חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת קנס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת קנס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת קנס), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2553.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע״ט–2019 (להלן – החוק), בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

הגדרות
בתקנות אלה –
”אדם שהוטל עליו קנס“ – אדם שהוטל עליו קנס לפי סעיף 2 לחוק;
”אמצעי חלופי“ – כהגדרתו בסעיף 5(א) לחוק;
”הודעת תשלום קנס“ – הודעה על הטלת קנס לפי סעיף 8(ב) לחוק העבירות המינהליות בשל עבירה לפי סעיף 2 לחוק;
”חוק העבירות המינהליות“ – חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985;
”מועד מאוחר“ – שישה חודשים מיום המצאת הודעת תשלום קנס לאדם שהוטל עליו קנס;
”קצין מבחן“ – מי שהתמנה לכך לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט–1969 (להלן – פקודת המבחן);
”קצין מבחן ראשי“ – מי שהתמנה לכך לפי פקודת המבחן, או קצין מבחן מטעמו;
”תובע“ – כמשמעותו בסעיף 8א לחוק העבירות המינהליות.

פרק א׳: אמצעי חלופי

אמצעי חלופי
אמצעי חלופי יופעל על ידי שירות המבחן או מי מטעמו, בליוויו ובהתאם להנחייתו, והוא אחד מאלה:
(1)
סדנה קבוצתית פסיכו־חינוכית בהיקף שלא יפחת מ־6 שעות ולא יעלה על 10 שעות;
(2)
מענה פרטני שאישר קצין מבחן ראשי, בהיקף שלא יפחת מ־6 שעות ולא יעלה על 10 שעות, וזאת רק אם אותו אדם אינו יכול להשתתף בסדנה פסיכו־חינוכית כאמור בפסקה (1) (להלן – הסדנה), בשל אחת הסיבות האלה:
(א)
הסדנה אינה מתנהלת בשפה שהאדם שהוטל עליו קנס מבין ודובר אותה, או בתרגום לשפה כאמור לרבות שפת סימנים;
(ב)
לא מתקיימת סדנה במרחק סביר ממקום מגוריו של האדם שעליו הוטל קנס במועד שיאפשר את השלמתה עד המועד המאוחר;
(ג)
האדם שעליו הוטל הקנס יתקשה קושי של ממש להשתתף בסדנה, בשל צורך ייחודי, כגון קושי פיזי, נפשי או שכלי לרבות קוגניטיבי.

פרק ב׳: הודעת תשלום קנס והגשת בקשה להשתתפות באמצעי חלופי

מידע על אמצעי חלופי בהודעת תשלום קנס
הודעת תשלום קנס תכיל מידע על אודות האמצעי החלופי, האפשרות להגיש בקשה להשתתפות באמצעי החלופי ודרכי הגשת בקשה כאמור.
מועד מאוחר לתשלום קנס
על אף האמור בסעיף 16 לחוק העבירות המינהליות ולפי סעיף 5(ב) לחוק, תשלום קנס בעבירה מינהלית לפי סעיף 2 לחוק יידחה למועד מאוחר, והגשת בקשה לאמצעי חלופי לא תדחה את המועד לתשלום הקנס מעבר לכך אלא בנסיבות כאמור בתקנה 12.
הגשת בקשה להשתתפות באמצעי חלופי
(א)
אדם שהוטל עליו קנס רשאי להגיש בקשה להשתתף באמצעי חלופי בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הודעת תשלום הקנס.
(ב)
הגיש אדם שהוטל עליו קנס בקשה להשתתפות באמצעי חלופי לאחר המועד הקבוע בתקנת משנה (א), תיבדק הבקשה רק אם שוכנע התובע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד, והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה.
(ג)
הגיש אדם שהוטל עליו קנס בקשה להשתתפות באמצעי חלופי כאמור בתקנת משנה (א), ובאותו מועד הגיש גם בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס כאמור בסעיף 8א(א) לחוק העבירות המינהליות, תיבדק בקשתו להשתתף באמצעי חלופי רק לאחר שהתובע המציא לו את החלטתו בבקשת הביטול, ואולם אם הגיש אדם שהוטל עליו קנס בקשה להשתתפות באמצעי חלופי, הוא אינו רשאי להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס לאחר מכן.
(ד)
הגיש אדם שהוטל עליו קנס בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה בקשתו, רשאי הוא להגיש בקשה להשתתפות באמצעי החלופי בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה בבקשת הביטול כאמור.
(ה)
הגיש אדם שהוטל עליו קנס בקשה להשתתפות באמצעי חלופי כאמור בתקנת משנה (א), הוא אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט כאמור בסעיף 8(ג) לחוק העבירות המינהליות אלא אם כן הודיע לקצין המבחן כי הוא חוזר בו מבקשתו להשתתפות באמצעי החלופי טרם מועד תחילת האמצעי החלופי שנקבע לו, או אם החליט קצין מבחן לדחות את בקשתו לפי תקנה 7; הודעה על בקשה להישפט כאמור תומצא בתוך 30 ימים מיום שהודיע אדם שהוטל עליו קנס על חזרתו מבקשתו או לאחר הודעת קצין המבחן על דחיית הבקשה, לפי העניין, ובקשתו תיבחן לפי סעיף 13 לחוק העבירות המינהליות.

פרק ג׳: בדיקת התאמה להשתתפות באמצעי חלופי

מפגש עם קצין מבחן
הוגשה בקשה להשתתפות באמצעי חלופי לפי תקנה 5(א), יוזמן האדם שהוטל עליו קנס למפגש עם קצין מבחן בתוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה, או בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה בבקשה לביטול הודעת תשלום הקנס אם הוגשה כאמור בתקנה 5(ג); המפגש יכלול, בין השאר, מתן מידע לאדם על האמצעי החלופי, בדיקת התאמתו להשתתפות באמצעי החלופי והצעה להפנייתו למענים נוספים, אם יש צורך.
בדיקת התאמה להשתתפות באמצעי חלופי
(א)
קצין מבחן רשאי לדחות בקשת אדם שהוטל עליו קנס להשתתפות באמצעי חלופי, אם מצא שאין בהשתתפות אותו אדם באמצעי החלופי כדי לענות על מטרות האמצעי החלופי לפי סעיף 5(א) לחוק, ובכלל זה בשל אי־נכונותו או הסכמתו של אותו אדם להשתתפות באמצעי החלופי, בשל חשש לפגיעה באחרים באמצעי החלופי, או בשל מצב נפשי, התנהגותי, בריאותי או שכלי לרבות קוגניטיבי אשר מונע את התאמתו גם למענה פרטני כמשמעותו בתקנה 2(2).
(ב)
קצין מבחן יחליט בדבר התאמת האדם שהוטל עליו הקנס להשתתפות באמצעי החלופי בתוך 30 ימים ממועד בדיקת התאמת השתתפותו כאמור בתקנה 6.
(ג)
אדם שנדחתה בקשתו להשתתפות באמצעי חלופי לפי סעיף קטן (א), רשאי לפנות לקצין מבחן ראשי בבקשה לבדיקת התאמה חוזרת בתוך 15 ימים מיום שהודיע קצין המבחן על דחיית הבקשה.

פרק ד׳: השלמת האמצעי החלופי

השלמת האמצעי החלופי
(א)
בתחילת האמצעי החלופי יוסברו לאדם המשתתף בו הכללים שעליו לעמוד בהם לצורך השלמת האמצעי החלופי.
(ב)
קצין מבחן יחליט אם אדם השלים את השתתפותו באמצעי החלופי בהתאם לעמידתו בכללים כאמור בתקנת משנה (א), ואם יש צורך יזמן אותו למפגש מסכם, אשר יכול לכלול גם הצעה להפניה למענים נוספים.
(ג)
נוכחות חלקית לא תיחשב כהשלמת האמצעי החלופי, אלא אם כן אישר קצין מבחן היעדרות של עד 10% ממשך ההשתתפות הכולל.
(ד)
קצין מבחן ראשי רשאי להתיר לאדם שהשתתף באמצעי החלופי באופן חלקי להשלים את השתתפותו, בנסיבות מיוחדות ובאופן שיורה לו.
השלמת האמצעי החלופי כחלופה לקנס
השלים אדם שהוטל עליו קנס את האמצעי החלופי לפי תקנה 8, יראו אותו כאילו שילם את הקנס המינהלי לפי סעיף 23 לחוק העבירות המינהליות.
השלמת האמצעי החלופי כחלופה לקנס בעבירה חוזרת
השלים אדם שהוטל עליו קנס בשל עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 4 לחוק, את האמצעי החלופי לפי תקנה 8, יבוא האמצעי החלופי חלף מחצית גובה הקנס המינהלי שהוטל עליו; השלים את האמצעי החלופי ושילם את מחצית גובה הקנס, יראו אותו כאילו שילם את הקנס המינהלי לפי סעיף 23 לחוק העבירות המינהליות.
החזר תשלום קנס לאחר השלמת השתתפות
שילם אדם סכום כסף בשל הקנס המינהלי ולאחר מכן השלים את האמצעי החלופי לפי תקנה 8, יוחזר לו הסכום ששילם לפי סעיף 17א(א) לחוק העבירות המינהליות.
הארכת מועד תשלום הקנס בנסיבות מיוחדות במטרה לאפשר השלמת השתתפות
על אף הוראות תקנה 4 ולאחר שהתקבלה החלטת קצין מבחן לפי תקנה 7(ב), בנסיבות שבהן לא מתאפשר לשירות המבחן להציע השלמת השתתפות באמצעי חלופי בתוך תקופת המועד המאוחר, ובכלל זה כאשר המועד שבו תושלם ההשתתפות באמצעי החלופי צפוי להיות לאחר המועד לתשלום הקנס שהוטל על אדם, רשאי קצין מבחן ראשי לאשר לאדם שהוטל עליו קנס את דחיית המועד המאוחר לתשלום הקנס לתקופה נוספת ובלבד שלא תעלה על שלושה חודשים מתום המועד המאוחר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן.
(התקנות פורסמו ביום 2.9.2020).


ו׳ באלול התש״ף (26 באוגוסט 2020)
  • אבי ניסנקורן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.