חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה רפואית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה רפואית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה רפואית), תשל״ו–1976

תקנות בדבר סדרי דיון בועדה רפואית


ק״ת תשל״ו, 2480; תשס״ב, 805.


הגדרות
בתקנות אלה –
”ועדה“ – ועדה רפואית שמונתה לפי סעיף 5ז לפקודה;
”השר“ – שר הבריאות.
הזמנה על ידי הועדה
הזמנת אדם לבוא בפני הועדה ולהעיד או להציג דבר, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
כפיית התייצבות
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הועדה לענין סעיף 5ז(ג) לפקודה, תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
גבית עדות על ידי שלוח [תיקון: תשס״ב]
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א–1971, תוגש בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984; הרופא יהא המשיב בבקשה.
פרוטוקול
(א)
הועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה.
(ב)
הפרוטוקול ינוהל בדרך שיורה היושב ראש והוא יחתום עליו בתום כל ישיבה.
(ג)
המסמכים שהוצגו לועדה יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
דיווח למנהל
הועדה תגיש את ממצאיה והחלטותיה המנומקים למנהל.
נוכחות בעת הדיון
בדיוני הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, מבקש הרשיון או הרופא, עדים שהוזמנו, ומי שהיושב ראש התיר את נוכחותו.
סודיות
הדיונים בועדה והעיון במסמכיה יהיו סודיים ותכנם יימסר למנהל בלבד, זולת אם התיר יושב ראש הועדה לגלות מתכנם.
יצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית המשפט לפי תקנות אלה בשם הועדה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה רפואית), תשל״ו–1976“.

תוספת

טופס 1 – הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר (תקנה 2)
טופס 2 – בקשה לכפות ציות להוראות הועדה לפי סעיף 5ז לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 (תקנה 3)


כ״ח בתמוז תשל״ו (26 ביולי 1976)
  • חיים י׳ צדוק
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.