חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 776; תשפ״ד, 456.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג–1962, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית הדין לערעורים“ – בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
”בתי הדין“ – בית הדין הדתי הדרוזי ובית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
”מצב חירום מיוחד“ – מצב שבו השתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע, ובשל כך לא ניתן לקיים פעילות שגרתית בבתי הדין;
”נשיא בית הדין לערעורים“ – נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, לרבות קאדי מד׳הב אחר של אותו בית דין שהנשיא קבעו.
החלת התקנות
(א)
תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי הדין, אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן בתקנות אלה – ההודעה).
(ב)
תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה, ועד למועד שייקבע.
(ג)
פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה בסמוך ככל האפשר למועד חתימתה, באתר האינטרנט של בתי הדין הדתיים הדרוזיים, וכן בשידורי רדיו או טלוויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.
עניינים שבהם יקוימו הליכים (תיקון: תשפ״ד(
(א)
בתקופת תוקפה של ההודעה יקוימו דיונים רק בעניינים המפורטים להלן:
(1)
סעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ והסדרי משמורת וזמני שהות לילדים;
(2)
בקשות דחופות הנוגעות לקטינים שבסמכות בתי הדין;
(3)
בקשות דחופות להיתר נישואין, לגירושין בהסכמה ולביטול חוזה (עק׳ד) נישואין בהסכמה;
(4)
בקשות דחופות לפי פקודת בזיון בית משפט;
(5)
(6)
(פקעה).
(ב)
הדחיפות לעניין תקנת משנה (א)(2) עד (5) תיקבע בידי נשיא בית הדין לערעורים.
(ג)
מועד דיון בעניין שאינו מן העניינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תוקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לעניין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תוקפה של ההודעה.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נשיא בית הדין לערעורים, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בתקנת משנה (א) לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם – יידון.
הארכת מועדים
תקופת תוקפה של ההודעה לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבעו בתי הדין.
אגרה
אגרה שיש לשלמה לפני תחילת הליך, לפי תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשל״ג–1972, יידחה תשלומה עד תום תקופת תוקפה של ההודעה, אלא אם כן קבעו בתי הדין אחרת.


כ׳ באדר התש״ף (16 במרס 2020)
  • אמיר אוחנה
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.