חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 1013.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ה) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בתי מכס“ – כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות המכס, תשכ״ו–1965 (להלן – תקנות המכס);
”בעל טובין“ – כהגדרה ”בעל“ לענין טובין, בפקודת המכס;
”המוקד הארצי“ – המוקד באגף המכס ומע״מ במשרד האוצר, האחראי לתיאום ארצי של האגף בנושאי החוק;
”טופס הדיווח“ – הטופס שדוגמה שלו מצויה בתוספת;
”כספים“ – מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים, אם שווי כל אחד מהם או שווים יחד הוא בסכום הקבוע בתוספת הרביעית לחוק;
”מסלול אדום“ ו”מסלול ירוק“ – כמשמעותם בתקנה 30ב לתקנות המכס;
”מקום יציאה“ – כל אחד מהמקומות שפורטו בתקנה 14 שבתוספת לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש״ט–1948 או שנקבעו לפיה;
”רשמון“ – כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת המכס;
”תחנת גבול“ – כל אחד מהמקומות המפורטים בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987.
דרך הדיווח של הנכנס לישראל
(א)
דיווח כאמור בסעיף 9(ב) לחוק (להלן – דיווח) של הנכנס לישראל כשעמו כספים ייעשה במועד כניסתו, בדרך כמפורט להלן:
(1)
בתחנת גבול שקיימים בה מסלול אדום ומסלול ירוק יעבור במסלול האדום, וידווח לפקיד המכס שבמקום, בטופס הדיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו;
(2)
בתחנת גבול שלא קיימים בה מסלול אדום ומסלול ירוק, ידווח לפקיד המכס שבמקום, בטופס הדיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו; אין פקיד מכס במקום, ישלח את טופס הדיווח, בדואר רשום עם אישור מסירה, למוקד הארצי, בתוך 72 שעות משעת כניסתו לישראל.
(ב)
העובר במסלול הירוק כשעמו כספים או הנכנס לישראל כשעמו כספים שלא דרך תחנת גבול, יראוהו כמי שלא דיווח על הכספים.
דרך הדיווח של היוצא מישראל
(א)
דיווח של היוצא מישראל כשעמו כספים, ייעשה לפקיד מכס שבמקום היציאה בטופס הדיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו.
(ב)
היוצא מישראל כשעמו כספים שלא דרך מקום יציאה, יראוהו כמי שלא דיווח עליהם.
דרך הדיווח על הכנסת כספים לישראל במשלוח
(א)
הוכנסו כספים לישראל במשלוח, בין באמצעות הדואר, ובין בדרך אחרת, ייעשה הדיווח עליהם בטופס הדיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו, במועד ובאופן שלהלן:
(1)
הוכנסו הכספים לישראל יחד עם טובין מיובאים אחרים (להלן – טובין אחרים) –
(א)
אם ייבוא הטובין האחרים חייב בהגשת רשמון – ידווח בעל הטובין על הכספים עד למועד הגשת הרשמון, לפקיד המכס בבית המכס שאליו הוגש הרשמון;
(ב)
אם אין ייבוא הטובין האחרים חייב בהגשת רשמון, ידווח הנמען על הכספים לפקיד המכס שבמקום קבלת המשלוח, במועד קבלתו, ואם אין פקיד המכס במקום, ישלח את טופס הדיווח, בדואר רשום עם אישור מסירה, למוקד הארצי, בתוך 72 שעות משעת קבלת המשלוח.
(2)
הוכנסו הכספים לישראל בלא טובין מיובאים אחרים, ידווח עליהם הנמען לפקיד המכס שבמקום קבלת המשלוח, במועד קבלתו; אם אין פקיד מכס במקום קבלת המשלוח, ישלח את טופס הדיווח בדואר רשום עם אישור מסירה, למוקד הארצי בתוך 72 שעות משעת קבלת המשלוח.
(ב)
בתקנה זו, ”נמען“ – מי שפרטיו מופיעים על גבי המשלוח ואם אין פרטים כאלה מי שהמשלוח מיועד אליו.
הוצאת כספים מישראל במשלוח
הוראות תקנה 4 יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין גם על הוצאת כספים מישראל במשלוח, ולענין זה –
(1)
כל מקום שנאמר בה ”הנמען“ יראו כאילו נאמר ”השולח“, ומקום שנאמר ”מקום קבלת המשלוח“ יראו כאילו נאמר ”מקום המשלוח“;
(2)
אין פקיד מכס במקום המשלוח, יישלח טופס הדיווח בדואר רשום עם אישור מסירה למוקד הארצי – לפני מועד הוצאת הכספים; בפסקה זו, מועד ”הוצאת הכספים“ – המועד שבו יצאו הכספים מרשות השולח.
מקום הימצא הטפסים
טפסי הדיווח יימצאו בתחנות הגבול, בבתי המכס ובאתר האינטרנט של אגף המכס ומע״מ. כמו כן יישלחו הטפסים באמצעות הדואר או בפקסימילה לכל דורש אשר יפנה למוקד הארצי.
פרסום חובת הדיווח
מנהל אגף המכס והמע״מ במשרד האוצר יפרסם בתחנות גבול הודעה בדבר החובה לדווח לפי תקנות אלה.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על החובות שנקבעו בפקודת המכס ובתקנות שלפיה ולא לגרוע מהן.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה תהיה במועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר, לפי סעיף 35(ב) לחוק.

תוספת

(תקנה 1)

דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים (הטופס הושמט)


ה׳ באב התשס״א (25 ביולי 2001)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.