חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות), תשל״א–1971


ק״ת תשל״א, 1426.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק האזרחות, תשי״ב–1952, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין אחר, אני מתקין תקנות אלה:


מקום השיפוט
בקשה של שר הפנים לפי סעיף 11(א) לחוק (להלן – הבקשה) תוגש בכתב לבית המשפט המחוזי של מקום מגוריו של האזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל (להלן – המשיב), ואם אין לו מקום מגורים בישראל או שמקום מגוריו אינו ידוע – לבית המשפט המחוזי בירושלים.
פרטי הבקשה
(א)
הבקשה תכלול פרטים אלה:
(1)
שם בית המשפט שהבקשה מוגשת לו;
(2)
המען להמצאת כתבי בי־דין לשר הפנים;
(3)
שמו של המשיב, תיאורו, מקום מגוריו, תאריך ומקום לידתו, הכל במידה שניתן לבררם;
(4)
העובדות המהוות את עילת הבקשה;
(5)
שמות ילדיו הקטינים של המשיב שהם תושבי־חוץ שמבקשים שיחול עליהם ביטול אזרחותו של המשיב, תיאורם ומקום מגוריהם, הכל במידה שניתן לבררם.
(ב)
לא היה למשיב מקום מגורים בישראל, תכלול הבקשה את מקום מגוריו האחרון הידוע.
הזמנה למשפט
אל הבקשה תצורף הזמנה למשפט לפי הנוסח שבתוספת, במספר עתקים כפול ממספרם של אלה שאת אזרחותם הישראלית מבקשים לבטל.
המצאת ההזמנה והבקשה
הזמנה למשפט חתומה בידי הרשם או פקיד אחר של בית המשפט יחד עם עותק של הבקשה יומצאו למשיב ולכל אחד מילדיו הקטינים שהם תושבי חוץ אשר מבקשים לבטל את אזרחותם.
המצאה בחוץ־לארץ
היה מקום מגוריו של המשיב או של ילדו הקטין מחוץ לישראל, תומצא ההזמנה למשפט בדרך שנקבעה להמצאה אל מחוץ לתחום המדינה, ואולם אם אי־אפשר לבצע את ההמצאה לאותו מקום או אם לא נודע לשר הפנים מקום מגוריו, תפורסם מודעה ברשומות ובשני עתונים יומיים המופיעים בישראל וכוחו של פרסום זה יפה כהמצאה לנמען גופו.
כתב הגנה
תוך שלושים יום מיום שהומצאה לו הבקשה, יגיש המשיב כתב הגנה.
תחולת תקנות סדר הדין האזרחי
בכפוף לאמור בתקנות אלה יחולו על הבקשה והדיון בה, וכן על ערעור על פסק הדין בבקשה, הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג–1963, בשינויים המחוייבים.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה ביטול האזרחות), תשל״א–1971“.

תוספת

(תקנה 3)

הזמנה לדין

(הושמטה)


כ״ז בתמוז תשל״א (20 ביולי 1971)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.