חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1382.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24(ה)(2) ו־31 לחוק הגנת השכר, התשי״ח–1958, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק“ – אתר אינטרנט המשמש את המעסיק שמתקיימים בו שני אלה:
(1)
הוא מאפשר גישה למידע השמור בו לעובד לאחר שהעובד זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע, ומתעד גישה כאמור;
(2)
הוא נוקט, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליו ומפני שיבוש בעבודתו, העלולים להביא לגישה לא מורשית אל המידע, ומתעד אירועים העשויים להצביע על חדירה או שיבוש כאמור;
”כתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק“ – כתובת דואר אלקטרוני שיוחדה לעובד במערכת הדואר האלקטרוני מטעם המעסיק, ונמצאת בשימושו הבלעדי של העובד;
”כתובת דואר אלקטרוני פרטית“ – כתובת דואר אלקטרוני המשמשת את העובד, שאינה כתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק;
”מידע“ – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
”מערכת דואר אלקטרוני“ – מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא מספקת לשולח אישור על הגעה או אי־הגעה של כל מסר אלקטרוני ששלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען במערכת;
(2)
היא מאפשרת גישה למידע הנשמר בה לבעל כתובת הדואר האלקטרוני בלבד לאחר שהוא זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע, ומתעדת גישה כאמור;
(3)
היא נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים להביא לגישה לא מורשית אל המידע, ומתעדת אירועים העשויים להצביע על חדירה או שיבוש כאמור.
דרכי מסירה מיוחדות
(א)
הסכים העובד, בכתב, לפי טופס ההסכמה שבתוספת שלא לקבל את תלוש השכר בדרך של דפוס, רשאי המעסיק שלא למסור לעובד את תלוש השכר בדרך האמורה אלא למסור לו את תלוש השכר באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן, והכול בכפוף לתקנות אלה ובלבד שבכל אחת מן הדרכים תלוש השכר ניתן להדפסה:
(1)
שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק, באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני, אם המערכת אינה מופעלת על ידו;
(2)
באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בתלוש השכר; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל אתר האינטרנט המאובטח, אם האתר אינו מופעל על ידו;
(3)
שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני פרטית של העובד; העובד ימסור למעסיק את כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית, ורשאי הוא להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת, ובלבד שהעובד חתם מחדש על טופס ההסכמה שבתוספת.
(ב)
עובד רשאי, בכל עת, לחזור בו בכתב ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני מהסכמתו למסירת תלוש השכר באחת מהדרכים שנקבעו בתקנת משנה (א), והמעסיק יפעל לפי הודעתו החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור.
(ג)
על מסירת תלוש שכר לפי הדרך שנקבעה בתקנת משנה (א) יחולו ההוראות האלה:
(1)
המסירה תיעשה לא יאוחר מהיום הקובע;
(2)
במקרה של מסירה לפי תקנת משנה (א)(3), יודיע העובד, בכתב, ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בסמוך לאחר קבלת התלוש ולא יאוחר מ־5 ימים מהיום הקובע, על הגעה של תלוש השכר לידיו;
(3)
לא קיבל מעסיק הודעה באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית, חיווי מאתר האינטרנט המאובטח מטעם המעסיק, או בכתב מהעובד, על הגעה של תלוש השכר לידי העובד, בתוך 5 ימים מהיום הקובע, ימסור המעסיק לעובד את תלוש השכר מודפס במסירה חוזרת בתוך חמישה ימים נוספים, ולא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע.
גישה לתלושי השכר
(א)
מעסיק שמסר לעובד את תלוש השכר באחת הדרכים הקבועות בתקנה 2(א) יאפשר לעובדו את קבלת תלוש השכר מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א) מעסיק שמסר תלוש שכר בדרך המפורטת בתקנה 2(א)(2) יאפשר גישה לתלוש השכר באמצעות אתר אינטרנט כמפורט בתקנה האמורה, לתקופה שלא תפחת מ־12 חודשים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.
שמירה על פרטיות העובד ואמיתות המידע
(א)
העברת מידע ממעסיק לעובד לפי תקנות אלה תיעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו, ולכל הפחות תוך שימוש בהצפנה של המידע ולאחר שיחתום העובד על ההצהרה המפורטת בחלק א׳ לטופס שבתוספת.
(ב)
בחר העובד כי תלוש השכר יישלח אל כתובת דואר אלקטרונית פרטית לפי תקנה 2(א)(3), יחתום גם על ההצהרה שבחלק ב׳ לטופס ההסכמה שבתוספת ולפיה כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית אכן משמשת אותו.
(ג)
המעסיק ינקוט טכנולוגיה שמונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר בדרכים הקבועות בתקנות אלה.

תוספת

(תקנות 2(א) ו־4(א) ו־(ב))

טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

חלק א׳ – למילוי על ידי העובד

שם העובד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המעסיק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מקום העבודה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
העובד יסמן את החלופה המועדפת עליו מבין חלופות 1 עד 4 לקבלת תלוש השכר –
[הערה: המעסיק רשאי למחוק שתיים מבין החלופות 1 עד 3, בהתאם לחלופות שהוא מעמיד לרשות עובדיו, והוא אינו רשאי למחוק את חלופה 4:]
אני החתום מטה, שפרטיו מצוינים לעיל, נותן בזה את הסכמתי לקבל את תלוש השכר בעד עבודתי בדרך כמפורט להלן (סמן × ליד בחירתך) וידוע לי כי בכך, וכל עוד לא חזרתי בי מהסכמתי, אני מוותר על זכותי לקבל את תלוש השכר מודפס ואולם עדיין אוכל לקבל גישה לתלוש כמפורט בתקנה 3:
(1) לפי תקנה 2(א)(1) – שליחה לכתובת הדואר האלקטרוני שלי במערכת הדואר האלקטרוני המשמשת את המעסיק; כתובת הדואר האלקטרוני שלי כאמור היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) לפי תקנה 2(א)(2) – באמצעות תוכנה שבאתר האינטרנט של המעסיק בכתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . באמצעות כניסה עם סיסמה אישית ראשונית; כתובת אתר האינטרנט והסיסמה האישית נמסרו לי.
(3) לפי תקנה 2(א)(3) – שליחה לכתובת הדואר האלקטרונית הפרטית שלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; אם סימנת חלופה זו, יש למלא את חלק ב׳ שלהלן.
(4) אני החתום מטה, שפרטיו מצוינים לעיל לא מסכים לקבל את תלוש השכר בעד עבודתי בדרך אלקטרונית כמפורט בחלופות 1 עד 3 לעיל; אני מבקש לקבל את תלוש השכר מודפס.
הסכמה זו וכן הוויתור על קבלת תלוש שכר בכתב תקפים כל עוד לא הודעתי בכתב על חזרתי בי מן ההסכמה.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת העובד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חלק ב׳ – ימולא רק על ידי עובד שבחר שהתלוש יישלח לכתובת דואר אלקטרוני פרטית שלו

מסרתי למעסיק את כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית המצוינת לעיל בהסכמה; אני מצהיר כי כתובת זו משמשת אותי באופן אישי.
הסכמתי לקבלת התלוש באופן האמור ניתנה בשים לב לכל אלה:
(1)
ידוע לי שמערכת הדואר האלקטרוני החיצונית אינה בשליטת המעסיק;
(2)
העברת טופס זה לחתימתי מהווה התחייבות מצד המעסיק לנקוט אמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע בו תהיה לי בלבד, או בהרשאתי, וכי לכל הפחות נקט המעסיק אמצעים של הצפנת המידע לשם הגנה על פרטיותי;
(3)
על אף האמור, אני מסכים שתלוש השכר שלי יישלח למערכת דואר אלקטרוני שאינה בשליטת המעסיק שלי, אני מתחייב להודיע בכתב למעסיק שלי על קבלה של תלוש השכר בתוך חמישה ימים מהיום הקובע וידוע לי כי:
(א)
המידע עשוי להיות חשוף לצדדים שלישיים ובהם מפעיל שירות הדואר האלקטרוני החיצוני;
(ב)
אין ערובה לכך שמערכת הדואר האלקטרוני החיצונית כוללת אמצעי הגנה מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה;
(ג)
ייתכן שהמידע יאבד, לא יישמר או לא יגיע ליעדו עקב נסיבות שאינן בשליטת המעסיק;
(ד)
ייתכן שהמידע נשמר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, והדבר עשוי להשליך על זכויותיי לעניין שימושים שייעשו במידע;
(ה)
מומלץ כי אדאג לגיבוי ושמירה של תלושי השכר שיישלחו אלי בדרך זו באופן עצמאי.
הסכמה שבחלק זה תקפה כל עוד לא הודעתי בכתב על חזרתי מההסכמה.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת העובד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


י׳ בתמוז התשע״ז (4 ביולי 2017)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.