חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התש״ן–1990


ק״ת תש״ן, 1280.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה לבית המשפט לפי סעיף 4 או 8 לחוק;
”חוסה“, ”אחראי לחוסה“, ”פקיד סעד“ – כהגדרתם בחוק;
”תקנות סדר הדין“ – תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984;
”טופס“ – טופס שנוסחו ניתן בתוספת.
הגשת בקשה
(א)
בקשה תוגש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו מתגורר החוסה או נמצא בו אותה שעה, אולם פקיד הסעד רשאי להגיש את הבקשה לבית משפט אחר אם לדעתו יהיה זה לטובת החוסה.
(ב)
בקשה לפי סעיף 4 לחוק תהא ערוכה לפי טופס 1 ובקשה לפי סעיף 8 לחוק – לפי טופס 2.
המשיבים בבקשה
(א)
המשיבים בבקשה לפי סעיף 4 יהיו החוסה והאחראי לו.
(ב)
הוגשה בקשה לפי סעיף 8 בידי החוסה או האחראי לו, יהיה פקיד סעד משיב לבקשה.
(ג)
הוגשה בקשה לפי סעיף 8 בידי פקיד הסעד, יהיה החוסה או האחראי לו משיב לבקשה.
(ד)
ראה בית המשפט כי יהיה זה לטובת החוסה, רשאי הוא להורות שהחוסה לא יצויין כמשיב.
(ה)
לא נמצא אחראי לחוסה, או שהאחראי לו הוא פסול־דין או חסוי כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962 – יצויין הדבר בבקשה.
(ו)
התקיימו הנסיבות האמורות בתקנות משנה (ד) ו־(ה), רשאי בית המשפט לשמוע את הבקשה ללא משיב או למנות לחוסה אפוטרופוס לדין שיהיה המשיב בבקשה.
(ז)
בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להורות על המצאת עותק מהבקשה גם לאדם שאיננו משיב בה.
נספחים לבקשה
(א)
פקיד סעד המגיש בקשה יצרף אליה תסקיר בכתב, לאחר שערך חקירה בענין החוסה; התסקיר יהא ערוך לפי טופס 3 ויכלול ידיעות מלאות, ככל האפשר, הדרושות לתמיכה בבקשה.
(ב)
ראה פקיד הסעד לנכון, רשאי הוא לצרף לתסקיר מסמכים הנוגעים לענין.
(ג)
היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, תצורף לבקשה תעודת רופא בדבר מצב בריאותו של החוסה.
המצאת מסמכים
המצאת בקשה וכתבי בית־דין אחרים יכול שתיעשה בידי פקיד סעד.
קביעת מועד הדיון
הוגשה בקשה, ייקבע מועד לשמיעתה שיהיה בתוך שבעה ימים מיום ההגשה, אלא אם כן הורה בית המשפט הוראה אחרת; לא הסתיים הדיון ביום שנקבע, ימשיך בית המשפט בדיון מיום ליום ברציפות, זולת אם הורה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
אי התייצבות המשיבים
(א)
לא התייצבו החוסה או האחראי לדיון בבקשה, רשאי בית המשפט לצוות על התייצבותם או על הבאתם וכן רשאי הוא לדון שלא בנוכחותם, ובלבד שהוכח לו כי נמסרה להם הודעה כראוי.
(ב)
ציווה בית המשפט על הבאת החוסה או האחראי לו, רשאי הוא לצוות שההוראה תבוצע בידי פקיד סעד ושאם יהיה צורך בשימוש בכוח לשם ביצועה – שהיא תבוצע באמצעות המשטרה.
הסברת הבקשה
בית המשפט יסביר לחוסה ולאחראי לו את תוכן הבקשה וישמע את עמדתם לגביה.
השלמת כתבי בי־דין
בית המשפט רשאי להורות לבעל דין להשלים כתב בי־דין שהגיש לו.
אי המצאת החלטה
(א)
החליט בית המשפט בבקשה, רשאי הוא להורות, מנימוקים שיירשמו, כי ההחלטה לא תומצא לחוסה או לאחראי לו.
(ב)
הורה בית המשפט כאמור בתקנת משנה (א), ניתן יהיה להוציא לפועל את ההחלטה גם אם לא הומצאה.
ערעור
(א)
ערעור על החלטתו של בית משפט בבקשה יוגש, בתוך עשרה ימים מיום שניתנה ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו התנהל הדיון בבקשה; המשיבים בערעור יהיו כל מי שהיו צדדים לבקשה ואינם המערערים.
(ב)
הערעור יישמע בתוך עשרה ימים מיום הגשתו, זולת אם החליט בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
סדר הדין
(א)
(ב)
בכל ענין שלא נקבע בתקנות אלה רשאי בית המשפט, אם ראה צורך בכך, לנהוג לפי תקנות סדר הדין.
צו ביניים
בענין שאינו סובל דיחוי עד למתן החלטתו הסופית של בית המשפט, רשאי פקיד סעד, בכל שלב של הדיון בבקשה ובערעור, להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו ביניים.

תוספת

(תקנה 1)

טופס 1: בקשה למתן הוראות (תקנה 2(ב))
טופס 2: בקשה לשינוי/קיצור/הארכה/חידוש/ביטול/הוראת בית המשפט (תקנה 2(ב))
טופס 3: תסקיר (תקנה 4)


י׳ באלול התש״ן (31 באוגוסט 1990)
  • דן מרידור
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.