לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לחוקר ניירות ערך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לחוקר ניירות ערך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לחוקר ניירות ערך), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 2514.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב3)(2) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשת מידע“ – בקשה של חוקר ניירות ערך לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 30(ב3) לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”חוקר ניירות ערך“ – כהגדרתו בסעיף 30(י) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מבקש“ – מנהל מחלקת חקירות, או סגנו שהגיש בקשת מידע;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק, וכן כל עיבוד שלו;
”מנהל מחלקת חקירות“ – מנהל מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר ברשות ניירות ערך;
”מען“ – שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל – גם שם המדינה;
”פרטי זיהוי“ – מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות – מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
בקשה לקבלת מידע
(א)
בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1)
שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע;
(2)
פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)
תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק;
(4)
סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)
מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש.
(ב)
בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי חוקר ניירות ערך.
(ג)
בקשת מידע תועבר לרשות המוסמכת לאחר אישורה בידי מנהל מחלקת חקירות.
בקשה לקבלת פרטים נוספים
(א)
ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה.
(ב)
לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.
העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש
החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע.
דחיית בקשה לקבלת מידע
(א)
החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה.
(ב)
החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מייד לאחר קבלתה.
ערר
(א)
המבקש רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 5; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
(ב)
עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, והוא יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, בהתחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ־14 ימים מהיום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
דרכי העברת מידע
התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה, באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
(1)
בתקשורת ברשת פרטית (VPN – Virtual Private Network) לאחר שהמידע הוצפן והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק על ידי סיסמה מאובטחת;
(2)
במדיה מגנטית – לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי נתיק אחר לאחר שהמידע הוצפן והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק על ידי סיסמה מאובטחת;
(3)
באמצעות שימוש ביישום מאובטח להעברה ושיתוף של מידע, דוגמת כספת וירטואלית;
(4)
באמצעות שימוש בטכנולוגיית העברת קבצים מנוהלת (MFT);
(5)
בהעדר אפשרות לעשות שימוש בדרכים המפורטות בפסקאות (1) עד (4) – על גבי מסמכי נייר.
סודיות
חוקר ניירות ערך שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אליו, ישמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית, וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


ל׳ בשבט התשפ״ב (1 בפברואר 2022)
  • גדעון סער
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.