חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 793, 1064; תשמ״ח, 846; תשמ״ט, 107, 898, 1376; תש״ן, 656; תשנ״א, 334; תשנ״ג, 214; תשנ״ד, 192, 1368; תשנ״ה, 1298; תשנ״ו, 500; תשנ״ז, 269; תשנ״ח, 202; תשנ״ט, 809; תשס״ב, 1322; תשס״ג, 929; תשס״ו, 561; תשע״ג, 110.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(ב) וסעיף 126(א) לחוק רשות הדואר, התשמ״ו–1986, (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
[צ״ל: בתקנות אלה -]
”הטופס“ – טופס הזמנה קבועה שקבע המנהל לחומר בולאי;
”המנהל“ – מנהל השירות הבולאי שמונה לפי תקנה 3(א);
”ועדת שיפוט“ – ועדה הממליצה בפני השר על התרשים המבטא בצורה הגראפית והרעיונית הטובה ביותר את הנושא לו מוקדש בול;
”ועדת תכנון“ – ועדה הממליצה בפני שר התקשורת על תכניות ההנפקה השנתיות;
”חומר בולאי“ – בולים או דברי בולים מסוגים בכמויות ובצירופים כמפורט בטופס;
”חותמת דואר“ – חותמת שהטבעתה משמשת הוכחה לתשלום דמי דואר או לביטול בולים;
”מעטפת יום ראשון“ – מעטפה לציון היום הראשון להוצאת בול, כשמודבק עליה הבול החדש.

פרק ב׳: השירות הבולאי

השירות הבולאי ותפקידיו [תיקון: תשע״ג]
(א)
השירות הבולאי יפעל במסגרת החברה.
(ב)
ואלה תפקידיו של השירות הבולאי:
(1)
להנפיק בעד המדינה בולים ודברי בולים;
(2)
לספק ליחידות החברה בולים ודברי בולים;
(3)
להנפיק חותמות דואר ולספקן ליחידות החברה;
(4)
לעודד את הבולאות בארץ ומחוצה לה ולשם כך לקיים, בין היתר, תערוכות בולים, לתמוך בהן ולהשתתף בתערוכות בולים בארץ ומחוצה לה;
(5)
לקיים שירותים לאספני הבולים בארץ ומחוצה לה;
(6)
לייצג את בולאות המדינה כלפי גופים העוסקים בבולאות בארץ ובחוץ לארץ.
המנהל [תיקון: תשע״ג]
(א)
החברה, באישור השר, תמנה את מנהל השירות הבולאי.
(ב)
המנהל ישמש כיועצו של השר לענין בולי ישראל והבולאות הלאומית והבין־לאומית.

פרק ג׳: ההליכים לאישור בול והנפקתו

המלצות לנושאי הבולים
המנהל יביא בפני השר מדי שנה את המלצותיה של ועדת התכנון לנושאי הבולים שיונפקו בשנה פלונית.
ועדת התכנון
(א)
ואלה חברי הועדה:
(1)
מנהל השירות הבולאי שיהיה היושב ראש;
(2)
נציג שר החינוך והתרבות;
(3)
נציג שר החוץ;
(4)
נציג מרכז ההסברה;
(5)
נציג התאחדות בולאי ישראל.
(ב)
חברי ועדת התכנון ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.
אישור הממשלה
(א)
השר, לאחר ששקל את המלצות ועדת התכנון, יעביר המלצותיו להחלטת הממשלה.
(ב)
הממשלה תדון ותחליט על הנושאים שהביא לפניה השר.
עיצוב תרשים הבול
(א)
המנהל יעצב את התרשים המתאים לדעתו להנפקת בול בנושא שהחליטה עליו הממשלה.
(ב)
המנהל רשאי, אם מצא זאת לנכון, להטיל את העיצוב של תרשים הבול על אחר או על מעצב שייבחר לאחר תחרות בין מספר מעצבים הכלולים ברשימה שהכין המנהל בשיתוף עם אגודת המעצבים הגראפיים בישראל או עם ועדת השיפוט.
(ג)
מתקנה זו ואילך, למעט פרק ד׳, ”בול“ – לרבות דברי בולים.
אישור השר
עיצב המנהל או אחר תרשים לבול או המליצה ועדת השיפוט כאמור בתקנה 9, יביא המנהל את התרשים האמור לפני השר, ורשאי השר לאשר התרשים, להורות על שינויים בו או להורות על עיצוב מחדש של התרשים לפי תקנה 7.
ועדת השיפוט ותפקידיה [תיקון: תשע״ג]
(א)
השר ימנה ועדת שיפוט של שבעה שתמליץ לפניו, מבין התרשימים שיוגשו לה, על התרשים המבטא, לדעתה, את נושא הבול בצורה הטובה ביותר מבחינה מהותית וגראפית.
(ב)
ואלה חברי ועדת השיפוט:
(1)
מנהל השירות הבולאי, שיהיה היושב־ראש;
(2)
הממונה על ייצור בולים בשירות הבולאי;
(3)
שני נציגים של אגודת המעצבים הגראפיים בישראל;
(4)
שני נציגים של המוסדות להשכלה גבוהה בארץ העוסקים באמנות פלסטית ותולדות האמנות;
(5)
נציג התאחדות בולאי ישראל.
(ג)
חברי הועדה שאינם עובדי החברה, ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.
שם המדינה
בול ישא את שם המדינה בעברית, באנגלית ובערבית.
שם המעצב ושנת ההופעה
השר רשאי להתיר, בתנאים שיקבע, להדפיס על שולי הבול את שם מעצבו וכן את שנת הופעתו של הבול.
ערך הבולים וכמותם [תיקון: תשע״ג]
(א)
המנהל יקבע, בהתייעצות עם המנהל הכללי של החברה, את ערכו הנקוב של בול ואת הכמות שתודפס.
(ב)
ערכו של בול יהיה נקוב בספרות; השר רשאי להורות כי בול פלוני יודפס ללא נקיבת ערכו ובלבד שבמקומו יודפס סימן שיציין את תכלית שימושו.
הדפסת בולים [תיקון: תשמ״ט־2, תשע״ג]
(א)
הבולים יודפסו בידי מדפיס שיבחר המנהל, בהסכמת השר, ובלבד שהפיקוח המלא על עבודת ההדפסה יהיה בידי המנהל או בידי מי מטעמו מקרב עובדי החברה; בבחירת מדפיס כאמור, יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של איכות עבודת ההדפסה, הבטחת אספקה סדירה של בולים וכן טובת הציבור.
(ב)
המנהל יפנה לשר בכתב לצורך קבלת הסכמתו לבחירת מדפיס כאמור בתקנת משנה (א), לא יאוחר מ־60 ימים לפני המועד המתוכנן לביצוע ההתקשרות עם המדפיס, ויפרט בפנייתו את זהות המדפיס והנימוקים לבחירתו.

פרק ד׳: מנוי השירות הבולאי

בקשה [תיקון: תשמ״ט־2]
(א)
המבקש להיות מנוי על חומר בולאי יגיש למנהל הזמנה בדרך שיקבע לכך המנהל.
(ב)
המבקש ייחשב כמנוי השירות הבולאי מיום שאישר המנהל את קבלת הזמנתו.
הספקת חומר בולאי
(א)
בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ישלח המנהל למנוי חומר בולאי כמפורט בהזמנתו, כל עוד לא הודיע המנוי למנהל על שינוי בפרטי הזמנתו או על ביטולה.
(ב)
אין המנהל חייב לספק את החומר הבולאי המוזמן בידי המנוי בשלמותו ביום הופעתו או בסמוך ליום הופעתו.
(ג)
הזמנה של מנוי ימלא המנהל לראשונה בהופעה השוטפת רק אם הגיעה לידיו ארבעים ימים לפחות לפני הופעה זו; שינה המנוי הזמנתו, ימלאה המנהל לראשונה בעת ההופעה שלאחר ההופעה השוטפת.
הוראה על שינוי הזמנות קבועות [תיקון: תשמ״ט־2]
(א)
על אף האמור בהזמנה, רשאי המנהל, מעת לעת, להורות על שינוי בסוגים, צירופים ובכמויות מזעריות של חומר בולאי שתכיל הזמנה קבועה.
(ב)
שינוי כאמור בתקנת משנה (א) יכול שייעשה על ידי שינוי בפרטי ההזמנה וכן על ידי הודעה למנויים.
תשלום בעד חומר בולאי [תיקון: תשמ״ט־2]
מנוי ישלם את התמורה בעד חומר בולאי שהזמין, בדרך ובתוך המועד שצויינו בהודעת התשלום שישלח לו המנהל.
אחריות המנהל [תיקון: תשמ״ט־2]
חומר בולאי יישלח למנוי בדואר והמנהל יהיה אחראי לכל נזק לחומר בולאי שייגרם בעת העברתו בדואר ועקב העברתו, בכפוף להיקף האחריות שבפרק ו׳ לחוק.
ביטול הזמנה
לא פרע מנוי ברציפות שלוש הודעות תשלום שנשלחו אליו, רשאי המנהל לראות את הזמנתו בטלה.
בירורים
מנוי המבקש לברר אודות חומר בולאי שקיבל יפנה בכתב למנהל; פניה כאמור, תוגש למנהל תוך ארבעה־עשר ימים מיום קבלת החומר המוזמן.
מכירה לשאינו מנוי [תיקון: תשע״ג]
המנהל רשאי למכור חומר בולאי שלא בדרך הנקובה בתקנה 14, במקומות ובאופן כפי שיורה המנהל הכללי של החברה.

פרק ה׳: חותמות דואר

עיצוב חותמות דואר וסוגיהן [תיקון: תשע״ג]
(א)
המנהל יעצב חותמות הדואר לסוגיהן בהתאם לצרכים של החברה.
(ב)
ואלה הסוגים של חותמות דואר:
(1)
חותמת שהטבעתה בלבד משמשת הוכחה לתשלום דמי דואר (להלן – חותמת הוכחה);
(2)
חותמת המשמשת לביטול בולים (להלן – חותמת ביטול);
(3)
חותמת ביטול בעיצוב מיוחד לציון אירועים או הנצחה (להלן – חותמת מיוחדת);
(4)
חותמת תעמולה המוטבעת כתוספת ליד חותמת ביטול.
(ג)
חותמת ביטול תכלול:
שם היישוב שבו נמצא בית הדואר המשתמש בחותמת בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;
תאריך עברי;
תאריך גריגוריאני.
חותמת הוכחה [תיקון: תשע״ג]
(א)
המנהל רשאי להורות שחותמת הוכחה, על כל צורותיה, תכלול פרטים שונים מחותמת ביטול בהתאם לצרכים ולאפשרויות הטכניות ובלבד שדמי הדואר שולמו מראש בהתאם לכללים שקבעה החברה (להלן – הכללים).
(ב)
חותמת הוכחה, בהתאם לסוגה, תכלול – בכפוף לסוג המשלוח של דברי הדואר וצורת התשלום כאמור בכללים – לפחות פרטים אלה:
(1)
בחותמת בצורת משבצת:
שם בית הדואר שממנו נשלחים דברי הדואר בעברית ובתעתיק לועזי;
המילה ”שולם“ והאותיות הלועזיות P.P.‎;
מספר היכר של השולח כפי שקבע לו המנהל;
(2)
בחותמת בצורה עגולה:
שם בית הדואר שממנו נשלחים דברי הדואר בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;
תאריך עברי ותאריך גריגוריאני;
המלים ”שולם“ בעברית ו־PAYÉ בצרפתית;
ההטבעה תהיה בדיו אדומה;
(3)
חותמת המוטבעת במכונת ביול המורכבת לפחות משני חלקים:
חלק ראשון:
משבצת ובה שם המדינה בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;
סכום דמי הדואר והמלים ”דמי דואר שולמו“;
מספר היכר שקבע המנהל;
חלק שני:
חותמת עגולה ובה שם בית הדואר, ממנו נשלח דבר הדואר, בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי ותאריך ההטבעה;
חלק שלישי:
חותמת תעמולה או מענו של שולח דבר הדואר.
חותמת מיוחדת וחותמת תעמולה
המנהל רשאי להיענות לבקשה להפעיל חותמת מיוחדת או חותמת תעמולה בכפיפות להנחיות השר ובלבד שהמבקש התחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת החותמת ובהפעלתה.

פרק ו׳: שונות

[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).
תקופת המכירה לציבור [תיקון: תשע״ג]
תקופת המכירה של בול תהיה במשך תקופה שיקבע המנהל בהתייעצות עם המנהל הכללי של החברה.
תקופת השימוש בבול
בול ניתן לשימוש החל ביום שנקבע בידי המנהל כיום הופעתו של הבול, ולאחר מכן בכל עת, לצורך תשלום דמי דואר בסכום הנקוב בו.
ניגוד עניינים [תיקון: תשע״ג]
חבר בועדת התכנון או בועדת השיפוט לא יעצב בול דואר, זולת עקב פעילותו כחבר הועדה או כעובד החברה או כעובד המדינה, וזאת במשך תקופת כהונתו ובמשך שנה לאחר סיומה.
[תיקון: תשמ״ז, תשמ״ח, תשמ״ט, תשמ״ט־2, תשמ״ט־3, תש״ן, תשנ״א, תשנ״ג, תשנ״ד, תשנ״ד־2, תשנ״ה, תשנ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תשנ״ט, תשס״ג, תשס״ו]

תוספת (בוטלה)


כ״ד באדר התשמ״ז (25 במרס 1987)
  • אמנון רובינשטיין
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.