הנכסים הפיננסיים או ניירות הערך, סחירותם והסיכון הכרוך בהם, וכן אפשרויות ההשקעה האחרות שהוצגו ללקוח;
(ד)
הסתמך בעל הרישיון על מידע שמסר לו מעסיקו – פירוט המידע המסוים וציון המקור שלו;
(ה)
נתקיימו נסיבות מהמפורטות בסעיפים 15 או 18 לחוק – ציון הנסיבות, לרבות הפרטים שמסר בעל הרישיון ללקוח בקשר לכך, וכן הסכמת הלקוח בכתב, ככל שנדרשה.
(ג)
הסתמך בעל הרישיון על תנאים שנקבעו בהסכם הייעוץ, בתהליך בירור צורכי הלקוח או על צורכי הלקוח לרבות כפי שהוצגו בפעולות ייעוץ קודמות שנרשמו בעבר בפרוטוקול, יצוין הדבר בלי לפרט מחדש את אשר הוצג כאמור.
דרך ביצוע הרישום
הפרוטוקול יהיה בכתב, בהקלטה, בדרך ממוחשבת או בדרך אחרת, ובלבד שייערך בסמוך למתן הייעוץ ובדרך הניתנת לשמירה ולאחזור; נערך הפרוטוקול בדרך של הקלטה – תינתן ללקוח הודעה מראש בדבר ההקלטה.
מסירה ללקוח [תיקון: תשע״ו]
(א)
הפרוטוקול ייחתם ביד בעל הרישיון או יכלול פרטי זיהוי של בעל הרישיון, ועותק ממנו יימסר ללקוח או יישלח למענו, לא יאוחר מתום עשרה ימים ממועד רישום הפרוטוקול, אלא אם כן ביקש הלקוח בכתב אחרת במסמך שאינו הפרוטוקול; נערך הפרוטוקול בדרך של הקלטה – ינקוט בעל הרישיון אמצעים סבירים כדי להביא לידיעת לקוחותיו כי שיחת הייעוץ מוקלטת, כי ההקלטה מצויה אצל בעל הרישיון וכי הלקוח יכול לקבל העתק ממנה לפי דרישה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), חובת מסירת פרוטוקול הייעוץ ללקוח לא תחול על ייעוץ שנתן מנהל תיקים ללקוח לגבי תיק שהוא מנהל, אלא אם כן ביקש זאת הלקוח.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009).


י׳ בטבת התשס״ח (19 בדצמבר 2007)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.