חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (שמירת רשומות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל״ז–1976

תקנות בדבר שמירת רשומות


ק״ת תשל״ז, 270, 468, 876; תשל״ח, 425, 732; תש״ם, 1599; תשנ״ז, 415.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ט) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשל״ח־2]
בתקנות אלה –
”רשומה“ – כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר, כל תרשים, דיאגרמה, ציור, תו, תיק, צילום, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה שנעשו עקב קבלת אדם לבית חולים, הטיפול בו ושחרורו ממנו, לרבות שחרור עקב פטירה, ומסמכים אחרים שנעשו בבית חולים, או שנעשו לשם קבלת אדם לבית חולים, כמפורט בטור א׳ של התוספת;
”בית חולים“ – כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה;
”מוסד ממוסדות המדינה“ – כמשמעותו בחוק הארכיונים, תשט״ו–1955;
”ממונה“ – מנהל בית חולים או מי שהסמיך בכתב לענין תקנות אלה.
החזקת רשומות [תיקון: תשנ״ז]
כל בית חולים יהיה אחראי להחזקת הרשומות שנעשו בבית החולים או שהגיעו אליו, באופן שיאפשר איתורן בתוך זמן סביר.
הוצאת רשומות מבית חולים [תיקון: תשל״ח־2]
(א)
לא תוצא רשומה מבית חולים ללא הרשאה בכתב מאת הממונה.
(ב)
בהרשאה להוצאת רשומה יציין הממונה את הסיבה להוצאתה ולמי נמסרה.
(ג)
ביקש אדם או נציגו החוקי להעביר רשומה שנעשתה לגביו לבית חולים אחר, יורה הממונה להעביר את הרשומה לפי בקשתו של אותו אדם או נציגו החוקי.
(ד)
נסגר בית חולים או בוטל רישומו ואין בית חולים אחר בא במקומו, יעביר הממונה של אותו בית חולים את הרשומות שבו לבית חולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה, בהתאם להוראות המנהל.
(ה)
הוצאה רשומה מבית חולים למעט כמפורט בתקנת משנה (ג), ישמור הממונה על העתק או צילום ממנה במקומה.
תקופת שמירה
(א)
בכפוף לאמור בתקנה 3, חייב בית חולים לשמור על רשומות שבהחזקתו בתקופות הנקובות לצידן בטור ב׳ של התוספת.
(ב)
צילם בית חולים במיקרופילם רשומה וכן צילם באותו סרט אישור מאת הממונה שהצילום הוא העתק מדוייק ממנה, לא יהיה חייב לשמור על אותה רשומה לאחר שלושים יום מתאריך הצילום.
(ג)
בית החולים ישמור על המיקרופילם של כל רשומה שצולמה כאמור בתקנת משנה (ב) במשך הזמן שנקבע בטור ב׳ של התוספת לגבי הרשומה המקורית.
(ד)
הורה רופא בבית חולים לשמור על רשומה פלונית תקופה ארוכה יותר מזו שנקובה בטור ב׳ של התוספת, ישמור בית החולים על אותה רשומה כפי שהורה אותו רופא.
(ה)
תקנות משנה (א), (ב) ו־(ג) לא יחולו על בית חולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית.
שמירת תוקף
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.
הוראות מעבר
תקנות אלה יחולו גם על רשומות שבבתי־חולים ביום תחילתן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל״ז–1976“.

תוספת

(תקנה 1)

[תיקון: תשל״ז, תשל״ז־2, תשל״ח, תשל״ח־2, תש״ם]
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק רפואי של חולה בבית–חולים כללי (למעט במרפאת חוץ של בית החולים), למעט גליון סיכום מחלה20 שנה לאחר האישפוז או הטיפול האחרון; ואם אין בתיק גליון סיכום מחלה – 25 שנה או 7 שנים לאחר פטירת החולה, הכל לפי המוקדם יותר.
(2)תיק רפואי של חולה במרפאת חוץ של בית חולים7 שנים לאחר הטיפול האחרון. אם צורף לתיק הרפואי בבית החולים – כתקופת ההחזקה של התיק הרפואי בבית החולים.
(3)גליון סיכום מחלה או מכתב סיכום לרופא המטפל100 שנה
(4)פנקס קבלת חולים10 שנים לאחר הרישום האחרון
(5)פנקס אבחנות ומפתח שמי של חולים100 שנה לאחר הרישום האחרון
(6)מסמכי חדרי מיון7 שנים
(7)ספר בדיקות מעבדה10 שנים לאחר הרישום האחרון
(8)ספר ניתוחים10 שנים לאחר הרישום האחרון
(9)ספר הרופאים המרדימים10 שנים לאחר הרישום האחרון
(10)ספר לידות100 שנה לאחר הרישום האחרון
(11)העתקים של תעודות רפואיות המוצאות על פי נתונים שבתיק הרפואי7 שנים
(12)פנקס רנטגןשנה לאחר הרישום האחרון
(13)צילום רנטגן, למעט דו״חות על המימצאים לפי הצילום10 שנים מתום הטיפול האחרון בתיק תצלומי הרנטגן או 7 שנים לאחר פטירת החולה, לפי המוקדם
(14)תרשים במכון או במעבדה – מימצא פתולוגי10 שנים
(15)תרשים במכון או במעבדה – מימצא שלילי2 שנים
(16)א.ק.ג.10 שנים. אם מוחזק העתק הא.ק.ג. בתיק הרפואי של בית החולים – כתקופת ההחזקה של התיק הרפואי בבית החולים
(17)ספר רפורטים של אחיות, רישום הוראות הרופאים7 שנים לאחר הרישום האחרון. אם הועתקו ההוראות לתיק הרפואי – 30 יום לאחר ההעתקה האחרונה
(18)ספר מסירת משמרות של אחיות, דו״ח על טיפולים7 שנים לאחר הרישום האחרון
(19)טופס דרישת ניתוח גוויה10 שנים
(20)רישום גוויות נפטרים10 שנים
(21)פרוטוקול על פתיחת גוויה25 שנים
(22)דו״ח מימצא בדיקה היסטולוגית־מיקרוסקופית25 שנים
(23)מפתח שמי של בדיקות היסטולוגיות־מיקרוסקופיות25 שנים
(24)הזמנה לבנק הדם3 שנים
(25)כרטיס עירויים בבנק הדם7 שנים
(26)ספר עירויים בבנק הדם7 שנים לאחר הרישום האחרון
(27)ספר בדיקות סוגי דם בבנק הדם15 שנים לאחר הרישום האחרון
(28)ספר הכנת הדם בבנק הדם7 שנים לאחר הרישום האחרון
(29)ספר תורמי הדם7 שנים לאחר הרישום האחרון
(30)אישור להפסקת הריון7 שנים לאחר הטיפול האחרון; אם צורף לתיק הרפואי בבית החולים – כתקופת ההחזקה של התיק הרפואי בבית החולים
(31)ספר פטירות100 שנה לאחר הרישום האחרון


ט׳ בתשרי תשל״ז (3 באוקטובר 1976)
  • יעקב מנצ׳ל
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.