לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002


ק״ת תשס״ב, 476.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ה) ו־32(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ועם השרים שבאחריותם גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לענין גופים אלה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אחראי“ – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, או מי שהוא הסמיכו לכך, והודעה על הסמכתו נמסרה לראש הרשות;
”גוף מדווח“ – תאגיד בנקאי וגוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק;
”דיווח“ – דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 7(א) ו־(ב) לחוק;
”דיווח משלים“ – דיווח כאמור בסעיף 131(ג) לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות לאיסור הלבנת הון שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”ממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט הגוף המפורט בפסקה (3) להגדרה;
”מסמך מודפס“ – מסמך מודפס על גבי נייר;
”פעולה רגילה“ – כל אחד מן הפעולות או המקרים שהגופים המדווחים חייבים בדיווח עליהם בהתאם לצווים לפי סעיף 7 לחוק (להלן – צווי הדיווח), למעט פעולה בלתי רגילה;
”פעולה בלתי רגילה“ – כמשמעותה, לגבי כל גוף מדווח, בצווי הדיווח;
”ראש הרשות“ – ראש הרשות המסומכת.
דרכי הדיווח
דיווח של גוף מדווח לרשות המוסמכת ייעשה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן, הכל כפי שיורה ראש הרשות לגבי הגוף המדווח:
(1)
בתקשורת מחשבים;
(2)
על גבי מצע אופטי (תקליטור – CD-ROM) או מצע מגנטי (סרט או תקליטון);
(3)
במסמך מודפס.
מבנה הדיווח
(א)
ראש הרשות יורה לגוף מדווח את השיטות, מבנה הקבצים, הטכנולוגיות וסוגי הנתונים שעל פיהם ייעשה הדיווח, כמפורט להלן:
(1)
דיווח על פעולה רגילה ייערך בקובץ נתונים במבנה קבוע מראש המכיל את כותרות הקובץ, נתוני בקרה וכן רשומות המיוצגות בתווים לפי אחד מאלה:
(א)
תקן ”אסקי“ – ASCII‏ (American Standard Code for Information Interchange);
(ב)
קובץ שנוצר בטכנולוגיה להעברת נתונים ורשומות בין יישומים שונים XML‏ (Extensible Markup Language);
(2)
דיווח על פעולה בלתי רגילה ייערך בנפרד, במבנה HTML‏ (Hyper Text Markup Language) קבוע מראש או, בהסכמת ראש הרשות, שניתנה מראש ובכתב, במבנה מסוג אחר; לדיווח יצורפו מסמכים לפי הענין; הדיווח יכלול פירוט סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח, על נסיבותיה, ובתוך כך הגורמים הקשורים לסיבת הדיווח, אם הם ידועים לגוף המדווח;
(3)
דיווח משלים יימסר לפי דרישת ראש הרשות מן האחראי; הדיווח ייערך כפי שיורה ראש הרשות בכל דרישה כאמור.
(ב)
דיווח לפי תקנת משנה (א) יהיה חתום בידי האחראי; הועבר בקובץ ממוחשב, יישא הדיווח קוד מיוחד לזיהוי הגוף המדווח, שיימסר לו מראש בידי ראש הרשות.
מועדי הדיווח
(א)
מועדי הדיווח ייקבעו בידי ראש הרשות לפי אלה:
(1)
(א)
דיווח על פעולות רגילות יועבר לרשות המוסמכת לגבי תקופה שיורה ראש הרשות (להלן – תקופת הדיווח) ושלא תפחת מיום עבודה אחד, לגבי תאגידים בנקאיים, ומחודש אחד, לגבי שאר הגופים המנויים בתוספת השלישית;
(ב)
הדיווח יכלול פעולות שנרשמו במאגר הממוחשב של הגוף המדווח או בדרך אחרת במשך תקופת הדיווח;
(ג)
לגבי תאגידים בנקאיים – הדיווח יועבר לרשות המוסמכת לכל המאוחר בתוך שני ימי עבודה נוספים שלאחר תום תקופת הדיווח; לגבי שאר הגופים המנויים בתוספת השלישית – הדיווח יועבר לרשות המוסמכת ב־17 בחודש שלאחר תקופת הדיווח, או ביום העבודה שלאחריו או בכל יום אחר אשר ייקבע על ידי ראש הרשות לכל סוג של גוף מדווח.
(2)
דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשיית הפעולה או רישומה, לפי הענין;
(3)
דיווח משלים יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר המועד שהאחראי קיבל את דרישת ראש הרשות.
(ב)
בתקנה זו, ”יום עבודה“ – לגבי תאגיד בנקאי: יום עסקים בנקאי כמשמעותו בסעיף 1 להוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשקים), התשנ״ב–1992.
מקום הגשת הדיווח
(א)
גוף מדווח יגיש את הדיווח למען הרשות המוסמכת; לענין תקנות אלה, ”מען“ – לרבות המען לתקשורת מחשבים של הרשות או מען אלקטרוני אחר כפי שיורה ראש הרשות.
(ב)
הרשות המוסמכת תאשר, אם נתבקשה על ידי המדווח, קבלה של דיווח, שלא נעשה באמצעות תקשורת מחשבים, שנמסר במענה.
קביעת דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו והוראות ראש הרשות
(א)
ראש הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה, רשאי להורות על דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו ומקום הגשתו, בין לכל גוף מדווח בנפרד ובין לסוגים של גופים מדווחים.
(ב)
ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, לכל סוג של גוף מדווח את כל אלה:
(1)
דרכי הדיווח, כאמור בתקנה 2;
(2)
מבנה הדיווח, כאמור בתקנה 3;
(3)
מועדי הדיווח, כאמור בתקנה 4;
(4)
המען להגשת הדיווח, כאמור בתקנה 5.
(ג)
ראש הרשות רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור הודעה בכתב לגוף מדווח מסוים על הוראה לגבי הנושאים המפורטיים בתקנת משנה (ב); בהשתמשו בסמכות זו ייתן ראש הרשות הוראות זהות לגבי גופים זהים; הוראות לפי תקנת משנה זו יהיו פתוחות לעיון הציבור.
(ד)
הודעה על שינוי הוראות באחד או יותר מהנושאים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו־(ג), תפורסם ברשומות או תישלח לגוף המדווח, לפי הענין, בהתחשב בסוג השינוי, זמן סביר לפני תחילת השינוי ולא פחות מ־60 ימים מיום כניסתו לתוקף של השינוי.
אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו
בבואו לקבוע לגוף מדווח את דרכי הדיווח, מבנהו ומועדיו וכן מקום הגשת הדיווח, או שינוי של אחד מאלה, יתחשב ראש הרשות המוסמכת באלה:
(1)
סוג פעילותו העסקית של הגוף המדווח ויכולתו לעמוד בדרישות של ראש הרשות;
(2)
נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של מאגר המידע;
(3)
נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של הגוף המדווח.


ה׳ באדר התשס״ב (17 בפברואר 2002)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.