חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התשנ״ו–1996


ק״ת תשנ״ו, 853; תשנ״ז, 1130; תשע״א, 733.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת [צ״ל: בריאות] הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה, ”גלוטן“ – חלבון מן הצומח הנמצא בגרעינים של חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל ומוצריהם, לרבות עמילנים, לתת וסובין.
סימון גלוטן [תיקון: תשע״א]
לא ייצר אדם מזון שיש בו או שהוסף לו גלוטן בשיעור העולה על 20 חלקים למיליון, לא ייבאו ולא ישווקו אלא אם כן צויינו ברשימת הרכיבים במזון שם הצמח מקור הגלוטן והמלים ”מכיל גלוטן“.
סימון ללא גלוטן [תיקון: תשנ״ז, תשע״א]
יכול שמזון יסומן במלים ”ללא גלוטן“ אם נתקיימו לגביו התנאים שלהלן:
(1)
שיעור הגלוטן בו אינו עולה או שווה ל־20 חלקים למיליון;
(2)
הוא יוצר בתנאי ייצור נאותים כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ״ג–1993, להנחת דעתו של המנהל;
(3)
ננקטו הצעדים הדרושים כדי להבטיח כי רמת הגלוטן בחומר הגלם ובמזון לא תעלה על 20 חלקים למיליון.
תחילה
תחילתה של תקנה 2 שנה מיום פרסומן של תקנות אלה ותחילתה של תקנה 3 – שלושים ימים מיום פרסומן.


ו׳ באייר התשנ״ו (25 באפריל 1996)
  • מאיר אורן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • נתאשר.
    אפרים סנה
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.