חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1092.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 34 לחוק־יסוד: הממשלה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקינה תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”לחם“ – כמשמעותו בת״י 1241 ב”פרק א – עניינים כלליים“ סעיף 101 ”חלות התקן“;
”קובץ מפרטים של תוספי מזון“ – קובץ מפרטים של תוספי מזון (Compendium of Food Additive Specifications) של ועדת המומחים לתוספי מזון מטעם ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו״ם, רומא המהדורה המעודכנת ביותר;
”קווים מנחים לשמות קבוציים ולמספור בין־לאומי של תוספי מזון“ – קווים מנחים של נציבות קודקס אלימנטריוס לשמות קבוצתיים ולמספור בין־לאומי של תוספי מזון, כתיקונם עד שנת 2013 (Class Names and the International Numbering System for Food Additives) CAC/GL 36–1989;
”שימוש בעת ייצור“ – סיכה ושימון של חלקי ציוד הבאים במגע או העשויים לבוא במגע עם לחם במהלך כל זמן הכנתו, לרבות בכל שלב משלבי הכנת הבצק, עיצובו ואריזתו;
”שמן מינרלי“ – תערובת של פחמימנים פרפיניים ונפטניים המתקבלת מנפט גולמי באמצעות תהליכי זיכוך וטיהור שונים, כגון: זיקוק, מיצוי וגיבוש;
”שמן מינרלי, צמיגות גבוהה“ – שמן מינרלי בצמיגות גבוהה Mineral Oil, High Viscosity, שמספרו בקובץ המפרטים של תוספי מזון הוא INS No. 905a, ובקווים המנחים לשמות קבוצתיים ולמספור בין־לאומי של תוספי מזון, הוא מופיע גם במספר INS No. 905d;
”שמן מינרלי, צמיגות בינונית“- שמן מינרלי בצמיגות בינונית Mineral Oil, Medium Viscosity, שמספרו בקובץ המפרטים של תוספי מזון הוא INS No. 905e;
”ת״י 1241“ – תקן ישראלי 1241 ”לחם“ מפברואר 1996, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדים המפורטים בהודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.
הגבלת השימוש בשמן מינרלי
לא יעשה אדם שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם, ולא ייבא אדם, לא יאחסן ולא ישווק, לצורכי עסק, לחם שבעת ייצורו נעשה שימוש בשמן מינרלי, אלא אם כן התקיימו תנאים אלה:
(1)
בשמן המינרלי מתקיימות הדרישות שנקבעו בקובץ המפרטים של תוספי מזון במפרט לשמן מינרלי, צמיגות גבוהה, או במפרט לשמן מינרלי, צמיגות בינונית;
(2)
שיעורו של השמן המינרלי אינו עולה על 0.1% ממשקל הלחם.
תחולת תקנים
הוראות ת״י 1241 שעניינן סוג השמן המינרלי והרמה המרבית השארייתית המותרים יחולו בשינויים כאמור בתקנה 2.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.


י״ג בניסן התשע״ד (13 באפריל 2014)
  • יעל גרמן
    שרת הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.