לדלג לתוכן

תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), תשכ״ג–1963

תקנות בדבר ביצוע האמנה בדבר ביטוח לאומי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית


ק״ת תשכ״ג, 1170, 1358


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 62(ב) ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953, ובהתאם לאמנה בדבר ביטוח לאומי בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית, שנכרתה בלונדון ביום כ״ח בניסן תשי״ז (29 באפריל 1957) (להלן – האמנה), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”הצדדים“ – ממשלת ישראל וממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית;
”שטח הארץ“ –
(1)
לגבי הממלכה המאוחדת: אנגליה, סקוטלנד, ולס, אירלנד הצפונית והאי מן;
(2)
לגבי ישראל – שטח מדינת ישראל;
”רשות מוסמכת“ –
(1)
לגבי הממלכה המאוחדת – המיניסטר לקיצבאות ולביטוח לאומי, מיניסטריון העבודה והביטוח הלאומי לאירלנד הצפונית או מועצת השירותים הסוציאליים של האי מן, הכל לפי הענין;
(2)
לגבי ישראל – שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו;
”תקופת הביטוח“ – לגבי הממלכה המאוחדת וישראל – התקופה בעדה שולמו דמי הביטוח כנדרש בחוקי כל אחד מהצדדים;
”חוק הביטוח“ – חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953, והתקנות שהותקנו לפיו;
”חוקי הממלכה המאוחדת“ –
(1)
חוק הביטוח הלאומי, 1946; חוק הביטוח הלאומי (אירלנד הצפונית), 1946; חוק הביטוח הלאומי (האי מן), 1948; והחוקים שעמדו בתקפם לפני 5 ביולי 1948 והוחלפו בחוקים האמורים;
(2)
חוק הביטוח הלאומי (פגיעות בעבודה), 1946; חוק הביטוח הלאומי (פגיעות בעבודה) (אירלנד הצפונית), 1946; חוק הביטוח הלאומי (פגיעות בעבודה) (האי מן), 1948, לרבות התקנות שהותקנו לפיהם;
”גימלת מוות“ – גימלת שאירים וגימלת תלויים;
”פגיעה בעבודה“ – כמשמעותה בחוק לפיו נוהג כל אחד מהצדדים.

פרק שני: תחולת חוקים

סימן א׳: עובד שמעבידו בשטח ארץ הצד השני

עובד שמעבידו בשטח ארץ הצד השני
(א)
הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי ביטוח לא יחולו לגבי אדם המועבד בישראל באופן זמני אם הוא איננו תושב בה ונתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
מעבידו הוא בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת;
(2)
מקום עסקיו העיקריים של מעבידו נמצא בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת.
(ב)
הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי ביטוח יחולו לגבי אזרח ישראל המועבד באופן זמני בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת שאיננו תושב בה אם מעבידו הוא בישראל או שמקום עסקיו העיקריים נמצא בישראל, כאילו עבד בישראל.
עובדים בשירות ממשלתי
(א)
הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי ביטוח לא יחולו על אזרח הממלכה המאוחדת שאיננו תושב בישראל אם נתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
מועבד בשירות ממשלתה בישראל לרבות במשרה דיפלומטית או קונסולרית;
(2)
מועבד בשירותו הפרטי של אדם כאמור בפסקה (1).
(ב)
הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי־ביטוח יחולו לגבי אזרח ישראל שאיננו תושב הממלכה המאוחדת כאילו עבד בישראל אם נתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
מועבד בשטח ארצה בשירות מדינת ישראל לרבות במשרה דיפלומטית או קונסולרית;
(2)
מועבד בשירותו הפרטי של אדם כאמור בפסקה (1).

סימן ב׳: פגיעות בעבודה וטיפול רפואי

פגיעות בעבודה [תיקון: תשכ״ג]
(א)
מועבד אדם בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת כאמור בתקנות 2(ב) או 3(ב), יחולו לגביו הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח.
(ב)
מועבד אדם בישראל כאמור בתקנות 2(א) או 3(א), לא יחולו לגביו הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח.
(ג)
קיבל או מקבל אדם גימלאות פגיעה בעבודה לפי חוקי הממלכה המאוחדת והוא זכאי בשל אותה עילה גם לגימלאות לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח, תובא בחשבון הגימלאות המשתלמות לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח, הגימלה המשתלמת לפי חוקי הממלכה המאוחדת והיא תיחשב כאילו שולמה לפי חוק הביטוח.
(ד)
(1)
אדם שהועבד מקודם בממלכה המאוחדת ואחר כך בישראל בעבודות שהיה כרוך בהן סיכון של מחלת מקצוע והוא חלה במחלת המקצוע, ייחשב כזכאי לגימלה בעד אותה המחלה לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח, כאילו הועבד בישראל בלבד.
(2)
אדם שהועבד מקודם בישראל ואחר־כך בממלכה המאוחדת בעבודות שהיה כרוך בהן סיכון של מחלת מקצוע והוא חלה במחלת המקצוע, לא יהיה זכאי לגימלה לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח בעד אותה המחלה.
וזאת בלי לפגוע ביתר ההוראות שבתקנה זו.
טיפול רפואי
נמצא אדם בישראל והוא זכאי לקבל גימלה בעד פגיעה בעבודה לפי חוקי הממלכה המאוחדת, יהיה אותו אדם זכאי לקבל אותו טיפול רפואי בישראל כאילו הפגיעה היתה פגיעה בעבודה לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח.

סימן ג׳: גימלת זקנה, שאירים ולידה

קיצבת זקנה
(א)
היה אדם מבוטח לפי חוקי שני הצדדים, תיחשב לענין זכאותו לקבל קיצבת זקנה תקופת הביטוח שהשלים אותו אדם לפי חוקי הממלכה המאוחדת כאילו היתה זו תקופת ביטוח שהשלימה בישראל.
(ב)
זכאי אדם לקבל קיצבת זקנה בישראל לפי האמור בתקנת משנה (א), יהיה שיעורה של אותה הקיצבה חלק של כל סכום הקיצבה לפי היחס הקיים בין תקופת הביטוח שהשלים אותו אדם בישראל לבין סך כל תקופות הביטוח שהוא השלים לפי חוקי שני הצדדים.
גימלת שאירים
לענין זכאות אלמנה או ילד לגימלת שאירים, יחולו לגבי חישוב תקופות הביטוח של מי שהיה בעלה הנפטר של האלמנה או של מי שהיה ההורה הנפטר של הילד, ההוראות שבתקנה 6, בשינויים שהענין מחייבם.
תקופת ביטוח שלא הובאה בחשבון
לשם קביעת זכאות אדם לקבל גימלה לפי הוראות חלק א׳ לחוק הביטוח לא תובא בחשבון לצרכי חישוב תקופת הביטוח כאמור בתקנות 6 ו־7, תקופת ביטוח שהושלמה לפי חוקי הממלכה המאוחדת לפני 1 באפריל 1954, וכן כל תקופת ביטוח שלפי חוקי הממלכה המאוחדת אין מתחשבים בה גם אם שולמו בעדה דמי ביטוח או שנזקפו לזכות אותו אדם.
מענק לידה
אשה הזכאית לקבל מענק לידה לפי חוק הביטוח אילו היתה יולדת בישראל והיא יולדת בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת, זכאית היא לקבל מענק לידה בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת, גם אם לא הזדקקה לאשפוז.
דמי לידה
לענין חישוב תקופת ביטוח המזכה אשה הנמצאת בישראל לדמי לידה לפי חוק הביטוח, יראו כל תקופת הביטוח שהשלימה אותה אשה לפי חוקי הממלכה המאוחדת לפני בואה לאחרונה לישראל כאילו השלימה את התקופה לפי התוספת השביעית לחוק הביטוח.

פרק שלישי: סידורים מיוחדים

הזכות לוותר [תיקון: תשכ״ג]
רשאי כל אדם הזכאי לתבוע גימלה לפי תקנות אלה לוותר על ידי מסירת הודעה בכתב למוסד על זכותו לקבל גימלאות לפיהן, וזאת בלי לפגוע באמור בתקנה 4(ג).
אימות מסמכים
נדרש אדם להציג לענין תקנות אלה תעודה או מסמך אחר לרשות מוסמכת בישראל, לא תדרוש אותה רשות אישורם או אימותם של התעודה או המסמך על ידי רשות קונסולרית או דיפלומטית.
המועד להגשת תביעות
חייב אדם לפי חוק הביטוח להגיש הודעה או תביעה, לרבות תביעה משפטית או ערעור, תוך תקופה הקבועה בחוק ולמעשה הוגשו ההודעה או התביעה כאמור תוך אותה תקופה לרשות המוסמכת בממלכה המאוחדת, ייחשבו ההודעה או התביעה כאילו הוגשו במועד בישראל לפי חוק הביטוח.
גימלה המשתלמת בממלכה המאוחדת
(א)
זכאי אדם לפי חוק הביטוח לקבל קיצבת זקנה, גימלת שאירים או תלויים או גימלת פגיעה בעבודה, יהיה זכאי האדם בכפיפות להוראות בדבר הפיקוח על מטבע־חוץ לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941, לקבל אותה גימלה אף בהיותו בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת.
(ב)
לא ניתן היתר מאת הרשות המוסמכת לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941, להעברת כספי הגימלה לממלכה המאוחדת, זכאי אדם למנות אדם או בנק בישראל לקבלת הגימלה בשמו או רשאי הוא להורות כי הגימלה תישמר לזכותו עד לשובו לישראל.
תשלום הגימלה
המוסד רשאי לפי בקשת הרשות המוסמכת בממלכה המאוחדת לשלם בישראל גימלה לפי תקנות אלה כבאת כוח הרשות המוסמכת של הממלכה המאוחדת.
הוצאות בדיקות רפואיות
צריך אדם לעמוד לבדיקה רפואית לשם תביעת גימלה מהממלכה המאוחדת, ידאג המוסד שהבדיקה הרפואית תבוצע על חשבונו.

פרק רביעי: שונות

סייג
תקנות אלה לא יחולו על חבר עובדי הקבע בשירות החוץ של כל אחד מהצדדים.
פטור
כל פטור החל לגבי תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים לפי סעיף 58 לחוק יחול לענין תקנות אלה גם לגבי תעודות ומסמכים הדרושים לענין חוקי הממלכה המאוחדת.
הוראות מעבר
(א)
האמור בתקנות אלה אינו מזכה אדם לקבל גימלה לפיהן, מלבד מענק לידה, בעד תקופה שקדמה ליום ז׳ בחשון תשי״ח (1 בנובמבר 1957).
(ב)
תקנות 2, 3 ו־4(א) ו־(ב) לא יחולו לגבי תקופה שבה היה מועבד אדם לפני ז׳ בחשון תשי״ח (1 בנובמבר 1957).
תוקף התקנות
תקנות אלה יהיו בתוקף כל עוד האמנה תישאר בתקפה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), תשכ״ג–1963“.


י׳ באדר תשכ״ג (6 במרס 1963)
  • יגאל אלון
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.