לדלג לתוכן

תקנות הדרכונים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הדרכונים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדרכונים, תש״ם–1980


ק״ת תש״ם, 1510; ק״ת חש״ם תשמ״א, 128; ק״ת תשמ״ב, 1337; תשמ״ד, 184, 1236; תשמ״ז, 984; תשמ״ח, 537; תש״ן, 466; תשנ״ב, 561, 713; תשנ״ד, 1196; תשנ״ה, 1954; תשס״ו, 16; תשס״ח, 302; תשס״ט, 247, 483; תש״ע, 642, 992; תשע״א, 710; תשע״ב, 536, 728, 729; תשע״ו, 23; תשע״ז, 1166, 1350, 1730; תשע״ח, 1977; תשע״ט, 1704, 1704, 1778; תש״ף, 970; תשפ״א, 1130; תשפ״ב, 2884; תשפ״ג, 1024, 1982.

עדכון סכומים: תשמ״ג, 145, 1052; תשמ״ד, 185, 1236, 2667; תשמ״ה, 960; תשמ״ו, 32; תשמ״ט, 582, 1444; תשנ״א, 344; תשנ״ב, 562; תשנ״ג, 280; תשנ״ד, 274; תשנ״ה, 375; תשנ״ו, 203, 304; תשנ״ז, 320; תשנ״ח, 295; תשנ״ט, 67; תשס״ב, 210; תשס״ג, 312; תשס״ו, 305; תשע״א, 424; תשע״ב, 408; תשע״ג, 317; תשע״ד, 392; תשע״ו, 1596; תשע״ז, 499; תשע״ט, 1801; תש״ף, 429; תשפ״א, 1282; תשפ״ב, 1490; תשפ״ג, 752; תשפ״ד, 1250.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי״ב–1952 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ז]
בתקנות אלה –
”בקשה“ – לרבות בקשה למתן דרכון או תעודת מעבר (להלן – מסמך נסיעה), להארכת תוקף של מסמך נסיעה או להכנסת שינויים בו;
”מסמך נסיעה זמני“ – כמשמעותו בתקנה 6ג;
”שינוי“ – לרבות תיקון, הוספה או מחיקה;
”השר“ – שר הפנים או מי שהוא הסמיך לצורך תקנות אלה.
בקשה וצירופים לה
בקשה תוגש בטופס שיורה השר ויצורפו אליה מסמכים ותמונות כפי שיורה.
מקום הגשת הבקשה [תיקון: תשע״ב]
בקשה תוגש –
(1)
אם המבקש נמצא בישראל – בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, או בכל מקום אחר שיקבע השר בהודעה שתפורסם ברשומות;
(2)
אם המבקש נמצא בחוץ־לארץ – בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל, או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום המגורים של המבקש.
פרטים נוספים וראיות
השר רשאי לדרוש ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים על אלה שמסר בבקשתו וכן ראיות ומסמכים לאימות פרטים אלה או הנוגעים לבקשה.
רישומים וצירופים במסמך נסיעה [תיקון: תשמ״ח, תשנ״ב־2, תשע״ב]
(א)
במסמך נסיעה יירשם מספר המסמך, תאריך הוצאתו, תקופת תקפו והארצות שלשם כניסה אליהן יש למסמך תוקף; כן יירשמו במסמך נסיעה הפרטים כדלקמן של בעל המסמך וכל שינוי בהם:
(1)
השם המלא; חל שינוי בשם בתוך שבע שנים לפני הגשת הבקשה, יירשם גם השם הקודם; חלפו שבע שנים מיום השינוי, יירשם השם הקודם לפי בקשת מגיש הבקשה;
(2)
מקום הלידה;
(3)
תאריך הלידה;
(4)
מספר הזהות;
(5)
המין;
(6)
שם הנעורים לפי בקשת מגיש הבקשה;
(7)
אזרחות.
(ב)
במסמך נסיעה שצורף לו קטין, יירשמו הפרטים כדלקמן של הקטין:
(1)
השם;
(2)
המין;
(3)
(נמחקה);
(4)
תאריך הלידה;
(5)
מספר הזהות.
(ג)
השר רשאי שלא לרשום במסמך נסיעה פרט מהפרטים האמורים בתקנות־משנה (א) ו־(ג) [צ״ל: (א) ו־(ב)].
(ד)
לכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום, מדוייק במידה סבירה, של בעל המסמך, ואולם השר רשאי לאשר נתינת מסמך נסיעה ללא תצלום לקטין שטרם מלאו לו שלוש שנים.
(ה)
בכל מסמך נסיעה יוקצה מקום לדוגמת חתימה של בעלו; קיבל אדם שגילו עולה על 5 שנים מסמך נסיעה – יחתום במקום שיועד לכך את חתימתו המלאה או יטביע טביעת אצבעו.
אופן רישום ושינוי פרטים [תיקון: תש״ם, תשמ״א, תשנ״ב, תשע״ב, תשע״ז]
(א)
הפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו־(ב) וכל שינוי בהם –
(1)
יירשמו בהתאם למרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה–1965;
(2)
יירשמו בעברית ובאנגלית; הכתיב באותיות לטיניות של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי אחת מהחלופות שלהלן, לפי בחירת מגיש הבקשה:
(א)
כללי התעתיק הפשוט מעברית לאותיות לטיניות;
(ב)
מסורת כתיב השם באותיות לטיניות;
(ג)
באופן המשמר את הצליל הפונטי של השם כפי שהוא באותיות עבריות;
(ד)
כתיב השם המקובל בארץ הלידה או בארץ המגורים של מגיש הבקשה או של אחד מהוריו.
(ב)
חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), לא יירשם השינוי על גבי מסמך הנסיעה אלא יונפק מסמך נסיעה חדש ויופיע בו הפרט לאחר ששונה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) שנרשמו במסמך נסיעה שאינו מכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב ואשר הונפק לתושב המתגורר דרך קבע מחוץ לישראל, רשאי עובד משרד החוץ בנציגויות בחוץ לארץ לרשום את השינוי על גבי המסמך.
דרכון לקטין עד גיל 16 [תיקון: תשס״ו, תשע״ב, תשפ״ג־2]
תקופת תוקפו המרבית של דרכון הניתן לקטין עד גיל 16 תהיה חמש שנים.
מסמך נסיעה ביומטרי [תיקון: תשע״ב, תשע״ז]
(א)
מסמך נסיעה כאמור בסעיף 6(5) לחוק (להלן – מסמך נסיעה ביומטרי), יכיל שבב ובו חומר מחשב כמפורט להלן:
(1)
אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים, ואולם לא יכלול מסמך נסיעה לקטין עד גיל 12 תמונות של טביעות אצבעותיו;
(2)
נתוני זהות: השם הפרטי, שם המשפחה, מספר הזהות, האזרחות, תאריך הלידה והמין;
(3)
דוגמת חתימה סרוקה;
(4)
מידע על הדרכון הקודם;
(5)
נתונים לגבי המידע המצוי על השבב ובכלל זה חתימה דיגיטלית על מידע זה וסימני ביטחון.
(ב)
על גבי מסמך נסיעה ביומטרי תופיע תמונת תווי הפנים של בעל המסמך.
(ג)
על אף האמור בתקנה 5(ה), מסמך נסיעה ביומטרי של אדם מעל גיל 6 יכיל דוגמת חתימת יד סרוקה של בעלו; היה בעל המסמך קטין עד גיל 9 המתקשה ברישום חתימת ידו, מוסמך עובד רשות האוכלוסין וההגירה המקבל את הבקשה לוותר על כך.
(ד)
(נמחקה).
מסמך נסיעה זמני [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
מסמך נסיעה זמני לא יכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב ותקופת תוקפו המרבית תהיה שנה.
(ב)
מסמך נסיעה זמני יינתן בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה כולן או מקצתן וכן באתרים נוספים לפי החלטת ראש רשות האוכלוסין –
(1)
למי שנזקק לצאת מישראל בעת קיומו של מצב חירום מיוחד במדינה שבו לא ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמך נסיעה ביומטרי או להנפיק מסמך נסיעה כאמור; לעניין זה, ”מצב חירום מיוחד“ – כל אחת מאלה:
(א)
הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951;
(ב)
הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה;
(ג)
החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום (מל״ח);
(2)
למי שנזקק לצאת מישראל לצורך טיפול רפואי דחוף או לצורך הומניטרי דחוף אחר;
(3)
למי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינה;
(4)
לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועד;
(5)
למי שבהנפקת מסמך הנסיעה שלו אירעה תקלה אשר אינה מאפשרת את יציאתו מישראל;
(6)
למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי והוא היחיד שאין בידו מסמך נסיעה תקף;
(7)
לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאו.
(ג)
ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לאשר בקשה למסמך נסיעה זמני במקרים מיוחדים נוספים אם שוכנע כי עניינו של המבקש דחוף והבקשה מוגשת בתום לב.
(ד)
עובד רשות האוכלוסין רשאי לסרב לבקשה להנפקת מסמך נסיעה זמני אם היה יסוד סביר לחשד בדבר קבלת תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של המבקש לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה תוך מסירת פרטים כוזבים.
(ה)
תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהיה הגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי אם הדבר מתאפשר באותו מקום.
(ו)
הנפקת מסמך נסיעה זמני למי שקיבל בעבר מסמך כאמור טעונה אישור של ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיכו לכך.
הנפקת מסמכי נסיעה בנציגויות בחוץ לארץ [תיקון: תשע״ז]
עד למועד שבו תחל הנפקת מסמכי נסיעה לפי סעיף 8 לחוק הכללת אמצעי זיהוי, ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות בחוץ לארץ מסמכי נסיעה שאינם מכילים שבב, ותקופת תוקפם המרבית תהיה חמש שנים ואולם לתושב המתגורר דרך קבע בישראל יונפק מסמך נסיעה כאמור לתקופה שלא תעלה על שנה.
אגרה [תיקון: תשמ״ב, תשמ״ז, תשס״ט, תשס״ט־2, תשע״ו, תשע״ח]
(א)
מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א׳ בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטורים ב׳, ג׳ או ד׳, לפי העניין.
(ב)
בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב־1 בינואר שקדם למתן השירות כפי שפרסם בנק ישראל, או במטבע המקומי לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב־1 בינואר שקדם למתן השירות כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום הנגבה בדולרים של ארה״ב יעוגל בגבולות שווים של עשרים וחמישה סנטים של ארה״ב, וסכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של מטבע מקומי שלם.
(ג)
חייל מילואים פעיל ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, , 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו־6א(ג) בתוספת; בתקנה זו, ”חייל מילואים פעיל“ – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.
(ד)
חייל המשרת בשירות סדיר ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, , 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו־6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממוחשב, מאת משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; בתקנה זו, ”חייל המשרת בשירות סדיר“ – חייל המשרת בשירות סדיר, למעט יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק; לעניין זה –
”שירות סדיר“ – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד–1994;
(ה)
מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא הגנה לישראל יהיה פטור מתשלום האגרות הנקובות בפרטים 1, , 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו־6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון.
הצמדה [תיקון: תשמ״ב, תשמ״ד, תשמ״ד־2, תש״ן, תשס״ט, תשע״א]
(א)
סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב)
שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מטה.
(ד)
ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.
פטור מאגרה [תיקון: תשמ״ח, תשע״ב־3]
(א)
השר רשאי לפטור מתשלום אגרה –
(1)
בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת הניתן בחוץ־לארץ לשם שיבה לישראל לאדם שהוכיח כי הוא מחוסר אמצעים;
(1א)
בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת לשם יציאה מישראל לצורך טיפול רפואי דחוף או לצורך הומניטרי מיוחד אחר;
(2)
בעד תעודת מעבר שהוצאה לאדם לשם עליה לישראל אם הוכיח כי הוא מחוסר אמצעים ואין לו מסמך נסיעה אחר;
(3)
בעד תעודת מעבר שהוצאה לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לאדם שניתן עליו צו גירוש על פי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב–1952;
(3א)
בעד מסמך נסיעה שהוצא לאדם שניתן עליו צו הסגרה על פי חוק ההסגרה, התשי״ד–1954;
(4)
בעד מסמך נסיעה שניתן לאדם שהוכיח להנחת דעתו של השר כי מסמך הנסיעה שהיה ברשותו נלקח ממנו או הושמד או הושחת בנסיבות של כוח עליון שלא היתה לו שליטה עליהן ולא היתה בידו אפשרות למנען.
(ב)
השר רשאי לפטור אדם מתשלום התוספת לאגרה האמורה בפרטים 10 ו־11 לתוספת אם הוכח להנחת דעתו כי מסמך הנסיעה הקודם שונה בתום לב או שהוא נגנב, אבד, הושמד או הושחת מבלי שהיתה רשלנות בשמירת מסמך הנסיעה.
(ג)
אדם שברשותו תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שהינה בתוקף והוא חייב להצטייד בנוסף לכך בתעודת מעבר לשימוש חד־פעמי, יהיה פטור מתשלום האגרה לפי פריט 2(ג) לתוספת.
[תיקון: תשמ״ב, תשמ״ז]
(בוטלה).
איסור קבלת מסמך נסיעה נוסף
אדם שקיבל מסמך נסיעה שהינו בתוקף או ניתן להארכה או מי שצורף למסמך נסיעה כאמור של זולתו, אינו רשאי לקבל מסמך נסיעה נוסף ואינו רשאי להיות מצורף למסמך נסיעה אחר אלא באישור השר.
מחיקת צירוף
בעת הארכת תקפו של מסמך נסיעה, יימחק מן המסמך רישומו של קטין אשר היה מצורף למסמך ובשעת ההארכה מלאו לו 17 שנה לפחות.
ביטול
תקנות הדרכונים, תשל״ה–1975 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן.
[תיקון: תשמ״ב, תשמ״ד־2, תשמ״ז, תש״ן, תשנ״ה, תשס״ט]

תוספת

(תקנה 7)

[תיקון: תש״ע־2, תשע״ב־2, תשע״ב־3, תשע״ז־2, תשע״ז־3, תשע״ט, תשע״ט־2, תשע״ט־3, תש״ף, תשפ״א, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לשנת 2024)
טור א׳
השירות המבוקש
טור ב׳
סכום האגרה
טור ג׳
אגרה מוזלת למשלמים באמצעות האינטרנט בחודשים מרס עד אוקטובר
טור ד׳
אגרה מוזלת למשלמים באמצעות האינטרנט בחודשים נובמבר עד פברואר
(ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה עד יום 30 באפריל באותה שנה)
בשקלים חדשים
1.
דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים
290270170
1א.
על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור
140
2.
דרכון לקטין
155140105
3.
דרכון עם מספר עמודים כפול
485425335
3א.
(נמחק)
   
3ב.
(נמחק)
   
4.
(א)
תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים
300275175
(ב)
תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד־פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה
155
(ג)
תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים
155135105
5.
תעודת מעבר לקטין
155140105
5א.
(נמחק)
   
5ב.
(נמחק)
   
6.
(א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל
תוספת של 620
(ב)
דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל
תוספת של 315
(ג)
תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל
תוספת של 315
6א.
(א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה
תוספת של 155
(ב)
דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה
תוספת של 80
(ג)
תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה
תוספת של 80
6א1.
(פקע)
   
7.
הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ
פטור
8.
(נמחק)
   
9.
הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ
פטור
9א.
(א) על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם
פטור
(ב)
על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם
פטור
(ג)
על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת
פטור
(ד)
על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת
פטור
(ה)
על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת
פטור
10.
מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –
   
(א)
כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק
תוספת של 310
(ב)
כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק
תוספת של 155
11.
מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –
   
(א)
כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק
תוספת של 155
(ב)
כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק
תוספת של 155
12.
(נמחק)
   


י״ג בניסן תש״ם (30 במרס 1980)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.