חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון), 1935

תקנות שהתקין מנהל שרותי הרפואה עפ״י סעיף 3


ע״ר 1935, תוס׳ 2, 245, 698; 1938, תוס׳ 2, 380; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ק״ת תש״ך, 859; תשל״ח, 676, 946; תשל״ט, 1766.


בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 3 מפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי אוכל), 1935, הריני מתקין את התקנות דלקמן:–


מכוח האמור בסעיף 15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. לפי הודעה בדבר שינוי תארם של מנהל מחלקת הבריאות ומנהל השירותים הרפואיים (ק״ת תש״ך, 859), במקום ”מנהל מחלקת הבריאות“ יבוא ”המנהל הכללי של משרד הבריאות“.


פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 הפכה (בתיקון תשל״ט) לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935; הפקודה הוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


השם [תיקון: תשל״ט]
תקנות אלה תקראנה תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון), 1935.
השמוש בתקנות
תקנות אלה תהיינה נוספות על כל אותן התקנות המיוחדות שתקבענה מזמן לזמן לשם הדבקת פתקים לצרכי אוכל מיוחדים.
[תיקון: 1935, תשל״ח־2]
(בוטלה).
אימתי תהא הערה נחשבת כהערה בכתב ברור
לצורך תקנות אלה לא תחשב חבילה כחבילה שנרשמה עליה הערה בכתב ברור אלא אם כן נתקימו בה הפירוטים דלקמן:–
(I)
כל האותיות שמשתמשים בהן להדפסת התאור על מהותו האמתית של החומר שבחבילה תהיינה מאותו המין, הצבע והגודל, ולא יהא גבהן פחות משלשה מילימטרים, אלא אם כן נאמר בתקנה אחרת.
(II)
כל האותיות שמשתמשים בהן להדפסת שם הסחורה שבחבילה או להדפסת כל תואר המתאר את השם תהיינה מאותו המין, הצבע והגודל, ולא יהא גבהן פחות משלשה מילימטרים בחבילות המכילות עד שני ק״ג או שתי ליטראות ועד בכלל, ולא יהא גבהן פחות מששה מילימטרים בחבילות המכילות משקל או כמות שהם יתירים על שני ק״ג או שתי ליטראות.
יש לרשום את המשקל והכמות הנכונים של צרכי מאכל וכו׳ [תיקון: 1938]
כל חבילה המכילה צורך אוכל חייבים לרשום עליה בכתב ברור באותיות שאין גבהן פחות משני מילימטרים, במונחים של השטה המטרית, את המשקל או הכמות הנכונים של החבילה, למעט העטיפה או כלי הקבול וכל חומר חיצוני אשר בה.
בתנאי שתקנה זו לא תחול על הדברים דלקמן, זאת אומרת:–
(א)
מי גזוז,
(ב)
יינות, ספירטים ובירה,
(ג)
צרכי אוכל שאין נמכרים בחבילה אלא נשקלים ונמכרים בכמויות הנדרשות ע״י הקונה.
סימנים מטעים – אסורים [תיקון: תש״ך, תשל״ח]
כל חבילה או פתק אסור שיהא רשום על פניהם או שיכילו איזו סימן, כתובת, תאור ציורי או איזו הערה אחרת אשר יש בהם, לדעת המנהל הכללי של משרד הבריאות [במקור: מנהל שרותי הרפואה], או מי שהוא הסמיך לענין תקנה זו בכתב, כדי להביא את הקונה לידי סברה כי טיבו של החומר שבחבילה או ערך־המזון שלו הם שונים מן הטיב וערך המזון האמתיים שלו.
סימון מצרך מזון שאינו מכיל פירות [תיקון: תשל״ח, תשל״ח־2, תשל״ט]
(א)
לא יסמן אדם מצרך מזון, שאינו מכיל פירות, בשם של פרי או של פירות או שהוא בטעם של פרי או של פירות, אלא אם סימנו גם במלים ”לא מכיל פירות“ באותיות ברורות בגודל אחיד שלא יפחת משלושה מילימטרים.
(ב)
בתקנה זו, ”מצרך מזון“ – משקאות קלים לרבות משקאות מגוזזים או תוססים ומוצרי חלב.
תחילת תקפן של תקנות אלו והשמוש בהן [תיקון: תש״ח]
תקנות אלה תקבלנה תוקף ביום הראשון ביולי 1935 ותחולנה על כל ישראל כולה.


2 במרץ, 1935.
  • ג. ו. הירון
    מנהל שרותי הרפואה
  • נתאשר.
    ס. מודי
    מ״מ המזכיר הראשי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.