חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (דרכי מינוי, תקופת כהונה, סייגים למינוי של ועדת משמעת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (דרכי מינוי, תקופת כהונה, סייגים למינוי של ועדת משמעת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (דרכי מינוי, תקופת כהונה, סייגים למינוי של ועדת משמעת), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1085.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ו) ו־42(א) לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012 (להלן – החוק), לאחר המלצת המועצה לפי סעיף 3(1) לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המנהל“ – עובד המשרד שמינה המנהל הכללי של המשרד לצורך יישום תקנה 2;
”המשרד“ – משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;
”ועדה“ – ועדת משמעת כמשמעותה בסעיף 25 לחוק.
שיבוץ ממלא מקום
(א)
הוגשה קובלנה לוועדת המשמעת לפי סעיף 26(א) לחוק ונמנע מחבר הוועדה להתחיל את הדיון בקובלנה, רשאי המנהל לשבץ במקומו ממלא מקום שמונה לפי סעיף 25 לחוק.
(ב)
בכפוף לסעיפים 29 ו־30 לחוק, המותב שהחל לדון בקובלנה ימשיך בדיון בה עד לסיומו.
תקופת כהונה
(א)
חבר ועדה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ורשאי השר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת, ולאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות, רשאי השר לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות רצופות לכל היותר.
(ב)
התפטר חבר ועדה, בוטל מינויו או נפטר, ימונה חבר אחר תחתיו, והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר האמור.
סייגים למינוי
לא ימונה חבר לוועדה אם התקיימו בו אחד או יותר מאלה:
(1)
הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר בוועדה או שבית המשפט קבע לגביו שעבר עבירה כאמור; לעניין זה, ”הורשע“ – לרבות מי שבית משפט קבע כי ביצע את העבירה;
(2)
הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור בפסקה (1);
(3)
הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר שהוא ממלא; לעניין זה, ”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או של גוף שהוא או קרוב שלו הם בעלי שליטה בו.
הפסקת כהונה או השעיה
(א)
חבר ועדה המבקש לסיים את כהונתו לפני תום תקופת הכהונה שלה מונה, יגיש כתב התפטרות לשר וכהונתו תופסק לא יאוחר מ־60 ימים ממועד הגשת כתב ההתפטרות.
(ב)
השר רשאי, בהודעה בכתב, להעביר חבר ועדה מכהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
הוא חדל מלמלא אחר תנאי הכשירות לפי סעיף 25(ב) לחוק, שמכוחם מונה לחבר ועדת המשמעת;
(3)
התקיים בו האמור בתקנה 4(1) או (3);
(4)
התקיימו בו נסיבות אחרות שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת המשמעת.
(ג)
השר רשאי, בהודעה בכתב, להשעות חבר ועדה מכהונתו אם הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור בתקנה 4(1) – עד מתן פסק דין סופי בעניין.
סמכות לסיים דיון
חבר ועדה שהתפטר או שתמה תקופת כהונתו, יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו בתוך שישה חודשים מיום שהסתיימה או נפסקה כהונתו זולת אם ראה השר כי יש הצדקה לקיצור התקופה ובלבד שכהונתו לא הסתיימה בשל עניינים המנויים בתקנות 4, 5(ב) ו־5(ג).
ניגוד עניינים
חבר ועדה יימנע מלדון בתיק אם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אחר שלו.
אי־תלות
במילוי תפקידו אין על חבר ועדת המשמעת מרות זולת מרותו של הדין.


ל׳ בניסן התשע״ז (26 באפריל 2017)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.