חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (אגרות בעד היתר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדואר (אגרות בעד היתר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 506.

עדכון סכומים: תשס״ז, 508; תשס״ח, 561; תשס״ט, 176; תש״ע, 358; תשע״א, 273; תשע״ב, 502; תשע״ג, 566, 802; תשע״ד, 343; תשע״ה, 353, 708; תשע״ו, 774; תשע״ז, 438; תשע״ט, 1573; תש״ף, 210; תשפ״א, 1342; תשפ״ב, 1254; תשפ״ג, 793.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1ח לחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 126 לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגרה“ – אגרה בעד רישום לפעול לפי היתר;
”בעל היתר“ – מי שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בהיתר, ואושרה בקשתו להירשם בהתאם להוראות התוספת להיתר;
”בקשה“ – בקשה לרישום או לחידוש רישום שהגיש מבקש בהתאם לקבוע בהיתר;
”ההיתר הכללי“ – היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים לפי סעיף 1ג לחוק;
”ההיתר הכללי לדואר כמותי“ – היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג לחוק;
”היתר“ – ההיתר הכללי או ההיתר הכללי לדואר כמותי, לפי הענין;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהשר הסמיכו לענין תקנות אלה;
”השר“ – שר התקשורת;
”מבקש“ – מי שהגיש למנהל בקשה;
”רישום“ – רישום המבקש כבעל היתר או חידוש רישום כאמור, בהתאם לקבוע בהיתר;
”תעודת היתר“ – תעודה שהנפיק משרד התקשורת למבקש, המאשרת את דבר רישומו כבעל היתר.
תשלום בעד היתר הודעה [תיקון: [הודעות]]
(א)
מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי, ישלם אגרה בסכום של 2,640 (אלפיים שש מאות וארבעים) שקלים חדשים (מתואם לשנת 2006; בשנת 2023, 3,370 (שלושת אלפים שלוש מאות ושבעים) ש״ח), לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר.
(ב)
מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי, ישלם אגרה בסכום של 5,180 (חמשת אלפים מאתיים ושמונים) שקלים חדשים (מתואם לשנת 2006; בשנת 2023, 6,730 (ששת אלפים שבע מאות ושלושים) ש״ח), לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר.
(ג)
בוטל רישום, הוגבל, הותלה או שונה, בהתאם לכל סמכות על פי דין או לבקשת בעל היתר, לא תוחזר האגרה; לענין זה, ”רישום“ – לרבות היתר.
אופן התשלום
התשלום ישולם בבנק לפי טופס לתשלום שהורה עליו המנהל; מבקש ימציא למנהל את העתק הטופס שעליו מוטבעת חותמת הבנק.
שינויים בסכום התשלום
(א)
סכום התשלום הנקוב בתקנה 2(א) ו־(ב) ישתנה ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום התשלום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד הבסיסי“ – ”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש נובמבר 2005;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון.
(ד)
המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 2(א) ו־(ב), שהשתנה לפי האמור בתקנת משנה (א).
ביטול
תקנות רשות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס״ד–2003 – בטלות.
הוראת שעה
בתקופה שעד יום ל׳ בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006) יראו כאילו –
(1)
בשמן של תקנות אלה, במקום ”הדואר“ נאמר ”רשות הדואר“;
(2)
בפתיח לתקנות אלה, במקום ”לחוק הדואר“ נאמר ”לחוק רשות הדואר“.


כ״א בשבט התשס״ו (19 בפברואר 2006)
  • אברהם הירשזון
    שר התקשורת
  • אהוד אולמרט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.