חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1678; תשע״ח, 2764.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 97(ד) לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בתקנות אלה –
”הגורם הזר“ – גורם מוסמך מחוץ לישראל או מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או מי שהיא הסמיכה לכך, שהכריזו כי חבר בני אדם זר או אדם זר, הוא ארגון טרור או פעיל טרור, לפי העניין, כאמור בסעיף 11(א) לחוק;
”הגורם הממונה“ – עובד בכיר במשרד הביטחון ששר הביטחון מינה אותו לעניין תקנות אלה.
פרטים שייכללו בצו בדבר הכרזה או ביטול הכרזה [תיקון: תשע״ח]
(א)
צו בדבר הכרזה על ארגון טרור לפי סעיפים 4, 6 או 11 לחוק או בדבר ביטול הכרזה לפי סעיף 7 או 13 לחוק יכלול את פרטי זהותו של ארגון הטרור אליו מתייחסת ההכרזה, כמפורט להלן:
(1)
שמותיו וכינוייו הידועים בשפת המקור ובשפה העברית, הערבית והאנגלית, ככל שיש כאלה, לרבות אפשרויות האיות הידועות של שמות וכינויים אלה;
(2)
מספרי רישום, תאריך התאגדות ומדינת ההתאגדות, אם ידועים;
(3)
פרטי זיהוי אחרים ידועים או פרטים נוספים לפי החלטת הגורם המכריז.
(ב)
צו בדבר הכרזה על פעיל טרור לפי סעיף 11 לחוק או בדבר ביטול הכרזה לפי סעיף 7 או 13 לחוק, יכלול את פרטי זהותו של פעיל הטרור שאליו מתייחסת ההכרזה, כמפורט להלן:
(1)
שמותיו וכינוייו הידועים בשפת המקור ובשפה העברית, הערבית והאנגלית, ככל שיש כאלה, לרבות אפשרויות האיות הידועות של שמות וכינויים אלה;
(2)
מספרי דרכון או מספרי זיהוי, אם ידועים;
(3)
תאריך לידה, אם ידוע;
(4)
מדינת האזרחות ומדינת התושבות, אם ידועות;
(5)
פרטי זיהוי אחרים ידועים או פרטים נוספים לפי החלטת הגורם המכריז.
(ג)
נוסף על האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), צו בדבר הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור לפי סעיף 11 לחוק, יכלול גם את זהות הגורם הזר שהכריז על הארגון או על פעיל הטרור, לפי העניין, ואת מועד ההכרזה כאמור, וכן את פרטי הזיהוי הנוספים שמסר הגורם הזר.
דרך הפרסום [תיקון: תשע״ח]
(א)
על פרסומה של הודעה על הכרזה, ביטול הכרזה או אימוץ זמני של הכרזה ברשימת הארגונים והפעילים המוכרזים באתר האינטרנט של משרד הביטחון, לפי סעיף 18(א) לחוק, יחולו הוראות אלה:
(1)
הפרסום יכלול את כל הפרטים המפורטים בתקנה 2, וכן את נימוקי ההכרזה או ביטול ההכרזה, ואת מועד ההכרזה או הביטול, הכול לפי העניין, מועד כניסתם לתוקף, ומועד פרסומם ברשומות ומקום הפרסום כאמור, וכן פרטים נוספים לפי החלטת שר הביטחון;
(2)
פורסמה הכרזה חדשה, בוטלה הכרזה או פורסם עדכון להכרזה – יופיעו ההכרזה החדשה, העדכון או הביטול בתחילת הרשימה במשך 30 ימים לאחר הפרסום;
(3)
בוטלה הכרזה על ארגון טרור זר לפי סעיף 13 לחוק, יכלול הפרסום את סיבת הביטול;
(4)
הרשימה תעודכן סמוך לאחר פרסום כל הכרזה על ארגון טרור, ביטול או שינוי של הכרזות כאמור.
(א1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), פרסום הודעה על אימוץ זמני של הכרזה לפי סעיף 11(א)(3) לחוק באתר האינטרנט של משרד הביטחון, יכלול רק את המידע המופיע בפרסום הכרזת מועצת הביטחון באתר האינטרנט שלה ואת מועד פרסומה באתר כאמור.
(ב)
הודעה על צו בעניין הכרזה לפי סימן א׳ לפרק ב׳ לחוק, לעניין ארגון שמרכז פעילותו בישראל, או בעניין ביטול הכרזה כאמור, תפורסם גם בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שאחד מהם יהיה בשפה העברית ואחד מהם יהיה בשפה הערבית; ההודעה תכלול את הפרטים המפורטים בתקנה 2.
המצאת ההכרזה למי שהוכרז עליו [תיקון: תשע״ח]
(א)
הודעה על הכרזה לפי סעיפים 4 או 6 לחוק לעניין ארגון טרור הפועל בישראל, תישלח בדואר רשום למי שהוכרז עליו כאמור, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה.
(ב)
נוסף על שליחת הודעה בדואר רשום, הודעה על הכרזה כאמור בתקנת משנה (א), תודבק, ככל האפשר בנסיבות העניין, על דלת משרדי ארגון הטרור שהוכרז עליו או במקום אחר נראה לעין על הבניין שבו מצויים משרדי הארגון, ככל שכתובת הארגון ידועה.
(ג)
הודעה על הכרזה לפי סעיף 11(א)(1) או (2), 11(א)(3)(ג) או 11(ד) לחוק תימסר לארגון הטרור או לפעיל הטרור שהוכרז עליו, ובלבד שלמדינת האזרחות, התושבות, או ההתאגדות שלו, לפי העניין, יש יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל; הודעה לפי תקנת משנה זו תימסר על ידי משרד החוץ.
(ד)
הודעה על הכרזה תכלול את כל הפרטים המפורטים בתקנה 2, את מועד ההכרזה ואת מועד כניסתה לתוקף, כתובת ומועדים להגשת בקשה לשימוע לפי תקנה 7, וכן את נימוקי ההכרזה בצירוף התמצית הגלויה של המידע שעליו מבוססת ההכרזה.
המצאת הכרזה או הודעה על אימוץ זמני של הכרזה לגורמים מיודעים [תיקון: תשע״ח]
(א)
יראו את הפרסום באתר האינטרנט כאמור בתקנה 3 כהמצאה למי שחלות עליו חובות כאמור בפרק ג׳ לחוק איסור הלבנת הון, ולפי סעיף 33 לחוק (להלן – הגורם המיודע), ומועד ההמצאה יהיה שלושה ימי עסקים מיום הפרסום האינטרנט כאמור.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ימציא הגורם הממונה או הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כמשמעותה בסעיף 29 לחוק איסור הלבנת הון (להלן – הרשות), הודעה בדבר ההכרזה או בדבר אימוץ זמני של הכרזה לפי העניין (בתקנה זו – הודעה) לגורם מיודע בדואר אלקטרוני, אם מסר הגורם המיודע לגורם הממונה או לרשת, לצורך כך, כתובת דואר אלקטרוני שבשימושו השוטף; נשלחה ההודעה בדואר אלקטרוני כאמור, יהיה מועד ההמצאה שלושה ימי עסקים מיום הפרסום באינטרנט או מיום שליחת הדואר האלקטרוני, לפי המאוחר; סבר הגורם הממונה כי הדבר נדרש מפאת דחיפותו או מטעמים אחרים, יבקש מהגורם המיודע לאשר את קבלת ההודעה, לרבות באמצעות אישור מסירה אלקטרוני, או יוודא בטלפון כי הנמען קיבל את ההודעה, ויערוך תרשומת שתכלול את פרטי ההכרזה או פרטי האימוץ הזמני של ההכרזה, לפי העניין, זמן השיחה, ושמו ותפקידו של האדם שאישר שקיבל את ההודעה, ויראו את ההמצאה ממועד אישור קבלת ההודעה בדואר אלקטרוני כאמור; ואולם אם נמסרו כמה כתובות דואר אלקטרוני של אותו גורם מיודע, יוודא השולח את דבר קבלת ההודעה במספר טלפון מוסכם אחד בלבד.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין הכרזות לפי סעיף 1 לחוק – ההודעה תומצא על ידי הרשות לאחר שהגורם הממונה הודיע לה על דבר ההכרזה.
(ד)
הגורם הממונה או הרשות, רשאים להמציא את ההודעה לגורם המיודע באחת או יותר מהדרכים המפורטות להלן, אם מצאו שהדבר נדרש מפאת דחיפותו או מטעמים אחרים; הודעה לפי תקנת משנה זו תומצא על ידי מי שקיבל מהגורם המיודע את הפרטים המפורטים להלן לשם כך:
(1)
בפקסימיליה, אם מסר הגורם המיודע לגורם הממונה או לרשות, מספר פרסימיליה שבשימושו השוטף לצורך המצאת הודעות; נשלחה ההודעה בפקסימילה – יוודא השולח בטלפון, סמוך לאחר המשלוח, כי הנמען קיבל את ההודעה ויערוך תרשומת שתכלול את פרטי ההכרזה או פרטי האימוץ הזמני של ההכרזה, לפי העניין, זמן השיחה, שמו ותפקידו של האדם שאישר לו את קבלת ההודעה; עשה השולח כן – יהיה מועד ההמצאה יום אישור קבלת ההכרזה כאמור;
(2)
בדואר רשום עם אישור מסירה; מועד ההמצאה יהיה מועד החתימה על אישור המסירה; סירב הגורם המיודע לקבל את דבר הדואר, יראו את ההודעה כאילו הומצאה במועד שסירב בו לקבל את דבר הדואר או 10 ימים מיום המשלוח, לפי המוקדם; לא נדרש דבר הדואר על ידי הגורם המיודע, יראו את ההודעה כאילו הומצאה 10 ימים מיום המשלוח; הערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר בדבר הסירוב תהווה ראיה לדבר;
(3)
במסירה לידו;
(4)
בפסקאות (2) ו־(3) – המצאה לגורם מיודע שהוא תאגיד תהיה לאחראי בתאגיד כמשמעותו בסעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון; המצאה לגורם מיודע שאינו תאגיד תהיה לכתובתו הרשומה אצל הגורם מבין הגורמים שבסעיף 11יג לחוק איסור הלבנת הון שהגורם המיודע נמצא באחריותו.
(ה)
על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ד), בהמצאה לגורם מיודע שתקבע הרשות, לבקשת הגורם המיודע, בהתחשב בשיטות עבודתו ובהיקף פעילותו, יהיה מועד ההמצאה תחילת יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו אושרה קבלת ההודעה או יום החתימה על אישור המסירה, לפי העניין; ואולם מועד ההמצאה יהיה כאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ד) אם מסר הגורם הממונה לגורם המיודע שקבעה הרשות כאמור, יחד עם ההודעה, מידע ממוקד בנוגע לפעולה ברכוש של פעיל טרור או ארגון טרור שעליו הוכרז בהכרזה נושא ההודעה, המאפשר לגורם המיודע לפעול בנסיבות העניין בהתאם להכרזה, והודעה ולפיה בנסיבות העניין ומטעמי דחיפות לא ניתן לדחות את מועד ההמצאה כאמור.
(ו)
רשימת הגורמים המיודעים שקבעה הרשות כאמור בתקנת משנה (ה), תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.
(ז)
מועד ההמצאה הקובע מבין דרכי ההמצאה המנויות בתקנה זו יהיה מועד ההמצאה המוקדם מביניהן, אלא אם כן נאמר אחרת.
(ח)
הרשות תהיה רשאית להעביר לגורם הממונה כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר פקסימיליה או מספר טלפון של גורם מיודע שהוא מסר להם לצורך מילוי תפקידיהם לפי תקנות אלה.
העברת עותק מההכרזה לגורם הזר ובקשה להודיע על ביטול [תיקון: תשע״ח]
על הכרזות לפי סעיף 11(א)(1) או (2), 11(א)(3)(ג) או 11(ד) לחוק יחולו הוראות אלה:
(1)
הגורם הממונה יעביר לגורם הזר שהכריז על ארגון הטרור או על פעיל הטרור לפי העניין, עותק מההכרזה לא יאוחר מ־30 ימים מיום ההכרזה, ולעניין הכרזה של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות – יעביר משרד החוץ הודעה בהתאם לקבוע בהכרזה של מועצת הביטחון;
(2)
אחת לשנה או במועדים תכופים יותר שיקבע, יבדוק הגורם הממונה אם חלו שינויים בהכרזות של הגורם.
הגשת בקשה לשימוע אחרי הכרזה זמנית
על בקשה לשימוע לפי סעיף 5 לחוק, יחולו הוראות אלה:
(1)
מי שיש לו זכות שימוע לפי סעיף 5 לחוק, יגיש את טענותיו, בצירוף המסמכים הנוגעים לעניין, במועד הקבוע בסעיף האמור, לוועדה המייעצת בכתובת שתפורט בהודעה על ההכרזה הזמנית בארבעה עותקים באמצעות דואר רשום; העובדות המפורטות בטענות יאומתו בתצהיר של מגיש הטענות או של מי שהעובדות הן בידיעתו; הטוען רשאי לצרף לתצהירים מסמכים נוספים התומכים בטענותיו;
(2)
הוגשו טענות בכתב כאמור בפסקה (1) על ידי חבר בארגון טרור הפועל בישראל – ישלח חבר הארגון את הטענות בדואר רשום גם לארגון הטרור נושא ההכרזה, ושבעת ההכרזה או בעת הגשת הבקשה ידועה כתובתו, לא יאוחר משבעה ימים מיום שהוגשה לוועדה המייעצת, ויצרף למסמכים כאמור בפסקה (1) אישור בדבר משלוח ההודעה לארגון הטרור; ארגון הטרור נושא ההכרזה רשאי להגיש לוועדה המייעצת את עמדתו לעניין הטענות שהגיש חבר הארגון, לא יאוחר מעשרים ואחד ימים מיום שהומצאו לו כאמור.
בקשה לביטול הכרזה
(א)
על הגשת בקשה לביטול הכרזה על ארגון טרור לפי סעיף 7 לחוק יחולו הוראות תקנה 7(1) בשינויים המחויבים.
(ב)
על הגשת בקשה לביטול הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור לפי סעיף 13 לחוק, יחולו הוראות תקנה 7 בשינויים המחויבים, ואולם לעניין תקנה 7(2), במקום ”חבר בארגון טרור הפועל בישראל“ יקראו ”מי שנפגע במישרין מההכרזה“.
תגובת הגורם הממונה
(א)
הוגשה בקשה לשימוע כאמור בתקנה 7 או הוגשה בקשה לביטול הכרזה כאמור בתקנה 8, תעבירה הוועדה המייעצת לגורם הממונה סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, ולעניין הכרזה לפי סעיף 4 לחוק – גם לראש שירות הביטחון הכללי ולראש רשות הביטחון שלבקשתו נעשתה ההכרזה, לפי העניין.
(ב)
הגורם הממונה יעביר לוועדה המייעצת בתוך שלושים וחמישה ימים מיום קבלת בקשה השימוע, או בתוך שבעים וחמישה ימים מיום קבלת בקשת הביטול, לפי העניין, את כל אלה:
(1)
המידע שהיה לפני שר הביטחון, הממשלה, או ועדת השרים – לפי העניין, במועד ההחלטה על ההכרזה;
(2)
תגובתו בכתב של הגורם הממונה לבקשת השימוע או הביטול;
(3)
כל מידע או מסמכים נוספים שיש בידו הנוגעים לבקשה;
(4)
בקשת ראש רשות ביטחון לקבוע כי מידע הוא מידע חסוי, כאמור בתקנה 11, אם הוגשה בקשה כזו.
(ג)
הגורם הממונה יעביר למבקש עותק של תגובתו, בצירוף המידע האמור בתקנת משנה (ב), למעט המדיע שלגביו ביקש ראש רשות הביטחון לקבוע כי אין לגלותו, כאמור בתקנת משנה (ב)(4); ואולם הגורם הממונה יעביר למבקש תמצית של המידע שלגביו הוגשה בקשה כאמור, בנוסח שהועבר אליו על ידי ראש רשות הביטחון, ככל שניתן לעשות כן, כאמור בתקנה 11(ב); בתוך 30 ימים מיום קבלת התגובה, רשאי המבקש לשלוח לוועדה המייעצת השלמה לטיעוניו, בכתב.
(ד)
לשם העברת מידע כאמור בתקנת משנה (ב), יעביר ראש שירות הביטחון הכללי, או מי שהוא הסמיך לעניין זה, את המידע אל הגורם הממונה במועדים האלה:
(1)
לעניין בקשה לשימוע – לא יאוחר מעשרים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה;
(2)
לעניין בקשה לביטול ההכרזה – לא יאוחר משישים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה.
המלצת הוועדה המייעצת והחלטת הגורם המכריז
(א)
עם סיום דיוני הוועדה המייעצת בבקשה לשימוע או בבקשה לביטול הכרזה, תעביר הוועדה את המלצתה המנומקת, בכתב, למי שהכריז על ארגון הטרור או על פעיל הטרור, לפי העניין, באמצעות הגורם הממונה, לצורך קבלת החלטה בבקשה.
(ב)
החלטת שר הביטחון, הממשלה או ועדת שרים לפי העניין בבקשה לשימוע או בבקשה לביטול ונימוקיה, תישלח למבקש באופן המתואר בתקנה 4, לא יאוחר משבעה ימים מיום שניתנה; ואולם מידע שהוועדה קבעה לגביו שהוא מידע חסוי כאמור בסעיף 9 לחוק לא יועבר למבקש.
בקשה לקביעה בדבר מידע חסוי
(א)
סבר ראש רשות ביטחון כהגדרתו בסעיף 9(ה) לחוק (להלן – ראש רשות ביטחון) כי גילוי המידע והמסמכים כאמור בתקנה 9(ב), כולם או חלקם, עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בשלום הציבור או בביטחונו, או לחשוף שיטות עבודה חסויות, יעביר לגורם הממונה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהמועדים הקבועים בתקנה 9(ד), בקשה לקביעה כי המידע האמור הוא מידע חסוי, לצורך העברתה לוועדה המייעצת, ויפרט את הפרטים שלטענתו אסורים בגילוי ואת הנימוקים לכך.
(ב)
ראש רשות ביטחון יצרף לבקשתו תמצית של המידע שביקש לחסותו בנוסח שניתן לגלותו למבקש, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע באינטרסים המפורטים בתקנת משנה (א).
(ג)
קיבלה הוועדה המייעצת בקשה מראש רשות ביטחון כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות הגורם הממונה כאמור בתקנה 9(ב)(4) תיתן את החלטתה בעניין בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה.
(ד)
בקשת ראש רשות ביטחון שלא להתחשב במידע כאמור בסעיף 9(ד) לחוק, בשל קביעת הוועדה המייעצת שהמידע אינו מידע חסוי, תועבר על ידו לגורם הממונה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים מיום קביעת הוועדה המייעצת כאמור, והגורם הממונה יעביר את הבקשה לוועדה המייעצת בתוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה.
ביקורת תקופתית על הכרזות לפי סעיף 12 לחוק [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יאוחר משישים ימים לפני המועד לקיום הביקורת התקופתית לפי סעיף 12 לחוק, יעביר הגורם הממונה לוועדה המייעצת את המלצתו בצירוף המידע שהיווה את הבסיס להכרזה, וכן כל מידע הרלוונטי להמלצת הוועדה.
(ב)
סברה הוועדה המייעצת שיש למקום לדון מחדש בהכרזה, תביא את המלצתה לפני הגורם המכריז לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהמועד הקבוע בחוק לקיום הביקורת התקופתית; הגורם המכריז ייתן את החלטתו לפי סעיף 13 לחוק לא יאוחר 30 ממועד הבאת ההמלצה של הוועדה המייעצת לפניו.
הודעה לגורם המכריז על ביטול הכרזה לפי סעיף 11 לחוק [תיקון: תשע״ח]
(א)
נודע לגורם הממונה כי בוטלה קביעת הגורם הזר לגבי אדם שהוכרז שהוא פעיל טרור או חבר בני אדם שהוא ארגון טרור, כאמור בסעיף 11(א)(1), (2), (3)(ג) או 11(ד) לחוק, יודיע על כך לגורם המכריז, בלא דיחוי, ולא יאוחר משישים ימים לאחר שנודע לו כאמור.
(ב)
קיבל הגורם המכריז הודעה בדבר ביטול קביעת הגורם הזר כאמור בתקנת משנה (א), יבטל את ההכרזה, בלא דיחוי, ולא יאוחר משבעה ימים מיום שקיבל את ההודעה כאמור.
ביטול
תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס״ח–2008 – בטלות.


כ״ב בתמוז התשע״ז (16 ביולי 2017)
  • אביגדור ליברמן
    שר הביטחון
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.