חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3200.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס״ו–2005 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:


תכנית הכשרה בסיסית
(א)
הכשרה מתאימה למועמד לשמש חוקר מיוחד, תהיה לפי תכנית הכשרה אשר יקיים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – המשרד) או מי מטעמו בהיקף של 120 שעות לפחות, שתכלול, בין השאר, את אלה:
(1)
הסבר על מהות החוק, תוך שימת דגש על סמכויות החוקר המיוחד והזכויות המוקנות לנחקר שהוא אדם עם מוגבלות שכלית;
(2)
לימוד חוקים רלוונטיים לאנשים עם מוגבלות שכלית;
(3)
היכרות עם עבודת המשטרה והפרקליטות;
(4)
לימוד מאפייניהם השונים של אנשים עם מוגבלות שכלית בדרגות תפקוד שונות והשלכות מאפיינים אלה על היכולת להיחקר ולהעיד בהליך הפלילי;
(5)
לימוד ההבדלים בין הלקויות השונות ומאפיינים של נפגעים, עדים וחשודים, והקניית טכניקות שמותאמות לחקירתם;
(6)
קיום סדנאות להסרת חסמים רגשיים בהתמודדות עם חקירת אנשים עם מוגבלות שכלית;
(7)
קיום סיורים למסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית;
(8)
מסירת מידע על שירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלות שכלית;
(9)
(10)
הסבר על התאמה והנגשה של החקירה ודרך התשאול לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, על מאפייניהם השונים.
(ב)
לאחר שהוכיח המועמד כי עמד בהכשרה כאמור בתקנת משנה (א), שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – השר) יהיה רשאי למנותו לחוקר מיוחד, והוא יהיה רשאי לבצע חקירות מיוחדות בהתאם להכשרתו.
השלמת הכשרה
(א)
לאחר מינויו של אדם לחוקר מיוחד כאמור בתקנה 1, יהיה עליו לקבל הכשרה משלימה בהיקף של 60 שעות לפחות, בתוך שנה מיום מינויו.
(ב)
הכשרה משלימה כאמור בתקנת משנה (א) תכלול בין השאר:
(1)
התנסות ופרקטיקום בחקירות אנשים עם מוגבלות שכלית, תוך שימת דגש על הקניית טכניקות מותאמות לחקירת חשודים עם מוגבלות שכלית על מאפייניהם השונים; לעניין זה, ”התנסות פרקטיקום“ – התנסות מקצועית ותרגול;
(2)
העמקת הידע של החוקרים המיוחדים והמשך ליווי החוקרים בסוגיות מקצועיות שהם נתקלים בהן בעת ביצוע החקירות;
(3)
קיום סיור מקצועי במסגרות המתאימות לאנשים עם מוגבלות שכלית שעברו עבירה;
(4)
לימוד תפקיד המשטרה, הפרקליטות והסנגוריה הציבורית בכל הנוגע לחשודים עם מוגבלות שכלית וממשקי עבודת החוקר המיוחד מולם.
(ג)
לא עבר החוקר המיוחד את ההכשרות במועד שנקבע בתקנת משנה (א), יבטל השר את מינויו; ואולם, השר רשאי, לעניין אותו חוקר מיוחד, להאריך את המועד הקבוע בתקנת משנה (א), אם מצא כי יש נסיבות המצדיקות זאת.
הוראת מעבר
מי שעבר הכשרה שקיים המשרד או מי מטעמו להכשרת חוקרים מיוחדים, לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו עבר הכשרה מתאימה לפי תקנות אלה.


ג׳ בניסן התשע״ט (8 באפריל 2019)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.